4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych - Radom 2021

Page 1

ЦИФРОВЫХ МЕДИА Радом 2021

ТРИЕННАЛЕ

ЦИФРОВИХ МЕДІА Радом 2021 4 МЕЖДУНАРОДНОЕ

ТРІЄНАЛЕ

4 МІЖНАРОДНА

TRIENNIAL RADOM 2021

4th INTERNATIONAL DIGITAL MEDIA

Mediów Cyfrowych Radom 2021

Triennale

4 Międzynarodowe


Organizatorzy: Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych Wydział Sztuki Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu

Partner Triennale:

https://www.ysti.eu/

Projekt plakiety towarzyszącej Triennale: Artur Wąsowicz Oprawa graficzna Triennale, kurator: Mariusz A. Dański – projekt katalogu i strony www

https://www.facebook.com/TriennaleRadom https://www.triennale.uniwersytetradom.pl https://www.facebook.com/KMCISP https://www.media.uniwersytetradom.pl ISBN 978-83-7351-926-8


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 0003

T

o już koniec. Ostatni akord tegorocznego Triennale, można uznać je za zamknięte. Jury wyłoniło zwycięzców. Upominki od firmy Ysti mam nadzieję, że już wkrótce dotrą do nagrodzonych. Nadszedł czas na podsumowanie.

To pierwsze Triennale, które odbyło się w pełni cyfrowo, bez gali podsumowującej. Cóż, taki czas… covidowy. Niemniej jednak za pomocą tego krótkiego tekstu, chciałbym podziękować przede wszystkim Uczestnikom, którzy zechcieli podzielić się z nami swoją sztuką. A także Jurorom, którzy jak zwykle mieli ciężki orzech do zgryzienia, a mimo to wywiązali się ze swojej pracy wzorowo i przede wszystkim terminowo. Ysti – sponsorowi strategicznemu za pomoc w organizacji wydarzenia. To był dziwny czas. Moment, kiedy zdecydowaliśmy się na uruchomienie tegorocznej edycji nie był łatwy. Wszechobecna pandemia, ograniczenie działania wyłącznie do przestrzeni internetu, z niejasną wizją tego co będzie się działo za kilka miesięcy, nie ułatwiało nam zadania. A jednak się udało. W tym roku tradycyjnie zaskoczyli nas uczestnicy. Jak zawsze pojawiły się projekty cyfrowe, a czasami po prostu zdigitalizowane. Począwszy od skanowanych rysunków, poprzez fotografię analogową, projekty architektoniczne, a kończąc na stronie internetowej. Nie wspomniałem jeszcze o grafikach cyfrowych i filmach, ale te działania towarzyszą naszemu Triennale od samego początku, tworząc specyficzny habitat tego wydarzenia. To co dla nas najważniejsze, to liczny udział uczestników z Polski, ale też studentów z Białorusi, Czech, Słowenii, Ukrainy oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nowi studenci, różne kultury i spojrzenia na otaczający na świat, mnóstwo pozytywnej i zaangażowanej artystycznej energii. Dziękuję Wam wszystkim… i choć, może trochę zmęczony, nie mogę już doczekać się naszego kolejnego spotkania za trzy lata. Do zobaczenia.

T

hat’s the end. The last chord of this year’s Triennial, it can be considered closed. The jury selected the winners. We hope that gifts from Ysti company will soon go to the winners. It’s time for a summary.

This is the first Triennale to be held fully digitally, without a closing gala. Well, unfortunatelly it’s Covid time… I would like to thank the participants who wanted to share their work with us. And also to the Jurors, who as usual had a tough nut to crack, but still did their job perfectly and, above all, on time. Ysti company – the strategic sponsor for helping to organize the event. It was a strange time. The timing when we decided to launch this year’s edition was not easy. The ubiquitous pandemic, the limitation of action to the Internet space only, with a vague vision of what will happen in a few months, did not make our task easier. And yet it worked. This year we were traditionally surprised by the participants. As always there were digital projects and sometimes just digitized projects. From scanned drawings, to analogue photography, architectural designs and website designs. I have not mentioned about digital prints and films yet, but these activities have accompanied our Triennale from the very beginning, creating a specific environment for the event. What is most important for us is the large number of participants from Poland, but also students from Belarus, the Czech Republic, Slovenia, Ukraine and the United Arab Emirates. New students, different cultures and perspectives on the surrounding world, lots of positive and engaged artistic energy. Thank you all… and athough, perhaps a little tired, I look forward to our next meeting in three years. See you soon!


0004 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021 PROTOKÓŁ Jury 4 Międzynarodowego Triennale Mediów Cyfrowych - Radom 2021 w następującym składzie: • Marek Sibinsky – University of Ostrava (Czechy) • Rimma Milenkova – Sumy State University. • Waldemar Dolecki – Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu • Aleksander Olszewski – UTH Radom • Adam Romaniuk – UTH Radom w wyniku głosowania, do nagród nominowało: w kategorii obraz statyczny spośród 52 uczestników (132 prac, w tym strona internetowa i 2 projekty koncepcyjne) • Dominikę Surmacz • Dorotę Bujak • Elżbietę Styrkowicz • Justynę Wolską • Kamilę Walendykiewicz • Katarzynę Pilic • Katarzynę Stopkę • Marcelinę Cedrzyńską • Natalię Olszowy • Paulinę Bobak • Pawła Woźniaka • Rafała Podsobińskiego • Sebastiana Laszczyka • Tomasza Frasońskiego • Wiktorię Kruk w kategorii obraz ruchomy – 35 uczestników (51 prac); • Aleksandra Segieth • Annę Karolinę Merechko • Annę Paściak • Jana Kukułkę • Julię Woronowicz • Magdalenę Pasek • Mateusza Domeradzkiego • Natalię Olszowy • Natalię Szlęk • Paulinę Wojciechowską

