Page 1

交易日报表 2013 年 1 月 25 日 星期五 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1302

1346

1346

1

1346

1346

1345

Mn1303

1346

1351

4

1351

1346

Mn1304

1351

1354

4

1354

1350

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1346

80

8270

-80

10.768

1347

1348

1496

19604

220

201.6608

1350

1352

684

4052

-364

92.4768

2260

31926

-224

304.9056

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1302

124.0

124.0

-0.2

124.0

123.6

124.2

Ni1303

125.6

125.6

-0.4

125.7

125.2

Ni1304

126.9

127.0

-0.4

127.0

Ni1305

129.0

128.6

-0.6

129.0

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

123.8

1640

84664

-1640

203.032

126.0

125.4

153380

329994

31016

19233.852

126.6

127.4

126.8

13726

59632

6464

1740.4568

128.3

129.2

128.5

4886

17046

4886

627.851

173632

491336

40726

21805.1918

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

110

4690

-110

172.645

15760

412

13940

332

649.312

15835

220

2910

120

348.37

742

21540

342

1170.327

算价

15710

15680

15715

15695

0

15780

15740

15770

30

15855

15800

15820

15770

15800

15850

S1304

变化

15750

S1303

结算

-5

15680

订货量

前结

15710

S1302

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_1_25_______  

2013_1_25_______

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you