Page 1

交易日报表 2013 年 7 月 22 日 星期一

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1307

1232

1231

3

1232

1231

1228

Mn1308

1238

1238

4

1239

1236

Mn1309

1240

1240

1

1241

1240

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1232

430

4182

40

52.976

1234

1237

720

2686

100

89.064

1239

1240

200

380

-80

24.8

1350

7248

60

166.84

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1307

98.2

98.6

1.2

99.6

98.2

97.4

Ni1308

98.8

99.0

1.5

99.4

98.6

Ni1309

98.9

99.1

1.5

99.6

Ni1310

99.3

99.6

1.4

99.6

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

98.5

5302

108798

-3990

522.247

97.5

99.0

174994

251760

-6308

17324.406

98.9

97.6

99.2

5538

87676

5538

549.3696

99.3

98.2

99.5

1520

4538

740

151.24

187354

452772

-4020

18547.2626

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

180

1924

-20

16991.12

13080

350

1496

50

17095.56

13125

120

300

-40

17220

13510

1976

1934

51306.68

13040

13035

13030

13040

5

13085

13075

13070

0

13125

13120

13120

13075

13125

13120

S1309

变化

13075

S1308

结算

10

13040

订货量

前结算

13040

S1307

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_7_22_