Page 1

交易日报表 2013 年 11 月 22 日 星期五 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1312

1328

1327

0

1328

1327

1327

Mn1401

1334

1332

0

1334

1332

Mn1402

1337

1336

0

1337

1336

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1327

510

7520

110

67.677

1332

1333

1020

4472

500

135.966

1336

1336

280

674

80

37.408

1810

12666

690

241.051

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1312

94.2

94.0

-0.3

94.3

94.0

94.3

Ni1401

95.1

95.0

-0.3

95.4

94.8

Ni1402

96.0

95.6

-0.4

96.0

Ni1403

96.3

96.1

-0.3

96.3

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

94.1

4358

121424

-4358

410.0878

95.3

95.1

106340

254938

240

10112.934

95.5

96.0

95.6

3802

60996

3802

363.4712

96.1

96.4

96.2

1394

6098

1394

134.1028

115894

443456

1078

11020.5958

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

340

4750

340

440.98

12995

420

3016

420

545.79

13120

180

446

180

236.16

940

8212

940

1222.93

算价

13025

12895

13035

12970

-140

13040

12920

13060

-60

13140

13100

13160

12920

13140

13100

S1402

变化

13040

S1401

结算

-140

13025

订货量

前结

12895

S1312

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_11_22_  
2013_11_22_  
Advertisement