Page 1


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Usługa polega na realizacji badań foresightowych w organizacji, których celem jest wyznaczenie społecznie pożądanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne oraz zasoby firmy. Może obejmować: • identyfikację trendów wpływających na rozwój branży • analizę sieci powiązań organizacyjnych • pomiar procesów związanych z zarządzaniem zmianą, planowaniem, prognozowaniem, wyznaczaniem wizji rozwoju przedsiębiorstwa, • analizę SWOT przedsiębiorstwa • wyznaczanie alternatywnych wizji rozwoju branży/przedsiębiorstwa • identyfikację potencjalnych „zmian nieciągłych”, zakłócających logikę rozwoju przedsiębiorstwa • wyznaczenie misji rozwoju przedsiębiorstwa • wyznaczanie kierunków strategicznej interwencji w organizacji Usługa pozwala na włączanie różnych podmiotów procesu biznesowego, m.in. dostawców, odbiorców, kadry zarządzającej, menedżerów średniego szczebla, pracowników administracyjnych w proces identyfikacji nowych okazji biznesowych

DOCELOWA GRUPA • ODBIORCÓW • BENEFICJENTÓW •

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie Osoby odpowiedzialne za wdrażanie procesów innowacyjnych Pracownicy działów B+R

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wdrożenie foresightu strategicznego w przedsiębiorstwie pozwala na: • identyfikację czynników, które w największym stopniu wpływają na rozwój przedsiębiorstwa oraz branży, w której działa • identyfikację potencjalnych zmian w potrzebach odbiorców usług • ocenę potencjalnych technologii/innowacji wpływających na rozwój działalności biznesowej • wspieranie zmian organizacyjnych • redukcję niepewności w organizacji • określenie pożądanych stanów procesów w zakresie skanowania otoczenia, planowania i wyznaczania wizji rozwojowych w przedsiębiorstwie • uspołecznienie procesów formułowania misji i wizji rozwoju przedsiębiorstwa • wypracowanie kierunków strategicznej interwencji w obszarze problemowym

CENA ZA USŁUGĘ

Cena za usługę jest określana indywidualnie. Zależy od zakresu prac

FORESIGHT KORPORACYJNY W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Przedsiębiorstwo, w zmieniającej się obecnie sytuacji rynkowej, powinno stosować dokładne i skuteczne metody wspomagające proces zarządzania. Wśród narzędzi wspomagających proces zarządzania można wymienić między innymi prognozowanie Proponowana usługa obejmuje konstrukcję i weryfikację prognoz. Podczas przeprowadzanych obliczeń i analiz wykorzystywane są różne metody – dobierane do charakteru badanego problemu. W efekcie realizacji usługi zostanie przedstawiona prognoza wraz z oceną jej dokładności. Wyznaczane prognozy mogą być wykorzystywane podczas tworzenia strategii firmy, umożliwiają ocenę szans rynkowych przedsiębiorstwa oraz wspomagają wybór rynków docelowych. Mogą być podstawą kampanii reklamowych i wyznaczania kierunków sprzedaży, jak również działań promocyjnych. Proces prognozowania dostarcza informacje o skutkach decyzji i działań kadry kierowniczej, może także wspomagać identyfikację najbardziej optymalnych decyzji, z perspektywy różnych kryteriów

DOCELOWA GRUPA Każde przedsiębiorstwo, które zainteresowane jest zmniejszeniem ryzyka ODBIORCÓW podejmowanych decyzji oraz wzmacnianiem swojej pozycji na rynku BENEFICJENTÓW KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzyści dla przedsiębiorstw zależą przede wszystkim od charakteru prowadzonej działalności a tym samym od rodzaju wykonanych prognoz. Trafna prognoza może umożliwić między innymi: minimalizację utraconej sprzedaży; redukcję stanów magazynowych; optymalne planowanie produkcji; wzrost efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstw; ocenę ryzyka kredytowego i rynkowego; kształtowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa; kształtowanie wartości przedsiębiorstwa

CENA ZA USŁUGĘ

Koszty proponowanej usługi zależą od stopnia skomplikowania przeprowadzanych analiz i są negocjowane indywidulanie

OPRACOWANIE PROGNOZ GOSPODARCZYCH W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


Analiza produktywności pozwala na wyznaczenie wskaźników efektywności działania, które w obecnych czasach i warunkach rynkowych stają się wyznacznikiem konkurencyjności jednostek gospodarczych, a tym samym gwarantem utrzymania się na rynku

CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Zakres usługi obejmuje zbadanie produktywności, w tym efektywności względnej badanego przedsiębiorstwa w odniesieniu do jednostek konkurencyjnych działających w branży. Analiza wykonywana jest metodą DEA, która opiera się na bechmarkingu, a zatem pozwala także, w przypadku przedsiębiorstw o niezadowalającym poziomie produktywności, na identyfikację jednostek, które charakteryzują się najwyższymi wskaźnikami efektywności i mogą stanowić wzorce dla badanego przedsiębiorstwa. Metoda wykorzystana do analizy pozwala również zlokalizować obszary potencjalnych usprawnień dla przedsiębiorstw nieefektywnych DOCELOWA GRUPA Przedsiębiorcy, zarówno z sektora przemysłu jak i usług, zainteresowani ODBIORCÓW określeniem i podnoszeniem produktywności i efektywności działania swojej BENEFICJENTÓW jednostki oraz doskonaleniem swoich procesów transformacji nakładów w wyniki KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzyścią dla przedsiębiorcy jest poznanie poziomu produktywności i efektywności działania w odniesieniu do wyników przedsiębiorstw konkurencyjnych działających w branży. W przypadku niskiego wskaźnika efektywności, dla badanego przedsiębiorstwa wskazana zostaje propozycja zmian w celu poprawienia osiąganych wyników. Dzięki temu przedsiębiorca może efektywnie i optymalnie zarządzać swoimi nakładami tj. generować maksymalnie możliwe do osiągnięcia wyniki przy określonych nakładach (zarówno (pracy, kapitału, jak też wiedzy)

