Page 1

交易日报表 2013 年 11 月 12 日 星期二 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1311

1343

1344

-2

1344

1343

1346

Mn1312

1349

1349

-3

1355

1348

Mn1401

1356

1354

-4

1356

1354

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1344

1200

2400

0

161.28

1352

1349

670

6492

330

90.383

1358

1355

500

2212

340

67.75

2370

11104

670

319.413

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1311

96.0

97.6

1.1

97.6

95.5

96.5

Ni1312

96.2

96.1

-0.8

96.2

95.8

Ni1401

97.4

96.9

-1.0

97.4

Ni1402

97.4

97.1

-1.3

97.5

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

95.8

10800

35400

-10800

1034.64

96.9

96.0

12040

152396

-9968

1155.84

96.6

97.9

96.9

108568

221938

13656

10520.2392

97.1

98.4

97.3

2382

32630

2382

231.7686

133790

442364

-4730

12942.4878

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

400

2960

-400

522.2

13085

290

3874

70

379.465

13130

280

1784

120

367.64

970

8618

-210

1269.305

算价

13055

13050

13050

13055

5

13090

13080

13085

0

13140

13125

13130

13090

13125

13130

S1401

变化

13080

S1312

结算

5

13055

订货量

前结

13055

S1311

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_11_12_  
Advertisement