Page 1

2010


BESTSELLERY 2009 John Carlin INVICTUS. IGRAJÑC Z WROGIEM Prze∏o˝y∏ Jerzy Malinowski • inspirujàca historia o tym, jak Nelson Mandela po∏àczy∏ si∏y z kapitanem reprezentacji rugby RPA, by zjednoczyç ich kraj • na podstawie ksià˝ki Johna Carlina powsta∏ film z Morganem Freemanem (Nelson Mandela) oraz Mattem Damonem (Fran˜ois Pienaar) w rolach g∏ównych Rok 1994. Nelson Mandela zosta∏ w∏aÊnie wybrany na prezydenta nowej RPA. Pomimo upadku apartheidu kraj nadal jest g∏´boko podzielony, rasowo i ekonomicznie. Aby zjednoczyç swój lud, Nelson Mandela wymyÊla odwa˝ny, ale ryzykowny plan: chce przekonaç ludzi do poparcia narodowej reprezentacji rugby – Springboks – w ich walce o Puchar Âwiata, którego fina∏ ma si´ odbyç w RPA za rok. Nie jest to ∏atwe zadanie, bioràc pod uwag´, ˝e w tamtym okresie wi´kszoÊç czarnych obywateli ciàgle uwa˝a∏a rugby za rasistowski sport, który kojarzy∏ si´ z afrykanerami, i zdecydowanie bardziej wola∏a pi∏k´ no˝nà. Pod przywództwem kapitana Fran˜ois Pienaara, wbrew wszelkim przeciwnoÊciom losu, 24 czerwca 1995 roku, Springboks pokonajà Nowà Zelandi´ na oczach szalejàcego szeÊçdziesi´ciodwutysi´cznego t∏umu kibiców zgromadzonych na stadionie Ellis Park w Johannesburgu. Widowiskowy i pe∏en napi´cia mecz uwieczniony zosta∏ na symbolicznym zdj´ciu, które do dziÊ stanowi pamiàtk´ tego decydujàcego wydarzenia w historii nie tylko sportu, ale i narodu.

Patroni medialni

Premiera STYCZNIA Liczba stron 280 ISBN 978-83-7495-787-8 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa ze skrzyde∏kami


Carlos Ruiz Zafón KSIÑ˚¢ MG¸Y

Carlos Ruiz Zafón CIE¡ WIATRU

Prze∏o˝yli Katarzyna Okrasko, Carlos Marrodán Casas

Prze∏o˝yli Beata Fabjaƒska-Potapczuk, Carlos Marrodán Casas

• niesamowite przygody trzynastoletniego Maxa, jego sióstr i ich przyjaciela • tajemnica, groza, pierwsza mi∏oÊç, przygoda i okrucieƒstwo • debiut literacki Carlosa Ruiza Zafona, autora Cienia wiatru, pierwsza cz´Êç trylogii dla m∏odzie˝y Rodzina Carverów (trójka dzieci, Max, Alicja, Irina, i ich rodzice) przeprowadza si´ w roku 1943 do ma∏ej osady rybackiej na wybrze˝u Atlantyku. Zamieszkuje w domu niegdyÊ nale˝àcym do rodziny Fleishmanów, których dziewi´cioletni syn Jacob utonà∏ w morzu. Od pierwszych dni dziejà si´ tutaj dziwne rzeczy; nocà w ogrodzie Max widzi posàgi artystów cyrkowych. Dzieci poznajà kilkunastoletniego Rolanda, od którego dowiadujà si´ ró˝nych ciekawostek o miasteczku i o zatopionym pod koniec pierwszej wojny statku. Poznajà tak˝e dziadka Rolanda, latarnika Victora Kraya. To on opowie im o z∏ym czarowniku, Ksi´ciu Mg∏y, który gotów jest spe∏niç ka˝dà proÊb´ lub ˝yczenie, ale w zamian ˝àda bardzo wiele. CoÊ, co dzieciom wydaje si´ jeszcze jednà miejscowà legendà, szybko okazuje si´ zatrwa˝ajàcà prawdà. Musia∏o up∏ynàç wiele lat, by Max zdo∏a∏ wreszcie zapomnieç owe letnie dni, podczas których odkry∏, niemal przypadkiem, istnienie magii.

