Page 1

交易日报表 2013 年 11 月 28 日 星期四 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1312

1332

1332

2

1333

1331

1330

Mn1401

1335

1335

-1

1337

1335

Mn1402

1340

1340

1

1341

1340

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1332

480

7560

100

63.936

1336

1336

874

4818

266

116.7664

1339

1340

310

780

10

41.54

1664

13158

376

222.2424

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1312

93.0

92.6

-1.4

93.1

92.4

94.0

Ni1401

93.9

93.3

-1.6

94.2

93.3

Ni1402

94.5

94.0

-1.4

94.8

Ni1403

95.5

95.0

-1.3

95.7

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

92.8

1700

112300

-1700

157.76

94.9

93.9

111902

269772

3660

10507.5978

94.0

95.4

94.5

12364

96200

12364

1168.398

94.8

96.3

95.4

2116

12388

2116

201.8664

128082

490660

16440

12035.6222

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

240

5100

40

308.64

12925

500

3700

260

646.25

12980

326

1058

234

423.148

1066

9858

534

1378.038

算价

12875

12850

12885

12860

-25

12935

12915

12940

-60

13000

12965

13025

12915

13000

12965

S1402

变化

12935

S1401

结算

-30

12875

订货量

前结

12855

S1312

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_11_28_  
2013_11_28_  
Advertisement