Page 1

BARWNE ŒWIATŁO – DOBRODZIEJSTWO DLA CIAŁA I DUSZY.

SCHWÄBISCH HALL, GRUDZIEŃ 2003 ROKU.

Z WSZYSTKICH ZMYSŁÓW CZŁOWIEKA NAJBARDZIEJ WYOSTRZONY JEST ZMYSŁ WZROKU, NA KTÓRY PRZYPADA PONAD 80 % ABSORPCJI WRAŻEŃ ZMYSŁOWYCH. Z TEGO POWODU NIE DZIWI FAKT, IŻ ŒWIATŁO I KOLORY WYWIERAJĄ TAK SILNY WPŁYW NA NASZ NASTRÓJ I SAMOPOCZUCIE. WIEDZIAŁY TO JUŻ WYSOKO ROZWINIĘTE CYWILIZACJE STAROŻYTNOŒCI. INKOWIE, EGIPCJANIE I CHIŃCZYCY PRZYPISYWALI ŒWIATŁU SŁONECZNEMU I JEGO BARWNYM EKSPRESJOM SZCZEGÓLNE RODZAJE ENERGII ORAZ MOC LECZNICZĄ. DZIŒ ŒWIATŁO I KOLORY - BĘDĄCE NICZYM INNYM JAK RÓŻNYMI ZAKRESAMI CZĘSTOTLIWOŒCI ŒWIATŁA WIDZIALNEGO (BIAŁEGO) - SĄ CZĘSTO STOSOWANE DO CELÓW TERAPEUTYCZNYCH, RÓWNIEŻ W POŁĄCZENIU Z INNYMI ZABIEGAMI SPRZYJAJĄCYMI DOBREMU SAMOPOCZUCIU FIZYCZNEMU I PSYCHICZNEMU, NA PRZYKŁAD W POMIESZCZENIACH AKUSTYCZNYCH I MEDYTACYJNYCH ORAZ ŁAGODNYCH FORMACH SAUNY, TAKICH JAK SANARIUM. JUŻ W 1672 ROKU FIZYK ANGIELSKI IZAAK NEWTON DOWIÓDŁ NAUKOWO, ŻE BIAŁE ŒWIATŁO DZIENNE SKŁADA SIĘ Z BARW WIDMOWYCH CZERWONEJ, POMARAŃCZOWEJ, ŻÓŁTEJ, ZIELONEJ I NIEBIESKIEJ. PRZEZ NASTĘPNE STULENIA BADACZE WSZYSTKICH NACJI ORAZ ORIENTACJI NAUKOWYCH ZAJMOWALI SIĘ ZAGADNIENIEM KOLORÓW I ICH WPŁYWU NA CIAŁO I UMYSŁ. WRESZCIE, PRZED 50 LATY PSYCHOLOG PROF. DR MAX LÜSCHER ZACZĄŁ PRZEPROWADZAĆ NA PACJENTACH JAK RÓWNIEŻ NA OSOBACH ZDROWYCH W NAJRÓŻNIEJSZYM WIEKU STOSOWNE TESTY, A JEGO NAZWISKO WKRÓTCE AWANSOWAŁO DO RANGI SYNONIMU BADACZA PSYCHOLOGII BARW NA MIARĘ XX WIEKU. W TRAKCIE PIĘCIOLETNIEJ PRACY BADAWCZEJ WYSELEKCJONOWAŁ ON SPOŒRÓD 4565 PODDANYCH EKSPERYMENTOM ODCIENI BARW TE Z NICH, KTÓRYCH NASTĘPNIE UŻYŁ DO PRZEPROWADZANIA TESTÓW. METODA JEST CAŁKIEM PROSTA: LÜSCHER WYBRAŁ OSIEM KOLORÓW I PRZEDSTAWIAŁ JE PACJENTOM. BYŁY TO KOLORY: JASNOCZERWONY, CZYSTOŻÓŁTY, CIEMNONIEBIESKI (INDYGO), ZIELONKAWONIEBIESKI, JASNOFIOLETOWY, ŒREDNIOBRĄZOWY, ŒREDNIOSZARY ORAZ CZARNY. PACJENT MIAŁ WYBRAĆ WSZYSTKIE KOLORY W KOLEJNOŒCI OD ULUBIONEGO DO NAJMNIEJ LUBIANEGO.

