Page 1

02 | Lipiec 2018

Dzień Konia – str. 8

Przebudowa drogi Pomigacze-Lubejki

str. 5

Termomodernizacja remizy w Turośni Kościelnej

str. 4

Dzień dziecka

str. 9


SESJE RADY GMINY W DRUGIM KWARTALE 2018 R. W NUMERZE str. 4-5

Samorządowe inwestycje

str. 6

Konferencje OZE

str. 7

Ogłoszenia i informacje

str. 8-9

Wydarzenia kulturalne

Absolutorium jednogłośnie

str. 10 Zakończenie roku szkolnego str. 11

Zawody sportowe

str. 12

Dzień Strażaka

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej Adres wydawcy: ul. Białostocka 5 18-106 Turośń Kościelna tel. 85 715 80 16 www.turosnkoscielna.pl Redaktor Naczelna: Magdalena Wysocka m.wysocka@gok.turosnkoscielna.pl Skład i druk:

ul. Bema 11, 15-369 Białystok Nakład: 1.000 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów. Przedruki i wykorzystywanie opublikowanych materiałów mogą się odbywać wyłącznie za zgodą redakcji.

Radni pogratulowali wójtowi uzyskania absolutorium.

Absolutorium dla Grzegorza Jakucia, wójta gminy Turośń Kościelna, zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna” oraz sprawozdania składane przez wójta, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej. Były to dominujące punkty porządku obrad sesji, która odbyła się 27 kwietnia 2018 r. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego, Rada ocenia pracę organu wykonawczego – wójta – w zakresie działalności finansowej gminy. Udzielone absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowych oraz akceptację dla podejmowanych przez wójta zadań. Po zapoznaniu się z przedłożonym przez wójta gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok

2017, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu gminy Rada udzieliła Grzegorzowi Jakuciowi, jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wójt podziękował radnym za zaufanie i zaznaczył, że jednomyślność w głosowaniu odbiera jako potwierdzenie, że jego działania idą w kierunku oczekiwań radnych i mieszkańców oraz zadeklarował dalsze efektywne działania na rzecz samorządu i ciągłe starania o pozyskiwanie jak najwięcej środków zewnętrznych. Zmiana w studium zagospodarowania przestrzennego Celem zmiany studium było uaktualnienie przebiegu obwodnicy południowej Białegostoku, w związku ze zmianą lokalizacji korytarza dro-

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

Dumni z biało-czerwonej Święta miłości kochanej Ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe(...) Słowami Ignacego Krasickiego powitał wszytkich zebranych Grzegorz Jakuć wójt gminy Turośń Kościelna na uroczystych obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Część oficjalną poprzedziła msza święta w kościele pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Rogoziński. W Eucharystii uczestniczyli mieszkańcy gminy, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz harcerze, nauczyciele i uczniowie. Po mszy zebrani udali się pod obelisk Jana Pawła II, gdzie po modlitwie w intencji Ojczyzny nastąpiła część oficjalna. – 3 Maja upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie (drugiej na świecie) w 1791 r. – przypominał Grzegorz Jakuć, wójt gminy w swoim wystąpieniu. – Tym dokumentem zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom, swobodę wyznania, powołano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto. Konstytucja 3 Maja stała się dla narodu polskiego źródłem siły moralnej i przetrwania ponad stuletniej niewoli. Uroczystośc zakończono złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Tekst i zdjęcia Magdalena Wysocka

2

Jak żywa jest pamięć o znaczeniu Konstytucji Majowej świadczą obchody kolejnych rocznic.


SESJE RADY GMINY W DRUGIM KWARTALE 2018 R. gi ekspresowej S19 oraz wprowadzenie udokumentowanych złóż kopalin. Potrzeba dokonania zmiany studium wynikła z konieczności zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie, uchwalonego uchwałą Nr XXII/160/05 Rady Gminy Turośń Kościelna z 7 lipca 2005 r. (Dz. U. Woj. Podl. Nr 187, poz. 2146), w którym wprowadzono zakaz wszelkiej zabudowy na terenach dotychczasowej rezerwy pod przebieg drogi ekspresowej S19. Po dokładnym zapoznaniu się z proponowanymi zmianami i wniesionymi przez zainteresowanych uwagami do projektu zmiany studium przedstawionymi przez projektantkę – Elżbietę Zalewską, radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXIV/267/2018 w sprawie przedmiotowej zmiany. Na powyższą uchwałę dwóch właścicieli nieruchomości objętych zmianą studium wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie jej nieważności, natomiast do Rady Gminy Turośń Kościelna wpłynął ich wniosek o wstrzymanie w całości wykonania uchwały w związku ze złożoną skargą. Wniosek skarżących był rozpatrywany przez Komisję Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz podczas obrad XXXVI sesji. Rada Gminy negatywnie ustosunkowała się do wniosku i uchwałą Nr XXXVI/278/2018 21 czerwca 2018 r. odmówiła wstrzymania wykonania w całości przedmiotowej uchwały, bowiem sam fakt wniesienia skargi do sądu nie przesądza o jej wadliwości. Kwestionowana uchwała została wysłana 30 kwietnia br. w trybie art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do Wojewody Podlaskiego jako organu nadzoru nad działalnością gminną, który nie stwierdził jej nieważności.

– Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy i Parafia Prawosławna w Topilcu. Natomiast jednostki OSP otrzymały dotacje z budżetu gminy na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 13 tys. zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej GOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, eduka- Na temat zmian w prawie oświatowym wypowiadała się Alina Bondar – sekretarz gminy. cji i upowszechniania kultury. Jego cele dotyczą m.in.: zaspokajania zwołania dwóch sesji nadzwyczajnych. Chodzipotrzeb mieszkańców gminy w zakresie uczestnic- ło o zwiększenie środków finansowych na ich twa w kulturze, wspierania regionalnych tradycji wykonanie. Sesja 28 marca – zwiększenie środi inicjatyw kulturalnych, czy też upowszechniania ków finansowych na wykonanie inwestycji pn. czytelnictwa. Na realizację zadań statutowych „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej GOK-u w roku 2017 wydano 526 tys. zł. Główne w Turośni Kościelnej” o kwotę 74 tys. zł. Wybraimprezy zorganizowane w zeszłym roku przez ny w postępowaniu przetargowym wykonawca GOK to m.in.: „Dzień Konia na Podlasiu”, „Gminne zrezygnował z podpisania umowy, dlatego zaObchody Dnia Strażaka”, „Gminne Obchody Dnia istniała potrzeba dokonania wyboru kolejnej Dziecka” oraz wydarzenie cyrkowo-muzyczne „Pip- oferty, której kwota była wyższa od poprzedniej. pi Pończoszanka” we współpracy z Teatrem Pinokio Sesja 23 maja – zwiększenie środków finansow Łodzi oraz Instytutem Teatralnym w Warszawie. wych na inwestycje, w przypadku których cena złożonych ofert przetargowych była wyższa niż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przewidziana w budżecie: w Turośni Kościelnej 1) o kwotę 572.940 zł – na pomoc finansową Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny Powiatowi Białostockiemu w celu wykonaw wysiłkach zmierzających do zaspokojenia nienia inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudozbędnych potrzeb i dąży do stworzenia warunków wą drogi powiatowej Nr 1543B od cmentaodpowiadających godności człowieka. Podejmuje rza w kierunku granicy z gminą Choroszcz działania zmierzające do życiowego usamodziel– Etap I”. Inwestycja jest realizowana nienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środow ramach Rządowego Programu na rzecz wiskiem. Wydatki na pomoc społeczną w 2017 r. Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Współpraca gminy z organizacjami wyniosły 8.936.871 zł plus 50 tys. zł na socjalne stypoprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury pozarządowymi. pendia szkolne. Na kwietniowej sesji uaktualniony Drogowej. Głównym celem programu współpracy jest został także„Program wspierania rodziny w Gminie 2) o kwotę 101.999 zł na zadanie inwestycyjwspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Turośń Kościelna oraz „Gminna Strategia Integracji ne „Zagospodarowanie działek gminnych i budowanie partnerskich relacji między samorzą- i Rozwiązywania Problemów Społecznych”. na cele sportowo – turystyczne”. Place dem a organizacjami pozarządowymi. Na terenie rekreacyjno – wypoczynkowe powstaną gminy działalność prowadzi 12 stowarzyszeń i sieNowe nazwy ulic w następujących miejscowościach: Chododem jednostek OSP. W budżecie gminy w 2017 r. Na wniosek właścicieli drogi prywatnej w Niery, Juraszki, Niewodnica Korycka, Niewodna realizację zadań publicznych przez organizacje wodnicy Koryckiej nadano drodze nazwę„Wspólna”, nica Kościelna, Tołcze i Zalesiany. pozarządowe w ramach otwartych konkursów a 21 czerwca nadana została nazwa drodze gminnej ofert zarezerwowano 40.000 zł. Zadania z zakresu w Turośni Kościelnej – „Chabrowa”. Uchwały oświatowe sportu realizowały: Uczniowski Klub Sportowy Na czerwcowej sesji Rada Gminy wyraziła zgoW związku ze zmianą przepisów prawa oświa„TUR” i Klub sportowy „Minotaur”, a z zakresu or- dę na sprzedaż nieruchomości gminnych w try- towego Rada Gminy na sesji 21 czerwca 2018 r. ganizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży bie bezprzetargowym: w Barszczówce – działka ustaliła nowe pensum dla logopedy, pedagoga, o pow. 76 m2, na rzecz psychologa, doradcy zawodowego w ilości 22 osoby fizycznej, w celu godzin tygodniowo (tj. o cztery godziny mniej niż poprawy warunków dotychczas) oraz podjęła nową uchwałę o wysozagospodarowania nie- kości opłat za korzystanie z wychowania przedruchomości przyległej szkolnego. Wszystkie dzieci mają zapewnione i w Turośni Kościelnej – bezpłatne nauczanie i opiekę w przedszkolu przez działka o pow. 16 m2, pięć godzin, natomiast za każdą kolejną godzina rzecz PGE Dystrybu- nę pobytu odpłatność wynosi 1 zł (nie dotyczy cja z przeznaczeniem to dzieci uczęszczających do„zerówek”, które objęte pod urządzenia elek- są subwencją oświatową). troenergetyczne. *** Sesje nadzwyczajne Treść uchwał i protokoły z posiedzeń Rady Aby zrealizować Gminy opublikowane są w Biuletynie Informacji Projektantka Elżbieta Zalewska przedstawiła szczegółowe zmiany wprowadzane w terminie zaplanowaPublicznej Gminy Turośń Kościelna. do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ne inwestycje gminne Alina Bondar Turośń Kościelna”. zaistniała potrzeba Zdjęcia: archiwum UG w Turośni Kościelnej

3


INWESTYCJE GMINNE Odnawialne źródła energii

Finalizacja projektu Zakończyła się realizacja rozpoczętego jeszcze w 2016 r. projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej”, który to obejmował montaż 372 instalacji OZE w budynkach prywatnych. W ubiegłym roku, w ramach wymiany źródeł ogrzewania, firma Optima Polska zamontowała gruntowe pompy ciepła w 38 budynkach w różnych miejscowościach gminy, natomiast firma Sungrant dokonała instalacji 275 zestawów kolektorów słonecznych. Realizacja zadania zakładała także montaż 59 zestawów ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, których wykonawcą była firma Flexipowergroup z Woli Zaradzyńskiej. Realizacja tego projektu pokazała jak na przestrzeni lat wrosło zainteresowanie mieszkańców energią odnawialną. Już po zakończeniu w 2016 r. naboru, w trakcie realizacji projektu oraz obecnie, wpływają do urzędu podania o dofinansowanie montażu, w głównej mierze kolektorów słonecznych. Z całą pewnością można stwierdzić, iż świadomość społeczeństwa w kwestii konieczności przestawienia swoich gospodarstw domowych z energii konwencjonalnej na odnawialną jest coraz większa. Wynika to zapewne nie tylko z korzyści ekonomicznych, ale także z potrzeby dbania o nasze środowisko naturalne.

