Page 1

交易日报表 2013 年 5 月 13 日 星期一

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1305

1330

1331

0

1331

1330

1331

Mn1306

1334

1333

1

1334

1331

Mn1307

1336

1334

0

1338

1333

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1331

1200

1800

1200

159.72

1332

1333

2052

3958

-2052

273.5316

1334

1335

3314

17320

3314

442.419

6566

23078

2462

875.6706

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1305

105.9

106.0

0.6

106.2

105.4

105.4

Ni1306

106.6

106.7

0.6

107.0

106.2

Ni1307

107.5

107.5

0.4

107.8

Ni1308

109.2

108.6

0.5

109.2

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

105.9

3600

25800

-3600

381.24

106.1

106.7

25092

100146

-1514

2677.3164

107.0

107.1

107.5

208336

325664

-1750

22396.12

108.1

108.1

108.5

1868

21882

1868

202.678

238896

473492

-4996

25657.3544

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

400

560

-400

19044

13810

540

4198

-520

19071.61

13830

710

6994

40

19133.805

15050

11592

80

57249.415

13805

13795

13800

13800

5

13815

13800

13810

0

13840

13825

13835

13815

13825

13835

S1307

变化

13805

S1306

结算

0

13795

订货量

前结算

13800

S1305

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_5_13_______  

2013_5_13_______

2013_5_13_______  

2013_5_13_______