CENA ZA USŁUGĘ

Koszt usługi zależy od zakresu i stopnia zaawansowania analiz oraz od dostępności niezbędnych danych, których przedsiębiorstwo nie jest w stanie dostarczyć

ANALIZA PRODUKTYWNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Każde nowoczesne przedsiębiorstwo powinno przeprowadzać analizę strategiczną, która polega na kompleksowym monitorowaniu otoczenia oraz wnętrza firmy. Dzięki analizie stanu obecnego oraz istniejących zagrożeń możliwe jest stworzenie odpowiedniej strategii podejmowanych w przedsiębiorstwie działań, co bezpośrednio przyczynia się do rozwoju firmy oraz budowy pozytywnego wizerunku na tle konkurencji. Narzędziem wspomagającym przeprowadzanie analizy strategicznej są różnego rodzaju metody statystyczne bazujące na danych dotyczących wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa. Analiza strategiczna wspomagana wielowymiarowymi metodami statystycznymi jest pełniejsza i bardziej efektywna. Główną zaletą stosowania metod statystycznych jest to, że pozwalają one z pierwotnych danych statystycznych uzyskać informacje ekonomiczne niezbędne do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego (STATISTICA PL) stosowanie metod statystycznych i przetwarzanie danych jest przeprowadzane sprawnie i w pełni profesjonalnie

Każde przedsiębiorstwo, które zainteresowane jest przeprowadzeniem analiDOCELOWA GRUPA zy strategicznej firmy bazującej na analizie statystycznej danych ODBIORCÓW BENEFICJENTÓW KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zarządzanie przedsiębiorstwem łączy się z koniecznością posiadania informacji analitycznych na temat jego działalności. Dzięki temu menedżerowie mogą oceniać przebieg zjawisk i procesów, które znajdują się pod ich kontrolą. Zapotrzebowanie na informacje analityczne jest szczególnie ważne w warunkach gospodarki rynkowej, przy rosnącej konkurencji. Informacje te powinny ukazywać skutki podjętych działań oraz czynniki je zakłócające. Dzięki wykorzystaniu analizy statystycznej możliwa jest ocena poziomu zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Możliwa jest również analiza dynamiki zjawisk gospodarczych oraz ustalanie wzajemnych powiązań ilościowych występujących między różnymi zjawiskami

CENA ZA USŁUGĘ

Koszty proponowanej usługi zależą od stopnia skomplikowania przeprowadzanych analiz i są negocjowane indywidulanie

ANALIZA STATYSTYCZNA DANYCH DOTYCZĄCYCH OTOCZENIA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Rosnące wymagania klientów odnośnie jakości usług transportowych oraz innych usług logistycznych stwarzają zapotrzebowanie na analizę ich potrzeb w celu odpowiedniego dostosowania oferty. Kluczowe w zapewnieniu satysfakcji klientów jest zmniejszenie luki pomiędzy percepcją postrzeganej jakości a oczekiwaniami związanymi z pożądanym poziomem jakości. Należy jednak zauważyć, iż nie zawsze wyższy poziom cech jakości prowadzi do wyższego postrzegania jakości przez klientów Oferta obejmuje badanie satysfakcji klientów z wykorzystaniem modelu Kano. Celem badania jest analiza wpływu atrybutów usług na jakość postrzeganą przez klientów. Dostarcza ono odpowiedzi na następujące pytania: • jakie cechy usługi są cechami obowiązkowymi? • jakie cechy przyciągają klientów? • jakie cechy klient uważa za zbędne?

Przedsiębiorstwa zainteresowane analizą wymagań klientów pod kątem zaDOCELOWA GRUPA pewnienia odpowiedniego poziomu satysfakcji klientów ODBIORCÓW BENEFICJENTÓW KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Analiza wymagań klienta jest istotnym zagadnieniem związanym z rozwojem usług, pozwala na zapewnienie odpowiedniego poziomu satysfakcji klientów. Zastosowanie w tym celu modelu Kano umożliwia uwzględnienie zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów związanych z doświadczaniem usługi i wpływu na satysfakcję klienta. Wyniki badania umożliwiają lepsze zrozumienie klientów. Stanowią diagnozę stanu obecnego oferowanych usług, a także wskazują atrybuty, które należy rozwinąć

CENA ZA USŁUGĘ

Cena ustalana indywidulanie, zależna przede wszystkim od wykorzystywanych metod badawczych oraz zasięgu badania (lokalne, regionalne, krajowe) i analizowanej próby badawczej

ANALIZA WYMAGAŃ KLIENTÓW METODĄ KANO W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Benchmarking jest narzędziem wykorzystywanym w celu doskonalenia organizacji i poprawy jej pozycji konkurencyjnej, a jego esencją jest uczenie się od innych i twórcza adaptacja najlepszych praktyk. Benchmarking przeprowadza się w celu poprawy jakości, wsparcia racjonalnej alokacji środków finansowych oraz pobudzania konkurencji pomiędzy oddziałami firmy, uczynienia ich bardziej otwartymi na rynek, bardziej elastycznymi we współpracy z innymi podmiotami i innymi instytucjami danego sektora. Monitorowanie tego, co się dzieje na zewnątrz organizacji i uczenie się od najlepszych w procesie benchmarkingu napędza zmiany i stanowi sposób na ciągłe doskonalenie się. W benchmarkingu wykorzystywane są porównania ilościowe (wskaźniki) oraz porównania jakościowe wskazujące sposoby poprawy. Jednym z najbardziej skutecznych rodzajów benchmarkingu jest benchmarking procesów. Przykład proponowanych badań: Benchmarking intermodalnych przewozów towarowych

