Page 1

交易日报表 2013 年 11 月 08 日 星期五 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1311

1347

1346

4

1347

1345

1342

Mn1312

1350

1352

6

1352

1350

Mn1401

1356

1358

8

1358

1356

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1346

1800

1800

-600

242.28

1346

1351

970

5650

130

131.047

1350

1357

790

1650

130

107.203

3560

9100

-340

480.53

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1311

96.9

97.1

-0.1

97.2

96.8

97.2

Ni1312

97.3

97.1

-0.5

97.9

97.1

Ni1401

98.0

98.1

-0.2

98.8

Ni1402

98.6

98.8

0.1

99.3

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

97.0

6000

51000

-6000

582

97.6

97.5

22496

172056

-3284

2193.36

98.0

98.3

98.4

126286

212348

2426

12426.5424

99.6

98.7

98.9

2444

28552

2200

241.7116

157226

463956

-4658

15443.614

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

400

3680

-400

522

13085

570

3890

-30

745.845

13130

400

16160

0

525.2

1370

23730

-430

1793.045

算价

13055

13050

13055

13050

5

13090

13080

13080

15

13135

13130

13120

13085

13130

13135

S1401

变化

13090

S1312

结算

-5

13050

订货量

前结

13050

S1311

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_11_08_  
Advertisement