Page 1

交易日报表 2014 年 01 月 06 日 星期一 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1401

1340

1340

1

1340

1339

1339

Mn1402

1345

1345

-1

1346

1344

Mn1403

1349

1351

1

1351

1349

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1340

2442

3558

-1242

327.228

1346

1345

1018

4194

286

136.921

1350

1350

722

2014

-6

97.47

4182

9766

-962

561.619

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1401

95.2

94.5

-0.8

95.2

94.5

95.3

Ni1402

95.8

95.0

-1.3

96.0

95.0

Ni1403

96.8

95.9

-1.3

97.0

Ni1404

98.1

96.9

-1.4

98.1

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

94.8

6000

66600

-6000

568.8

96.3

95.8

51842

187910

-600

4966.4636

95.8

97.2

96.6

53810

130942

30840

5198.046

96.9

98.3

97.7

2330

23674

2316

227.641

113982

409126

26556

10960.9506

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

320

3120

-320

424.32

13315

608

3498

304

809.552

13345

492

1106

56

656.574

1420

7724

40

1890.446

算价

13260

13255

13255

13260

-45

13340

13305

13350

5

13345

13340

13335

13305

13345

13340

S1403

变化

13340

S1402

结算

5

13260

订货量

前结

13260

S1401

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_01_06_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you