Cmentarz Zapomnianych Ksià˝ek, miejsce ukryte w samym sercu Êredniowiecznej cz´Êci Barcelony. Letnim Êwitem 1945 roku uliczkami starego miasta dziesi´cioletni Daniel Sempere podà˝a za ojcem – ksi´garzem i antykwariuszem – ku tajemnicy, która nieodwracalnie zaw∏adnie jego ˝yciem. Ojciec prowadzi bowiem syna tam, gdzie znajdujà schronienie ksià˝ki zapomniane i przekl´te. Zgodnie z tradycjà rodzinnà ch∏opiec ma wybraç dla siebie jednà z ksià˝ek, by ocaliç jà od zapomnienia. Wiedziony przeczuciem, spoÊród setek tysi´cy tomów wybiera Cieƒ wiatru niejakiego Juliana Caraxa. Mijajà lata. Zauroczony powieÊcià, Daniel próbuje odnaleêç inne ksià˝ki Caraxa, ale okazuje si´, ˝e niemal wszystkie zosta∏y spalone, a komuÊ bardzo zale˝y na zniszczeniu ostatniego egzemplarza. Daniel za wszelkà cen´ chce odkryç sekret autora, nie podejrzewajàc, ˝e rozpoczyna si´ najwi´ksza i najbardziej niebezpieczna przygoda jego ˝ycia. B´dzie ona poczàtkiem niezwyk∏ych historii, wielkich nami´tnoÊci, przekl´tych i tragicznych mi∏oÊci, rozgrywajàcych si´ w cudownej scenerii Barcelony.

MARZEC Liczba stron 520 ISBN 978-83-7495-572-0 Format 145 x 205 mm Oprawa broszurowa ISBN 978-83-7495-580-5 Format 148 x 205 mm Oprawa twarda

Carlos Ruiz Zafón GRA ANIO¸A Prze∏o˝yli Katarzyna Okrasko, Carlos Marrodán Casas W mrocznej, niebezpiecznej i niespokojnej Barcelonie lat dwudziestych m∏ody pisarz, ˝yjàcy obsesyjnà i niemo˝liwà mi∏oÊcià, otrzymuje od tajemniczego wydawcy ofert´ napisania ksià˝ki, jakiej jeszcze nie by∏o, w zamian za fortun´ i, byç mo˝e, coÊ wi´cej. Z niezwyk∏à precyzjà powieÊciopisarskà i w charakterystycznym dlaƒ osza∏amiajàcym stylu autor Cienia wiatru ponownie przenosi nas do Barcelony Cmentarza Zapomnianych Ksià˝ek, by obdarowaç niezwyk∏à intrygà, romansem i tragedià poprzez labirynt tajemnic, gdzie czar ksià˝ek, nami´tnoÊci i przyjaêni splatajà si´ w mistrzowskiej opowieÊci.

W ksi´garniach

Carlos Ruiz Zafón MARINA Prze∏o˝yli Katarzyna Okrasko, Carlos Marrodán Casas W trakcie pisania wszystko w opowiadanej przeze mnie historii stawa∏o si´ jednym wielkim po˝egnaniem, a kiedy ju˝ jà koƒczy∏em, narasta∏o we mnie wra˝enie, ˝e coÊ bardzo mojego, coÊ, czego do dziÊ nie potrafi´ nazwaç, ale czego mi ciàgle brakuje, zosta∏o tam na zawsze.

MARZEC Liczba stron 304 ISBN 978-83-7495-830-1 Format 130 x 205 mm Oprawa broszurowa Premiera PAèDZIERNIKA ISBN 978-83-7495-837-0 Format 130 205 mm Oprawa broszurowa ISBN 978-83-7495-850-9 Format 133 205 mm Oprawa twarda

ISBN 978-83-7495-840-0 Format 133 x 205 mm Oprawa twarda

Pi´tnaÊcie lat póêniej nawiedzi∏o mnie wspomnienie tamtego dnia. Zobaczy∏em ch∏opca b∏àdzàcego poÊród mgie∏ dworca Francia i imi´ Marina zabola∏o znowu jak Êwie˝a rana. Wszyscy skrywamy w najg∏´bszych zakamarkach duszy jakiÊ sekret. A oto moja tajemnica. (fragmenty ksià˝ki) Barcelona, lata osiemdziesiàte XX wieku. Óscar Drai, zauroczony atmosferà podupadajàcych secesyjnych pa∏acyków otaczajàcych jego szko∏´ z internatem, Êni swoje sny na jawie. Pewnego dnia spotyka Marin´, która od pierwszej chwili wydaje mu si´ nie mniej fascynujàca ni˝ sekrety dawnej Barcelony. Âledzàc zagadkowà dam´ w czerni, odwiedzajàcà co miesiàc bezimienny nagrobek na cmentarzu dzielnicy Sarriá, Óscar i jego przyjació∏ka poznajà zapomnianà od lat histori´ rodem z Frankensteina i XIX-wiecznych thrillerów. Histori´, której dramatyczny fina∏ ma si´ dopiero rozegraç...


