Page 1

交易日报表 2013 年 5 月 28 日 星期二

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1306

1324

1324

-1

1324

1323

1325

Mn1307

1328

1325

-2

1328

1325

Mn1308

1330

1329

0

1330

1328

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1324

172

3706

-172

22.7728

1327

1326

730

9036

-10

96.798

1329

1329

540

2222

540

71.766

1442

14964

358

191.3368

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1306

103.7

103.8

0.1

103.9

103.2

103.7

Ni1307

104.3

104.2

-0.1

104.4

103.7

Ni1308

104.9

104.7

-0.1

104.9

Ni1309

106.0

104.9

-1.1

106.0

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

103.5

6098

80430

1666

631.143

104.3

104.1

172654

304298

2430

17973.2814

104.1

104.8

104.5

29476

122298

14484

3080.242

104.9

106.0

105.6

316

5486

316

33.3696

208544

512512

18896

21718.036

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

280

2424

-280

18299.325

13660

600

5082

-50

18666.39

13690

526

2130

486

18741.61

14656

7492

2860

55707.325

13535

13520

13525

13530

-5

13670

13655

13665

0

13700

13685

13690

13660

13700

13690

S1308

变化

13670

S1307

结算

5

13535

订货量

前结算

13530

S1306

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_5_28_______  

2013_5_28_______

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you