• • • • •

Sofię Jackiewicz Wiktorię Kruk Wojciecha Kukuczkę Zuzannę Bodzoń Zuzannę Klarę Bardian

Decyzją Jury: w kategorii obraz statyczny: I miejsce zdobyła Justyna Wolska II miejsce zdobyła Elżbieta Styrkowicz III miejsce zdobył Dorota Bujak Wyróżnienie honorowe otrzymała Marcelina Cedrzyńska Wyróżnienie honorowe otrzymała Katarzyna Stopka Wyróżnienie honorowe otrzymał Rafał Podsobiński Wyróżnienie Jurora (Rymma Mylenkova) otrzymała Wiktoria Kruk Wyróżnienie Jurora (Aleksander Olszewski i Waldemar Dolecki) otrzymał Tomasz Frasoński Wyróżnienie Jurora (Adam Romaniuk) otrzymała Dominika Surmacz Wyróżnienie Jurora (Marek Sibinsky) otrzymała Paulina Bobak W kategorii obraz dynamiczny: I miejsce zdobyła Natalia Szlęk II miejsce zdobył Mateusz Domeradzki III miejsce zdobył Aleksander Segieth Wyróżnienie honorowe otrzymała Natalia Olszowy Wyróżnienie honorowe otrzymała Wiktoria Kruk Wyróżnienie Jurora (Aleksander Olszewski) otrzymała Antonina Jasztal Wyróżnienie Jurora (Adam Romaniuk) otrzymała Magdalena Pasek Wyróżnienie Jurora (Marek Sibinsky) otrzymał Jan Kukułka Wyróżnienie Jurora (Waldemar Dolecki) otrzymał Aleksander Segieth Wyróżnienie Jurora (Rymma Mylenkova) otrzymała Natalia Szlęk W Triennale brali udział uczestnicy z Białorusi, Czech, Polski, Słowenii, Ukrainy oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszystkie prace dostępne były w wersji cyfrowej w internecie pod adresem: http://triennale.uniwersytetradom.pl


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 0005 PROTOCOL Jury of the 4th International Digital Media Triennial – Radom 2021 composed of: • Marek Sibinsky - University of Ostrava (Czech Republic) • Rimma Milenkova - Sumy State University. • Waldemar Dolecki - Municipal Cultural Center „Amfiteatr” in Radom • Aleksander Olszewski - UTH Radom • Adam Romaniuk - UTH Radom as a result of voting, nominated for the awards: in the static picture category out of 52 participants (132 works, including a website and 2 concept designs) • Dominika Surmacz • Dorota Bujak • Elżbieta Styrkowicz • Justyna Wolska • Kamila Walendykiewicz • Katarzyna Pilic • Katarzyna Stopka • Marcelina Cedrzyńska • Natalia Olszowy • Paulina Bobak • Paweł Woźniak • Rafał Podsobiński • Sebastian Laszczyk • Tomasz Frasoński • Victoria Kruk in the dynamic picture category - 35 participants (51 works); • Aleksandra Segieth • Anna Karolina Merechko • Anna Paściak • Jan Kukułka • Julia Woronowicz • Magdalena Pasek • Mateusz Domeradzki • Natalia Olszowy • Natalia Szlęk • Paulina Wojciechowska • Sofia Jackiewicz • Victoria Kruk

• • •

Wojciech Kukuczka Zuzanna Bodzoń Zuzanna Klara Bardian

By the decision of the jury: in the static picutre category: The first place – Justyna Wolska The second place – Elżbieta Styrkowicz The third place – Dorota Bujak The honorary mention – Marcelina Cedrzyńska The honorary mention – Katarzyna Stopka The honorary mention – Rafał Podsobiński The Juror’s honorary mention (Rymma Mylenkova) – Wiktoria Kruk The Juror’s distinction (Aleksander Olszewski and Waldemar Dolecki) was given to Tomasz Frasoński The Juror’s honorary mention (Adam Romaniuk) – Dominika Surmacz The Juror’s honorary mention (Marek Sibinsky) – Paulina Bobak In the dynamic image category: Natalia Szlęk won the first place Mateusz Domeradzki won the second place Aleksander Segieth won the third place Natalia Olszowy received an honorary distinction Wiktoria Kruk was awarded the honorary distinction She received the Juror’s distinction (Aleksander Olszewski) Antonina Jasztal The Juror’s distinction (Adam Romaniuk) – Magdalena Pasek The Juror’s distinction (Marek Sibinsky) – Jan Kukułka He received the Juror’s distinction (Waldemar Dolecki) Alexander Segieth The Juror’s distinction (Rymma Mylenkova) – Natalia Szlęk The Triennial was attended by participants from Belarus, the Czech Republic, Poland, Slovenia, Ukraine and the United Arab Emirates. All artworks were available in a digital version on the Internet at: http://triennale.uniwersytetetradom.pl


0006 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 0007

NAGRODY

AWARDS


obraz statyczny NAGRODY static picture AWARDS


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 0009

Justyna Wolska [pl] Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Polska). A graduate of the Academy of Art in Szczecin (Poland).

1 miejsce 1st place

Prace | artworks: „Nieobecność”, grafika cyfrowa, 150x105 cm; „Podwaliny pamięci”, grafika cyfrowa, 150x105 cm; „Struga”, grafika cyfrowa, 150x105 cm.


00010 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Elżbieta Styrkowicz [pl] Studentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). Student of the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów (Poland).

2 miejsce 2nd place

Prace | artworks: „Panta rhei I”, grafika cyfrowa, 100x70 cm; „Panta rhei II”, grafika cyfrowa, 100x70 cm; „Panta rhei III”, grafika cyfrowa, 100x70 cm.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00011

Dorota Bujak (PL) Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Polska). A graduate of the Academy of Fine Arts in Katowice (Poland).