Przebudowa drogi powiatowej w Niewodnicy Kościelnej

Dalszy etap inwestycji Być może w październiku br. będziemy jeździć nową, przebudowaną drogą powiatową nr 1543B z Niewodnicy Kościelnej w kierunku Czaplina, dalej już przez teren gminy Choroszcz. Gminie udało się znaleźć środki na sfinansowanie tej inwestycji. A nie było to proste. Bo, przypomnijmy, przetarg na przebudowę tej drogi, zorganizwany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku nie został rozstrzygnięty. Kwoty zaproponowane przez dwóch wykonawców przewyższały możliwości finansowe zamawiających. Jednakże w marcu br. został ogłoszony Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W związku z pojawieniem się szansy na uzyskanie wsparcia, Powiat Białostocki przy wsparciu gminy Turośń Kościelna złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, który to został oceniony pozytywnie. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 1.850.000 zł i zwiększeniu wkładu własnego gmin i powiatu, droga zostanie gruntownie przebudowana, powstanie nawierzchnia bitumiczna, chodnik i zjazdy. Krzysztof Dudziński

4

Zamontowane ogniwa fotowoltaiczne na jednym z budynków na terenie gminy.

W ramach promocji projektu przypominany, iż inwestycja była dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej

V Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF w kwocie 5.271.600,31 zł. Krzysztof Dudziński Zdjęcie: Zdzisław Narel

Termomodernizacja remizy w Turośni Kościelnej

Trwa remont Już po wakacjach Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej będzie miał nową siedzibę, a mieszkańcy zyskają nowoczesną i przestronną salę, w której będą mogły się odbywać spotkania kulturalno-społeczne. Z remontu remizy skorzystają także strażacy ochotnicy z Turośni Kościelnej, ponieważ zostaną zmodernizowane zarówno pomieszczenia garażowe jak i socjalne. Po rezygnacji z podpisania umowy przez firmę Prefbud z Białegostoku, ko-

lejny wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „Sanbud” z Sienkiewicz prowadzi roboty związane z modernizacją budynku remizy w Turośni Kościelnej. Całkowita wartość robót to ponad 2,1 mln zł. Roboty budowlane w części dofinansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Krzysztof Dudziński Zdjęcia: Magdalena Wysocka

Sala główna w trakcie prac remontowych.

Modernizacja budynku na zewnątrz.


INWESTYCJE GMINNE Nowe miejsce rekreacyjne w Borowskich Michałach

Umowa podpisana Miejsce do wypoczynku i rekreacji w Borowskich Michałach, którego do tej pory mieszkańcom bardzo brakowało. Grzegorz Jakuć, wójt gminy, 4 lipca br. podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku umowę o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na zagospodarowanie części działki przy remizie OSP w Borowskich Michałach. Wartość zadania oszacowano na kwotę 22.339 zł z czego wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego to 10.000 zł. W ramach inwestycji, jeszcze w 2018 r., niezagospodarowany dotąd plac zostanie uporządkowany, zamontowana będzie altana z wyposażeniem oraz elementy siłowni plenerowej. Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego realizowany przez samorząd województwa skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z regionu, które mogły zgłosić zadania uprzednio wskazane przez sołectwa ze swojego terenu. Kwota dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 10.000 zł., pozostałą część (min. 50% kosztów inwestycji) pokrywa gmina. Krzysztof Dudziński Zdjęcie: www.wrotapodlasia.pl

Grzegorz Jakuć podpisuje umowę na zagospodarowanie części działki przy remizie OSP w Borowskich Michałach. Na zdjęciu z Jerzym Leszczyńskim, marszałkiem Województwa Podlskiego i Stefanem Krajewskim, członkiem zarządu.

Droga gminna Pomigacze-Lubejki oraz ulica „Howieny”

Remont w SP w Tołczach

Kolejna przebudowana

Wzorowe łazienki

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Pomigacze-Lubejki oraz drogi gminnej w miejscowości Pomigacze tzw. „Howieny”. Choć firma Strabag prowadzi jeszcze prace kosmetyczno-porządkowe, to mieszkańcy mogą już korzystać z wyremontowanych jezdni. Przedmiotowa inwestycja dotyczyła przebudowy dróg o łącznej długości ponad 3,2 km, która

Ulica „Howieny”

była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Całkowita wartość robót to 5.137.730,02 zł. Krzysztof Dudziński Zdjęcia: Magdalena Wysocka

Droga Pomigacze – Lubejki

Szkoła Podstawowa w im. Leonarda Prystroma w Tołczach może pochwalić się nowo wyremontowanymi łazienkami. Gmina Turośń Kościelna jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum. Mając na uwadze potrzeby naszych uczniów podejmujemy działania mające na celu podniesienie standardu jednostek. Część prac wykonywana jest przez pracowników jednostek oraz Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy. Dotychczasowe sanitariaty pamiętały czasy budowy szkoły i aż się prosiły o remont. Obecnie uczniowie mają do dyspozycji kabiny wykonane z nowoczesnych i trwałych materiałów. Mimo iż nie jest to element bezpośrednio związany z procesem edukacji, ale ma wpływ na samopoczucie uczniów. Marek Klepacki Zdjęcie: Magdalena Wysocka

Odnowione łazienki będą służyć uczniom przez kolejne lata.

