Issuu on Google+

交易日报表 2013 年 3 月 13 日 星期三

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1303

1378

1374

-14

1378

1374

1388

Mn1304

1385

1381

-11

1385

1380

Mn1305

1392

1388

-10

1392

1385

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1376

1800

4200

600

247.68

1392

1382

1280

9064

-120

176.896

1398

1388

2780

16080

860

385.864

5860

29344

1340

810.44

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1303

118.0

118.3

1.1

118.3

118.0

117.2

Ni1304

119.9

120.2

1.5

120.4

119.5

Ni1305

121.2

121.8

1.6

121.9

Ni1306

122.2

123.0

1.4

123.0

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

118.2

3600

28800

-3600

425.52

118.7

119.9

21068

186322

-30

2526.0532

120.9

120.2

121.3

279692

295514

-10536

33926.6396

122.2

121.6

122.6

2172

24900

1732

266.2872

306532

535536

-12434

37144.5

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

240

1360

-240

363.6

15170

356

5180

60

540.052

15215

624

8750

-72

949.416

1220

15290

-252

1853.068

算价

15160

15130

15120

15150

50

15190

15150

15140

25

15240

15190

15185

15190

15190

15210

S1305

变化

15150

S1304

结算

30

15130

订货量

前结

15150

S1303

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


2013_3_13_______