Page 1

W ci eni uOl br zyma

Wr ocł awskaMadonna

Aut or : Kal et aJ ol ant aMar i a Suger owanacenadet al i cz na:29, 90z ł I l ośćst r on176 WydawcaPs y c hos k ok I SBN9788393399666 Wymi ar y145x205

Aut or : Kal et aJ ol ant aMar i a Suger owanacenadet al i cz na:27, 90z ł I l ośćst r on210 WydawcaPs y c hos k ok I SBN9788363548162 Wymi ar y130x200x12

W ci eni uOl br zy ma”j es tpowi eści ąochar ak t er z es ens ac y j ny m ihi st or yc zny m.Akcj ir oz gr ywasi ępowoj ni ewok ol i c ac hGórSowi c h naDol nym Śl ąsk u.Domał egomi ast eczk a-J edl i naZdr ój -pr z y j eż dż a Ant oni na.Mł odapani pedagog,maj ącwgł owi eś wi eż ewoj enne doświ adcz eni az ami er zar ozpoc z ąćżyc i eodnowa.

I ns pi r ac j ądonapi s ani apowi eś c i s t ał os i ęz agadk owe,nagł oś ni one w1961r ok u,z ni k ni ęc i ezk apl i c yAr c ybi s k upaWr oc ł aws k i egona Os t r owi eTums k i mc ennegoobr az uŁuk as z aCr anac haMł odsz ego „ MadonnaPodJ odł ami ” ,z wanego‘ Wr oc ł aws k ąMadonną’ . Pr z ezdz i es i ęc i ol ec i awy dawał os i ę,żej es tondl aPol s ki bez powr ot ni e s t r ac ony .Ki edyAut or k ak s i ążk iwl i pc u2012r ok uzł oż y ł awwy dawni c t wi e mas z y nopi spowi eś c i os nut ejnat y c hwy dar z eni ac h,c ał ąPol s k ęobi egł a s ens ac y j nawi adomoś ć ,ż edopos i adani a„ Madonny”pr zy z nał s i ęKoś c i ół Kat ol i c k i wSz waj c ar i i ,k t ór yz wr óc i ł Pol s c ewar tk i l k ami l i onówdol ar ów obr az .


W ci eni uOl br zyma

Wr ocł awskaMadonna

Aut or : Kal et aJ ol ant aMar i a Suger owanacenadet al i cz na:29, 90z ł I l ośćst r on176 WydawcaPs y c hos k ok I SBN9788393399666 Wymi ar y145x205

Aut or : Kal et aJ ol ant aMar i a Suger owanacenadet al i cz na:27, 90z ł I l ośćst r on210 WydawcaPs y c hos k ok I SBN9788363548162 Wymi ar y130x200x12

W ci eni uOl br zy ma”j es tpowi eści ąochar ak t er z es ens ac y j ny m ihi st or yc zny m.Akcj ir oz gr ywasi ępowoj ni ewok ol i c ac hGórSowi c h naDol nym Śl ąsk u.Domał egomi ast eczk a-J edl i naZdr ój -pr z y j eż dż a Ant oni na.Mł odapani pedagog,maj ącwgł owi eś wi eż ewoj enne doświ adcz eni az ami er zar ozpoc z ąćżyc i eodnowa.

I ns pi r ac j ądonapi s ani apowi eś c i s t ał os i ęz agadk owe,nagł oś ni one w1961r ok u,z ni k ni ęc i ezk apl i c yAr c ybi s k upaWr oc ł aws k i egona Os t r owi eTums k i mc ennegoobr az uŁuk as z aCr anac haMł odsz ego „ MadonnaPodJ odł ami ” ,z wanego‘ Wr oc ł aws k ąMadonną’ . Pr z ezdz i es i ęc i ol ec i awy dawał os i ę,żej es tondl aPol s ki bez powr ot ni e s t r ac ony .Ki edyAut or k ak s i ążk iwl i pc u2012r ok uzł oż y ł awwy dawni c t wi e mas z y nopi spowi eś c i os nut ejnat y c hwy dar z eni ac h,c ał ąPol s k ęobi egł a s ens ac y j nawi adomoś ć ,ż edopos i adani a„ Madonny”pr zy z nał s i ęKoś c i ół Kat ol i c k i wSz waj c ar i i ,k t ór yz wr óc i ł Pol s c ewar tk i l k ami l i onówdol ar ów obr az .

Katalog Wydawnictwa Psychoskok  

Zapraszamy!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you