NA PODSTAWIE WYBORU KOLEJNOŒCI BARW PSYCHOLOGOWIE WYSNUWAJĄ MIĘDZY INNYMI WNIOSKI CO DO CHARAKTERU TESTOWANEJ OSOBY, JEJ POSTAW ŻYCIOWYCH, STRUKTURY ZACHOWAŃ I MYŒLENIA, SIŁY WOLI, EMOCJI I POBUDEK ORAZ POTRZEB. Z BIEGIEM CZASU LÜSCHER DOKONAŁ ZMIAN W SPOSOBIE PRZEPROWADZANIA TESTU I W SWOJEJ KSIĄŻCE PT. "DER 4-FARBEN-MENSCH" (4-BARWNY CZŁOWIEK) ZAPREZENTOWAŁ TEST Z UŻYCIEM TYLKO CZTERECH KOLORÓW: ŻÓŁTEGO, CZERWONEGO, ZIELONEGO I NIEBIESKIEGO. "KAŻDY KOLOR, KTÓRY POSTRZEGAMY", PISAŁ LÜSCHER, "WYWOŁUJE OKREŒLONE WRAŻENIE ZMYSŁOWE. EMOCJONALNY JĘZYK BARW JEST NIE TYLKO POWSZECHNIE UZNANY, LECZ TAKŻE NIEODPARTY. OSOBA POSTRZEGAJĄCA DANĄ BARWĘ DOZNAJE JEDNOCZEŒNIE Klafs Sp. z o.o. ul. Bagatelka 2, 62-320 Miłosław Tel. +48(061) 438 39 20 Fax +48(061) 438 39 29 www.klafs.pl e-mail: biuro@klafs.pl

Dział Marketingu i PR info@klafs.pl tel.+48(061) 438 39 21 fax+48(061) 438 39 33


JEJ EMOCJONALNEGO DZIAŁANIA". W MIĘDZYCZASIE JEGO METODA, ZNANA POD NAZWĄ TESTU BARWNEGO LÜSCHERA, ZNALAZŁA ZASTOSOWANIE NA CAŁYM ŒWIECIE W WIELU GABINETACH PSYCHOLOGICZNYCH I KLINIKACH. JAK ZATEM ODBYWA SIĘ U CZŁOWIEKA ABSORPCJA WZGLĘDNIE POSTRZEGANIE ŒWIATŁA I BARW? OKO LUDZKIE FUNKCJONUJE NA TEJ SAMEJ ZASADZIE CO MECHANICZNA KAMERA. NERW WZROKOWY PRZEKAZUJE W POSTACI IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH OBIEKTYWNY OBRAZ NASZEGO OTOCZENIA DO OŒRODKA WZROKU. "RZECZYWISTE" WIDZENIE ZACHODZI JEDNAK W MÓZGU. ISTNIEJĄ TRZY RODZAJE BARWOCZUŁYCH KOMÓREK CZOPKOWYCH USYTUOWANYCH NA SIATKÓWCE OKA, KTÓRE POTRAFIĄ ROZPOZNAĆ JEDYNIE TRZY PODSTAWOWE KOLORY: ZIELONY, CZERWONY I NIEBIESKOFIOLETOWY. ZJAWISKO PERCEPCJI KOLORÓW POWSTAJE DOPIERO ZA SPRAWĄ RÓŻNIC W PROPORCJACH IMPULSÓW ODBIERANYCH Z MÓZGU, KTÓRY DOKONUJE DERYWACJI KOLEJNYCH BARW. JEDNAK ABY PRZENIKNĄĆ W POLE ŒWIADOMOŒCI CZŁOWIEKA, INFORMACJE WIZUALNE MUSZĄ NAJPIERW PRZEJŒĆ PRZEZ THALAMUS, CZYLI WZGÓRZOMÓZGOWIE. STANOWI ON NAJWAŻNIEJSZY NIEZALEŻNY ORGAN KOORDYNACYJNY ORAZ MIEJSCE ŁĄCZĄCE ODCZUCIA DOTYKU, BÓLU I TEMPERATURY Z ODCZUCIAMI SMAKOWYMI, TRZEWNYMI I POCZUCIEM RÓWNOWAGI. THALAMUS JEST TEŻ OKREŒLANY MIANEM "BRAMY ŒWIADOMOŒCI" - ŁĄCZY ON BOWIEM DELIKATNE BODCE SENSORYCZNE DOCIERAJĄCE ZE ŒWIATA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO Z KORĄ MÓZGU. PONADTO SPEŁNIA FUNKCJĘ FILTRA PRZEPUSZCZAJĄCEGO TYLKO NIEKTÓRE INFORMACJE, ZAOPATRUJĄC JE JEDNOCZEŒNIE W EMOCJE. W TYM MIEJSCU STAJE SIĘ JASNE, DLACZEGO KAŻDY CZŁOWIEK W SPOSÓB INDYWIDUALNY REAGUJE NA WIDOK RÓŻNYCH KOLORÓW. DLA WIĘKSZOŒCI BARW ISTNIEJE KULTUROWO WYZNACZONY MODEL SKOJARZENIOWY, NA PODSTAWIE KTÓREGO WIĘKSZOŒĆ LUDZI JE OCENIA.