5


Prezentacja doświadczeń w zakresie OZE

Fot. Adelphi

Promocja gminy w Europie

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla paliw kopalnych, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W Parlamencie Europejskim trwają rozmowy na temat przyszłych ram polityki energetycznej i klimatycznej. Parlament nieodmiennie opowiada się za korzystaniem z odnawialnych źródeł energii oraz podkreśla konieczność wyznaczenia obowiązkowych celów do 2020 r., a następnie do 2030 r. Grzegorz Jakuć, wójt gminy, w ostatnim czasie miał okazję do zaprezentowania swoich doświadczeń związanych z prowadzeniem projektów dotyczących energii odnawialnej w Niemczech, Brukseli, Warszawie oraz w... Barszczówce. Na sympozjum w niemieckim mieście Kronach 17 maja br. wójt wskazał naszą gminę jako konkretny przykład zmian energetycznych na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Natomiast w Warszawie, na sesji pt. „Współpraca z podmiotami spoza sektora komunalnego w kontekście zdecentralizowanej produkcji energii odnawialnej” przedstawił dobre praktyki, dotyczące wykorzystania OZE we współpracy z mieszkańcami gminy Turośń Kościelna. Kolejne spotkanie pt. „Skutki nowej, bezemisyjnej, zdecentralizowanej i cyfrowej struktury dostaw energii dla zatrudnienia i dla gospodarki regionalnej” zostało zorganizowane 31 maja br. przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w siedzibie komitetu w Brukseli. Te-

6

Fot. Archiwum UG Turośń Kościelna

Adelphi, niezależny niemiecki instytut, który realizuje projekt dotyczący polsko-niemieckiej współpracy na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, którego partnerem jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, zaprosił Grzegorza Jakucia, wójta gminy Turośń Kościelna na warsztaty kończące projekt.

matem przewodnim była prezentacja lokalnych efektów transformacji energetycznej w odniesieniu do rozwoju odnawialnych źródeł energii, jak również propozycje ich pokonywania w świetle planów rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji z udziałem ekspertów i praktyków omówiono perspektywy i instrumenty wspomagania rozwoju OZE na terenach wiejskich, przy wsparciu administracji samorządowej, rządowej i UE. Grzegorz Jakuć pytany w trakcie dyskusji o motywy podjęcia dzia- Grzegorz Jakuć został zaproszony do siedziby Europejskiego Komitetu łań w ramach odnawialnych źródeł Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, gdzie przedstawił działania gmienergii przyznał, że głównym argu- ny w ramach odnawialnych źródeł energii. mentem były braki alternatywnych źródeł produkcji energii na terenie województwa Obecnie na terenie gminy w prawie co czwarpodlaskiego, co w konsekwencji prowadziło, raz tym gospodarstwie domowym (domu – przyp. do zależności energetycznej, dwa do wysokiej red.) funkcjonuje instalacja OZE. Co ciekawe, liczba ceny, jaką mieszkańcy muszą ponosić za jej przesył. ta stale rośnie i na tę chwilę mamy już złożonych Potwierdził, iż był to też wynik osobistych zainte- ponad 80 nowych wniosków. Świadczy to o wzroresowań nowymi technologiami poparty wiedzą, ście świadomości mieszkańców i przekonaniu o zadoświadczeniem oraz inspiracją z wyjazdów stu- sadności stosowania tego typu działań. Zdaniem dyjnych, głównie do Republiki Federalnej Niemiec. wójta, ważnym czynnikiem wspierającym rozwój Poza tym wachlarz możliwości w ramach człon„zielonej energii” są regulacje prawne i założenia kostwa w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym ekonomiczne wspierające jej rozwój. W przypadku (BOF) i korzystanie ze Zintegrowanych Inwestycji gminy Turośń Kościelna 85% wkładu finansowego Terytorialnych sprzyjał działaniom nakierowanym pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjna innowacyjne rozwiązania, a przede wszystkim nego Województwa Podlaskiego, a właściciele bezpieczeństwo gminnej polityki energetycznej domów byli zobowiązani pokryć jedynie 15% warzgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej. tości inwestycji. Jak podkreślił, istotne znaczenie miało także to, że cały proces koordynowała gmina, co znacznie odciążyło mieszkańców. Wójt mówił o stale rosnącym zainteresowaniu OZE Na naszym terenie, w Barszczówce, również odprzez mieszkańców gminy Turośń Kościelna: była się konferencja dotycząca energii odnawialnej w 2013 r. było to 7 osób, w 2014 r. – 32 –„OZE wyzwaniem polityki regionalnej i lokalnej”. 5 osoby, natomiast 2015 r.- ok. 400 osób lipca br. wójt wymieniał się swoimi doświadczeniadeklarujących chęć stosowania mi m.in. z włodarzami podlaskich gmin, przedstawinowych rozwiązań w  racielami BOF oraz zaproszonymi gośćmi z Niemiec, mach odnawialnych którzy także prezentowali temat na przykładzie źródeł energii. swojego kraju. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. Bożena Bieryło


OGŁOSZENIA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków: ]] wnioski o opłacenie obiadów w kolejnym roku szkolnym 2018/2019 w szkole lub przedszkolu można składać już w okresie wakacyjnym, tj.od lipca 2018 r. ]] wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego oraz wnioski na specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia: ]] 1 lipca – w formie elektronicznej; ]] 1 sierpnia – w wersji papierowej; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendium) na nowy rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 1 września do 15 września 2018 r. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej http://gops. turosn.pl/ lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5 pok. nr 5. Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej ul. Białostocka 5, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych...