4

5

Rebecca Miller SIEDEM KOBIET Prze∏o˝y∏ J´drzej Polak

Rebecca Miller PRYWATNE ˚YCIE PIPPY LEE

• zbiór opowiadaƒ Rebecki Miller, autorki bestselleru Prywatne ˝ycie Pippy Lee • siedem intrygujàcych portretów wspó∏czesnych kobiet... zawsze szczerych i niekiedy zabawnych • oparty na niniejszej ksià˝ce film Personal Velocity zdoby∏ g∏ównà nagrod´ jury na festiwalu Sundance w roku 2002

Prze∏o˝y∏ J´drzej Polak • ksià˝ka Rebecki Miller, córki Arthura Millera, autorki, pisarki, scenarzystki i re˝yserki • przepi´kna, subtelna powieÊç o dojrza∏ej kobiecie, która po wielu przemianach nadal szuka swojej to˝samoÊci • film pod tym samym tytu∏em, z Robin Wright Penn i Keanu Reeves w rolach g∏ównych, mia∏ Êwiatowà premier´ w lipcu 2009 roku Poznajcie Pipp´ Lee – bohaterk´ naszych czasów. Jest oddanà ˝onà b∏yskotliwego, starszego od niej o trzydzieÊci lat m´˝czyzny. Dumnà matkà doros∏ych bliêniaków. Uwielbianà przyjació∏kà i sàsiadkà. KiedyÊ by∏a ca∏kiem zadowolona ze swojego godnego pozazdroszczenia ˝ycia, ale nagle coÊ zaczyna si´ psuç. Pijàc porannà kaw´ i przyglàdajàc si´ równo przyci´tym trawnikom, Pippa zastanawia si´, jak trafi∏a do tego miejsca – ekskluzywnej dzielnicy dla bogatych emerytów. Jest to opowieÊç o szalonej m∏odoÊci, niespodziewanych spotkaniach, romansach i zdradach oraz niebezpieczeƒstwach kryjàcych si´ w zaciszu ma∏˝eƒstwa.

˚ywio∏owe, Êwie˝e i b∏yskotliwe opowiadania o ˝yciu kobiet, w siedmiu przykuwajàcych uwag´ ods∏onach. Bohaterki, wszystkie nowoczesne, choç tak ró˝ne pod wzgl´dem wieku, pochodzenia, zmagajà si´ z tym samym: ze swojà seksualnoÊcià, losem, macierzyƒstwem, to˝samoÊcià i rozpaczà. Ka˝da odkrywa w sobie wielkà wol´ przetrwania.

Premiera LIPCA Liczba stron 144 ISBN 978-83-7495-832-5 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

„Dialogi Rebecki Miller sà najprawdziwsze bez wzgl´du na to, czy pisze o nowojorskich intelektualistkach, czy bitych ˝onach z prowincji na Ârodkowym Zachodzie. Jej opowiadania sà sugestywne, cholernie seksowne i g´ste od dramatycznych wypadków”. A.R. Gurney, autor Love Letters

Pearl S. Buck TRZY CÓRKI PANI LIANG Prze∏o˝y∏a Magdalena J´drzejewska • dziesiàta powieÊç Pearl S. Buck wydana przez wydawnictwo MUZA • trzy siostry wracajà z emigracji do Chin epoki Mao, kraju pe∏nego kontrastów i przemocy • losy przedrewolucyjnej inteligencji, która usi∏uje piel´gnowaç dawne wzorce, z góry skazana na pora˝k´ ˚ycie w powojennym Szanghaju by∏o dla pani Liang nadzwyczaj ∏askawe. Prowadzi∏a popularnà restauracj´, przynoszàcà godziwe dochody. Jej trzy córki ˝y∏y spokojnie, wys∏ane przez nià kilkanaÊcie lat wczeÊniej za granic´. Jednak Chiƒska Republika Ludowa szybko si´ o nie upomnia∏a. Przewodniczàcy Mao, chcàc przywróciç paƒstwu dawnà ÊwietnoÊç, sprowadza m∏odych i zdolnych naukowców z ca∏ego Êwiata, by budowali nowe lepsze jutro Kraju Ârodka, nawet kosztem wielu poÊwi´ceƒ. Konflikt interesów paƒstwa i jednostki staje si´ kanwà dla historii losów tytu∏owych trzech córek pani Liang, Grace, Marcy, Joy, i ich rodzin, z których ka˝da w inny sposób wià˝e swoje ˝ycie z Chiƒskà Republikà Ludowà...

