Page 1

交易日报表 2012 年 12 月 21 日 星期五 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1301

1301

1301

1

1301

1301

1300

Mn1302

1303

1302

0

1303

1301

Mn1303

1305

1305

1

1305

1304

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1301

200

8666

200

26.02

1302

1302

1390

15510

-110

180.978

1304

1305

580

3234

300

75.69

2170

27410

390

282.688

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1301

121.2

121.0

-1.1

121.3

120.7

122.1

Ni1302

122.9

122.5

-1.4

123.3

122.5

Ni1303

124.2

124.1

-1.4

124.8

Ni1304

126.0

125.6

-1.2

126.0

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

121.1

3714

58344

-3106

449.7654

123.9

122.8

151608

299152

-16076

18617.4624

123.8

125.5

124.2

13856

107932

9506

1720.9152

125.6

126.8

125.7

412

2836

412

51.7884

169590

468264

-9264

20839.9314

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

442

4574

-442

687.973

15605

2164

17968

-236

3376.922

15620

608

2388

568

949.696

3214

24930

-110

5014.591

算价

15585

15540

15590

15565

-75

15640

15565

15640

-50

15645

15610

15660

15565

15610

15610

S1303

变化

15600

S1302

结算

-35

15550

订货量

前结

15555

S1301

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2012_12_21_______  

2012_12_21_______

2012_12_21_______  

2012_12_21_______

Advertisement