Page 1

交易日报表 2013 年 5 月 15 日 星期三

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1305

1330

1327

-3

1330

1326

1330

Mn1306

1333

1328

-4

1333

1327

Mn1307

1335

1330

-3

1335

1329

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1328

2400

600

-600

318.72

1332

1330

2264

4468

1348

301.112

1333

1331

3972

10528

-3972

528.6732

8636

15596

-3224

1148.5052

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1305

105.5

104.2

-1.6

105.5

104.2

105.8

Ni1306

105.7

104.5

-2.1

105.8

104.2

Ni1307

106.6

105.4

-1.9

106.7

Ni1308

107.4

106.4

-1.8

107.8

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

104.9

16200

2400

-13200

1699.38

106.6

105.4

14138

98400

-872

1490.1452

105.1

107.3

106.2

172482

307724

-13596

18317.5884

106.2

108.2

106.9

3320

26868

3320

354.908

206140

435392

-24348

21862.0216

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

280

80

-200

19016.4075

13800

160

3608

-160

19050.9

13795

27842

6954

-60

19064.69

41787

10842

-140

57131.9975

13790

13780

13795

13785

-10

13805

13795

13805

-110

14150

13550

13820

13795

13815

13710

S1307

变化

13800

S1306

结算

-15

13790

订货量

前结算

13780

S1305

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_5_15_______  

2013_5_15_______