Page 1

ghdfgh

1

Czym jest dla nas Eucharystia? Używamy do jej nazwania różnych określeń, które wyrażają, czym dla nas jest Eucharystia: Chlebem Życia, Najświętszym Sakramentem, Komunią Świętą. Wszystkie te określenia są właściwe, ale najważniejsze, jaki jest nasz osobisty stosunek do Eucharystii. Oto, co wiem o Najświętszym Sakramencie jako osoba nawrócona: to Jezus. Jego Ciało i  Krew. To łaska Ducha Świętego, która pozwala każdemu dziecku Bożemu – dosłownie – na spożywanie Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, by stać się Jego częścią, tak jak On staje się żywą częścią każdego, kto Go przyjmuje. Dzieje się tak dzięki nieocenionemu aktowi zstąpienia Boga na ziemię w ludzkiej postaci, Jego życia w ciele człowieka i Jego bolesnej śmierci. Jezus przez trzy lata wprowadzał pośród stworzenia swoje królestwo. Tuż przed męczeńską śmiercią na krzyżu, podczas Ostatniej Wieczerzy, ustanowił Eucharystię, żywy sakrament Kościoła powszechnego. Trzeba jednak stwierdzić, że wielu wierzących nie pojmuje niezwykłego daru Eucharystii, jej potęgi i realności, zdumiewającej 17


medjugorie i eucharystia

prawdy, że naprawdę jest Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Zbyt wiele osób widzi w  niej jedynie kolejny rytuał katolickiej Mszy Świętej. Gdyby tylko ów niepojęty dar łaski był jasno rozumiany i przyjmowany przez każde Boże dziecko! To właśnie o tym darze będziemy rozmawiać na kartach niniejszej książki. Właśnie tak – rozmawiać. Ty i ja – połączeni przez naszą wiarę w kochającego, współczującego, bliskiego i  przebaczającego Boga, który „tak [...] umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nie jestem teologiem, a niniejsza książka nie aspiruje do miana rozprawy teologicznej. Powiedzmy, że jest to spojrzenie osoby świeckiej, człowieka nawróconego na katolicyzm. Jestem jednakże zarazem dziennikarzem wykształconym tak, by sceptycznie podchodzić do wszystkiego, czego nie da się udowodnić lub potwierdzić. Opanowałem także umiejętność gromadzenia wszelkich informacji niezbędnych do tego, by dojść do właściwych wniosków. Właśnie tak postępowałem, zwłaszcza pracując nad rozdziałami, w których sięgamy do historii Eucharystii i jej roli w reformacji. Mogę powiedzieć, że uczyniłem to wszystko i wierzę w  objawienia Najświętszej Maryi Panny w  Medjugorie, a także wierzę, że Jezus jest w pełni obecny w Najświętszym Sakramencie. Wierzę – nie potrzeba tu żadnych potwierdzeń czy dociekań. Jak powiedziała nasza Matka w jednym ze swoich pierwszych przesłań: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Istotą tej książki jest osobiste świadectwo, moje i  innych chrześcijan, którzy zostali głęboko dotknięci i prze18


czym jest dla nas eucharystia?

mienieni przez Eucharystię. Modlę się, aby te doświadczenia i świadectwa przyczyniły czytelnikowi wiary. Msza Święta tak wielu z nas, pielgrzymującym do Medjugorie, poprzez przesłania Przenajświętszej Maryi Dziewicy, przyniosła odrodzenie wiary. Miliony osób odkryły Jezusa w Najświętszym Sakramencie nie tylko dzięki objawieniom z Medjugorie, ale i w ciągu całej historii Maryjnych objawień. Eucharystia jest sercem Kościoła powszechnego. Stanowi też centrum „powszechnego” przesłania Maryi Dziewicy, które świat otrzymuje już od trzydziestu pięciu lat. Jak zawsze Matka Boża wzywa do poznania Jezusa i pójścia za Nim, odwrócenia się od świata i zwrócenia się ku jedynemu źródłu prawdziwego pokoju. A najpewniejszą drogą do poznania Chrystusa, jak mówi Maryja, są modlitwa, post i pokuta. Zrozumienie pełnego znaczenia i  rzeczywistości Eucharystii odmieni twoje życie, tak jak zmieniło moje. Wiedza o tej łasce i jej realność przemieni je w każdy możliwy sposób – jeśli tylko na to pozwolisz. Wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi. Nasza Pani pragnie, abyśmy stali się aktywnymi dziećmi Bożymi, to znaczy, żebyśmy nadali wierze najważniejsze miejsce w  naszym życiu. Gdy żyjemy nią świadomie, z  czasem rozwija się w nas lepsze pojmowanie Pisma Świętego, a także głębsze rozumienie przesłań Matki Bożej. Bóg posługuje się cudami, aby poruszyć nasze zmysły, a  wtedy albo otwieramy się na Niego, albo przez chwilę pozostajemy olśnieni, by niebawem wrócić do tak zwanego „normalnego” życia (mówi o tym przypowieść o siewcy; zob. Mt 13, 3-9). Wybór należy do nas, wszak mamy 19