3 miejsce 3rd place

Prace | artworks: „Myśl zapuszczała się tajnie w labirynty V”, monotypia żelatynowa, grafika cyfrowa, 130x90 cm; „Myśl zapuszczała się tajnie w labirynty X”, monotypia żelatynowa, grafika cyfrowa, 130x77 cm; „Myśl zapuszczała się tajnie w labirynty XX”, monotypia żelatynowa, grafika cyfrowa, 130x100 cm.


00012 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Marcelina Cedrzyńska (PL) Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (Polska). A graduate of the Faculty of Graphics of the Academy of Fine Arts in Gdańsk and the Faculty of ArtNew Media at the Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw (Poland).

honorable mention

wyróżnienie juror’s

Prace | artworks: „Koń”, 2020, digital painting, 70x100 cm; „Jeleń”, 2020, digital painting, 100x70 cm.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00013

Katarzyna Stopka [pl] Studentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu (Polska). Student of The Faculty of Arts of Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom (Poland).

honorable mention

wyróżnieniejuror’s

Prace | artworks: „Amazonit”; „Kalcyt”; „Agat”.


00014 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Rafał Podsobiński (pl) Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). A graduate of the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów (Poland).

honorable mention

wyróżnienie jurora

Prace | artworks: „X-POSTER 1.0”; „X-POSTER 1.1”; „X-POSTER 1.2”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00015

Wiktoria Kruk (PL) Studentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Polska). Student of the Academy of Fine Arts in Wrocław (Poland).

wyróżnienie jurora

juror’s honorable mention Rymma Mylenkova

Praca | artwork: „Floasters II”, grafika cyfrowa (dyptyk).


00016 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Tomasz Frasoński (PL) Absolwent Wydziału Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Polska). Graduate of the Faculty of Textile and Fashion at the Academy of Fine Arts in Łódź (Poland)

wyróżnienie jurora wyróżnienie jurora

juror’s honorable mention juror’s honorable mention Waldemar Dolecki Aleksander Olszewski

Prace | artworks: 1/4 z cyklu „Architektony”, kolaż cyfrowy, 100x100 cm; 2/4 z cyklu „Architektony”, kolaż cyfrowy, 100x100cm; 3/4 z cyklu „Architektony”, kolaż cyfrowy, 100x100cm.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00017

Dominika Surmacz [pl] Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). A graduate of the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów (Poland).

wyróżnienie jurora

juror’s honorable mention Adam Romaniuk

Prace | artworks: „xy_4820”, 2021, digital print, 100x78 cm; „19_2020”, digital print, 100x78 cm.


00018 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Paulina Bobak (PL) Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Polska). Student at the Academy of Fine Arts in Katowice (Poland).

wyróżnienie jurora

juror’s honorable mention Marek Sibinský

Prace | artworks: „Formy antropologiczne 1”, 2020, grafika cyfrowa; „Formy antropologiczne 2”, 2020, grafika cyfrowa; „Formy antropologiczne 3”, 2020, grafika cyfrowa.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00019

obraz statyczny nominacje static picture nominations


00020 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Natalia Olszowy (PL) Studentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu (Polska). Student of The Faculty of Arts of Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom (Poland).

nominacje nominations

Prace | artworks: „Złość”, digital kolaż, 70x50 cm; „Akceptacja”, digital kolaż, 70x50 cm; „Alienacja”, digital kolaż, 70x50 cm;


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00021

Katarzyna Pilic (pl) Studentka Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska). Student of the Faculty of Ceramics and Glass of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland).

nominacje nominations

Praca | artwork: „Niebieska”, malarstwo/collage, 50x70 cm.


00022 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Paweł Woźniak [pl] Student Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu (Polska). Student of The Faculty of Arts of Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom (Poland).

nominacje nominations

Praca | artwork: „Kruchość”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00023

Kamila Walendykiewicz [pl] Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska). Student of the Academy of Fine Arts in Warsaw (Poland).

nominacje nominations

Prace | artworks: www.postplaneta.com – autorska strona internetowa. Jest ona propozycją rozwiązania dla nadchodzącej katastrofy klimatycznej oraz odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego świata, który dąży do przeniesienia się do cyberprzestrzeni; „KOMETA”, ; „WERSJA”.


00024 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Sebastian Laszczyk (PL) Student Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). Student of the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów (Poland).

nominacje nominations

Praca | artwork: „Ukryta świadomość punku w świecie”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00025

nominacje nominations

obraz dynamiczny NAGRODY dynamic picture AWARDS


00026 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Natalia Szlęk [pl] Studentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). Student of the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów (Poland).

Rymma Mylenkova

1 miejsce wyróżnienie jurora 1st place juror’s honorable mention

Prace | artworks: „Czas to płyn”, 2021, obraz ruchomy/film; „Cykl”, 2020, animacja poklatkowa.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00027

Mateusz Domeradzki [pl] Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego (Polska). A graduate of the Faculty of Arts at the University of Opole (Poland).

2 miejsce 2nd place

Praca | artwork: „Sallie Gardner”, 2021, obraz ruchomy.


00028 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Aleksander Segieth [pl] Student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Polska). Student of the Academy of Fine Arts in Gdańsk (Poland).

Waldemar Dolecki

3 miejsce wyróżnienie jurora 3rd place juror’s honorable mention

Prace | artworks: „EGO”, obraz ruchomy; „SEN”, obraz ruchomy; „Caffeine rush”, obraz ruchomy.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00029

Natalia Olszowy [pl] Studentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu (Polska). Student of The Faculty of Arts of Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom (Poland).

wyróżnienie

honorable mention

Prace | artworks: „Pauza”, animacja video; „Pauza 01”, animacja video


00030 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Wiktoria Kruk [pl] Studentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska). Student of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland).

honorable mention

wyróżnienie juror’s

Praca | artwork: „Floasters I”, animacja generatywna/video art.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00031

Antonina Jasztal [pl] Studentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska). Student of the Faculty of Art at the Jan Kochanowski University in Kielce (Poland).

wyróżnienie jurora

juror’s honorable mention Aleksander Olszewski

Prace | artworks: „Ślad dłoni”, film; „Nakład wyczerpany”, animacja poklatkowa; „Ślad”, film.


