Page 1

交易日报表 2013 年 9 月 26 日星期四

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1310

1322

1321

-3

1322

1320

1324

Mn1311

1326

1326

-2

1326

1320

Mn1312

1330

1330

-2

1331

1330

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1321

1140

6500

420

150.594

1328

1325

660

4240

260

87.45

1332

1330

260

1622

180

34.58

2060

12362

860

272.624

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1310

96.3

97.3

1.0

97.3

96.3

96.3

Ni1311

97.2

97.8

0.9

98.2

97.0

Ni1312

97.5

98.3

1.1

98.4

Ni1401

97.8

98.6

1.1

98.6

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

96.7

1356

76686

-956

131.1252

96.9

97.5

60350

280262

-7602

5884.125

97.4

97.2

97.8

17494

162004

17494

1710.9132

97.5

97.5

97.9

1460

13190

1350

142.934

80660

532142

10286

7869.0974

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 收盘

涨跌

变化

640

5840

0

17154.45

13115

560

3916

-80

17115.075

13205

100

546

100

17443.805

13755

5102

5860

51713.33

13050

13100

13095

13160

13045

13050

13205

13205

13210

S1310

13095

13105

5

13115

S1311

13045

13160

110

S1312

13205

13205

-5

合计

订货量

结算

开盘价

订货

前结算

最高

合约

最低价

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_9_26_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you