Page 1

miłość boża objawiona siostrze faustynie

Bóg-Miłość jest Święty

„Bóg jest miłością” – mówi św. Jan (1 J 4, 16). Współczesny człowiek ma niekiedy tak wielką skłonność do sprowadzania Boga do roli „kumpla”, że zdaje się, iż zapomniał o Bożej transcendencji. Nie chcemy przez to powiedzieć, że Bóg jest kapryśny czy złośliwy, że im dalej od Niego będziemy się trzymać, tym lepiej na tym wyjdziemy, ale że jest On „Święty”, to znaczy, że jest nadmiarem bytu i  miłości. Gdyby Bóg nie zatroszczył się o to, aby przysposobić ludzkie serce na spotkanie z Nim, gdyby nie przygotował okoliczności tego spotkania, człowiek, widząc Jego chwałę, umarłby3. Siostra Faustyna relacjonuje: „Pierwszym przymiotem, jaki mi Pan dał poznać – to Jego świętość. Świętość ta jest tak wielka, że drżą przed Nim wszystkie Potęgi i  Moce. [...] Świętość Boga rozlana jest na Kościół Boży i na każdą w nim żyjącą duszę – jednak nie w  równym stopniu. Są dusze na wskroś przebóstwione, a są też dusze zaledwie żyjące” (Dz. 180).

3

„Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu” (Wj 33, 20) – mówi Bóg do Mojżesza, gdy ten prosi Go o łaskę ujrzenia Jego chwały.

przyjdz-milosierdzie-twoje.indd 21

21

2016-09-09 15:49:45


kiedy ucałują się miłosierdzie i sprawiedliwość

Boża miłość jest sprawiedliwością

Następnie Jezus objawia „swojej sekretarce” (Dz. 964) drugi boski przymiot: sprawiedliwość. Bóg nie może zanegować tego, kim jest: Świętym bez grzechu. Gdy zbliża się do swego stworzenia, Jego „miłość-sprawiedliwość” działa jak fotograficzny wywoływacz, stawiając w pełnym świetle i świętość Boga, i nawet najmniejszy grzech ludzkiej duszy. Boża miłość jest tak gorąca, że przypomina płynne złoto, które nie znosi żadnych zanieczyszczeń i wypala wszystko w swoim ogniu: „Drugie poznanie udzielił mi Pan – to jest Jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość Jego jest tak wielka i przenikliwa, że sięga w  głąb istotnej rzeczy i  wszystko wobec Niego staje w obnażonej prawdzie i nic się ostać by nie mogło” (Dz. 180). Boża miłość jest miłosierdziem

Poznawszy te prawdy o naturze Boga, niektórzy czytelnicy zastanawiają się może, czy w takim razie w  Sercu Boga jest jeszcze miejsce na miłosierdzie. Niech będą spokojni, nieskończone miłosierdzie zajmuje w Sercu Boga najważniejsze miejsce, jest niczym kamień węgielny spajający budowlę Bożej miłości: „Trzecim przymiotem jest miłość i  miłosierdzie. I  zrozumiałam, że największym przymiotem jest miłość i miłosierdzie. Ono łączy stworze-

dz-milosierdzie-twoje.indd 22

22

2016-09-09 15:49:45


miłość boża objawiona siostrze faustynie

nie ze Stwórcą. [...] Poznałam, że ten przymiot jest największy w Bogu” (Dz. 180). „Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”: współistnienie Bożej sprawiedliwości i Bożego miłosierdzia!

Pogłębiając swoją wiedzę o miłości Bożej podczas lektury pierwszej części niniejszej książki, nie traćmy z oczu „troistej podstawy”, na której opiera się miłość. Nie próbujmy przeciwstawiać sprawiedliwości Boga Jego miłosierdziu, bowiem czyniąc to, zdradzilibyśmy lub umniejszyli miłość Najwyższego4. Zanim zaczniemy kontemplację zbawczej Miłości, będącej źródłem miłosierdzia, posłuchajmy najpierw, co o  tych dwóch przymiotach Boga, sprawiedliwości i  miłosierdziu, których 4

W swojej encyklice o  miłosierdziu Jan Paweł  II, odnosząc się do znanej przypowieści, mówi: „W  przypowieści o  synu marnotrawnym nie występuje ani razu słowo «sprawiedliwość», podobnie jak w  tekście oryginalnym nie ma też wyrażenia «miłosierdzie». A  jednak w  sposób ogromnie precyzyjny stosunek sprawiedliwości do tej miłości, która objawia się jako miłosierdzie, zostaje wpisany w samą treść ewangelicznej przypowieści. Tym jaśniej widać, iż miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości”, Jan Paweł II, «Dives in misericordia». Encyklika o  Bożym miłosierdziu, nr 5, Pallottinum, Poznań 2002, s. 22.

przyjdz-milosierdzie-twoje.indd 23

23

2016-09-09 15:49:45


kiedy ucałują się miłosierdzie i sprawiedliwość

współistnienie w Bogu tak doskonale opisuje Dzienniczek, mówi Pismo Święte. Dzięki temu łatwiej będzie nam pogodzić te dwie „naturalne sprzeczności” i tym samym otworzyć się na głębszą wizję Bożej miłości. „Abyście [...] zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i  Głębokość, i  poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Boga” (Ef 3, 18-19).

