Page 1

rys.

studnicka


Opiekun naukowy: dr Bogus³awa Bodzioch-Bry³a Redaktor naczelny: Anna Czartoryska-Sziler Zastêpca red. naczelnego: Dariusz Kawa Zespó³ redakcyjny: Anna Czartoryska-Sziler Magda Studnicka Dariusz Kawa


ZdjĂŞcie:


ZdjĂŞcie:


Mateusz Zegad続owicz


RECENZJE | muzyka


RECENZJE | muzyka


Radoœæ zwyciêzców


"Wyspa" nr 2/2013  

Drugi numer studenckiego nieregularnika.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you