medjugorie i eucharystia

wolną wolę. Szczerze mówiąc, ja sam nadal jestem olśniony i zdumiony, że wszystko to jest obecnie sensem mojego istnienia. Ci z  nas, którzy pielgrzymowali do Medjugorie, wiedzą, że samo przebywanie tam i  przyjęcie Jezusa w  Komunii Świętej w czasie Mszy Świętej umacnia łaskę, którą otrzymujemy. Prawie każdy obecny tam człowiek czynnie, całym sercem, umysłem i duszą bierze udział w liturgii. Wierzymy, że przyjęcie łaski Jezusa „wydłuża” życie z  krótkiego mignięcia tu na ziemi do wiecznego życia w niebie. Relacje wielu pielgrzymów mówią o autentycznym odczuciu obecności Boga oraz aniołów podczas Eucharystii w Medjugorie. Małe dzieci krzyczą czasami do rodziców, że widzą anioły, a niekiedy nawet Matkę Bożą. Maryja wielokrotnie mówiła nam w swoich przesłaniach przekazywanych sześciorgu widzącym, że są to aniołowie stojący przed Bożym tronem. Pragnę podzielić się z tobą moją wiedzą na temat rzeczywistości trwających wciąż objawień w  Medjugorie, w których Maryja z łagodnością matki uczy nas niepojętej prawdy o Eucharystii. To główne przesłanie objawień Matki Bożej w tym miejscu. A trzeba dodać, że są to prawdopodobnie najważniejsze objawienia Maryjne w historii. Chciałbym, aby nasza rozmowa prowadziła cię do doświadczenia pełni łaski Bożej miłości. Maryja pragnie, abyśmy wiedzieli, że Jezus zawsze jest prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Jest na ołtarzach, w tabernakulach, a  gdy przyjmujemy go podczas Mszy Świętej, jest w  nas! W  kolejnych rozdziałach chcę podzielić się z  tobą swoimi doświadczeniami związanymi z  tymi objawieniami, a  także opowieściami tych, którzy poczuli 20


czym jest dla nas eucharystia?

ów niewiarygodny dotyk Boga w Eucharystii. Im bliżej końca książki będziemy, tym bardziej oczywiste stanie się dla nas, że Eucharystia jest najważniejszym wyrazem bezwarunkowej miłości Boga. Pozwolę sobie powtórzyć: Eucharystia jest najważniejszym wyrazem bezwarunkowej miłości Boga! Nasza Pani z  Medjugorie powiedziała w  krótkim, acz potężnym przesłaniu z  2 kwietnia 1988 roku: „Niech Msza Święta stanie się waszym życiem”. 

Kochane dzieci! Dzisiaj wzywam was do modlitwy i postu w  moich intencjach, ponieważ szatan chce zniweczyć mój plan. Zaczęłam tutaj, w  tej parafii, i  zaprosiłam cały świat. Wielu odpowiedziało, lecz ogromna jest liczba tych, którzy nie chcą słuchać ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy na nie odpowiedzieliście, musicie być silni i  niezachwiani. Dziękuję, że odpowiadacie na moje wezwanie. (25 sierpnia 2011 r.)

21

Medjugorie i Eucharystia fragment  
Medjugorie i Eucharystia fragment  
Advertisement