00032 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Magdalena Pasek [pl] Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Polska). Student of the Academy of Fine Arts in Gdańsk (Poland).

wyróżnienie jurora

juror’s honorable mention Adam Romaniuk

Praca | artwork: „NIEKOMPLETNOŚĆ”, 2021, video – instalacja, dwie połówki – schematy.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00033

Jan Kukułka [pl] Student Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Polska). Student of the Academy of Fine Arts in Katowice (Poland).

wyróżnienie jurora

juror’s honorable mention Marek Sibinský

Praca | artwork: „Flicker Dots”, wideo/animacja.


00034 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

obraz dynamiczny Nominacje dynamic picture nominations


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00035

Zuzanna Klara Bardian [pl] Studentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska). Student of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland). Praca | artwork: „U mnie”, film.


00036 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Zuzanna Bodzoń [pl] Studentka Wydziału Intermediów ASP w Krakowie (Polska). Student of the Intermedia Department of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow (Poland).

nominacje nominations

Prace | artworks: „Cisza”, wideo eksperymentalne; „Teraz mam stracha”, film krotkometrażowy z Pracowni Performance (do autorskiego scenariusza na podstawie opowiadania Rolanda Topora “Teraz mam stracha”); „Hiperlogia”, dokumentacja spaceru po przestrzeni VR (fragment większej pracy „Hiperlogia”).


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00037

Wojciech Kukuczka [pl] Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska). Student AKI Academy of Fine Art (Holandia). A graduate of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland). Student of the AKI Academy of Fine Art (Netherlands).

nominacje nominations

Prace | artworks: „Przystanki”, 2021, technika własna fotografia ciągła; „Zabawa w chowanego”, 2020, technika własna, fotografia ciągła; „Savasana”, 2021, technika własna video mapping, płaskorzeźba.


00038 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Anna Karolina Merechko [BY] Studentka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Polska). Student of the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland).

nominacje nominations

Praca | artwork: „Białoruś”, video.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00039

Sofia Jackiewicz [pl] Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Polska). A graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk (Poland).

nominacje nominations

Praca | artwork: „Aeon Form”, film promocyjny firmy projektującej i produkującej urny i trumny.


00040 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Anna Paściak [pl] Studentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). Student of the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów (Poland).

nominacje nominations

Prace | artworks: „Anxiety”, animacja pracy wykonanej w technice druku cyfrowego. „Closure”, animacja pracy wykonanej w technice druku cyfrowego. „Trepidation”, animacja pracy wykonanej w technice druku cyfrowego.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00041

Paulina Wojciechowska [pl] Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Polska). A graduate of the Academy of Fine Arts in Katowice (Poland).

nominacje nominations

Praca | artwork: „Dom Duszy: 1”, książka (33,3×29 cm), fotografia, grafika cyfrowa | wideo


00042 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Julia Woronowicz [pl] Studentka Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie (Polska). Student of the Faculty of Sculpture – Academy of Fine Arts in Warsaw (Poland).

nominacje nominations

Prace | artworks: Królowa (moja babcia) Jadwiga / Queen of Poland (my grandma) Jadwiga, wideo, 2:04; Wszystkie granatowe ubrania mojej mamy / All my mother’s navy clothes, wideo, 02:25, BUYMYPAINTING@HOTMAIL.COM, wideo, 03:30.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00043

obraz

statyczny

static picture


00044 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Ruqaya Ahmed Alhashmi (ae) Studentka Uniwersytetu Zayed (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Student at the Zayed University (United Arab Emirates). Prace | artworks: „Sanctuary 1”, 2021, fotografia; „Sanctuary 2”, 2021, fotografia; „Sanctuary 3”, 2021, fotografia.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00045

Salmah Almansoori (ae) Studentka Uniwersytetu Zayed (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Student at the Zayed University (United Arab Emirates). Prace | artworks: „Eid Mubarak”, 2021, fotografia; „Masjed”, 2021, fotografia; „Manara”, 2021, fotografia.


00046 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Magdalena Bogdan (PL) Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Polska). Student at the Academy of Fine Arts in Katowice (Poland). Prace | artworks: „Autoportret”; „Maria Magdalena (autoportret)”; „Mama”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00047

Hubert Dolinkiewicz (PL) Student Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska). Student of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw (Poland). Prace | artworks: „Dzień”; „Zmierzch”; „Noc”.


00048 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Mateusz Domeradzki (PL) Absolwent Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego (Polska). Graduate of the Faculty of Arts of the University of Opole (Poland) Prace | artworks: „Naturalnie sztuczne 1”; „Naturalnie sztuczne 2”; „Naturalnie sztuczne 3”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00049

Małgorzata Drela (PL) Studentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska). Student of the Faculty of Art at the Jan Kochanowski University in Kielce (Poland). Prace | artworks: „Czas dla natury – drzewo”; „Czas dla natury – ziemia”; „Czas dla natury – wśród traw”.


00050 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Aleksandra Grnysz (PL) Studentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (Polska). Student of the University of Humanities and Economics (Poland). Prace | artworks: „Focus”; „Long time ago”; „The flow”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00051

Antonina Jasztal (PL) Studentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska). Student of the Faculty of Art at the Jan Kochanowski University in Kielce (Poland). Prace | artworks: „Quo vadis caput? – 1”; „Quo vadis caput? – 2”; „Quo vadis caput? – 3”.


00052 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Miles Kosma Kincel (PL) Student Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (Polska). Student of the Faculty of Arts at the University of Zielona Góra (Poland). Prace | artworks: „Spaces”; „Dyptyk Transgresja I”; „Dyptyk Transgresja II”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00053

Kamila Kłeczek (PL) Studentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). Student of the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów (Poland). Prace | artworks: „Widoki 1”; „Widoki 2”; „Widoki 8”.


