Page 1

100modlitw

15/05/2012

10:21

Page 11

1 Pozdrowienie Anielskie ZdrowaÊ, Maryjo, ∏aski pe∏na, Pan z Tobà, b∏ogos∏awionaÊ Ty mi´dzy niewiastami i b∏ogos∏awiony owoc ˝ywota Twojego, Jezus. Âwi´ta Maryjo, Matko Bo˝a, módl si´ za nami grzesznymi teraz i w godzin´ Êmierci naszej. Amen. ;

2 Witaj, Królowo Witaj, Królowo, Matko mi∏osierdzia, ˝ycie, s∏odyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wo∏amy, wygnaƒcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy, j´czàc i p∏aczàc na tym ∏ez padole. Przeto, Or´downiczko nasza, one mi∏osierne oczy Twoje na nas zwróç,

11


100modlitw

15/05/2012

10:21

Page 12

a Jezusa, b∏ogos∏awiony owoc ˝ywota Twojego, po tym wygnaniu nam oka˝. O ∏askawa, o litoÊciwa, o s∏odka Panno Maryjo! ;

3 Anio∏ Paƒski Anio∏ Paƒski zwiastowa∏ Pannie Maryi i pocz´∏a z Ducha Âwi´tego. ZdrowaÊ, Maryjo… Oto ja s∏u˝ebnica Paƒska, niech mi si´ stanie wed∏ug s∏owa Twego. ZdrowaÊ, Maryjo… A S∏owo cia∏em si´ sta∏o i zamieszka∏o mi´dzy nami. ZdrowaÊ, Maryjo… P. Módl si´ za nami, Êwi´ta Bo˝a Rodzicielko.

12


100modlitw

15/05/2012

10:21

Page 13

W. AbyÊmy si´ stali godnymi obietnic Chrystusowych. P. Módlmy si´: ¸ask´ Twojà, prosimy Ci´, Panie, racz wlaç w serca nasze, abyÊmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez m´k´ Jego i krzy˝ zostali doprowadzeni do chwa∏y zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwa∏a Ojcu i Synowi, i Duchowi Âwi´temu, jak by∏a na poczàtku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. [3x] Wieczny odpoczynek racz zmar∏ym daç Panie, a Êwiat∏oÊç wiekuista niechaj im Êwieci. Niech odpoczywajà w pokoju wiecznym. Amen. ;

13


100modlitw

15/05/2012

10:21

Page 14

4 Królowo nieba, wesel si´ P. W. P. W.

Królowo nieba, wesel si´, alleluja, Bo Ten, któregoÊ nosi∏a, alleluja, Zmartwychwsta∏, jak powiedzia∏, alleluja, Módl si´ za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj si´ i wesel, Panno Maryjo, alleluja. W. Bo zmartwychwsta∏ Pan prawdziwie, alleluja. P. Módlmy si´. Bo˝e, któryÊ przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa Êwiat uweseliç raczy∏, daj nam, prosimy, abyÊmy przez Jego Rodzicielk´ Pann´ Maryj´ dostàpili radoÊci ˝ycia wiecznego. Przez tego˝ Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. ;

14


100modlitw

15/05/2012

10:21

Page 15

5 Do Maryi na Kalwarii Âwi´ta Maryjo, Niewiasto m´˝na, Ty na Kalwarii nie ponios∏aÊ m´czeƒskiej Êmierci, a jednak przyj´∏aÊ palm´ m´czeƒstwa. Niechaj Twój przyk∏ad nas umacnia, byÊmy nie upadali na duchu w obliczu przeciwnoÊci. Pomó˝ nam dêwigaç ci´˝ar codziennych trosk bez popadania w rozpacz, lecz z pogodnym sercem i pewnoÊcià, ˝e nasz los spoczywa w Bo˝ych r´kach. ;

15


100modlitw

15/05/2012

10:21

Page 16

6 Do Maryi u stóp krzy˝a Êw. Teresa z Àvila

O Maryjo, Ty na Kalwarii, stojàc u stóp krzy˝a, jak kap∏an u stopni o∏tarza, ofiarowujesz nam s∏odkiego Emmanuela, Boga z nami, Twojego umi∏owanego Jezusa; Królowo M´czenników i nasza nadziejo, kochamy Ci´ i b∏ogos∏awimy na wieki. ;

16

Sto modlitw do Maryi frag  
Sto modlitw do Maryi frag  
Advertisement