Premiera STYCZNIA Liczba stron 264 ISBN 978-83-7495-717-5 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Pearl S. Buck TA TRZCINA ˚YJE Prze∏o˝yli J´drzej Burakiewicz, J´drzej Polak • wspania∏a, nakreÊlona z rozmachem saga koreaƒskiej rodziny Kim na tle dramatycznej historii Korei • jedenasty tytu∏ Pearl Buck w wydawnictwie MUZA; pozosta∏e, oprócz trylogii Ziemski dom, to: Peonia, Wiatr ze wschodu, wiatr z zachodu, Matka, W stron´ ˝ycia, Smocze ziarno, Ukryty kwiat, Trzy córki pani Liang • fascynujàcy opis zwyczajów, wierzeƒ, koreaƒskiej kultury, który pozwala ocaliç przesz∏oÊç

Premiera STYCZNIA Liczba stron 264 ISBN 978-83-7495-722-9 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Trylogià Ziemski dom (¸askawa ziemia, Synowie, Dom w ruinie) Pearl S. Buck zapoczàtkowa∏a Êwietnà seri´ barwnych, zapadajàcych w pami´ç powieÊci, dzi´ki którym Chiny i Japonia sta∏y si´ czytelnikom równie bliskie, jak ich w∏asne strony. Teraz przyszed∏ czas na Kore´. Ta trzcina ˝yje to powieÊç o czterech pokoleniach pot´˝nej koreaƒskiej rodziny. Âledzimy ich zmagania, dzielimy ich radoÊci i smutki, szcz´Êcie i nieszcz´Êcia. Ta wspania∏a saga rozpoczyna si´ w 1881 roku, za rzàdów ostatniej koreaƒskiej królowej, a koƒczy tu˝ przed wybuchem drugiej wojny Êwiatowej.

Premiera SIERPNIA ISBN 978-83-7495-842-4 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa


6

7

Elizabeth Hay PÓèNÑ NOCÑ NA ANTENIE Prze∏o˝y∏a Katarzyna Bieƒkowska • wspó∏czesna powieÊç psychologiczna autorki Magii pogody, Garbo si´ Êmieje • losy ekscentrycznych przyjació∏ z ma∏ej rozg∏oÊni radiowej • poruszajàca opowieÊç przesycona erotykà i mrocznym humorem Dido, Harry, Eleonor, Gwen, Ralph i Eddy pracujà w rozg∏oÊni radiowej w Yellowknife na pó∏nocy Kanady. Ka˝dego z nich przywiod∏y tu inne koleje losu, dla ka˝dego jest to ucieczka przed przesz∏oÊcià. Mi´dzy szóstkà bohaterów wybuchajà gwa∏towne romanse i targajà nimi skrajne emocje. Harry od pierwszego „us∏yszenia” zakochuje si´ w Dido, ale dziewczyna ciàgle darzy silnym uczuciem swojego teÊcia i nie chce si´ anga˝owaç w ˝aden inny zwiàzek. Gwen kocha si´ w Harrym, Eleonor w Ralphie, a Dido w koƒcu postanawia wyjechaç z Eddym. Wówczas Harry rzuca si´ w wir pracy i z trójkà przyjació∏ wyrusza do kanadyjskiej tundry, tropami znanego angielskiego podró˝nika. Ale po powrocie z wyprawy, podczas której ginie Ralph, nic ju˝ nie b´dzie takie jak przedtem...

