Issuu on Google+

rys.

studnicka


Opiekun naukowy: dr Bogus³awa Bodzioch-Bry³a Redaktor naczelny: Anna Czartoryska-Sziler Zastêpca red. naczelnego: Dariusz Kawa Zespó³ redakcyjny: Anna Czartoryska-Sziler Magda Studnicka Dariusz Kawa


ZdjĂŞcie:


ZdjĂŞcie:


Mateusz Zegad続owicz


RECENZJE | muzyka


RECENZJE | muzyka


Radoœæ zwyciêzców"Wyspa" nr 2/2013