Z powodu suszy Wójt gminy Turośń Kościelna informuje zainteresowanych rolników, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2018 r. – można składać wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony www. turosnkoscielna.pl lub w siedzibie urzędu w pok. 26 (II piętro). Wypełniony wniosek można składać w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 15, I piętro) w godzinach pracy urzędu 7:30-15:30. Na podstawie otrzymanych wniosków, powołana na wniosek wójta gminy Turośń Kościelna komisja ds. szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód. Marek Klepacki Zdjęcie: www.pixabay.com

Zmiana w ustawie o Prawie łowieckim

Z dzikiem nie do sołtysa Zmiana w ustawie Prawo łowieckie wprowadzona 1 kwietnia br. nałożyła na gminy nowe obowiązki, związane z szacowaniem szkód wyrządzonych w płodach rolnych przez zwierzęta dziko żyjące. Spowodowało to niewielki chaos związany z szacowaniem szkód na łąkach i polach uprawnych oraz wymagało zaangażowania przedstawicieli gminy, szczególnie sołtysów poszczególnych wsi. Trwające prace w sejmie i senacie wskazują jednak na ponowną zmianę ww. ustawy i częściowy powrót do poprzednich jej zapisów. 18 czerwca br. sejm przekazał do senatu ustawę z dnia 15 czerwca br. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z zaproponowaną zmianą, rolnik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie za straty poniesione w uprawach składając wniosek do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Następnie dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego powoła zespół do szacowania szkód, w skład którego wejdzie ich reprezentant, przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego oraz właściciel albo posiadacz Zmiana w ustawie Prawo łowieckie znacznie ułagruntów rolnych, na terenie których twi rolnikom szacowanie szkód i przyspieszy możliwość uzyskania odszkodowania za poniesione straty wystąpiła szkoda. Marek Klepacki w uprawach przy jednoczesnym zwolnieniu sołtysów Zdjęcie: Andrzej Niczyporuk z obowiązku udziału w pracach komisji.

7


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Zarządzająca Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Europa – Ministerinwestująca Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „EuropejskiInstytucja Fundusz Rolny Programem na rzeczRozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich: w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Instytucja Zarządzająca ProgramemWiejskich” Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Dzień Konia na Podlasiu – XV edycjaWiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pędzą konie po… Niewodnicy Kościelnej Dzień Konia na Podlasiu XV Edycja

Piękne klacze, silne ogiery i widowiskowe zaprzęgi konne. XV edycja Pędzą konie po… Niewodnicy Kościelnej Dnia Konia na Podlasiu za nami. A było co podziwiać, bo hodowcy stanęli na wysokości zadania w przygotowaniach zwierząt do championatu. Wydarzenie zorganizowali: Gmina Turośń Kościelna, Gminny Piękne klacze, oraz silneZwiązek ogiery Hodowców i widowiskowe Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej Koni zaprzęgi konne – Dzień Konia na Podlasiu XV w Białymstoku. Edycja za nami. A było co podziwiać, bo hodowcy stanęli na wysokości zadania w Święto miłośników koni rozpoczęła msza święta, której przewodniczyli ks. przygotowaniach zwierząt do championatu. proboszcz Andrzej Sadowski i ks. Mirosław Karnacewicz. Wspólna modlitwa Wydarzenie zostało zorganizowane przez w intencji hodowców i rolników na terenie niewodnickiej parafii odbyła się Gminę Turośń Kościelna, Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej oraz Związek udziałem pocztów sztandarowych Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku. Hodowców Koni w Białymstoku. Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste otwarcie Dnia Konia, w trakcie którego Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna, wspomniał, że nieprzypadkowo owe święto odbywa się na tym koni terenie. Święto miłośników rozpoczęła msza św., której przewodniczyli ks. proboszcz Andrzej – Tradycje końskie były tu od zawsze, a kilkanaście lat temu wskrzesili Sadowski ks. Mirosław je kawalerzyści szwadronu ZAZA – idodał gospodarz.Karnacewicz. Wspólna modlitwa w intencji hodowców i rolników I tak, 17 czerwca br. w Niewodnicy Kościelnej w konkursach wystartowało na terenie niewodnickiej parafii odbyła się udziałem pocztów sztandarowych 30 źrebiąt rasy koń polski zimnokrwisty i arden polski. W ocenie indywidualnej komisja brała pod uwagę m.in.: typ rasowy,Związku pokrój, stęp i kłus koni rocznych Wojewódzkiego Hodowców Koni w Białymstoku. i dwuletnich. Jak co roku zwyciężyli najlepsi, a było warto, bo do zdobycia były puchary i cenne nagrody, zarówno dla koni, jak i ich hodowców. Konkursy koni kończą się wręczeniem pucharów oraz nagród. Gratulujemy laureatom! Dodatkową atrakcją Po były zawody zaprzęgównastąpiło konnych rozgrywane w dwóch nabożeństwie uroczyste otwarcie Dnia Konia,wszystkim w trakcie którego Grzegorz kategoriach: zawodowym powożeniu zaprzęgów singlowych, parokonnych wójt Turośń Kościelna że nieprzypadkowo owe święto odbywa i kucy. Była to nie ladaJakuć, gratka, bo na gminy zakończenie zawodów chętnewspomniał, osoby mogły się przejechać bryczką, a tym samym w pełni poczuć klimat powożenia. się na terenie gminy Turośń Kościelna. Tradycje końskie były tu od zawsze, a kilkanaście Późne popołudnie należało do sceny artystycznej, na której królowała muzyka i dobra zabawa. na wskrzesili festyn przystało, nie mogło sięszwadronu obyć bez ZAZA, dodał gospodarz. lat Jak temu je kawalerzyści występów dzieciaków z niewodnickich placówek oświatowych: Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola „Puchatek”. W dobre humory wprawił nas kabaret Biesiada Polska,br. a wwwir tańca porwała Podlasianka 18 czerwca Niewodnicy Kościelnej w konkursach wystartowało 30 źrebiąt rasy koń Magda Niewińska. Wielu wzruszeń i ożywionych wspomnień pozostawił polski zimnokrwisty arden polski. W ocenie koncert gwiazdy wieczoru – zespołu Trzy Gitary.i Publiczność śpiewała razem indywidualnej komisja brała pod uwagę cechy z muzykami grającymitakie na żywo utwory Czerwonych i ruszała jak znane typ rasowy, pokrój, stępGitar i kłus koni rocznych i dwuletnich. Jak co roku zwyciężyli się w rytm przebojów takich jak „Nie zadzieraj nosa”, „Już za rok matura”, czy „Kwiaty we włosach”. najlepsi, a było warto, bo do zdobycia były puchary i cenne nagrody, zarówno dla koni, jak

Dzień Konia na Podlasiu XV Edycja

Pędzą konie po… Niewodnicy Kościelnej

Piękne klacze, silne ogiery i widowiskowe zaprzęgi konne – Dzień Konia na Podlasiu XV

Edycja za nami. A było co podziwiać, bo hodowcy stanęli na wysokości zadania w

przygotowaniach zwierząt do championatu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez

Gminę Turośń Kościelna, Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej oraz Związek Hodowców Koni w Białymstoku.

