Page 1

交易日报表 2012 年 12 月 19 日 星期三 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1301

1300

1300

16

1300

1300

1284

Mn1302

1293

1304

13

1305

1293

Mn1303

1301

1306

11

1306

1301

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1300

200

8066

200

26

1291

1301

1468

14698

-188

190.9868

1295

1304

854

2094

854

111.3616

2522

24858

866

328.3484

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1301

123.7

123.3

-0.2

123.8

122.4

123.5

Ni1302

125.4

124.9

-0.7

125.5

124.4

Ni1303

127.0

126.3

-0.5

127.0

Ni1304

128.1

127.6

-0.7

128.1

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

123.0

13610

63806

-13534

1674.03

125.6

124.9

160116

317508

2844

19998.4884

125.9

126.8

126.4

16698

84776

16698

2110.6272

127.6

128.3

127.7

812

1324

812

103.6924

191236

467414

6820

23886.838

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

338

5366

-178

528.97

15695

50122

18258

112

78666.479

15720

776

1160

776

1219.872

51236

24784

710

80415.321

算价

15665

15640

15660

15650

10

15975

15405

15670

-5

15740

15700

15725

15680

15740

15720

S1303

变化

15675

S1302

结算

-20

15650

订货量

前结

15640

S1301

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2012_12_19_______  
2012_12_19_______  

2012_12_19_______