00054 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Łukasz Koniuszy (PL) Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Polska). A graduate of the Academy of Fine Arts in Katowice (Poland). Prace | artworks: „Ars Moriendi Silesiae I”; „Ars Moriendi Silesiae II”; „Ars Moriendi Silesiae III”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00055

Dawid Kubek (PL) Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Polska). A graduate of the Academy of Fine Arts in Katowice (Poland). Prace | artworks: „Dowód trwania 15:38”; „Dowód trwania 15:39”; „Dowód trwania 15:40”.


00056 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Wojciech Kukuczka (PL) Student Komunikacji Wizualnej AKI Academy of Fine Art w Enschede (Holandia) i absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Polska). Student of Visual Communication at AKI Academy of Fine Art in the Enschede (Netherlands) and a graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław (Poland). Prace | artworks: „Ryba” (praca pierwsza z tryptyku); „Ryba” (praca druga z tryptyku); „Ryba” (praca trzecia z tryptyku).


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00057

Szymon Łacheta (PL) Student Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (Polska). Student of The Faculty of Arts and Educational Science, University of Silesia in Cieszyn (Poland). Prace | artworks: „Lem 2021”; „Changes”; „Addicted”.


00058 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Anna Łukaszyk (PL) Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Polska). Student of the Academy of Fine Arts in Katowice (Poland). Prace | artworks: „Schizofrenia – początek”; „Schizofrenia – koniec”; „Utrata równowagi”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00059

Julia Makuchowska (PL) Studentka Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (Polska). Student of The Faculty of Arts and Educational Science, University of Silesia in Cieszyn (Poland). Prace | artworks: „Wrzesień 2013”; „Październik – gdzieś pomiędzy”.


00060 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Adrianna Marchwińska (PL) Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska). Student of the Academy of Fine Arts in Lodz (Poland). Prace | artworks: „Częstochowska historia zamknięta w pejzażu – przeszłość i teraźniejszość”; „Częstochowska historia zamknięta w pejzażu – teraźniejszość”; „Częstochowska historia zamknięta w pejzażu – przeszłość”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00061

Adrianna Menażyk (PL) Studentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (Polska). Student of the Faculty of Arts at the University of Zielona Góra (Poland). Prace | artworks: „Constans”; „Flow”; „Vanitas”.


00062 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Volodymyr Naumenko (UA) Student Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (Polska). Student of the University of Social Sciences in Łódź (Poland). Praca | artwork: „We live in time, time lives in us”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00063

Karol Pabich (PL) Absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie (Polska). A graduate of the Academy of Art in Szczecin (Poland). Praca | artwork: „Trasy kolejowe”.


00064 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Magdalena Pasek (pl) Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Polska). Student of the Academy of Fine Arts in Gdańsk (Poland). Prace | artworks: „OGRÓD CYSTERSKI”, ogród cysterski w Opactwie w Lubiążu (współautorką projektu jest Natalia Kot); „PRZESTRZEŃ ŁĄCZĄCA POKOLENIA”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00065

Paulina Pior (pl) Studentka Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi (Polska). Student of the Faculty of Direction of Photography and TV Production Departmente of the Film School in Lodz (Poland). Praca | artwork: „Autodestrukcja”.


00066 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Karolina Pociask (pl) Studentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). Student of the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów (Poland). Prace | artworks: „Wehikuł”; „Z czasem odnalezione”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00067

Łukasz Sawicki (pl) Student Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska). Student of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw (Poland). Prace | artworks: „Cząsteczka Sokratesa”; „Kultura”; „Natura”.


00068 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Romina Schröder [pl] Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Polska). Student of the Academy of Fine Arts in Katowice (Poland). Prace | artworks: „Zanikanie II”; „Zanikanie IV”; „Zanikanie V”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00069

Jernej Šimec [SI] Student Akademij za likovno umetnost in oblikovanje Uniwersytetu w Ljubljanie (Słowenia). Student of the ALUO of the University of Ljubljana (Slovenia). Prace | artworks: „Chemical Weathering”; „Wildfire”.


00070 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Dagmara Skwarska [pl] Absolwentka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku i Warszawie (Polska). A graduate of the Polish-Japanese Academy of Information Technology in Gdańsk and Warsaw (Poland). Prace | artworks: „Big Red Button”; „Ugotowani”; „Polskie Tango”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00071

Kamila Stańczyk [pl] Studentka Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Polska). Student of The Faculty of Arts and Educational Science, University of Silesia in Katowice (Poland). Prace | artworks: „To, co wewnątrz”; „Wrażenie”; „Zanikanie”.


00072 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Patrycja Stańczyk [pl] Studentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska). Student of the Faculty of Fine Arts – Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland). Praca | artwork: „Repetycja izolacji”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00073

Joanna Stawowy [pl] Studentka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Polska). Student of the Doctoral School of the Pedagogical University of KEN in Krakow (Poland). Prace | artworks: „Przenikanie MBTI (kolor)”; „Przenikanie MBTI (bw)”; „Przenikanie MBTI: ESFP”.


00074 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Monika Szczygieł [pl] Studentka Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (Polska). Student of the Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan (Poland). Prace | artworks: „W oczekiwaniu”; „Chaos”, 2021; „Solivagant”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00075

Aneta Szyszka [pl] Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). A graduate of the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów (Poland). Prace | artworks: „Noc 2”; „Noc 5”; „Noc 7”.


00076 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Katarzyna Tereszkiewicz [pl] Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). A graduate of the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów (Poland). Prace | artworks: „Tożsamość miejsca: Gdańsk I”; „Tożsamość miejsca: Gdańsk II”; „Tożsamość miejsca: Gdańsk III”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00077

Kamil Wasiel [pl] Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu (Polska). A graduate of the Faculty of Arts of Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom (Poland). Prace | artworks: „Uzależnienie #1”; „Uzależnienie #2”; „Uzależnienie #3”.