Święto miłośników koni rozpoczęła msza św., której przewodniczyli ks. proboszcz Andrze

Sadowski i ks. Mirosław Karnacewicz. Wspólna modlitwa w intencji hodowców i rolników na

terenie

niewodnickiej

parafii

odbyła

się

udziałem

pocztów

sztandarowych

Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku. i ich hodowców. ***

PoWszystkich nabożeństwie nastąpiło uroczyste Dnia Konia, w trakcie którego Grzegorz zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy otwarcie do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz

Celem imprezy jest promocja rozwoju obszarów wiejskich, zachowanie tradycji i dzie-

Tekst i zdjęcia: Magdalena Wysocka

tów i podnoszenie poziomu wiedzy oraz wymiana doświadczeń rolników i hodowców.

dzictwa wsi podlaskiej, promowanie aktywnego wypoczynku, tworzenie sieciodbywa kontakdo odwiedzenia strony internetowej ksow.pl. Kościelna wspomniał, Jakuć, wójt gminy Turośń że nieprzypadkowo owe święto

się na terenie gminy Turośń Kościelna. Tradycje końskie były tu od zawsze, a kilkanaście Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim

lat temu wskrzesili je kawalerzyści szwadronu ZAZA, dodał gospodarz.

Nie tylko Pan Samochodzik

Powieści detektywistyczne i kryminalne – swój Samochodzika, bowiem Arkadiusz Niemirski jest 18 czerwca br. w Niewodnicy dorobek Kościelnej w konkursach wystartowało 30 źrebiąt rasy koń pisarski prezentował w Gminnej Bibliotece jednym z kontynuatorów niesamowitych historii Publicznej w Turośni Kościelnej Arkadiusz Niemir-

tego bohatera, wykreowanego przez Zbigniewa

książek dla młodzieży i dorosłych. 8 czerwca br. młodzież z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej zapoznała się z twórczością, życiorysem i zainteresowaniami pisarza. Była to dobra okazja dla fanów kultowej serii przygód Pana

tytułów, po czym zaczął wydawać książki detektywistyczne dla młodzieży i dorosłych niezwiązane już z postacią Pana Samochodzika, m. in.„Testament bibliofila”, „Prowokator”, „Pojedynek detektywów”. Tekst i zdjęcie: Alina Kowalczuk

polski zimnokrwisty i arden polski. W ocenie indywidualnej uwagę cechy ski – powieściopisarz, satyryk i dziennikarz, autor komisja Nienackiego.brała Wzbogaciłpod serię o kolejne szesnaście

takie jak typ rasowy, pokrój, stęp i kłus koni rocznych i dwuletnich. Jak co roku zwyciężyl Autor, z dużą dozą humoru, opowiedział o swoim dzieciństwie, młodości, studiach, a także muzyce i pracy w kabarecie.

najlepsi, a było warto, bo do zdobycia były puchary i cenne nagrody, zarówno dla koni, jak i ich hodowców. 8


Dzień Dziecka w Turośni Kościelnej

Na sportowo

To był bardzo udany wyjazd, za który dziękujemy pracownikom Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Wycieczka do Puszczy Knyszyńskiej

Zielono nam Spędzanie czasu na świeżym powietrzu to najlepsze, co można zrobić dla naszego samopoczucia, zwłaszcza w dni wolne od obowiązkowej nauki i pracy. Właśnie wtedy warto odwiedzić kilka niezwykłych i urokliwych miejsc na Podlasiu. Z całą pewnością jednym z nich jest Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej i tam właśnie

Trypucie, Topilec…. czas na Turośń Kościelną, czyli zapasy kulinarne za pan brat

Rozstrzygnięty Nieformalne stowarzyszenie z Turośni Kościelnej zdobyło wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie na „Tradycyjny Stół Wielkanocny” organizowanym przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie, o czym bardzo miło nam poinformować. Do konkursu zgłosiło się aż dwadzieścia zespołów, z których każdy przygotował stół pełen wielkanocnych przysmaków konkurując o trzy finałowe miejsca. Na podium, oprócz finałowej trójki, stanęły także panie reprezentujące gminę Turośń Kościelna, zdobywając jedno z czterech wyróżnień. Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Relację video z wydarzenia można obejrzeć na stronie www.wrotapodlasia.pl Bożena Bieryło Zdjęcie: archiwum GOK Turośń Kościelna

Zadaniem uczestników było przygotowanie potraw tradycyjnych przyrządzanych na stół wielkanocny, wywodzących się z miejscowych tradycji kulinarnych i opartych na lokalnych produktach. Na zdjęciu z Jerzym Leszczyńskim, marszałkiem Województwa Podlaskiego.