Przedsiębiorstwa zainteresowane wzmocnieniem swojej pozycji konkurenDOCELOWA GRUPA cyjnej poprzez doskonalenie swoich praktyk w wyniku uczenia się od lepODBIORCÓW BENEFICJENTÓW szych w danym obszarze KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

• • • • • •

CENA ZA USŁUGĘ

identyfikacja słabych i mocnych stron na tle wzorca zwiększenie przejrzystości działania dla interesariuszy doskonalenie praktyki działania przezwyciężanie niechęci do pomysłów powstających poza przedsiębiorstwem zwiększenie konkurencyjności poprawa satysfakcji klientów

Cena jest uzależniona od zakresu i szczegółowości badań oraz wykorzystanych metod badawczych. Koszt jest kalkulowany indywidualnie i jest uzależniony od złożoności procesu świadczenia usługi

BENCHMARKING W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Badanie potrzeb transportowych oraz popytu na usługi transportowe ma istotne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorstw transportowych. Ma ono na celu dostosowanie potencjału przewozowego do wielkości przewidywanego popytu, przedstawienie potencjalnym użytkownikom transportu odpowiedniej oferty wykonania usługi oraz dostarczanie informacji podmiotom odpowiedzialnym za kształtowanie racjonalnej polityki transportowej i rozwoju infrastruktury transportowej. Specyfika usług transportowych wymaga zastosowania wyspecjalizowanych metod badawczych. Badania mogą być prowadzone w trzech aspektach: • wielkość potrzeb transportowych • rozkład przestrzenny i czasowy zapotrzebowania na usługi transportowe • preferencje użytkowników w zakresie wyboru przewoźnika oraz pożądanych cech jakościowych usług transportowych

Przedsiębiorstwa transportowe zainteresowane badaniem potrzeb transporDOCELOWA GRUPA towych i popytu na usługi transportowe ODBIORCÓW BENEFICJENTÓW KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wyniki badania potrzeb transportowych i popytu na usługi transportowe w zakresie przemieszczania ładunków są wykorzystywane do: • ustalenia potrzeb transportowych gospodarki narodowej • dostosowania potencjału przewozowego do wielkości przewidywanego popytu • sporządzania prognoz przewozu ładunków, liczby przejazdów i wielkości pracy przewozowej Znajomość przestrzennego rozkładu popytu determinuje racjonalny rozwój infrastruktury transportowej, jak najlepsze dostosowanie rozkładu linii przewozowych oraz mocy przewozowych do zmieniających się potrzeb, co następnie pozwala ustalić częstotliwość i rodzaj pojazdu dla poszczególnych linii komunikacyjnych

CENA ZA USŁUGĘ

Cena jest uzależniona od zakresu i szczegółowości badań oraz wykorzystanych metod badawczych. Koszt jest kalkulowany indywidualnie i jest uzależniony od złożoności procesu świadczenia usługi

BADANIE POTRZEB TRANSPORTOWYCH I POPYTU NA USŁUGI TRANSPORTOWE W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Dla skorzystania  z ulgi niezbędne jest dysponowanie przez podatnika stosownym oświadczeniem wskazującym na innowacyjność nabywanej technologii, wydanym przez niezależną od podatnika jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615), w przypadku nawiązania współpracy – Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w  wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku  podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji  środków  trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym do osób prawnych, art. 18b  Dz. U.: 2011 nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Przedsiębiorcy zainteresowani obniżeniem podatku dochodowego do osób prawnych

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorca ma możliwość odliczenia od postawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii, które nie mogą jednak przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4,5 i 7 artykułu 18b ustawy o CIT (Dz. U.: 2011 nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Natomiast gdy podatnik osiąga stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

CENA ZA USŁUGĘ

Koszty wydania oświadczenia zależą od wartości wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii – w części skutkującej obniżeniu podstawy opodatkowania (1,5% od wartości netto, nie mniej, niż 5 tys. zł). Jesteśmy otwarci na indywidualizację oferty

ULGA TECHNOLOGICZNA W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Konieczność określenia wartości firmy pojawia się najczęściej przy okazji otrzymania przez jej właściciela wstępnej propozycji sprzedaży swojego przedsiębiorstwa. Z pojęciem wyceny firmy lub zorganizowanej jej części przedsiębiorca może się spotkać już wcześniej przy różnych innych okazjach. Wycena przedsiębiorstwa lub udziałów spółki jest np. typowym działaniem w trakcie dokonywania zmian struktur prawnych firm (przekształcenia w spółki, aporty). Wycen dokonuje się również przy okazji sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych do określenia wartości aktywów. Wycena może być również elementem zabezpieczenia udzielanego przez bank kredytu oraz służy do zarządzania przedsiębiorstwem poprzez podnoszenie jego wartości. Sposób wyceny przedsiębiorstw zależy głównie od celu, dla którego wycenę się sporządza

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Przedsiębiorcy zainteresowani wyceną przedsiębiorstwa (zarządzanie wartością przedsiębiorstwa)

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Obiektywna ocena planowanych nakładów inwestycyjnych, wycena przedsiębiorstwa w przypadku sprzedaży lub przekształcania. Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa przed dokonaniem inwestycji oraz po jej dokonaniu

CENA ZA USŁUGĘ

Koszty projektu zależą od stopnia skomplikowania przeprowadzanych analiz i są negocjowane indywidualnie

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Wszystkie podmioty rachunkowości (w rozumieniu art. 2 Ustawy o rachunkowości) powinny posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nie zasady (politykę) rachunkowości (art. 3, ust. 1, pkt 11 Ustawy o rachunkowości), której zakres reguluje art. 10. Należy zwrócić uwagę na wybór rozwiązań dopuszczonych przepisami prawa bilansowego (Ustawą o rachunkowości, a także określonych w Krajowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości) oraz uwzględniających charakter jednostki (struktura, profil działalności, potrzeby informacyjne). Wybrany wariant oddziałuje w bezpośredni sposób na prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz na jakość danych wykazywanych w sprawozdaniach finansowych. Zakres proponowanej usługi obejmuje sformułowanie dokumentacji zgodnie z art. 10 Ustawy o rachunkowości, w tym istotnego jej elementu – określenie zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Podmioty gospodarcze prowadzące rachunkowość zgodnie z przepisami prawa bilansowego, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, które przechodzą z uproszczonych form ewidencji podatkowych na księgi rachunkowe

