Page 1

交易日报表 2013 年 12 月 18 日 星期三 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1401

1335

1338

2

1338

1335

1336

Mn1402

1339

1344

3

1344

1339

Mn1403

1347

1346

0

1347

1345

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1336

634

6944

194

84.7024

1341

1341

784

2792

460

105.1344

1346

1346

260

410

260

34.996

1678

10146

914

224.8328

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1401

96.0

95.9

-0.2

96.5

95.8

96.1

Ni1402

96.9

96.7

-0.3

97.0

96.7

Ni1403

97.8

97.7

0.0

98.0

Ni1404

98.5

98.5

0.4

98.5

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

96.0

3256

104838

-2996

312.576

97.0

96.8

101340

236370

1142

9809.712

97.4

97.7

97.7

7660

43716

2640

748.382

98.4

98.1

98.5

1388

3174

1388

136.718

113644

388098

2174

11007.388

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

312

4146

108

402.168

12940

498

1760

178

644.412

12950

170

136

86

220.15

980

6042

372

1266.73

算价

12900

12880

12860

12890

50

12955

12920

12900

45

12965

12935

12915

12950

12935

12960

S1403

变化

12920

S1402

结算

40

12880

订货量

前结

12900

S1401

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_12_18_  
2013_12_18_  
Advertisement