Page 1

交易日报表 2013 年 1 月 31 日 星期四 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1302

1350

1352

3

1355

1349

1349

Mn1303

1353

1354

2

1355

1352

Mn1304

1420

1357

2

1420

1356

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1351

1728

5400

-1728

233.4528

1352

1354

10276

7932

-10276

1391.3704

1355

1357

8708

13580

8176

1181.6756

20712

26912

-3828

2806.4988

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1302

127.5

127.8

2.3

128.5

127.1

125.5

Ni1303

129.0

130.0

3.0

130.0

128.7

Ni1304

131.0

131.9

3.4

131.9

Ni1305

132.4

133.0

3.0

133.2

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

127.6

17196

54600

-16080

2194.2096

127.0

129.2

146904

164088

-86680

18979.9968

130.5

128.5

130.9

123112

226976

87168

16115.3608

132.0

130.0

132.7

2540

27714

2540

337.058

289752

473378

-13052

37626.6252

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

960

2570

-960

1513.92

15845

4302

8658

-4302

6816.519

15965

6538

10490

6138

10437.917

11800

21718

876

18768.356

算价

15770

15765

15735

15770

45

15860

15820

15805

165

16575

15865

15835

15850

15870

16000

S1304

变化

15850

S1303

结算

35

15770

订货量

前结

15770

S1302

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_1_31_______  

2013_1_31_______