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dokonanie wyboru i zastosowanie zasad (polityki) rachunkowości jest procesem trudnym i złożonym. Dzięki usłudze przedsiębiorca uzyskuje: 1) opis procedury doboru zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniających specyfikę działalności jednostki oraz 2) ich opis w realny sposób. Dokumentacja zapewni wiarygodne określenie wartości majątku, zobowiązań, źródeł finansowania oraz wielkości kształtujących wynik finansowy, co może oddziaływać na wysokość wskaźników finansowych (rentowność, płynność, struktura finansowania), czy tez wielkość zysku i jego wypłaty dla właścicieli. Korzyści uzyskują zarówno kadra zarządzająca, jak i banki, i inni wierzyciele oceniający daną jednostkę na podstawie sprawozdań finansowych. W konsekwencji wzrośnie zaufanie do jednostki podmiotów z otoczenia, z uwagi na przekonanie, że jednostka prowadzi przejrzystą rachunkowość.

CENA ZA USŁUGĘ

Koszty opracowania i wdrożenia usługi uzależnione są od wielkości jednostki. W zależności od nakładów na jej opracowanie jesteśmy otwarci na indywidu alizację oferty (cena nie mniej niż 5 tys. zł)

OPRACOWANIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Kapitał ludzki odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju nowoczesnych i innowacyjnych przedsiębiorstw. Właściciele oczekują, że nakłady ponoszone na pozyskanie, utrzymanie i rozwój kapitału ludzkiego przyniosą korzyści większe niż koszty. Podobnie jak przy kapitale finansowym oczekuje się pewnej stopy zwrotu. Zakres proponowanej usługi obejmuje: 1) opracowanie zestawu wskaźników kapitału ludzkiego odpowiednich do wielkości i specyfiki działalności firmy 2) obliczenie efektywności kapitału ludzkiego na podstawie pozyskanych danych kadrowych i finansowo-księgowych 3) interpretację otrzymanych wyników 4) zaproponowanie przekroju klasyfikacyjnego kosztów ułatwiającego analizę efektywności kapitału ludzkiego w przyszłości

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Małe i średnie przedsiębiorstwa nie posiadające własnych działów HR

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorca, który nie ma możliwości racjonalizacji działań z zakresu kapitału ludzkiego o wyniki oceny i pomiaru często dokonuje ich intuicyjnie, co nie koniecznie wiąże się z efektywnością działań. Właściwa ocena kapitału ludzkiego ułatwi zarządzanie tym kapitałem. Pomoże dostrzec aspekty wymagające poprawy. Pozwoli określić korzyści z inwestycji w kapitał ludzki. Opracowane dla firmy mierniki efektywności w oparciu o dane finansowo-księgowe pozwolą na pomiar kapitału ludzkiego w przyszłości i ocenę zmian w czasie. Spojrzenie na kapitał ludzki nie tylko przez pryzmat kosztów, ale również przez pryzmat inwestycji przynoszących wymierne korzyści ułatwi zarządzanie kapitałem ludzkim

CENA ZA USŁUGĘ

Koszty opracowania i wdrożenia usługi uzależnione są od wielkości jednostki. W zależności od nakładów na jej opracowanie jesteśmy otwarci na indywidu alizację oferty (cena nie mniej niż 5 tys. zł)

POMIAR EFEKTYWNOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Rachunkowość zarządcza i controlling to koncepcje wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu szeregu narzędzi i metod. Projektowanie właściwego systemu rachunku kosztów i pomiaru wyników jest niezbędne w procesie zarządzania wynikami ukierunkowanego na implementację strategii przedsiębiorstwa. Zakres usługi obejmuje: 1) zdefiniowanie celów wdrożenia koncepcji 2) analizę stanu istniejącego w zakresie analizy i oceny różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa 3) zaprojektowanie indywidualnie dopasowanego systemu tworzenia informacji służącego pomiarowi dokonań

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem nowoczesnych metod w rachunkowości dla celów zarządzania, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dzięki usłudze przedsiębiorca uzyska przegląd procedur decyzyjnych w jednostce, identyfikację kluczowych procesów i mierników wyników, usprawnienie planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie oraz kontroli wyników finansowych. Doskonalenie istniejących rozwiązań lub zastosowanie nowych rozwiązań z zakresu rachunkowości zarządczej pozwoli na poprawę raportowania zarządczego, monitorowanie realizacji strategii, ukierunkowanie działań na optymalizację przychodów, kosztów i wyników. W efekcie wprowadzone rozwiązania mają służyć poprawie skuteczności zarządzania, podejmowaniu właściwych decyzji wpływających na zwiększenie rentowności prowadzonej działalności, usprawnienie gospodarowania zasobami

CENA ZA USŁUGĘ

Koszty opracowania i wdrożenia usługi uzależnione są od wielkości jednostki. W zależności od nakładów na jej opracowanie jesteśmy otwarci na indywidualizację oferty (cena nie mniej niż 5 tys. zł)

PROJEKTOWANIE SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

W ramach usługi zostanie przeprowadzona analiza niespójności dokumentacji procesów i organizacji pracy w procesach przedsiębiorstwa. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie przygotowana dokumentacja procesów zgodna ze standardami Business Process Management. Zakres usługi może być zwiększony o  modelowanie, audyt i  optymalizację procesów biznesowych przedsiębiorstwa

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Przedsiębiorcy zainteresowani doskonaleniem procesów przedsiębiorstwa, wdrożeniem systemów IT, systemów zarządzania jakością oraz wdrożeniem innowacji organizacyjnej i procesowej

