Issuu on Google+

交易日报表 2013 年 3 月 4 日 星期一 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1303

1392

1394

4

1394

1392

1390

Mn1304

1399

1402

4

1403

1399

Mn1305

1405

1406

3

1408

1405

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1393

1800

5400

600

250.74

1398

1401

3016

13864

-136

422.5416

1403

1406

2774

12012

2774

390.0244

7590

31276

3238

1063.306

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1303

116.9

116.2

-0.5

117.0

116.2

116.7

Ni1304

118.2

118.1

0.3

119.3

117.9

Ni1305

119.5

119.4

0.4

120.7

Ni1306

120.8

120.6

0.2

121.1

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

116.5

4200

49800

-4200

489.3

117.8

118.2

130268

255768

-19352

15397.6776

119.0

119.0

119.5

123510

211838

51072

14759.445

120.6

120.4

120.9

2058

13448

2058

248.8122

260036

530854

29578

30895.2348

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

200

3240

-200

309.1

15535

540

8574

204

838.89

15560

316

5282

316

491.696

1056

17096

320

1639.686

算价

15470

15450

15460

15455

25

15550

15520

15515

30

15565

15545

15535

15540

15545

15565

S1305

变化

15520

S1304

结算

-10

15470

订货量

前结

15450

S1303

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


2013_3_4_______