Page 1

交易日报表 2013 年 8 月 05 日 星期一

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1308

1248

1248

-3

1249

1248

1251

Mn1309

1250

1251

-4

1253

1250

Mn1310

1255

1256

-2

1255

1258

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1248

1800

3300

-1200

224.64

1255

1251

770

3576

230

96.327

1255

450

414

150

40

18.63

2984

7026

-930

339.597

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1308

97.2

97.3

0.4

97.5

97.0

96.9

Ni1309

97.0

97.7

0.8

97.9

97.0

Ni1310

97.6

98.0

0.7

98.1

Ni1311

98.0

98.3

0.6

98.3

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

97.2

5400

73200

-3600

524.88

96.9

97.4

95170

204064

-13848

9269.558

97.3

97.3

97.7

47536

175446

17532

4644.2672

97.9

97.7

98.1

2256

19970

1776

221.3136

150362

472680

1860

14660.0188

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 收盘

13080

13075

S1309

13120

S1310

13135

合约

开盘价

S1308

合计

订货

订货量

变化

120

2000

-120

17102.1

13115

390

1706

-90

17200.3225

13135

310

540

-30

17246.255

13780

2366

1880

51548.6775

前结算

结算

13075

13075

13080

13120

13110

13115

13135

13130

13130

最高价

最低价

0

13080

13115

0

13130

0

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_8_5_  
2013_8_5_  
Advertisement