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Charakterystyka korzyści z tytułu wdrożenia zarządzania procesami w materiałach referencyjnych udostępnionych przez usługodawcę na życzenie zamawiającego. Do potencjalnych korzyści związanych z opracowaniem i wdrożeniem podejścia procesowego można zaliczyć: redukcję kosztów funkcjonowania, obniżenie poziomu i wartości utrzymywanych zapasów, poprawę poziomu wykorzystania pracy ludzi, maszyn i urządzeń, racjonalne planowanie produkcji, eliminację wąskich gardeł, przestojów, spiętrzeń i kolejek w realizowanych procesach

CENA ZA USŁUGĘ

Koszty usługi zależą od liczby procesów objętych dokumentacją i stopnia szczegółowości badanej struktury. Koszt jest kalkulowany indywidualnie. Jesteśmy otwarci na indywidualizację oferty

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROCESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Kultura organizacyjna ma podstawowe znaczenie dla długookresowego sukcesu firmy. Na kulturę składają się m.in. podzielane w firmie wartości oraz przyjęte normy. Wiele firm wdrażając Lean Management nie podejmuje na tyle głębokiej transformacji aby nastąpiły zmiany w warstwie kultury organizacyjnej. To z kolei sprawia, że nawet najlepsze metody i narzędzia nie przynoszą spodziewanych efektów. Usługa polega na przeprowadzaniu diagnozy stanu kultury organizacyjnej w firmie ze względu na spójność z Lean Management. Lean Management jest obecnie najskuteczniejszym na świecie podejściem, które przynosi najlepsze efekty, daje wyraźny wzrost produktywności oraz poprawę konkurencyjności. Diagnoza kultury jest przeprowadzana za pomocą autorskiej metodyki. Podczas jej przeprowadzania angażowani są kluczowi kierownicy z organizacji, którzy jednocześnie pogłębiają zrozumienie Lean Management. Na zakończenie usługi przygotowywany jest raport wraz z prezentacją. Zawierają one punktową ocenę kultury organizacyjnej oraz plan transformacji kultury organizacyjnej

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Diagnoza może być przeprowadzona w firmach, które już wdrażają Lean Management albo tylko wybrane narzędzia Lean. Duże korzyści odniosą firmy, które dopiero zamierzają wykorzystywać wybrane elementy/narzędzia Lean Management

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Usługa dostarcza wiedzy o mocnych i słabych stronach kultury organizacyjnej panującej w firmie. W wyniku diagnozy kierownicy poznają bariery dla wzrostu produktywności, które tkwią w kulturze firmy. Diagnoza kończy się praktycznym planem transformacji kultury organizacyjnej w firmie, który jest podstawą dalszych działań podejmowanych samodzielnie przez firmę

CENA ZA USŁUGĘ

Cena usługi zależy od wielkości firmy i jest każdorazowo ustalana na podstawie dostarczonych danych o firmie

LEAN MANAGEMENT – DIAGNOZA KULTURY ORGANIZACYJNEJ FIRMY W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Metoda 5S jest najpowszechniej stosowaną metodą z zakresu Lean Management. Może być potraktowana jako pierwszy krok na drodze doskonalenia organizacji w podejściu Lean, ale może funkcjonować bez innych elementów Lean. Metoda polega na zaprowadzeniu i utrzymaniu porządku na stanowiskach pracy. Chodzi o zaangażowanie wszystkich pracowników w porządkowanie i utrzymanie czystości swego najbliższego otoczenia podczas pracy. W metodzie wykorzystuje się standaryzację oraz zarządzanie wizualne, dzięki temu jest ona niezwykle skuteczna. Wdrożenie 5S i jego systematyczne utrzymywanie przynosi niezwykle dobre efekty w sferze produktywności oraz poprawę morale pracowników. Usługa polega na przeprowadzeniu warsztatu przez eksperta z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, podczas którego praktycznie przeprowadza się 5S na stanowisku pracy razem z pracującymi tam pracownikami. W ramach usługi przewidziane są też konsultacje na temat zasad funkcjonowania metody w firmie

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Każda firma, przemysłowa lub usługowa, która jest zainteresowana doskonaleniem swoich operacji i budową odpowiedzialnej kultury działania wśród załogi

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wdrożenie metody będzie źródłem korzyści w postaci: usprawnienia pracy na stanowiskach, zmniejszenia marnotrawstwa, poprawienia morale pracowników oraz ich zaangażowania w wykonywaną pracę, poprawy bezpieczeństwa pracy oraz poprawy odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz powierzony sprzęt

CENA ZA USŁUGĘ

Cena jest ustalana indywidualnie, jej wysokość zależy przede wszystkim od liczby stanowisk objętych wdrożeniem 5S w trakcie usługi

LEAN MANAGEMENT – WDROŻENIE METODY 5S W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Mapa strumienia wartości służy do diagnozy oraz projektowania przepływów w systemie produkcyjnym albo usługowym. Mapowanie polega na sporządzeniu graficznej mapy oraz przeprowadzeniu analiz służących wykryciu źródeł marnotrawstwa w organizacji. Po sporządzeniu i prezentacji mapy stanu obecnego następuje projektowanie odchudzonego systemu. W projektowaniu wykorzystuje się wszystkie zasady i metody Lean Management. Mapa stanu przyszłego strumienia wartości jest praktyczną pomocą w doskonaleniu systemu produkcyjnego albo usługowego. W zakres usługi wchodzą prace analityczne w firmie oraz prezentacja połączona z warsztatem dla kierowników organizacji. Na zakończenie sporządzany jest raport z mapami, analizą marnotrawstwa oraz kierunkami zmian systemu produkcyjnego lub usługowego w analizowanej organizacji

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych zainterosowanych przeorganizowaniem swojego strumienia wartości i uczynienia go sprawniejszym, tańszym i lepiej obsługującym klientów