2 czerwca br. Gminny Ośrodek Kultury wybrał się z 40-osobową grupą dzieci, uczestników eko-warsztatów i rodziców. Jak się okazało, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej przynajmniej ze słyszenia znali prawie wszyscy. Dzieciom kojarzył się głównie z jeleniem, sarną, dzikiem, wilkiem i lisem. A kto wie więcej o puszczy od leśniczego? To trudne pytanie, zwłaszcza, gdy za przewodników ma się Joannę Kurzawę – dyrektora PKPK oraz panią Karolinę, pracownika Parku. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od „Białego Dworku” – siedziby PKPK przystosowanej do potrzeb działalności naukowej i dydaktycznej. Następnie wyruszyliśmy na szlak turystyczny, aby lepiej poznać historię zapisaną w Puszczy. Wokół dominowała dzika przyroda, tylko w niewielkim stopniu dotknięta ingerencją człowieka. Wsłuchani w szum tysiącletnich drzew i odgłosy ptaków podążaliśmy za przewodnikami po wzniesieniach, równinach i nieckach. Przyroda i balsamiczne powietrze sprawiło, że uczestnicy poczuli „wilczy” apetyt. Tak więc na zakończenie było wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, oczywiście w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym (uśmiech). Bożena Bieryło Zdjęcie: Magdalena Wysocka

Dzień dziecka to święto uśmiechu, radości i optymizmu, a przede wszystkim to czas braterstwa i porozumienia dzieci z całego świata. I chociaż jego oficjalna data przypada 1 czerwca, to w naszej gminie za każdym razem obchodzony jest w pierwszą niedzielę czerwca. Tym razem w wielki plac zabaw zamieniło się boisko szkolne przy Zespole Szkół w Turośni Kościelnej. O to postarali się zarówno nauczyciele tutejszej szkoły jak i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury. I oczywiście wszystkie dzieci, a także rodzice, babcie i pozostali krewni byli mile widziani. W tle, oprócz zumby w wykonaniu tancerzy Mobilnej Szkoły Tańca „Paaro”, nie obyło się bez piłkarskich i szachowych emocji. Konkursy, zabawy oraz wyścigi angażowały całe rodziny. Był dmuchany zamek, euro-bungee, basen z łódkami i kącik malowania twarzy. I jak na wieś przystało, nie zabrakło elementu „rolniczego” – tym razem był to konkurs w dojeniu sztucznej krowy. Bożena Bieryło Zdjęcie: Magdalena Wysocka

Odwiedził nas gość specjalny – papuga Parrot, która porwała dzieci i rodziców do tańca!

Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią

Bo warto pomagać Od tematu literatury rozpoczęła się rozmowa prowadzona przez Bożenę Bieryło, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z Szymonem Hołownią, autorem kilkunastu książek o tematyce społecznej i religijnej. 19 maja br. gościem GOK w Turośni Kościelnej był Szymon Hołownia – dziennikarz prasowy i telewizyjny, publicysta, pisarz, a także działacz społeczny – założyciel Fundacji Kasisi i Fundacji Dobra Fabryka, ambasador Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Autor dzielił się bogatym doświadczeniem, jakim zaowocowała wieloletnia praca dziennikarska oraz dokąd zawiodła go intuicja i umiejętność odczytywania potrzeb społecznych. Nacisk położył na to, co stanowi fundament jego pracy, na relacje z innymi, nadzieje i radość życia. Była to opowieść o czynnym praktykowaniu dobra poprzez spotkania z potrzebującymi, przeplatająca się z osobistymi wspomnieniami z dalekiego Południa (Afryki), gdzie od kilku lat działają Fundacje Kasisi i Dobra Fabryka. Usłyszeliśmy, nie tylko o problemach i cierpieniu, ale także o codziennym życiu, bogatej

kulturze, niezwykle rodzinnej atmosferze w tętniącym życiem i radością domu tworzonym przez siostry. O marzeniach, przyjaciołach i głowie pełnej pomysłów. Każdy, kto słuchał wie, że tacy ludzie jak Szymon są potrzebni we współczesnym świecie. Tekst i zdjęcie: Magdalena Wysocka

Prowadzone przez Szymona Hołownię fundacje finansują, m. in. działalność Domu Dziecka w Kasisi w Zambii, hospicjum w Kabudze w Rwandzie, wiejskiego szpitala i ośrodka leczenia głodu w Ntamugendze w Demokratycznej Republice Konga, spółdzielni rolniczej w Burkina Faso i szkoły zawodowej w Senegalu.

9


Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Nagrody, wyróżnienia, gratulacje... Po roku wytężonej nauki i ciężkiej pracy przyszedł czas na zasłużone dwa miesiące odpoczynku. A będzie można naprawdę odetchnąć, bo tegoroczne wakacje są jednymi z najdłuższych. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 z udziałem uczniów, nauczycieli, dyrektorów, pracowników szkół, rodziców i przedstawicieli władz samorządowych odbyło się 22 czerwca br. w placówkach edukacyjnych na terenie gminy Turośń

Kościelna. Zgodnie ze zwyczajem wszyscy uczniowie odebrali świadectwa, a najlepsi dodatkowo zasłużone nagrody. Jedną z nich była nagroda wójta gminy, przyznawana już od kilku lat uczniom za wybitne osiągnięcia, wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Tegorocznymi laureatami byli: Ilona Kamińska – Gimnazjum im. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej, Michał Dziemianko – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej, Martyna Ciesielska – Szkoła Podstawowa im. Marii

Zdjęcia: Marek Łukaszuk, Aneta Tomkiel, Urszula Danilewicz, Monika Leszczyńska

Martyna Ciesielska, uczennica Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej została uhonorowana nagrodą wójta gminy za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz aktywność w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Gratulacje!

Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej i IIIB gimnazjum otrzymali medale za najwyższą średnią.

Wyróżnieni uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Tołczach z rodzicami.

Konopnickiej w Turośni Dolnej, Gabriel Karol Kowalewicz – Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach i Julia Choińska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej. Zakończenie roku szkolnego to również podsumowanie pracy nauczycieli i podziękowania za wysiłek wniesiony w edukację. Następny dzwonek dopiero we wrześniu. M A M Y W A K A C J E!!! Tekst: Magdalena Wysocka

Kolejny rok nauki i pracy dobiegł końca. Na zdjęciu uczniowie niewodnickiej szkoły podstawowej.

Drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy oświaty i rodzice, na wakacyjny czas życzymy wszystkim dużo słońca, niezapomnianych wrażeń i bezpiecznego wypoczynku oraz powrotu do szkoły we wrześniu z radością i zapałem do dalszej pracy

Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna Sławomir Kowalewicz, przewodniczący Rady Gminy Turośń Kościelna

10


Zawody strażackie

Liczy się sprawność 22 drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Kobiecych Drużyn Pożarniczych rywalizowały na międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych na stadionie w Turośni Kościelnej. Uczestnicy z gmin: Łapy, Suraż, Turośń Kościelna i Poświętne wykazywali swoją sprawność i szybkość w sztafecie pożarniczej z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych. Najlepszą drużyną strażaków ochotników okazała się jednostka z Suraża. Drugie miejsce należało do jednostki OSP z Turośni Kościelnej, a trzecie do OSP z Turośni Dolnej. W kategorii MDP kobiecej również drużyna z Suraża tryumfowała na zaszczytnym pierwszym miejscu. Drugie przypadło OSP Płonka Kościelna, a trzecie OSP Uhowo. W klasyfikacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pierwsze miejsce zajęła OSP Łapy Dębowina, drugie miejsce OSP Borowskie Olki, trzecie miejsce OSP Borowskie Michały. Poza klasyfikacją

wystartowali harcerze z 37. Turosieńskiej Drużyny Harcerskiej oraz Oldboje z naszej gminy. Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary oraz nagrody rzeczowe i pieniężne na zakup sprzętu, ufundowane przez wójtów i burmistrzów. Na zawodach strażackich gościliśmy Antoniego Pełkowskiego – starostę Powiatu Białostockiego, st. bryg. Kazimierza Kuleszę – zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku oraz wójtów i burmistrzów z gmin startujących w zawodach. Paweł Kondracki Fot. UG Turośń Kościelna

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami była jedną z dyscyplin w jakiej zmagali się strażacy.

Mecz o puchar wójta gminy Turośń Kościelna

Gminny mundial

Nie tylko na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Rosji wrzało w te lato od piłkarskich emocji. 16 czerwca było równie ekscytująco w Turośni Kościelnej. Sześć drużyn gminnych rozegrało mecze piłki nożnej na „orliku”, by zawalczyć o puchar wójta gminy. Formuła spotkania była ciekawa, gdyż drużyny losowały kontynent i same wybierały nazwę państwa, które będą reprezentować. Jak na mistrzostwa przystało, losowano także przydział do grup. Tym sposobem na gminnym boisku rywalizowały re-

Wójt Grzegorz Jakuć i prezes zarządu gminnego OSP Szymon Kondracki wręczają nagrody harcerzom z 37. Turosieńskiej Drużyny Harcerskiej.

prezentacje, m. in. Polski, USA, Japonii, czy Brazylii. Mecz finałowy dostarczył kibicom silnych wrażeń i w ostatecznym podsumowaniu zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej, której serdecznie gratulujemy. Organizatorami turnieju byli UKS TUR Turośń Kościelna i wójt gminy Turośń Kościelna. Wydarzenie odbyło się w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Magdalena Wysocka Fot. Andrzej Sienkiewicz Atrakcją zawodów był występ drużyny „Oldbojów”, którzy wystartowali na starej pompie pożarniczej PO5 i w starych ubraniach typu moro, czerwonych pasach, butach, skuterach i ebonitowych hełmach.

Kultura na lato

Zachęcamy do udziału w zajęciach piłkarskich, które odbywają się przez całe wakacje na „orliku” w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 16-18.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej i Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie towarzysko-kulturalne z cyklu: „Muzyczne utwory na letnie wieczory” 24 sierpnia br. (piątek) o godz. 18 do ogrodu Marty i Pawła Wenclików w Niewodnicy Kościelnej, ul. Ogrodowa 16 na koncert muzyczny: Trzeci Oddech Kaczuchy. Przed koncertem odbędzie się czytanie fragmentów książki„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego w ramach Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Po koncercie zapraszamy na spotkanie integracyjne przy grilu, przy ogrodowym bufecie. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetowych gminy Turośń Kościelna.

11


Gminne obchody Dnia Strażaka

70 lat służby Rozpoczęliśmy odsłonięciem i poświęceniem obelisku upamiętniającego Marię i Eugeniusza Brzozowskich, nauczycieli Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej, żołnierzy AK. Wojenną historię ich rodziny przedstawił Henryk Zdanowicz, dyrektor placówki (1988-1994).

Przemówienia, podziękowania, odznaczenia i gratulacje. Obchody święta strażaków w naszej gminie to już tradycja. To czas uhonorowania druhów i druhen za ofiarność i męstwo. 26 maja br. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Dolnej świętowała 70-lecie powstania. W części oficjalnej udział wzięli zaproszeni goście, m. in. st. bryg. Piotr Pietraszko – zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, mł. bryg. Dariusz Koc – zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku, Antoni Pełkowski – starosta Powiatu Białostockiego, Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, Urszula Jabłońska – burmistrz Łap, Sławomir Kowalewicz – przewodniczący Rady Gminy z radnymi. Nie zabrakło również uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej oraz mieszkańców.

Polową mszę świętą koncelebrowali ks. proboszcz Andrzej Rogoziński i ks. st. kpt. Wojciech Ejsmont, Kapelan Wojewódzki Strażaków. Modląc się w intencji strażaków, dziękowaliśmy za ich służbę i nieocenioną pomoc. Księża poświęcili pojazdy pożarnicze.

Ważnym elementem strażackiego święta były odznaczenia związkowe, przyznawane na mocy uchwał Prezydiów Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego, Gminnego Związku OSP RP. Grzegorz Jakuć, wójt gminy został odznaczony brązową odznaką honorową Podlaski Krzyż Floriański.

Dziękujemy naszym gościom za zaszczycenie obecnością naszej uroczystości, a Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Wasilkowa pod batutą Adama Wolańskiego za oprawę muzyczną.

OSP w Turośni Dolnej została odznaczona srebrną odznaką honorową Podlaski Krzyż Floriański nadaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Nowiny Naszej Gminy Nr 2/2018  

Nowiny Naszej Gminy Nr 2/2018 Wydawnictwo Skryba

Nowiny Naszej Gminy Nr 2/2018  

Nowiny Naszej Gminy Nr 2/2018 Wydawnictwo Skryba

Advertisement