KOLOR NIEBIESKI JEST KLASYFIKOWANY JAKO CHŁODNY I ORZEWIAJĄCY, RÓŻOWY KOJARZY SIĘ Z NIEWINNĄ MIŁOŒCIĄ, CZERWONY SYMBOLIZUJE NAMIĘTNOŒĆ. TO ZASZEREGOWANIE NIE MÓWI WSZAKŻE NIC O ODCZUCIACH, KTÓRE CZŁOWIEK MA W STOSUNKU DO DANEJ BARWY, A ZATEM CZY ODCZUWA JĄ JAKO PRZYJEMNĄ CZY NIEPRZYJEMNĄ. ZALEŻY TO WYŁĄCZNIE OD WŁASNOŒCI CHARAKTERU. OPRÓCZ PERCEPCJI OPTYCZNEJ BARW I WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ ODDZIAŁYWAŃ NA PSYCHIKĘ, TAKŻE POPRZEZ NAŒWIETLANIE CIAŁA LUB JEGO OKREŒLONYCH PARTII OSIĄGA SIĘ POZYTYWNY EFEKT, ACZKOLWIEK NATURY FIZYCZNEJ. ABSORPCJA ŒWIATŁA ODBYWA SIĘ TU ZA POŒREDNICTWEM NAJWIĘKSZEGO Z NASZYCH ORGANÓW ZMYSŁÓW, CZYLI POWIERZCHNI SKÓRY. WYJAŒNIENIE TEGO ZJAWISKA OFERUJĄ WSPÓŁCZESNE BADANIA NAD BIOFOTONAMI, KTÓRE DOWODZĄ, ŻE KOMÓRKI WSZYSTKICH ISTOT ŻYWYCH EMITUJĄ DRGANIA ELEKTROMAGNETYCZNE. OPRÓCZ ŒWIATŁA WIDZIALNEGO CHODZI PRZY TYM GŁÓWNIE O MIKROFALE. ZGODNIE Z TEZĄ DR. FRITZA POPPA, KAŻDE CIAŁO JEST OTOCZONE POLEM BIOFOTONOWYM, KTÓRE JAKO REGULUJĄCE POLE SIŁOWE OBEJMUJE CAŁE CIAŁO. WYWIERA ONO ZNACZĄCY WPŁYW NA WSZYSTKIE PROCESY BIOCHEMICZNE ZACHODZĄCE W LUDZKIM ORGANIZMIE I U ZDROWYCH LUDZI PODLEGA SAMOREGULACJI, A WIĘC MOŻE NIWELOWAĆ ZABURZENIA, PRZYWRACAJĄC W TEN SPOSÓB NORMALNY STAN, JEŒLI TEN UTRACI RÓWNOWAGĘ. JEŻELI STAN ZDROWOTNY CAŁEGO ORGANIZMU ULEGŁ ZABURZENIU, KONIECZNA JEST INTERWENCJA Z ZEWNĄTRZ - I TU WŁAŒNIE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE TERAPIE NAŒWIETLENIOWE. WYNIKI NAJNOWSZYCH BADAŃ WSKAZUJĄ NA TO, ŻE SKÓRA JEST W STANIE WCHŁANIAĆ WIBRACJE BARW I SKIEROWYWAĆ ICH DZIAŁANIE DALEJ DO WNĘTRZA ORGANIZMU. NIE KAŻDA PARTIA SKÓRY JEST POD TYM WZGLĘDEM RÓWNIE DOSTĘPNA, ALE NA PRZYKŁAD ZNANE PUNKTY AKUPUNKTURY NADAJĄ SIĘ BARDZO DOBRZE. PEWNEMU ZESPOŁOWI ROSYJSKICH BADACZY UDAŁO SIĘ DOSTARCZYĆ DOWODU NA Klafs Sp. z o.o. ul. Bagatelka 2, 62-320 Miłosław Tel. +48(061) 438 39 20 Fax +48(061) 438 39 29 www.klafs.pl e-mail: biuro@klafs.pl

