Page 1

交易日报表 2013 年 6 月 21 日 星期五

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1307

1284

1279

-8

1284

1278

1287

Mn1308

1303

1285

-22

1304

1285

Mn1309

1309

1300

-12

1309

1300

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1281

520

7268

-190

66.612

1307

1297

760

5036

240

98.572

1312

1306

170

390

170

22.202

1450

12694

220

187.386

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1307

95.0

96.5

-1.0

96.9

95.0

97.5

Ni1308

97.0

96.6

-1.3

97.3

95.8

Ni1309

96.5

97.4

-0.9

98.2

Ni1310

97.0

97.9

-0.8

98.1

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

96.1

6378

152516

-5822

612.9258

97.9

96.6

198414

284514

1820

19166.7924

95.9

98.3

96.9

27510

85734

21344

2665.719

96.2

98.7

97.5

4404

7342

1672

429.39

236706

530106

19014

22874.8272

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

270

1296

-270

17285.66

13120

300

1030

-140

17213.44

13215

20

30

20

17470.23

13455

1330

1176

51969.33

13150

13120

13160

13135

10

13135

13110

13120

-5

13215

13215

13220

13130

13215

13215

S1309

变化

13110

S1308

结算

-35

13150

订货量

前结算

13125

S1307

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_6_21_  

2013年6月21日 交易日报

Advertisement