Page 1

交易日报表 2013 年 10 月 31 日星期四

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1311

1327

1323

-6

1328

1323

1329

Mn1312

1332

1328

-6

1332

1328

Mn1401

1338

1332

-7

1338

1332

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1326

296

7800

0

39.2496

1334

1329

444

5032

-148

59.0076

1339

1336

288

1402

212

38.4768

1028

14234

64

136.734

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1311

99.8

99.6

-0.1

99.8

99.5

99.7

Ni1312

101.0

100.0

-0.7

101.0

99.9

Ni1401

101.5

100.7

-0.7

101.5

Ni1402

101.9

101.2

-0.4

101.9

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

99.6

1280

81000

-1280

127.488

100.7

100.3

147590

247614

4606

14803.277

100.6

101.4

100.9

25100

111724

17156

2532.59

101.1

101.6

101.4

1722

18226

1722

174.6108

175692

458564

22204

17637.9658

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 合约

开盘价

收盘 价

涨跌

最高 价

最低价

前结算

结算

成交量

订货 量

订货 量变

成交额

S1311

13045

13035

-20

13045

13030

13055

13035

480

5600

-400

17017.1925

S1312

13115

13105

-15

13115

13095

13120

13105

238

4222

142

17193.76

S1401

13205

13195

-15

13205

13190

13210

13195

232

1590

184

17430.595

13505

6292

5926

51641.5475

合计

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_10_31_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you