Dział Marketingu i PR info@klafs.pl tel.+48(061) 438 39 21 fax+48(061) 438 39 33


TO, ŻE W CIELE ISTNIEJĄ TORY PRZEWODZENIA ŒWIATŁA, KTÓRE ODPOWIADAJĄ PRZEBIEGOWI MERIDIANÓW W TRADYCYJNEJ MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ. ZGODNIE Z TYM, BARWNE ŒWIATŁO JEST RZECZYWIŒCIE W STANIE PRZENOSIĆ W GŁĄB CIAŁA INFORMACJE I HARMONIZOWAĆ NIEZGODNOŒCI ENERGETYCZNE. PONIŻSZY ZARYS PRZEDSTAWIA PSYCHOLOGICZNE I FIZJOLOGICZNE SPOSOBY DZIAŁANIA RÓŻNYCH KOLORÓW:

FIOLETOWY: WZMAGA PROCESY MENTALNE, DZIAŁA OCZYSZCZAJĄCO, ANTYSEPTYCZNIE, USPOKAJAJĄCO. POMAGA PRZY DEPRESJACH I MIGRENIE. DZIĘKI ODTRUWAJĄCEMU DZIAŁANIU WYRANIE PRZYCZYNIA SIĘ DO POPRAWY W PRZYPADKACH CELLULITIS I ZASTOJU CHŁONKI. ŁAGODZI WYGLĄD BLIZN. NIEBIESKI: DZIAŁA CHŁODZĄCO, USPOKAJAJĄCO I PRZECIWBÓLOWO. HAMUJE ROZWÓJ STANÓW ZAPALNYCH I OPUCHLIN, OBNIŻA CIŒNIENIE KRWI I GORĄCZKĘ. REGULUJE NADCZYNNOŒĆ GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH PRZY ZATŁUSZCZONEJ CERZE, ZWALCZA KUPEROZĘ ORAZ ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŒĆ STOSOWANIA MASECZEK KOSMETYCZNYCH. INDYGO: USPOKAJA, HARMONIZUJE ODDYCHANIE, ŁAGODZI OBRZĘKI, ZATRZYMUJE SEKRECJĘ. TURKUSOWY: OŻYWIA, OCZYSZCZA, UŒMIERZA BÓL, OCHŁADZA. POMAGA PRZY PROBLEMACH SKÓRNYCH, BÓLACH GŁOWY I NERWOWOŒCI. ZIELONY: WZMACNIA OCZY, REDUKUJE STRES, ŁAGODZI BLOKADY, ZASTOINY, OBRZĘKI. DZIAŁA ANTYSEPTYCZNIE, SPRZYJA DUCHOWEJ RÓWNOWADZE I DZIAŁA HARMONIZUJĄCO. JEST STOSOWANY WE WSTĘPNEJ FAZIE LECZENIA SKÓRY PRZY TRĄDZIKU I KUPEROZIE, ALE RÓWNIEŻ PRZY NEURODERMICIE I ŁUSZCZYCY. USPOKAJA PODRAŻNIONĄ SKÓRĘ. ŻÓŁTY: POBUDZA LIMFOTOK. WPŁYWA NA DZIAŁANIE UKŁADU HORMONALNEGO I LIMFATYCZNEGO. DZIAŁA PRZY SŁABNĄCEJ ELASTYCZNOŒCI SKÓRY ORAZ LEKKICH ROZSTĘPACH CIĄŻOWYCH. ZŁOTY: WZMACNIA WEGETATYWNY UKŁAD NERWOWY, DZIAŁA ANTYDEPRESYJNIE ORAZ POBUDZA PRACĘ ŻOŁĄDKA, JELIT I NEREK. POMARAŃCZOWY: WSPOMAGA PRACĘ ŻOŁĄDKA, TARCZYCY, PŁUC. DZIAŁA ROZKURCZOWO, PSYCHICZNIE AKTYWIZUJĄCO, NAPAWA RADOŒCIĄ ŻYCIA I OPTYMIZMEM. JEST STOSOWANY PRZY NADMIERNEJ SUCHOŒCI SKÓRY Z ZAUWAŻALNYMI OBJAWAMI ZWIOTCZENIA, PRZY ZMARSZCZKACH ORAZ WYRANYCH ROZSTĘPACH CIĄŻOWYCH.

RÓŻOWY: ŁAGODZI AGRESJĘ I NAPIĘCIA, DZIAŁA HARMONIZUJĄCO. Klafs Sp. z o.o. ul. Bagatelka 2, 62-320 Miłosław Tel. +48(061) 438 39 20 Fax +48(061) 438 39 29 www.klafs.pl e-mail: biuro@klafs.pl