Premiera LUTEGO Liczba stron 344 ISBN 978-83-7495-712-0 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Margot Berwin KWIAT CIEPLARNIANY I 9 ROÂLIN WZBUDZAJÑCYCH PO˚ÑDANIE Prze∏o˝y∏a Katarzyna Bieƒkowska • pasjonujàcy krymina∏, powieÊç przygodowa i naprawd´ goràcy romans • Lili, trzydziestoparoletnia copywriterka z Nowego Jorku, udaje si´ w podró˝ na Jukatan • w g∏´bi meksykaƒskich lasów deszczowych, w Êwiecie szamanów, duchów zwierzàt i zaklinaczy w´˝y ma odnaleêç 9 wzbudzajàcych po˝àdanie roÊlin • opowieÊç o t´sknocie za s∏awà, pieni´dzmi, nieÊmiertelnoÊcià i nami´tnoÊcià Po rozwodzie Lili przeprowadza si´ do zimnej i pustej kawalerki. Chcàc ociepliç bezdusznà przestrzeƒ nowego mieszkania, postanawia kupiç kilka roÊlin. Kiedy bli˝ej poznaje ich sprzedawc´, przystojnego Exleya, otwiera si´ przed nià nieznany dotàd Êwiat. Pewnej nocy natrafia na dziwnà pralni´ chemicznà, która w rzeczywistoÊci jest wspania∏à oran˝erià. Tam poznaje Armanda, który opowiada jej legend´ o dziewi´ciu tajemnych roÊlinach przynoszàcych s∏aw´, pieniàdze, nieÊmiertelnoÊç i nami´tnoÊç. Chocia˝ zosta∏a zobowiàzana do zachowania dyskrecji, nie mo˝e si´ oprzeç i zdradza Exleyowi tajemnic´ drogocennych roÊlin. Wkrótce pralnia zostaje splàdrowana. By odtworzyç unikatowà kolekcj´, Lili musi si´ udaç w podró˝, która ca∏kowicie odmieni jej ˝ycie.

Will Ferguson HISZPA¡SKA MUCHA Prze∏o˝y∏ Miros∏aw Paul-Jab∏oƒski • amerykaƒska prowincja lat trzydziestych XX wieku; Êwiat drobnych oszustów i w∏amywaczy • kolejna po bestsellerowym Szcz´Êciu™ powieÊç Willa Fergusona, w klimacie podobna do ˚àd∏a Patroni medialni

Jack McGreary jest m∏odym cz∏owiekiem o zbuntowanej duszy, majàcym talent do oszustw. Wychowany przez ojca w umierajàcym miasteczku Paradise Flats, Jack nauczy∏ si´ ˝yç dzi´ki w∏asnej przemyÊlnoÊci. Jest rok 1939; susza obróci∏a serce Ameryki w pustyni´. Âwiat stoi na kraw´dzi wojny. Ojciec namawia Jacka, by ten pojecha∏ do Kanady i przystàpi∏ do walki z faszystami. Kiedy przez miasteczko przemyka para wygadanych oszustów – Viergil i panna Rose – Jack natychmiast zachwyca si´ nimi. Razem ruszajà w przest´pczà tras´, przemierzajà po∏udniowy zachód i robià jeden przekr´t za drugim. Jack wsiàka w Êwiat goràcego jazzu i kalkulowanych na zimno przest´pstw... KtoÊ jest wrabiany.

Premiera STYCZNIA Liczba stron 480 ISBN 978-83-7495-742-7 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Scott Spencer SZCZ¢ÂLIWI FRAJERZY Prze∏o˝y∏a Dorota Stadnik • podró˝ do Êwiata mi´dzynarodowej seksturystyki • galeria tragikomicznych postaci z ró˝nych warstw spo∏ecznych wspó∏czesnej Ameryki • rewelacyjna powieÊç, pe∏na humoru i inteligencji, Êwietnie napisana, coÊ z Philipa Rotha z dodatkiem Woody’ego Allena

Premiera LUTEGO Liczba stron 288 ISBN 978-83-7495-708-3 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Avery Jankowsky ma trzydzieÊci siedem lat, mieszka na Manhattanie, jest pisarzem i z trudem wià˝e koniec z koƒcem. Mimo braku wygórowanych ambicji zdobywa uczucie Deirdre, m∏odszej od siebie absolwentki Uniwersytetu Columbia. Kiedy Deirdre okazuje si´ nielojalnà kochankà, Avery traci grunt pod nogami, targany zazdroÊcià i smutkiem. Pewnego dnia idzie na comiesi´czne spotkanie ze swoim wujem Ezrà. Wuj ma dla bratanka prezent: udzia∏ w sekspodró˝y po pó∏nocnej Europie. Wietrzàc okazj´ do napisania wyuzdanej ksià˝ki, Avery godzi si´ na wyjazd. W´druje z jednego kraju skandynawskiego do drugiego, zanurzajàc si´ coraz g∏´biej w Êwiat uciech, pe∏en jednak elementów sennego koszmaru.

