Page 1

交易日报表 2013 年 7 月 3 日 星期三

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1307

1264

1256

-5

1264

1256

1262

Mn1308

1278

1264

-13

1278

1264

Mn1309

1280

1277

-5

1280

1275

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1259

2400

2400

-1200

302.16

1277

1270

750

4532

-154

95.25

1282

1277

480

1516

16

61.296

3630

8448

-1338

458.706

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1307

97.2

97.4

0.5

97.5

97.2

96.9

Ni1308

97.9

97.4

-0.2

98.2

97.4

Ni1309

98.3

97.7

-0.4

98.5

Ni1310

98.5

98.4

-0.2

98.7

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

97.4

7200

103200

-7200

701.28

97.6

97.8

172766

252662

-4268

16896.5148

97.7

98.1

98.2

63814

236080

-12566

6266.5348

98.0

98.6

98.5

2626

37148

2086

258.661

246406

629090

-21948

24122.9906

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

120

880

40

17206.88

13145

366

1004

-234

17272.53

13185

198

800

158

17384.4225

13684

1924

804

51863.8325

13120

13115

13115

13120

0

13150

13140

13140

0

13190

13180

13185

13140

13180

13185

S1309

变化

13150

S1308

结算

0

13120

订货量

前结算

13115

S1307

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_7_3_  

2013年7月3日 交易日报

2013_7_3_  

2013年7月3日 交易日报

Advertisement