Page 1

交易日报表 2013 年 7 月 10 日 星期三

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1307

1248

1246

-6

1248

1246

1252

Mn1308

1255

1256

-3

1257

1253

Mn1309

1260

1259

-4

1262

1257

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1247

1200

3000

0

149.64

1259

1255

820

3842

-240

102.91

1263

1259

450

1976

-70

56.655

2470

8818

-310

309.205

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1307

94.0

94.3

0.5

94.3

93.5

93.8

Ni1308

93.6

94.3

0.0

94.6

93.5

Ni1309

94.4

94.5

0.0

94.9

Ni1310

94.3

95.0

0.0

95.0

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

94.0

10200

51600

-7800

958.8

94.3

94.1

30278

152378

-16156

2849.1598

93.6

94.5

94.2

231672

264165

7192

21823.5024

94.1

95.0

94.5

3706

51554

3706

350.217

275856

519697

-13058

25981.6792

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

560

360

-320

16893.275

13050

460

1314

140

17095.5

13125

370

1070

30

17259.375

13780

2944

530

51248.15

12960

12930

13045

12950

-45

13060

13045

13100

-25

13135

13115

13150

13055

13130

13125

S1309

变化

13045

S1308

结算

-110

12955

订货量

前结算

12935

S1307

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_7_10_  

2013年7月10日交易信息日报