Premiera MARCA Liczba stron 280 ISBN 978-83-7495-795-3 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa


8

9

Dominique Barberis COÂ DO UKRYCIA

Simone van der Vlugt ZJAZD SZKOLNY

Prze∏o˝y∏a Joanna Polachowska

Prze∏o˝y∏a Dorota Szafraƒska

• powieÊç psychologiczna z wàtkiem kryminalnym • ksià˝ka otrzyma∏a jednà z pi´ciu g∏ównych francuskich nagród literackich Prix des Deux Magots

• trzymajàca w napi´ciu powieÊç kryminalna i thriller psychologiczny w jednym • rekonstrukcja morderstwa pope∏nionego przed 9 laty, ca∏kowicie wypartego z pami´ci g∏ównej bohaterki, a teraz przywo∏anego z powrotem do ÊwiadomoÊci • znakomita fabu∏a, wartka akcja i zaskakujàcy koniec ˚ycie 24-letniej Sabine zmienia si´ gwa∏townie po tym, jak przeczyta∏a w gazecie og∏oszenie o zjeêdzie uczniów w swojej starej szkole. Bohaterka wygrzebuje z pami´ci wa˝ne wydarzenie z tamtych czasów: fakt zagini´cia jej kole˝anki z klasy, Isabel. KiedyÊ by∏y bliskimi przyjació∏kami. Gdy jednak Isabel sta∏a si´ najbardziej lubianà dziewczynà w szkole, odsun´∏a od siebie Sabine. I nie by∏ to jedyny zawód, który jej sprawi∏a. Pomimo up∏ywu lat Sabine czuje si´ winna: byç mo˝e Isabel by nie zagin´∏a, gdyby tamtego pami´tnego dnia razem wróci∏y na rowerach do domu?

Premiera LUTEGO Liczba stron 336 ISBN 978-83-7495-784-7 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Premiera KWIETNIA Liczba stron 144 ISBN 978-83-7495-683-3 Format 130 205 mm Oprawa broszurowa

Kathleen Tessaro FLIRT

Gail Jones SORRY, PRZEPRASZAM Prze∏o˝y∏a Agnieszka Andrzejewska • czwarta w dorobku australijskiej pisarki wzruszajàca powieÊç psychologiczna • ksià˝ka nawiàzuje do wydarzeƒ, które mia∏y miejsce w Australii mi´dzy 1900 a 1972 rokiem, kiedy to paƒstwo odbiera∏o Aborygenom dzieci o jaÊniejszym zabarwieniu skóry, a nast´pnie oddawa∏o je na wychowanie bia∏ym rodzinom zast´pczym • powieÊç o przyjaêni, lojalnoÊci, poÊwi´ceniu i sztuce wybaczania Nicholas, angielski antropolog, wraz z ˝onà, wielbicielkà Szekspira, przybywa do Australii Zachodniej, aby pisaç prac´ o rdzennych mieszkaƒcach kontynentu, do których jako „prawdziwy” Brytyjczyk odczuwa pogard´. Kiedy na Êwiat przychodzi ich córka Perdita, rodzice w∏aÊciwie nie zajmujà si´ jej wychowaniem. Zostawiajà jà samà sobie, a wkrótce przyjmujà do domu w charakterze gosposi odebranà biologicznym rodzicom m∏odà Aborygenk´, Mary. ˚yjàca na granicy rzeczywistoÊci i fantazji Perdita zaprzyjaênia si´ z g∏uchoniemym ch∏opcem z sàsiedztwa, a Mary darzy mi∏oÊcià i traktuje jak starszà siostr´. W czasie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia dochodzi do tragedii.

Premiera LUTEGO Liczba stron 240 ISBN 978-83-7495-716-8 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Prze∏o˝y∏a Martyna Tomczak • zabawna i przesycona atmosferà Londynu powieÊç z mnóstwem bohaterów uwik∏anych w historie mi∏osne • wymarzony scenariusz dla brytyjskiej komedii romantycznej z Hugh Grantem w roli g∏ównej • kolejna powieÊç amerykaƒskiej autorki, znanej ju˝ czytelnikom z NiewinnoÊci (MUZA 2007) Zblazowany i bezrobotny m∏odzieniec Hughie ˝yje z tego, co uda mu si´ wyciàgnàç od bogatej matki i ci´˝ko pracujàcej siostry. Nic wi´c dziwnego, ˝e gdy natrafia na og∏oszenie, w którym poszukujà m´˝czyzn umiejàcych uwodziç kobiety, odpowiada na nie od razu. Z ∏atwoÊcià przechodzi rozmow´ próbnà, polegajàcà na uwiedzeniu pi´çdziesi´cioletniej asystentki pana Valentine'a. Dostaje prac´ i wymarzonà komórk´, GPS, nowe garnitury, bielizn´ i nawet nowà fryzur´, zmieniajàcà go w sobowtóra Hugh Granta.