Miłosierdzie i sprawiedliwość w Piśmie Świętym Pozwólmy, aby o. Bernard Bro wprowadził nas w nurt biblijnych rozważań: „Trudności nie należy pomniejszać. W  Biblii i  w życiu świętych Bóg jawi się nam jako Bóg o dwóch obliczach. Jedno – bezlitosnej sprawiedliwości, która żąda spłacenia długu aż do ostatniego grosza: «Pogódź się [...] szybko [...], dopóki jesteś w  drodze [...]. Nie wyjdziesz stamtąd [z więzienia], aż zwrócisz ostatni grosz» (Mt 5, 25-26); i oblicze miłosierdzia, zupełnie przeciwstawne, wydaje się, że wymazuje wszystko na ślepo: dobry łotr, syn marnotrawny, Maria Magdalena”5. 5

Bernard Bro, Tylko Bóg jest ludzki, tłum. Jadwiga Ko-

dz-milosierdzie-twoje.indd 24

24

2016-09-09 15:49:45


miłosierdzie i sprawiedliwość w piśmie świętym

W przystępnych rozważaniach Pisma Świętego ukażemy czytelnikowi „awers” Bożej miłości: nieskończone miłosierdzie. Najpierw jednak przyjrzymy się jej „rewersowi”: Bożej sprawiedliwości. Jedno jest pewne, tak w odniesieniu do miłosierdzia, jak i  sprawiedliwości: niewątpliwie przyjdzie nam rozszerzyć definicje, jakie zwykliśmy łączyć z tymi boskimi przymiotami. Sprawiedliwość Boża: sprawiedliwość, która przemienia człowieka! Sprawiedliwość a sąd

Gdy mowa o sprawiedliwości, na myśl mimowolnie przychodzi nam stojący na straży prawa sędzia. Oczekujemy od niego, że będzie „sprawiedliwy”, co znaczy, że nie będzie faworyzował ani dyskryminował żadnej ze stron. Ta powszechna wizja sprawiedliwości faktycznie odpowiada pewnej wizji obecnej w  Biblii. W istocie Bóg jest sędzią sprawiedliwym, wzorem sprawiedliwości: co do przykazań, których nie może uchylić; wobec osób, którym objawia prawdę o ich czynach; co do zapłaty, ponieważ walczyk, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1976, s. 132.

przyjdz-milosierdzie-twoje.indd 25

25

2016-09-09 15:49:45


kiedy ucałują się miłosierdzie i sprawiedliwość

karze lub nagradza ludzi według ich uczynków. Kiedy Bóg, będący uosobieniem sprawiedliwości, wydaje sąd, jest to sąd sprawiedliwy: „Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków” (1 P 1, 17) „Sąd”! Oto słowo, które budzi w naszych sercach trwogę. Zdemaskujmy trzy fałszywe wyobrażenia, które mogą stanowić przyczynę naszego strachu i prowadzić do fałszywego pojmowania Bożego sądu. Grzesznik nie rozumie, że grzech – przez który zasłużył sobie na Boży sąd – jest złem, które szkodzi jemu samemu. Przeciwnie, dopatruje się w nim źródła szczęścia. Doskonale ilustruje to popularne powiedzenie: „Nie ma nic złego w  tym, że chcesz dla siebie dobrze!”. Trzeba wyjść z  grzechu, aby uświadomić sobie, że rani on nie tylko nas samych, lecz także i Boga. Zaślepieni nim jesteśmy skłonni podejrzewać Boga-Sędziego o to, że pozbawia nas szczęścia, podczas gdy On, w swej wielkiej miłości, pokazuje nam, że grzech nas niszczy i uniemożliwia nasz pełen rozwój. Na domiar złego nikt nigdy nie słyszał, aby jakikolwiek sąd wydał wyrok skazujący skruszonego złoczyńcę na „dziesięć lat pozbawienia wolności pod słońcem tropików”! Cóż, najczęściej utożsamiamy sąd z wyrokiem skazującym, dlatego nie przychodzi nam do głowy, że boska sprawiedliwość prze-

dz-milosierdzie-twoje.indd 26

26

2016-09-09 15:49:45


miłosierdzie i sprawiedliwość w piśmie świętym

kracza sprawiedliwość ludzką: „Wpadnijmy raczej w ręce Pana niż w  ręce ludzi; jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i miłosierdzie” (Syr 2, 18). Nasza karykaturalna wizja sądu Bożego popycha nas jeszcze dalej. Wyobrażamy sobie, że na sądzie Bóg będzie chciał się na nas zemścić: „Dość długo znosiłem wasze grzechy. Powstrzymywałem się aż do tej pory. Ale teraz, gdy nadeszła godzina sądu, nie będę dłużej powstrzymywał mego gniewu i  zemszczę się na was za wszelkie zniewagi, których się dopuściliście!”. Nie, nie przez zemstę Bóg-Sędzia dopuścił do ukrzyżowania swego Syna i nie po to, by dać upust swemu powstrzymywanemu dotąd gniewowi. Nie z powodu chęci zemsty dopuścił cierpienie „ofiarnych dusz”: siostry Faustyny, Marty Robin, Ojca Pio i innych. Musimy zmienić swój sposób myślenia. Bóg, sądząc nas w prawdzie swej miłości, okazuje nam najwyższe „miłosierdzie”, objawiając zarówno ogrom swojej miłości, jak i to, czym jesteśmy, oraz to, do czego jesteśmy wezwani: „A Bóg, będąc bogaty w  miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem jesteście zbawieni” (Ef 2, 4-5).

przyjdz-milosierdzie-twoje.indd 27

27

2016-09-09 15:49:45

Przyjdź, milosierdzie Twoje! fragment  
Przyjdź, milosierdzie Twoje! fragment  
Advertisement