Page 1

交易日报表 2013 年 9 月 9 日星期一

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1309

1295

1296

-5

1296

1295

1301

Mn1310

1304

1306

0

1307

1304

Mn1311

1308

1309

6

1310

1307

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1296

1200

4800

0

155.52

106

1305

700

3280

60

91.35

1303

1308

400

1468

-80

52.32

2300

9548

-20

299.19

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1309

97.2

97.5

1.0

97.5

97.2

96.5

Ni1310

98.2

97.9

0.8

98.4

97.7

Ni1311

98.6

98.0

0.6

98.8

Ni1312

98.5

98.2

0.9

98.8

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

97.3

9600

43800

-5400

934.08

97.1

98.2

23672

146990

-21622

2324.5904

97.9

97.4

98.4

85034

252444

4160

8367.3456

98.2

97.3

98.6

5352

48360

4872

527.7072

123658

491594

-17990

12153.7232

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 收盘

涨跌

变化

160

2680

-160

17443.805

13285

320

4274

240

17682.335

13325

240

2866

160

17842.175

13770

7300

3080

52968.315

13210

13205

13210

13295

13275

13310

13345

13300

13390

S1309

13210

13210

5

13210

S1310

13295

13280

-30

S1311

13345

13310

-80

合计

订货量

结算

开盘价

订货

前结算

最高

合约

最低价

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_9_9_