Page 1

交易日报表 2013 年 8 月 08 日 星期四

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1308

1245

1244

0

1245

1244

1244

Mn1309

1250

1252

5

1252

1249

Mn1310

1255

1256

4

1257

1255

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1245

1200

2680

0

149.4

1247

1251

720

3706

-240

90.072

1252

1256

520

516

-240

65.312

2440

6902

-480

304.784

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1308

97.2

98.3

1.9

98.3

97.2

96.4

Ni1309

97.8

98.6

2.0

98.8

97.7

Ni1310

98.2

98.9

2.0

99.0

Ni1311

98.6

99.2

1.9

99.5

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

98.0

4800

52800

-4800

470.4

96.6

98.2

43396

152768

-22464

4261.4872

98.0

96.9

98.6

154574

224512

12218

15240.9964

98.5

97.3

99.0

4356

27476

3336

431.244

207126

457556

-11710

20404.1276

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 收盘

13080

13085

S1309

13110

S1310

13120

合约

开盘价

S1308

合计

订货

订货量

变化

160

1440

-160

17121.7225

13115

440

2086

160

17200.3225

13130

350

780

30

17233.125

13875

3026

1630

51555.17

前结算

结算

13080

13085

13085

13120

13110

13115

13135

13120

13125

最高价

最低价

0

13085

13110

-5

13130

5

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_8_8_