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Usługa pozwala zrozumieć naturę marnotrawstwa istniejącego w firmie. Firma dostaje praktyczny plan transformacji w kierunku Lean Management. Mapowanie strumienia wartości stanowi kompleksowe zdiagnozowanie firmy oraz zaplanowanie jej transformacji w kierunku Lean

CENA ZA USŁUGĘ

Cena usługi jest kalkulowana indywidualnie. Jest uzależniona od skali działalności oraz złożoności strumienia dodawania wartości

LEAN MANAGEMENT – MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI W FIRMIE W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

SMED jest jedną z podstawowych metod Lean Management. Polega ona na przeorganizowaniu procesu przezbrojenia maszyny w wyniku czego czas zatrzymania maszyny w związku z przezbrajaniem trwa zazwyczaj krócej niż 10 minut. Metodę przeprowadza się jako cykl kilku warsztatów z udziałem pracowników na stanowisku pracy przy maszynie. Najpierw identyfikuje się obecny stan procesu przezbrajania, następnie racjonalizuje się go, a w kolejnym kroku wprowadza się pracę standaryzowaną, która prowadzi do uruchomienia rutynowego, szybkiego przezbrajania maszyny

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Firmy operujące technologiami wymagającymi dłuższych przezbrojeń

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przezbrojenia maszyn jest to czas kiedy maszyna nie wytwarza wyrobu oraz absorbuje wielu pracowników. Jest to czas bezproduktywny. Usprawnienie tego procesu daje bardzo duże korzyści we wzroście produktywności maszyn, a także poprawia elastyczność produkcji. Szybkie przezbrajanie pozwala na produkcję w mniejszych seriach i lepszą obsługę klientów

CENA ZA USŁUGĘ

Cena jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku i jest uzależniona przede wszystkim od złożoności procesu przezbrojenia maszyny oraz liczby maszyn które wchodzą w zakres projektu

LEAN MANAGEMENT – WDROŻENIE METODY SZYBKICH PRZEZBROJEŃ MASZYN SMED W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Usługa polega na przeprowadzeniu pomiaru jakości usług świadczonych przez organizację przy wykorzystaniu autorskiej metody Mapa Jakości P/P. Metoda ta przewiduje równoczesny pomiar jakości doświadczanej przez klientów oraz procesów organizacyjnych w firmie. Wyniki pomiarów zaprezentowane na mapie pzwalają na analizę koniecznych zmian służących poprawie jakości. W trakcie usługi przeprowadzony zostanie warsztat z kierownikami, a także opracowywane indywidualne narzędzie do pomiaru klientów oraz pomiaru procesów. W przeprowadzanie pomiarów angażowani będą pracownicy firmy. Osiągnięte wyniki, ich interpretacja i propozycje zmian zostaną przedstawiane na prezentacji dla kierownictwa. Na zakończenie przekazywany zostanie pisemny raport

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Firmy usługowe oraz firmy świadczące usługi jako działalność dodatkową

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Firma otrzymuje niezależną, zewnętrzną ocenę stanu jakości świadczonych usług. Pracownicy i kierownicy zaangażowani w projekt zyskują nowe kompetencje oraz wzrasta ich świadomość znaczenia jakości usług dla sukcesu firmy. Firma otrzymuje rozwiązania w jaki sposób należy doskonalić jakość usług

CENA ZA USŁUGĘ

Cena za usługę jest określana indywidualnie. Geograficzna rozległość usług oraz złożoność procesu świadczenia usługi mają zasadniczy wpływ na cenę

POMIAR JAKOŚCI USŁUG METODĄ MAPA JAKOŚCI P/P W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Usługa polega na wprowadzeniu niezbędnych zmian w organizacji realizacji przedsięwzięć, tak by proces zarządzania projektem osiągnął zdefiniowany poziom doskonałości. Usługa może obejmować wszystkie lub wybrane etapy zarządzania projektami: • badanie dotychczasowego sposobu realizowania projektów w organizacji • stworzenie/dostosowanie metodyki do potrzeb organizacji • dostosowanie zestawu procedur oraz wzorów dokumentów • zaplanowanie wraz z organizacją procesu wdrożenia • nadzorowanie realizacji zaplanowanych działań • uruchamianie Biura Zarządzania Projektami w organizacji

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Przedsiębiorcy zainteresowani usprawnieniem i optymalizacją realizowanych w firmie przedsięwzięć

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wdrożenie systemu zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwie umożliwia większą wydajność w dostarczaniu wyrobów/usług, wyższą efektywność w dostarczaniu nowych rozwiązań na rynek, lepsze gospodarowanie zasobami ludzkimi, możliwości synchronizacji działalności operacyjnej i projektowej, wzrost satysfakcji klientów, zwiększenie możliwości oceny ryzyka planowanych działań

CENA ZA USŁUGĘ

Zależna od zakresu prac. Koszt jest kalkulowany indywidualnie i uzależniony jest od skali i rodzaju przedsiębiorstwa

WDRAŻANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Zakres usługi obejmuje: badania rynkowe, związane z doborem reprezentatywnej próby badawczej (minimum 1000 respondentów), przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań pilotażowych, weryfikację narzędzi, realizację badań i przedstawienie wyników

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Jednostki samorządu terytorialnego (Urzędy Marszałkowskie, urzędy gmin, starostwa, powiaty) przygotowujący nowe inwestycje oraz pragnący ocenić poziom wykorzystania zrealizowanych inwestycji samorządowych

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Jednostka samorządowa ma możliwość wykorzystania zasobów naukowo-badawczych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia profesjonalnych i wiarygodnych badań rynkowych, pozwalających na ocenę potrzeb mieszkańców. Proponowane badania mają uzasadnić potrzebę realizacji planowanych (lub zrealizowanych) inwestycji i przyczynić się do ich wykorzystania w jak najszerszym zakresie, ku zadowoleniu mieszkańców danego obszaru

