Page 1

交易日报表 2013 年 2 月 8 日 星期五 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1302

1350

1345

-4

1350

1345

1349

Mn1303

1353

1354

0

1354

1353

Mn1304

1358

1362

2

1365

1358

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1348

1200

3600

-1200

161.76

1354

1354

576

8790

576

77.9904

1360

1362

13968

21594

1008

1902.4416

15744

33984

384

2142.192

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1302

127.8

127.9

-0.8

128.4

127.8

128.7

Ni1303

129.5

129.9

0.2

130.7

129.5

Ni1304

131.0

131.7

0.2

131.9

Ni1305

132.8

132.9

0.3

133.0

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

128.1

10800

22800

-10800

1383.48

129.7

129.9

30186

149174

1986

3921.1614

131.0

131.5

131.6

103448

296692

3374

13613.7568

132.8

132.6

133.0

1254

4406

1254

166.782

145688

473072

-4186

19085.1802

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

720

1120

-720

1152.36

15990

136

6418

-16

217.464

16065

1036

10846

-200

1664.334

1892

18384

-936

3034.158

算价

16020

15990

16010

16005

10

16010

15970

16000

-30

16100

16030

16085

16010

16060

16055

S1304

变化

15970

S1303

结算

-5

15900

订货量

前结

16005

S1302

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_2_8_______  
2013_2_8_______  

2013_2_8_______