Issuu on Google+

交易日报表 2013 年 2 月 28 日 星期四 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1303

1374

1379

6

1380

1374

1373

Mn1304

1380

1387

6

1388

1380

Mn1305

1390

1397

8

1398

1386

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1378

1402

6000

-784

193.1956

1381

1385

4332

15726

-2380

599.982

1389

1394

4108

7154

2164

572.6552

9842

28880

-1000

1365.8328

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1303

117.9

118.1

0.4

118.3

117.8

117.7

Ni1304

119.2

119.4

0.2

119.9

119.2

Ni1305

120.7

120.8

0.2

121.3

Ni1306

122.2

122.1

0.2

122.4

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

118.0

11040

59330

-9520

1302.72

119.2

119.5

147932

285620

-4722

17677.874

120.6

120.6

121.0

68424

144026

11970

8279.304

122.1

121.9

122.2

420

9970

420

51.324

227816

498946

-1852

27311.222

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

358

3760

-358

555.079

15580

1140

9052

-892

1776.12

15590

862

4014

862

1343.858

2360

16826

-388

3675.057

算价

15520

15480

15470

15505

75

16205

15510

15505

60

15610

15555

15540

15580

15555

15600

S1305

变化

15510

S1304

结算

50

15480

订货量

前结

15520

S1303

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


2013_2_28_______