Page 1

交易日报表 2013 年 5 月 3 日 星期五

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1305

1331

1331

-2

1331

1331

1333

Mn1306

1334

1334

-3

1336

1332

Mn1307

1335

1335

-1

1338

1334

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1331

600

1800

-600

79.86

1337

1333

1664

9596

-984

221.8112

1336

1335

1850

6958

1850

246.975

4114

18354

266

548.6462

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1305

102.4

103.1

0.5

103.2

102.4

102.6

Ni1306

103.3

104.0

0.5

104.2

103.3

Ni1307

104.4

105.1

0.6

105.2

Ni1308

105.5

106.2

0.6

106.2

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

103.0

9000

60000

-7800

927

103.5

103.8

127560

230118

-47616

13240.728

104.4

104.5

104.9

101514

217752

62812

10648.8186

105.5

105.6

106.0

1560

11492

1320

165.36

239634

519362

8716

24981.9066

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

280

2600

-280

19175.22

13800

1328

7402

168

19161.3

13830

1430

5542

1430

19237.53

16573

13224

4198

57574.05

13830

13800

13880

13815

-105

13830

13750

13885

-110

13850

13800

13910

13780

13820

13800

S1307

变化

13800

S1306

结算

-75

13810

订货量

前结算

13805

S1305

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_5_3_______  

2013_5_3_______

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you