Page 1

交易日报表 2013 年 1 月 11 日 星期五 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1301

1345

1345

3

1345

1345

1342

Mn1302

1346

1345

1

1348

1345

Mn1303

1348

1348

1

1352

1348

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1345

600

4800

-600

80.7

1344

1346

1034

8760

-634

139.1764

1347

1350

2222

14446

-1318

299.97

3856

28006

-2552

519.8464

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1301

122.8

122.9

0.4

123.0

122.8

122.5

Ni1302

124.7

124.7

0.0

124.8

124.2

Ni1303

126.3

126.4

-0.1

126.7

Ni1304

127.8

127.4

-0.5

127.9

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

122.9

5400

8400

-5400

663.66

124.7

124.5

17388

161768

-7378

2164.806

125.8

126.5

126.2

184342

299450

-4248

23263.9604

127.3

127.9

127.5

1130

10046

770

144.075

208260

479664

-16256

26236.5014

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

240

1800

-160

376.92

15730

568

5410

-224

893.464

15770

1326

14382

-154

2091.102

2134

21592

-538

3361.486

算价

15710

15705

15700

15705

-40

15750

15715

15755

-35

15795

15750

15785

15715

15780

15750

S1303

变化

15735

S1302

结算

5

15710

订货量

前结

15705

S1301

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_1_11_______  

2013_1_11_______

2013_1_11_______  

2013_1_11_______