CENA ZA USŁUGĘ

Koszty proponowanej usługi są uzależnione od zakresu i szczegółowości badań, dostępności informacji oraz wykorzystywanych metod badawczych. Poniżej przedstawiono szacunkowe koszty prowadzenia badań: - badania o zasięgu lokalnym: 20 tys. zł (netto) - badania o zasięgu regionalnym/wojewódzkim: 30 tys. zł (netto) - badania o zasięgu ogólnokrajowym: 40 tys. zł (netto)

BADANIA RYNKOWE – BADANIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Zakres usługi obejmuje: badania rynkowe związane z doborem reprezentatywnej próby badawczej (maksymalnie dostępna liczba podmiotów gospodarczych o wskazanym profilu lub na danym obszarze), przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań pilotażowych, weryfikację narzędzi, realizację badań i przedstawienie wiarygodnych wyników. Badania opierają się na oficjalnie dostępnych danych w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i francuskim. W zakres oferty nie wchodzi szpiegostwo gospodarcze

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Podmioty zainteresowane analizą rynku, w zakresie analizy konkurencji

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorca ma możliwość wykorzystania zasobów naukowo-badawczych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia profesjonalnych i wiarygodnych badań rynkowych, pozwalających na charakterystykę konkurencji. Analizy mogą być szczególnie przydatne podczas wychodzenia na nowe rynki

CENA ZA USŁUGĘ

Koszty proponowanej usługi są uzależnione od zakresu i szczegółowości badań, dostępności informacji oraz wykorzystywanych metod badawczych. Poniżej przedstawiono szacunkowe koszty prowadzenia badań: - badania o zasięgu regionalnym: 30 tys. zł (netto) - badania o zasięgu ogólnokrajowym: 50 tys. zł (netto) - badania o zasięgu międzynarodowym powinny być prowadzone dla każdego kraju odrębnie celem zachowania reprezentatywności próby badawczej: • wybrany kraj europejski: od 60 tys. zł (netto) • kraj pozaeuropejski, na którego terenie znajduje się polska placówka dyplomatyczna: od 100 tys. zł (netto) • pozostałe kraje pozaeuropejskie: oferta podlega negocjacjom w zależności od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju

BADANIA RYNKOWE – BADANIE KONKURENCJI W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Zakres usługi obejmuje: badania rynkowe, związane z doborem reprezentatywnej próby badawczej (minimum 1000 respondentów), przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań pilotażowych, weryfikację narzędzi, realizację badań i przedstawienie wiarygodnych wyników (precyzyjnego profilu klienta lub wskazania potencjalnych klientów)

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Przedsiębiorcy zainteresowani wzrostem sprzedaży obecnej oferty lub zaniepokojeni spadkiem sprzedaży Przedsiębiorcy planujący wprowadzenie na rynek nowej oferty (produktu lub usługi)

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorca ma możliwość wykorzystania zasobów naukowo-badawczych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia profesjonalnych i rzetelnych badań rynkowych dotyczących możliwości zwiększenia sprzedaży lub wprowadzenia na rynek nowej oferty

CENA ZA USŁUGĘ

Koszty proponowanej usługi są uzależnione od zakresu badań: - badania o zasięgu regionalnym: 20 tys. zł (netto) - badania o zasięgu ogólnokrajowym: 30 tys. zł (netto) - badania o zasięgu międzynarodowym powinny być prowadzone dla każdego kraju odrębnie celem zachowania reprezentatywności próby badawczej: • wybrany kraj europejski: 40 tys. zł (netto) • kraj pozaeuropejski, na którego terenie znajduje się polska placówka dyplomatyczna: 60 tys. zł (netto) • pozostałe kraje pozaeuropejskie: oferta podlega negocjacjom w zależności od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju

BADANIA RYNKOWE – PROFIL KLIENTA /DOCELOWEJ GRUPY KLIENTÓW W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Opinia o innowacyjności to obiektywna opinia eksperta dotycząca systemu informatycznego. Wydawana jest przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, który jest niezależną jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 r., nr 96, poz. 615 z późn. zm.). Opinia o innowacyjności jest dowodem, że inwestycja umożliwi wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług. Opinia zawiera dokładną charakterystykę danej technologii i stwierdza okres stosowania tej technologii w Polsce i na świecie. Za nowe technologie uznaje się te, które nie są stosowane na świecie przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem wymiernych korzyści finansowych

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Posiadanie opinii o innowacyjności może okazać się bardzo pomocne dla firm ubiegających się o dotację ze środków Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 2. Przedstawienie opinii o innowacyjności konieczne jest w przypadku ubiegania się o przyznanie Kredytu Technologicznego lub środków na rozwój firmy z Regionalnych Programów Operacyjnych 3. Opinia o innowacyjności może być także wykorzystywana do własnych celów marketingowych przedsiębiorstwa

CENA ZA USŁUGĘ

Podstawowa cena przygotowania opinii o innowacyjności wynosi 3,5 tys. zł (netto) za pojedynczą opinię. W uzasadnionych przypadkach może wzrosnąć po uwzględnieniu stopnia skomplikowania tematyki, liczby dostępnych i niezbędnych dokumentów, zaangażowania czasowego oraz liczby zaangażowanych osób. Wstępne określenie możliwości przygotowania opinii jest bezpłatne

OPINIA O INNOWACYJNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Dynamicznie zmieniające się otoczenie wymusza na przedsiębiorstwach konieczność stałego monitorowania trendów i zjawisk występujących w ich otoczeniu. Proponowana usługa obejmuje analizę zarówno makro-, jak i mikrootoczenia przedsiębiorstwa pod kątem wyłonienia zarówno szans, jak i zagrożeń mogących mieć wpływ na rozwój firmy w przyszłości. Realizacja usługi będzie wykorzystywać metody analizy strategicznej (jak np. metoda scenariuszowa, analiza SWOT, analiza 5 sił Portera, punktowa ocena atrakcyjności sektora), jak i metody badań poszczególnych elementów/podmiotów rynku (jakościowe i ilościowe). Usługa będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, jego sytuacji na rynku i strategii rozwoju. Efektem usługi będzie także opracowanie zestawu praktycznych rekomendacji dla firmy, których wdrożenie może w przyszłości poprawić jej pozycję konkurencyjną

