Page 1

交易日报表 2012 年 11 月 09 日 星期五 温州不锈钢交易所高碳铬铁合约报价 单位:元/吨 开盘

收盘

FeCr1211

7000

7020

FeCr1301

7185

7180

合约

最高

最低

前结

结算

算价

15

7020

7000

7005

-5

7195

7160

7185

涨跌

订货量

成交额

成交量

订货量

7010

4000

2000

1500

2804

7175

7212

2524

504

5174.61

11212

4524

2004

7978.61

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 订货量

开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1211

1197

1231

-2

1231

1197

1233

1220

1800

4200

-600

219.6

Mn1212

1239

1236

-7

1239

1236

1243

1238

418

10070

-66

51.7484

Mn1301

1242

1238

-6

1243

1238

1244

1240

3540

15776

108

438.96

5758

30046

-558

710.3084

合约

合计

成交量

订货量

变化

成交额

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 订货量

开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1211

116.0

115.3

-0.2

116.0

115.3

115.5

115.5

6000

20400

-6000

693

Ni1212

117.2

117.1

0.5

118.0

116.9

116.6

117.5

33584

168312

-1756

3946.12

Ni1301

118.2

118.0

0.7

119.0

117.8

117.3

118.4

396368

421674

10532

46929.9712

Ni1302

119.3

119.4

1.1

119.8

119.2

118.3

119.4

2624

29370

2624

313.3056

438576

639756

5400

51882.3968

合约

合计

成交量

订货量

变化

成交额

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:高碳铬铁为元/吨 电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货 量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不 锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 算价

15380

15360

15350

15375

160

3000

80

246

-5

15360

15280

15325

15335

900

8122

-500

1380.15

35

15430

15350

15350

15400

3544

16544

2568

5457.76

4604

27666

2148

7083.91

15320

15350

15385

S1301

变化

15340

S1212

结算

25

15360

订货量

前结

15375

S1211

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2012_11_09  

2012_11_092012_11_092012_11_092012_11_092012_11_09