Page 1

Pamiatka_chrztu_sw_krzywe.indd 22

2018-06-14 14:07:28


Wielkie wydarzenia historii zbawienia, opisane w Starym Testamencie, były zapowiedziami misterium chrztu. Na początku świata Duch Święty unosił się nad wodami. Już wtedy woda nabrała mocy uświęcania, stała się źródłem życia. Przejście przez Morze Czerwone, będące prawdziwym wyzwoleniem Izraela z niewoli egipskiej, zapowiada wyzwolenie, jakiego dokonuje chrzest: naród wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Przejście przez Jordan, czyli wejście ludu Bożego do Ziemi Obiecanej, zapowiada szczęście życia wiecznego. Obietnica tego błogosławionego dziedzictwa wypełnia się w Nowym Przymierzu.

Pamiatka_chrztu_sw_krzywe.indd 23

2018-06-14 14:07:40


Wszystkie zapowiedzi Starego Przymierza zostają wypełnione w Jezusie Chrystusie, który swoją publiczną działalność rozpoczął od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Chociaż chrzest udzielany przez Jana był przeznaczony dla grzeszników, Jezus go przyjął, aby „wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Mt 3, 15). W ten sposób wziął na siebie nasze grzechy. Duch Święty, który unosił się nad wodami podczas stworzenia świata, zstąpił wówczas na Chrystusa, a Ojciec nazwał Go „umiłowanym Synem” (por. Mt 3, 17). Pamiatka_chrztu_sw_krzywe.indd 24

2018-06-14 14:07:48


Jezus mówił o swojej męce, którą miał wycierpieć w Jerozolimie, jako o „chrzcie”. Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa, są zapowiedzią chrztu i Eucharystii, sakramentów nowego życia. Od tej chwili możliwe jest „narodzenie się z wody i z Ducha” (J 3, 5), pozwalające wejść do królestwa Bożego. Przez swoją Paschę – przejście przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie – Chrystus otworzył wszystkim ludziom źródła chrztu. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus polecił Apostołom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20), „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” (Mk 16, 15-16). Tak ustanowił sakrament Chrztu Świętego.

Pamiątka Chrztu Świętego fragment  
Pamiątka Chrztu Świętego fragment  
Advertisement