W ksi´garniach:

Elizabeth Noble DZIEWCZYNA Z SÑSIEDZTWA • Êwietna powieÊç psychologiczna – czasem bardzo zabawna, chwilami wzruszajàca, chwilami tragiczna • ka˝da z ksià˝ek Elizabeth Noble (wszystkie wydane przez wydawnictwo MUZA!) trafia na angielskie listy bestsellerów (Nasze sprawy, Klub Tenko, Alfabetyczne weekendy oraz To, co chc´ przekazaç moim córkom)

Prze∏o˝y∏ J´drzej Burakiewicz • napisana pomys∏owo i z humorem, trzymajàca w napi´ciu historia o duchach z wàtkiem kryminalnym • rewelacyjny debiut m∏odej autorki porównywany do Pokolenia X Douglasa Couplanda

Premiera MARCA Liczba stron 256 ISBN 978-83-7495-715-1 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Premiera KWIETNIA Liczba stron 400 ISBN 978-83-7495-709-0 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Prze∏o˝y∏a Anna Rajca-Salata

Catherine O'Flynn CO STRACILIÂMY

Gotycka powieÊç angielska przeniesiona we wspó∏czesne, prozaiczne czasy. Âwietnie napisany dreszczowiec. W nudnych, zwyczajnych realiach przedmieÊcia wielkiego przemys∏owego miasta (Birmingham) nowo zbudowane centrum handlowe okazuje si´ demonicznym terenem ukrytych nami´tnoÊci i zbrodni. Zagubiona dziewczynka z pluszowà ma∏pkà i notesem w r´ku pojawia si´ na ekranach kamer przemys∏owych w centrum handlowym. Kurt, ochroniarz z zaburzeniami snu, oraz Lisa, rozczarowana zast´pczyni kierownika w sklepie muzycznym, podà˝ajà za nià przez niekoƒczàce si´ korytarze centrum…

W starej rezydencji na obrze˝ach miasteczka N. zostaje zamordowana Hélene. Jej Êmierç wzbudza ogromne poruszenie wÊród mieszkaƒców. Ofiara by∏a bowiem ostatnià potomkinià rodziny, której burzliwe i tragiczne losy Êledzili i komentowali od dziesiàtków lat. W dzieciƒstwie i m∏odoÊci kobieta sp´dza∏a w tym domu wszystkie wakacje, zawracajàc w g∏owach miejscowym ch∏opcom i m∏odym m´˝czyznom. Potem wyjecha∏a i s∏uch o niej niemal ca∏kiem zaginà∏. Pewnego razu Hélene powraca w rodzinne strony tylko na jednà noc, podczas której spotyka jà Êmierç. Rozpoczyna si´ ˝mudne Êledztwo zakoƒczone po wielu miesiàcach aresztowaniem domniemanego sprawcy.

Premiera CZERWCA Liczba stron 360 ISBN 978-83-7495-820-2 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Autorka barwnie i z wielkà werwà szkicuje przeplatajàce si´ ze sobà losy i problemy uczuciowe mieszkaƒców nowojorskiej kamienicy na Upper-East Side, którzy stajà si´ sobie bliscy niczym cz∏onkowie rodziny. Eve i Ed Gallagher w mieszkaniu 7A zaczynajà nowe ˝ycie. Powinni byç szcz´Êliwi, ale od wyjazdu z Anglii Eve czuje si´ zagubiona i samotna. Losy Kramerów i Schulmanów z mieszkaƒ 6A i 6B niespodziewanie si´ skrzy˝ujà, gdy nieszcz´Êliwy we w∏asnym domu Jason Kramer zakocha si´ po uszy w Rachael Schulman. Tymczasem, pi´tro ni˝ej, Jackson Grayling z mieszkania 5A nie widzi Êwiata poza fascynujàcà Emily Mikanowski, choç jego bogactwo przyciàga jak magnes bezwzgl´dnà Madison Cavanagh. NieÊmia∏a czytelniczka romansów, Charlotte Murphy spod 2A, traci g∏ow´ dla portiera, lecz zbyt zagubi∏a si´ w marzeniach, by uczyniç pierwszy krok. Nic nie pozostanie takie jak by∏o, gdy sekrety i pragnienia skryte za zamkni´tymi drzwiami kolejnych mieszkaƒ ujrzà wreszcie Êwiat∏o dzienne. Ta naprawd´ czarodziejska opowieÊç z∏amie serce niejednego czytelnika, by je potem posklejaç na nowo.