Dział Marketingu i PR info@klafs.pl tel.+48(061) 438 39 21 fax+48(061) 438 39 33


CZERWONY: WSPOMAGA WYDZIELANIE SKÓRNE I FUNKCJĘ WĄTROBY. POBUDZA OŒRODKI SENSORYCZNE UKŁADU NERWOWEGO. POMAGA PRZY TRĄDZIKU, OPARZENIACH SŁONECZNYCH, EGZEMACH I ALERGIACH. OTWIERA PORY I JEST IDEALNYM PRZYGOTOWANIEM SKÓRY NA MASECZKĘ PIĘKNOŒCI. MAGENTA: POBUDZA SERCE, NERKI, KRĄŻENIE ORAZ ORGANY PŁCIOWE. DZIAŁA HARMONIZUJĄCO I ŁAGODZĄCO. BIAŁY: DZIAŁA POBUDZAJĄCO, PRZEDE WSZYSTKIM PRZY DEPRESJACH ZIMOWYCH. OPRÓCZ, JAK STWIERDZONO, POZYTYWNEGO DZIAŁANIA KOLORÓW NA CIAŁO I UMYSŁ ORAZ ICH STOSOWANIA W PSYCHOLOGII TERAPEUTYCZNEJ, BARWNE GRY ŒWIATEŁ WNOSZĄ RÓWNIEŻ ZUPEŁNIE NOWE WARTOŒCI DOZNAŃ DO KĄPIELI W GORĄCYM POWIETRZU I JEJ WARIANTÓW - JEST TO CZYNNIK WAŻNY PRZEDE WSZYSTKIM DLA OPERATORÓW KOMERCYJNYCH URZĄDZEŃ SAUNOWYCH. POPRZEZ INTEGROWANIE DODATKOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, TAKICH JAK KOLOROWE GRY ŒWIATEŁ, "ZASPY DWIĘKOWE" I AROMATYZACJA KABIN, OPERATORZY WYCHODZĄ NAPRZECIW ROSNĄCYM WYMOGOM GOŒCI, I Z ŁATWOŒCIĄ MOŻNA W TEN SPOSÓB WIELOKROTNIE ZWIĘKSZYĆ ATRAKCYJNOŒĆ DANEGO URZĄDZENIA - CZY TO ISTNIEJĄCEGO, CZY NOWEGO - CAŁKOWICIE W DUCHU TRENDU W KIERUNKU "KABINY RELAKSACYJNEJ". STYMULACJA BARWNYM ŒWIATŁEM PODCZAS SAUNOWANIA W SENSOWNY SPOSÓB UZUPEŁNIA I POTĘGUJE WYPRÓBOWANE WALORY ZDROWOTNE KĄPIELI W SAUNIE, TAKIE JAK WZMOCNIENIE SERCA, KRĄŻENIA I UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO, A TAKŻE WSPOMAGA DETOKSYKACJĘ ORGANIZMU Z SUBSTANCJI TRUJĄCYCH ORAZ POPRAWĘ STRUKTURY SKÓRY. JUŻ OD OKOŁO DZIESIĘCIU LAT, KLAFS, BĘDĄCY ŒWIATOWYM LIDEREM RYNKOWYM W DZIEDZINIE SAUN, ŁANI PAROWYCH I URZĄDZEŃ WELLNESS, OFERUJE DODATKOWE WYPOSAŻENIE DLA KABIN SAUNOWYCH I SANARIÓW, KTÓRE ODPOWIEDNIO DO HOLISTYCZNEJ KONCEPCJI WELLNESS PRZEMAWIAJĄ DO WSZYSTKICH ZMYSŁÓW. NA PRZYKŁAD Z POMOCĄ KOLOROWYCH ŒWIATŁOWODÓW MOŻNA SPECJALNYM URZĄDZENIEM STEROWNICZYM WPROWADZIĆ DO SAUNY KOLORY CZERWONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY I ZIELONY ALBO POJEDYNCZO, ALBO W AUTOMATYCZNEJ INTERAKCJI BARW. DZIĘKI NOWOŒCI O NAZWIE BELLAVEDA POWSTAŁ CAŁKOWICIE NOWY RODZAJ BARWNEGO ŒWIATŁA DLA "ŒWIĄTYŃ POTÓW". MAJĄCY WYSOKOŒĆ ŒCIANY PANEL ŒWIETLNY WKOMPONOWUJE SIĘ HARMONIJNIE WE WNĘTRZE SAUNY.