00078 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Weronika Wrzosek [pl] Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Polska). Student of the Strzemiński Academy of Fine Arts in Lodz (Poland). Prace | artworks: „Szósty zmysł (1)”; „Szósty zmysł (2)”; „Szósty zmysł (3)”.00080 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00081

obraz

DYNAMIczny

dynamic

picture


00082 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Elyazia Ahmed Alfalasi [AE] Studentka Uniwersytetu Zayed (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Student at the Zayed University (United Arab Emirates). Prace | artworks: „Cunctator”, film abstrakcyjny.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00083

Paulina Brzezińska [pl] Absolwentka Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska). A graduate of the Faculty of Media Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw (Poland). Prace | artworks: „Portret intymny w lockdownie”, fotografia, wideokolaż; „Oczekiwania są źródłem rozczarowań”, wideo.


00084 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Hubert Dolinkiewicz [pl] Student Wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska). A student of the Painting Department at the Academy of Fine Arts in Warsaw (Poland). Praca | artwork: „Organiczność w przestrzeni”, animacja 3D.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00085

Małgorzata Drela [pl] Studentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska). Student of the Faculty of Art at the Jan Kochanowski University in Kielce (Poland). Prace | artworks: „Czas mija, ślad zostaje”, film; „Czas dla natury”, film.


00086 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Kamil Druk [pl] Student Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska). Student of the Faculty of Media Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw (Poland). Praca | artwork: „Collecting”, video.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00087

Justyna Grodecka [pl] Studentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska). Student of the Faculty of Graphics at the Academy of Fine Arts in Warsaw (Poland). Praca | artwork: „Obraz uczuć religijnych”, film artystyczny.


00088 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Kamila Kłeczek [pl] Studentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). Student of the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów (Poland). Praca | artwork: „Widoki”, animacja.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00089

Beata Kozłowska [pl] Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska). A graduate of the Faculty of Fine Arts – Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland). Praca | artwork: „Dekalog”,eksperymentalne techniki filmowe i typograficzne, alternatywne czołówki filmowe do cyklu Krzysztofa Kieślowskiego. .


00090 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Jakub Leniart [pl] Student Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska). Student of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland). Praca | artwork: „Nie ma czasu”, wideo.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00091

Julia Makuchowska [pl] Studentka Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Polska). Student of The Faculty of Arts and Educational Science, University of Silesia in Katowice (Poland). Prace | artworks: „Wrzesień 2007”, obraz ruchomy.


00092 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Weronika Noworól [pl] Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska). A graduate of the Faculty of Fine Arts at the University of Rzeszów (Poland). Praca | artwork: „Odcienie”, film krótkometrażowy.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00093

Kamil Pabich [pl] Absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie (Polska). A graduate of the Academy of Art in Szczecin (Poland). Praca | artwork: „Trasy kolejowe”, animacja rzeźby: sklejka, tektura, folia.


00094 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Łukasz Pawłowski [pl] Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi (Polska). A graduate of the Film School in Łódź (Poland). Praca | artwork: „Virtual Intimacy”, machinima;


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00095

Katarzyna Pilic [pl] Studentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska). Student of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland). Praca | artwork: „Drzewko”, animacja/collage.


00096 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Jernej Šimec [SI] Student Akademij za likovno umetnost in oblikovanje Uniwersytetu w Ljubljanie (Słowenia). Student of the ALUO of the University of Ljubljana (Slovenia). Praca | artwork: „Memory Induced”, video eksperymentalne.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00097

Adam Sknouril [CZ] Student Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Polska). Student of The Faculty of Arts and Educational Science, University of Silesia in Katowice (Poland). Praca | artwork: „PRZEMIJANIE”, animacja poklatkowa.


00098 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Aleksandra Szalińska [pl] Studentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (Polska). Student of the University of Arts in Poznan (Poland). Prace | artwork: „Fabryka Drzew”, film eksperymentalny.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 00099

Paweł Woźniak [pl] Student Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu (Polska). Student of The Faculty of Arts of Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom (Poland). Praca | artwork: „Łagodność uśmierza ból” , animacja wycinankowa.


000100 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000101

JURY


000102 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

MAREK SIBINSKÝ

Marek Sibinský urodził się w miejscowości Frýdek-Místek (Czechy) w styczniu 1974 r. W 1992 r. ukończył Liceum Sztuk Stosowanych w Brnie (kierunek: malarstwo). W 1997 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Ostrawie (Wydział Sztuk Pięknych – Pracownia Grafiki Artystycznej i Użytkowej prof. Eduarda Ovčáčka). Od 1998 roku wykłada na macierzystym Wydziale. W 2006 r. ukończył studia doktoranckie, a w 2015 r. habilitował się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach filia w Cieszynie. W swojej działalności artystycznej koncentruje się na grafice, malarstwie i eksperymentalnych zagadnieniach związanych z grafiką. Marek Sibinský tworzy swoje prace w cyklach tematycznych. Oprócz poruszania zagadnień związanych z refleksją na temat współczesności, porusza zagadnienia dotyczące najnowszych technologii druku. Przede wszystkim za pomocą techniki sitodruku i możliwości druku cyfrowego, a także techniki eksperymentalnej wykorzystującej różne formy poddruku. Autor stale je rozwija i bada różne alternatywne rozwiązania, które pojawiają się w procesie tworzenia. Marek Sibinský w swej twórczości koncentruje się na problemie komunikacji między ludźmi z wykorzystaniem nowych mediów. Poprzez tytuły swoich prac stara się wyartykułować sens różnego rodzaju informacji, które opisywane są na różnym poziomie jakości, które atakują nas ze wszystkich stron i różnych przestrzeni w codzienności. He was born in Frýdek-Místek on January 1974. In 1992 he finished his studies at the Secondary School of Applied Arts in Brno (branch of study: painting). In 1997 he got the Master’s degree at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava (Dpt. of Fine Arts – Studio of Free and Applied Graphics of Prof. Eduard Ovčáček). Since 1998 he has been teaching at the Department. In 2006 he finished his doctoral studies and in 2015 he completed his habilitation at the Silesian University in Katowice, branch in Cieszyn, Faculty of Art, Institute of Art. In his artistic activities he concentrates on graphics, painting and experimental approaches in graphics. Marek Sibinský elaborates his topics in thematic cycles. Beside the actual reflection of the present days, as well as his interest in the newest print technologies. First of all it is the technique of silkscreen and possibilities of digital print, and then the experimental technique using various forms of reprint. The author keeps developing them and probes other alternatives of their solution which emerge during the process of creation. Marek Sibinský is thinking intensively about the problem of communication among people with the help of new media. Along with the topics of his works, he tries to articulate the sense of varied kinds of information of different quality level, which attack us from all sides and various territories in the daily routine.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000103

