Page 1

交易日报表 2013 年 11 月 19 日 星期二 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1312

1328

1329

-1

1329

1328

1330

Mn1401

1333

1333

-2

1334

1333

Mn1402

1337

1337

-2

1337

1336

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1328

500

7452

180

66.4

1335

1333

980

3730

220

130.634

1339

1337

200

320

160

26.74

1680

11502

560

223.774

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1312

95.0

95.0

-1.1

95.0

94.7

96.1

Ni1401

95.8

95.8

-1.2

96.3

95.7

Ni1402

96.8

96.5

-1.1

97.0

Ni1403

97.8

97.7

-0.4

97.8

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

94.9

2032

128352

-2032

192.8368

97.0

96.0

110298

251978

3872

10588.608

96.3

97.6

96.7

5622

49818

5256

543.6474

97.5

98.1

97.7

1726

2982

1726

168.6302

119678

433130

8822

11493.7224

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

290

4370

90

378.45

13130

520

2230

200

682.76

13155

120

200

120

157.86

930

6800

410

1219.07

算价

13055

13050

13060

13050

0

13135

13130

13135

10

13160

13155

13150

13135

13155

13160

S1402

变化

13130

S1401

结算

-5

13050

订货量

前结

13055

S1312

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_11_19_  
2013_11_19_  
Advertisement