Page 1

交易日报表 2013 年 8 月 13 日 星期二

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1308

1256

1253

-1

1256

1253

1254

Mn1309

1260

1260

2

1265

1258

Mn1310

1265

1265

3

1266

1260

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1255

1500

1200

-300

188.25

1258

1260

740

3826

60

93.24

1262

1264

454

896

6

57.3856

2694

5922

-234

338.8756

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1308

102.1

103.4

0.6

102.5

102.0

101.9

Ni1309

103.3

103.4

0.6

103.5

102.2

Ni1310

103.3

103.9

0.9

104.1

Ni1311

103.4

104.5

1.2

104.5

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

102.2

10800

27600

-10800

1103.76

102.8

102.9

9410

122530

-7200

968.289

102.9

103.0

103.3

147052

272398

8504

15190.4716

103.4

103.3

103.8

3892

37326

3092

403.9896

171154

459854

-6404

17666.5102

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 收盘

13200

13300

S1309

13310

S1310

13400

合约

开盘价

S1308

合计

订货

订货量

变化

200

960

-120

17509.725

13355

360

2204

60

17728.7625

13460

410

880

-10

17948.91

14045

3284

1010

53187.3975

前结算

结算

13200

13190

13275

13455

13305

13275

13545

13395

13335

最高价

最低价

110

13300

13455

180

13545

210

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_8_13_  
Advertisement