No Fly, 2017, digital print/serigraphy, 100x150 cm


000104 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Rimma Milenkova

Ukrainka, doktor pedagogiki, pracuje jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Stanowym Sumy (Ukraina) i jest partnerem badawczym Uniwersytetu w Pensylwanii, Stuart Weitsman School of Design. Pracuje zarówno na rzecz środowiska akademickiego, jak i w szeroko pojętym środowisku kulturowym. Rimma Mylenkova jest zaangażowana w różnorodne międzynarodowe projekty i prace zespołowe, takie jak np. przewodniczenie corocznej międzynarodowej konferencji naukowej „Design Functions in Modern World”, jest kuratorką międzynarodowego konkursu „The Art of Living Together”, kuratorką galerii BureauArt i osobą odpowiedzialną za projekty artystyczne realizowane w galerii sztuki macierzystej Uczelni. Mylenkova ma na swoim koncie ponad 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym z zakresu środków masowego przekazu. Interesuje się interdyscyplinarnymi badaniami na pograniczu edukacji, sztuki, psychologii i socjologii. Ukraine, PhD in Pedagogics, works as an associate professor in Sumy State University (Ukraine) and is a research affiliate in the University of Pennsylvania, Stuart Weitsman School of Design. Working both in the academic and broaden cultural environment, Ms Mylenkova is engaged in manifold international teamwork and activities such as being a general chair of the annual International scientific conference “Design Functions in Modern World”, working as an art-curator of the International poster competition “The Art of Living Together”, curating BureauArt gallery and being responsible for regular art projects in the University art gallery. Ms Mylenkova has more than 60 scientific and popular publications including mass media and is interested in interdisciplinary researches made at the intersection of education, art, psychology and sociology. The main issue of Rymma Mylenkova’s interest is the question of how art can influence a personality and society and what impact it can have. Her recent activity is devoted to Community Public Art in Urban Places as a Social Development Tool. As an artist Rymma Mylenkova is practicing graphics, painting, land art and mural art.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000105

Illusion of Freedom, 2018, canvas, oil, ink


000106 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Waldemar Dolecki

Od zawsze związany z kulturą. Aktor lalkarz, dziennikarz, animator, menager kultury. Założyciel Fundacji na rzecz Kultury i Sztuki dla Dzieci Plac Zabaw Teatr oraz Teatru Plac Zabaw. Wicedyrektor Białołęckiego Ośrodka Kultury i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Aktywnie kształtuje nowoczesny i partycypacyjny wizerunek instytucji kultury. Stawia sobie za cel stworzenie miejsca otwartego dla każdego, którego oferta kulturalna budowana jest poprzez partycypację z mieszkańcami. Realizując kolejne projekty buduje platformy wzajemnych relacji i sieci współpracy. W myśleniu o roli ośrodka kultury - na plan pierwszy wysuwa przybliżanie kultury do odbiorcy poprzez prowadzenie animacji kulturalnych w przestrzeni miejskiej oraz edukację kulturalną. Aktywnie działa nie tylko na terenie miasta Radomia ale również na Mazowszu, jako członek Forum Kultury Mazowsze, operator regionalny Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej czy współorganizator Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury. Nagrodzony Radomską Nagrodą Kulturalną 2018 oraz tytułem Innowacyjnego Menedżera Kultury 2019. He always engaged in culture. Actor, reporter, culture manager. Founder of „Fundacja na rzecz Kultury i Sztuki dla Dzieci Plac Zabaw Teatr” and „Teatru Plac Zabaw”. Vice manager of Białołęka cultural center in Warsaw and director of City Culture Centre „Amfiteatr” in Radom. Actively shaping a modern and participatory face of cultural institution. My goal is to create a an open place for everyone, whose cultural offer is built by working with the community. By fulfiling further projects I’m building platforms of mutual ralations and partnership. In the idea of cultural institution my primary objective is making culture clearer and more accessible by cultural education. Culturally active not only in the Radom area, I am also a member of Mazovian Cultural Forum and a regional operator of Mazovian Program of Cultural Educaion and a co-organizer of Mazovian Convent of Culture Animators. Awarded „Radomian Cultural Award” in 2018 and title of Innovative Cultural Manager in 2019.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000107