PRZEJŒCIE OD JEDNEJ BARWY DO DRUGIEJ NASTĘPUJE PŁYNNIE. NAJPIERW NA ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI PANELU DELIKATNIE ZAZNACZA SIĘ POJAWIAJĄCY ODCIEŃ, BY KUMULUJĄC SIĘ KU ŒRODKOWI OSIĄGNĄĆ NAJWYŻSZĄ INTENSYWNOŒĆ, A NA KONIEC ZNÓW POWOLI ZANIKNĄĆ. W TEN SPOSÓB OKO MA CZAS, BY NASTROIĆ SIĘ NA KAŻDORAZOWY ODCIEŃ, A KAŻDA ZMIANA KOLORU JEST UWIEŃCZONA MOMENTEM KOLORYSTYCZNEJ KULMINACJI. INACZEJ NIŻ W SYSTEMIE BARWNYCH ŒWIATŁOWODÓW UMIESZCZONYCH POD SUFITEM SAUNY, CZAREM ŒWIATEŁ BELLAVEDY MOŻNA Z UWAGI NA ICH FRONTALNĄ ORIENTACJĘ ROZKOSZOWAĆ SIĘ TAKŻE SIEDZĄC NA ŁAWACH SAUNY. TEN ASPEKT MA SWOJE ZALETY ZWŁASZCZA W SFERZE KOMERCYJNEJ, GDY W "CZASIE NAJWYŻSZEJ ODWIEDZALNOŒCI" NIE ZAWSZE JEST DOSTATECZNIE DUŻO MIEJSCA, ABY SWOBODNIE ROZPROSTOWAĆ CIAŁO. SZCZEGÓLNIE INTENSYWNIE OSOBA SAUNUJĄCA POSTRZEGA DOZNANIA PŁYNĄCE Z BARWNEGO ŒWIATŁA, KIEDY ELEMENT OPTYCZNY, JAKIM JEST ŒWIATŁO, W NASTROJOWY SPOSÓB ŁĄCZY SIĘ Z KOJĄCYMI DWIĘKAMI I AROMATYCZNYMI ZAPACHAMI. TĘ RÓŻNORODNOŒĆ, SAUNY KLAFSA OFERUJĄ W SPOSÓB PERFEKCYJNIE PRZEMAWIAJĄCY DO WSZYSTKICH ZMYSŁÓW. Klafs Sp. z o.o. ul. Bagatelka 2, 62-320 Miłosław Tel. +48(061) 438 39 20 Fax +48(061) 438 39 29 www.klafs.pl e-mail: biuro@klafs.pl

Dział Marketingu i PR info@klafs.pl tel.+48(061) 438 39 21 fax+48(061) 438 39 33


OPRÓCZ KOMBINACJI WONI I DWIĘKU, POŁĄCZONEJ Z ZASTOSOWANIEM BARWNEGO ŒWIATŁA KTÓRE NA PRZYKŁAD TAKŻE W FORMIE MIGOCZĄCEGO, SKRZĄCEGO GWIAZDAMI NIEBA MOŻE WPRAWIĆ W ZACHWYT SERCE MIŁOŒNIKA SAUNY - POPISOWY NUMER TO OCZYWIŒCIE OBIEKT ŒWIETLNO-DWIĘKOWY POD NAZWĄ AQUAVIVA. OPRACOWANY PRZEZ KLAFSA WE WSPÓŁPRACY Z ARTYSTĄ MEDIALNYM, PROFESOREM WALTEREM GIERSEM, TEN ZIELONY, KASKADOWY OBIEKT JEDNOCZY W SOBIE EMOCJONALNE DZIAŁANIE TONU I ŒWIATŁA. SAUNUJĄCA OSOBA DOŒWIADCZA ODPRĘŻAJĄCYCH MOMENTÓW DZIĘKI MEDYTACYJNYM DWIĘKOM I MODULACJOM ŒWIATŁA, KTÓRE Z RACJI SWEJ FALISTOŒCI PRZYPOMINAJĄ PŁYNIĘCIE WODY. WRESZCIE, DZIĘKI WSZYSTKIM WYMIENIONYCH BODCOM ZMYSŁOWYM, TAKIM JAK DWIĘK, ZAPACH, KOLOR I ŒWIATŁO RODZI SIĘ SAUNA "MENTALNA" JAKO HOLISTYCZNE, ZUPEŁNE DOZNANIE WELLNESS.

Klafs Sp. z o.o. ul. Bagatelka 2, 62-320 Miłosław Tel. +48(061) 438 39 20 Fax +48(061) 438 39 29 www.klafs.pl e-mail: biuro@klafs.pl

Dział Marketingu i PR info@klafs.pl tel.+48(061) 438 39 21 fax+48(061) 438 39 33

Barwne światło  

BARWNE WIATŁO – DOBRODZIEJSTWO DLA CIAŁA I DUSZY. SCHWÄBISCH HALL, GRUDZIEŃ 2003 ROKU.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you