Page 1

交易日报表 2013 年 12 月 17 日 星期二 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1312

1335

1337

0

1337

1335

1337

Mn1401

1341

1343

-1

1343

1340

Mn1402

1347

1346

1

1347

1346

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1336

754

6750

198

100.7344

1344

1341

596

2332

132

79.9236

1345

1346

150

150

0

20.19

1500

9232

330

200.848

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1312

96.2

95.9

0.0

96.3

95.9

95.9

Ni1401

97.1

97.0

0.2

97.2

96.8

Ni1402

97.0

97.8

0.2

98.0

Ni1403

98.0

98.4

0.9

98.4

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

96.1

3976

107834

-3976

382.0936

96.8

97.0

110486

235228

9046

10717.142

97.0

97.6

97.7

12692

41076

5380

1240.0084

97.9

97.5

98.1

1786

1786

0

175.2066

128940

385924

10450

12514.4506

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

454

4038

278

583.844

12900

658

1582

298

848.82

12915

130

50

0

167.895

1242

5670

576

1600.559

算价

12900

12815

12830

12860

80

12955

12845

12865

85

12950

12885

12865

12945

12885

12950

S1402

变化

12845

S1401

结算

55

12815

订货量

前结

12885

S1312

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_12_17_  
2013_12_17_  
Advertisement