Page 1

交易日报表 2013 年 8 月 02 日 星期五

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1308

1250

1250

-3

1252

1250

1253

Mn1309

1254

1257

1

1257

1254

Mn1310

1257

1260

1

1260

1257

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1251

1800

4500

0

225.18

1256

1255

730

3346

230

91.615

1259

1258

400

264

60

50.32

2930

8110

290

367.115

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1308

97.1

96.5

-0.7

97.1

96.5

97.2

Ni1309

97.2

96.9

-0.5

97.3

96.6

Ni1310

97.5

97.1

-0.6

97.6

Ni1311

98.0

97.4

-0.7

98.0

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

96.9

6000

76800

-6000

581.4

97.4

96.9

130510

217912

-20196

12646.419

96.9

97.7

97.3

38180

157914

11538

3714.914

97.3

98.1

97.7

2464

18194

2348

240.7328

177154

470820

-12310

17183.4658

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 收盘

13070

13080

S1309

13110

S1310

13125

合约

开盘价

S1308

合计

订货

订货量

变化

280

2120

-120

17095.5625

13115

370

1796

70

17200.3225

13130

180

570

-20

17239.69

13625

2646

2170

51535.575

前结算

结算

13070

13075

13075

13120

13110

13115

13135

13125

13130

最高价

最低价

5

13080

13120

5

13135

5

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_8_2_