000108 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Aleksander Olszewski

Urodził się w 1944 r. w Radomiu. Studia w ASP (PWSSP) Łódź 1974, dyplom w pracowni malarstwa, prof. Lecha Kunki . Od 1975 r. pracuje na Uniwersytecie TechnologicznoHumanistycznym im. K. Pułąskiego w Radomiu Jest profesorem zwyczajnym i twórcą Wydziału Sztuki oraz pierwszym jego dziekanem. Członek Rady Artystycznej ZG Związku Polskich Artystów Plastyków, założyciel Grupy M-5 w Radomiu, twórca Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka” i „Pentagon”. Założyciel i pierwszy redaktor Rocznika Wydziału Sztuki „Arteria”. Aktualnie prowadzi Galerię Laboratorium „System” w Radomiu. Uprawia malarstwo, grafikę, płaskorzeźbę. Tworzy w oparciu o własny system nazwany Morfoizmem . Pracuje cyklami odnoszącymi się do różnych zagadnień plastycznych. Swoją działalność artystyczną prezentował na ponad 40 wystawach indywidualnych i ponad 400 wystawach zbiorowych w kraju i poza jego granicami. He was born 1944 Radom, studied at the Academy of Fine Arts (PWSSP) Łódź 1974, diploma in painting atelier of Prof. Lech Kunka. Since 1975 he has been working at the University of Technology and Humanities in Radom. He is a full professor and the founder of the Faculty of Art and its first Dean. Member of the Artistic Council of the Union of Polish Artists and Designers, founder of the M-5 Group in Radom, creator of the Academic Art Gallery “Rogatka” and “Pentagon”, founder and first editor of the Yearbook of the Faculty of Art “Arteria”. At present he runs the Laboratory Gallery “System” in Radom. Active in the fields of painting, printmaking and bas-relief. He creates on the basis of his own system called Morphoism. He works in series referring to various artistic issues. He presented his artistic activity at over 40 individual exhibitions and over 400 group exhibitions in Poland and abroad.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000109

Rys Nr 060320211157, 2021, grafika cyfrowa


000110 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Adam Romaniuk

Urodził się w 1949 roku w Gliwicach. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach), 1968–1973. Dyplom w Pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. Andrzeja Pietscha i w Pracowni Przestrzennego Projektowania Graficznego u doc. Gerarda Labusa. Od 1974 roku związany z ASP w Katowicach, a od 2008 również z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Uprawia grafikę warsztatową (litografia, serigrafia), grafikę projektową (projektowanie książki, grafikę prasową, plakat). Zorganizował 79 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad 290 wystawach w kraju i za granicą. W Akademii Sztuk Pięknych był kierownikiem katedry, prodziekanem i prorektorem ds. studenckich i naukowych. W latach 2006-2011 był członkiem Zarządu Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Był kuratorem Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach w latach 2006–2012. W 2011 roku otrzymał — Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” W 2020 roku otrzymał – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. He was born in 1949 in Gliwice. He graduated from the Printmaking in the Academy of Fine Arts in Kraków (branch in Katowice), 1968–1973. He graduated in Printmaking Studio with prof. Andrzej Pietsch and in the Studio of Spatial Graphic Design with prof. Gerard Labus. Since 1974 he has been associated with his home university and since 2008 also with the Faculty of Art of the University of Technology and Humanities in Radom. He practices Printmaking, digital and design prints. He organized 79 individual exhibitions and participated in over 290 exhibitions in Poland and abroad. At the Academy of Fine Arts, he was the head of the department, deputy dean and vicerector for student affairs and research. In 2006–2011 he was a member of the Board of the International Print Triennial in Krakow. He was the curator of the Polish Print Triennial in Katowice in 2006–2012. In 2011 he received — the Silver Medal for “Merit to Culture Gloria Artis” In 2020 he received – the Gold Medal for “Merit to Culture Gloria Artis”.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000111

Horyzont 5, 2020, grafika cyfrowa, druk na pleksi, 120x160 cm


000112 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000113

Projektant plakiety Statuette designer


000114 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Artur Wąsowicz

Jest absolwentem Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, o specjalizacji-działania artystyczne. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby dra Wiesława Jelonka, aneks w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Gieragi oraz aneks w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Markiewicza (2011 rok). Twórczość w zakresie rzeźby, ceramiki oraz rysunku. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z grafiką warsztatową oraz komputerową. He is a graduate of the Faculty of Arts at the Technical University of Radom, in the field of Art Education in the Plastic Arts, with specialization in Artistic Activity. He obtained an honours degree at the Sculpture Workshop of Wiesław Jelonek, PhD; a degree at the Painting Workshop of Professor Andrzej Gieraga as well as at the Graphic Techniques Workshop of Professor Andrzej Markiewicz. His works include drawings, paintings as well as ceramics. He is interested in graphic techniques and computer graphics.

Sfery 1, 2020, ceramika szkliwiona, 70x70 cm


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000115


000116 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000117

KURATOR curator


000118 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021

Mariusz A. Dański

Urodzony w 1973 r. W latach 1995-2000 studiował na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu). Dyplom u prof. A. Olszewskiego w Pracowni Multimediów oraz w Pracowni Grafiki prof. K. Wyznera. Obecnie profesor na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej. Zajmuje się rysunkiem, grafiką i projektowaniem. Miał 19 wystaw indywidualnych. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat kilkunastu nagród. Born in 1973. 1995-2000 studied at the Art Department at Radom Technical University. Diploma under Prof. A. Olszewski in Multimedia Studio and in Prof. K. Wyzner Printmaking Studio. Currently professor at Faculty of Art of the University of Technology and Humanities in Radom. Works with drawing, printmaking and design. He had 19 individual exhibitions. Participated in numerous group exhibitions within Poland and abroad. Recipient of several prizes.


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000119

From the cycle I sowed white seed – changes – day, 2021, digital print, 70x70 cm


000120 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000121

PARTNER TRIENNALE partner of the triennial


000122 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021


4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000123


000124 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021


Jeśli chcesz studiować na wyjątkowym kierunku! Interesują Cię: fotografia cyfrowa, intermedia, cyfrografia i multimedia. kierunek:

SzTuKa MeDiÓW

I EdUkAcJa WiZuAlNa studia I i II stopnia czekają na CIEBIE! Zapraszamy!!!

4th International Digital Media Triennial Radom 2021 000125

rys. Agnieszka Kwiatkowska

REKRUTACJA


000126 4 Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych Radom – 2021