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Przedsiębiorcy zainteresowani rozpoznaniem trendów rynkowych w branży, w której funkcjonują

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzyści dla przedsiębiorstwa obejmują: poznanie szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorstwa; identyfikacja trendów i zjawisk charakteryzujących makroi mikrootoczenie firmy; pomoc w opracowaniu przyszłych kierunków rozwoju firmy; pozyskanie materiału potrzebnego do ewentualnego opracowania biznes planu, niezbędnego do pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania (np. z programów UE)

CENA ZA USŁUGĘ

Cena za usługę kształtuje się w przedziale od 5 do 10 tys. zł (netto)

BADANIE RYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Złożoność otoczenia sprawia, że strategia rozwoju produktu często kończy się niepowodzeniem na wczesnych jej etapach. Wynika to z szybkiego tempa zmian potrzeb rynków docelowych i coraz mniejszej przewidywalności zjawisk zachodzących w otoczeniu. Proponowana usługa polega na analizie i ocenie rynkowej konkurencyjności produktu w następujących aspektach: relacyjnych, kosztowych, cenowych, organizacyjnych, technologicznych oraz marketingowych. Technologiczne, jakościowe i rynkowe kształtowanie produktu, jako wartości atrakcyjnej dla klienta, to fundamentalne wyzwanie stawiane dzisiejszym przedsiębiorcom

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Małe i średnie firmy, przedsiębiorstwa wprowadzające nowe produkty, przedsiębiorstwa planujące udoskonalenie swoich produktów

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzyści dla przedsiębiorstwa obejmują: ograniczenie ryzyka niepowodzenia nowego produktu; efektywniejsze zarządzanie portfelem produktów; lepsze dostosowanie produktu do potrzeb klienta; optymalizacja struktury kosztów związanych z zarządzaniem produktem

CENA ZA USŁUGĘ

Cena za usługę kształtuje się w przedziale od 5 do 10 tys. zł (netto)

OCENA KONKURENCYJNOŚCI PRODUKTOWEJ W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Marka współcześnie jest podstawowym elementem tożsamości wizerunkowej firmy i jej głównym identyfikatorem. Sprzyja budowaniu długoterminowych relacji z klientem oraz wyróżnia ofertę firmy na tle konkurencji. Obecnie zarządzanie marką zdecydowanie wykracza poza „namening” i staje się wyzwaniem przedsiębiorstw, także małych i średnich. Ranga marki zdecydowanie wzrasta w warunkach komunikacji za pomocą symboli. Proponowana usługa polega na szkoleniu i doradztwie. W zakresie usługi mieszczą się następujące obszary: zarządzanie marką jako narzędziem komunikacji z rynkami docelowymi, zarządzanie marką jako wartością, wycena marki według metodologii kosztowej, dochodowej i rynkowej

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Małe i średnie firmy, przedsiębiorstwa zainteresowane doskonaleniem tożsamości wizerunkowej firmy oraz wzmacnianiem pozycji ich marki na rynku

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzyści dla przedsiębiorstwa obejmują: poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa; doskonalenie tożsamości wizerunkowej przedsiębiorstwa; możliwość skuteczniejszego i bardziej efektywnego wyróżniania produktu i firmy na rynku na tle konkurencji; efektywne pozycjonowanie produktu na rynku; ograniczenie wydatków związanych z wdrażaniem strategii marki/ optymalizacja wydatków marketingowych

CENA ZA USŁUGĘ

Cena za usługę kształtuje się w przedziale od 5 do 10 tys. zł (netto)

WYCENA MARKI W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES USŁUGI

Usługa obejmuje: przygotowanie raportu dotyczącego efektywnego wprowadzenia innowacji na rynek – komercjalizacji wynalazku, obejmującego kompleksowy proces od przygotowania możliwych ścieżek komercjalizacji, przez analizę rynków docelowych i wybór najefektywniejszej ekonomicznie możliwości komercjalizacji; wskazanie szans i możliwości innowacji oraz barier i ograniczeń planowanego wdrożenia; wycena produktu; wskazanie możliwości maksymalnej ceny; poszukiwanie optymalnych rynków zbytu

DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW/ BENEFICJENTÓW

Przedsiębiorstwa zainteresowane efektywnym wprowadzeniem na rynek innowacyjnych produktów i jednostki naukowe prowadzące działalność B+R

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzyści dla przedsiębiorstwa obejmują: oszczędność czasu i pieniędzy w zakresie efektywnego wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek krajowy i międzynarodowy; kompleksowe przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu komercjalizacji produktu; doradztwo w zakresie wyboru ścieżek rozwoju przedsiębiorczości technologicznej; wybór najrentowniejszej formy komercjalizacji wynalazku; identyfikacja konkurencyjności nowego produktu na rynku; analiza ekonomiczna rentowności wprowadzenia na rynek krajowy i międzynarodowy wynalazku

CENA ZA USŁUGĘ

Indywidualizacja oferty. Nie mniej niż 10 tys. zł

KOMERCJALIZJA PRODUKTU I WYCENA PRODUKTU W YDZIA Ł Z ARZ ĄDZ ANIA POLITECHNIKI BIA ŁOSTOCKIEJ ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, tel. (+48) 85 746 98 25, fax (+48) 85 66 31 988 e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl, www.wz.pb.edu.pl


Oferta dla przemysłu - Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej  
Oferta dla przemysłu - Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej  
Advertisement