Page 1

交易日报表 2012 年 10 月 19 日 星期五 温州不锈钢交易所高碳铬铁合约报价 单位:元/吨 订货量

开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

FeCr1211

7250

7230

-15

7275

7220

7245

7240

820

454

-72

593.68

FeCr1301

7260

7235

-30

7280

7230

7265

7255

7794

1376

-3004

5654.547

8614

1830

-3076

6248.227

合约

合计

成交量

订货量

变化

成交额

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 订货量

开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1211

1273

1272

-10

1273

1272

1282

1272

1100

6614

-1100

139.92

Mn1212

1295

1282

-17

1302

1279

1299

1286

4238

20288

-2090

545.0068

Mn1301

1300

1292

-13

1300

1285

1305

1290

620

6306

580

79.98

5958

33208

-2610

764.9068

合约

合计

成交量

订货量

变化

成交额

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 订货量

开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1211

125.6

124.7

-0.7

125.6

124.2

125.4

125.0

11362

105518

-11068

1420.25

Ni1212

126.9

126.0

-0.8

127.2

125.7

126.8

126.4

253952

447568

-4676

32099.5328

Ni1301

128.2

127.2

-0.7

128.2

126.8

127.9

127.5

20388

62192

5582

2599.47

Ni1302

129.5

128.6

-0.4

129.5

128.6

129.0

129.1

720

2166

600

92.952

286422

617444

-9562

36212.2048

合约

合计

成交量

订货量

变化

成交额

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:高碳铬铁为元/吨 电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货 量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不 锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

2148

6486

-2148

3411.024

16030

4332

22592

-1676

6944.196

16020

920

3656

-280

1473.84

7400

32734

-4104

11829.06

算价

15900

15880

15905

15880

-20

16035

16025

16045

-30

16025

16000

16055

16025

16000

16025

S1301

变化

16035

S1212

结算

-25

15900

订货量

前结

15880

S1211

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2012_10_19  

2012_10_192012_10_192012_10_192012_10_19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you