Federico Moccia AMORE 14 Prze∏o˝y∏y Anna Niew´g∏owska, Karolina Staƒczyk • czwarta po Trzy metry nad niebem, Tylko ciebie chc´ i Wybacz, ale b´d´ ci mówi∏a skarbie ksià˝ka kultowego w∏oskiego pisarza o wspó∏czesnych nastolatkach • opowieÊç o pierwszej „doros∏ej” mi∏oÊci, o przyjaêni, szkole, rodzinie, marzeniach i szaleƒstwach Carolina ma prawie czternaÊcie lat. Jest wyjàtkowa, jak wiele dziewczyn w jej wieku. To magiczny okres w ˝yciu ka˝dej nastolatki. Ma przyjació∏ki, z którymi dzieli dni i sekrety. Sà pierwsze poca∏unki skradzione w cieniu klatki schodowej. Jest szko∏a, sà ˝arty pod adresem nauczycieli i przygotowania do egzaminów. Jest cudowna babcia i superbrat, który pomaga jej marzyç. A mi∏oÊç? Czy ma oblicze spotkanego przypadkiem Massimiliana? Amore 14 to podró˝ przez uczucia, entuzjazm, z jakim spotyka si´ pierwszà mi∏oÊç, ból niespodziewanego rozczarowania, tego pierwszego, przyprawiajàcego o bezdech, to strata bliskiej osoby, to nag∏y mi∏osny gest, którego si´ nie spodziewa∏aÊ.

W ksi´garniach:

© Artur Kowalczyk

Federico Moccia, ur. w 1963 roku w Rzymie, pracuje jako scenarzysta filmowy i telewizyjny. Od najm∏odszych lat du˝o czyta i pisanie staje si´ dla niego przyjemnoÊcià. Jedyny przedmiot w szkole, z którego jest naprawd´ dobry, to w∏aÊnie w∏oski, Êwietnie mu idzie zw∏aszcza pisanie wypracowaƒ. Obiecuje sobie, ˝e przed trzydziestkà napisze pierwszà powieÊç. Udaje mu si´, powstajà Trzy metry nad niebem. Jednak w 1992 roku wiele wydawnictw odrzuca jego ksià˝k´. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy, postanawia wydaç jà na w∏asny koszt. 2500 egzemplarzy rozchodzi si´ b∏yskawicznie, równie szybko koƒczy dzia∏alnoÊç ma∏e wydawnictwo, które opublikowa∏o ksià˝ki jeszcze kilku innych m∏odych autorów. Mija dwanaÊcie lat i Trzy metry nad niebem zostajà przez przypadek odkryte i wydane. PowieÊç odnosi we W∏oszech niebywa∏y sukces i staje si´ ksià˝kà kultowà. Tylko w 2004 roku ma pi´ç dodruków. Na jej podstawie zrealizowano cieszàcy si´ du˝à popularnoÊcià film. Wcià˝ zajmuje miejsce w rankingu z wynikiem przekraczajàcym ponad milion trzysta tysi´cy sprzedanych egzemplarzy. Za Trzy metry nad niebem Moccia zdoby∏ nagrod´ Premio Torre di Castruccio, w kategorii Narrativa 2004, oraz Premio Insula Romana, w kategorii m∏odzi doroÊli 2004. Jego powieÊci zosta∏y sprzedane do wszystkich krajów europejskich (od Portugalii po Rosj´), do Japonii i Brazylii. W 2006 roku ukaza∏o si´ Tylko ciebie chc´, które jest na czele wielu rankingów. Obydwie powieÊci zosta∏y wydane w ponad trzynastu krajach.

Premiera STYCZNIA Liczba stron 496 ISBN 978-83-7495-786-1 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa ze skrzyde∏kami

Patroni medialni


12

13

Bernhard Schlink CORAZ DALEJ OD MI¸OÂCI

Vladimir Nabokov ORYGINA¸ LAURY

Prze∏o˝y∏a Marta Szafraƒska-Brandt

Prze∏o˝y∏ Leszek Engelking • kolejna, po bestsellerowym Lektorze, prezentowana w wydawnictwie MUZA ksià˝ka Bernharda Schlinka • zbiór opowiadaƒ wydanych w 2000 roku, który utorowa∏ autorowi drog´ do s∏awy • opowiadanie Tamten m´˝czyzna zosta∏o sfilmowane, w roli g∏ównej wystàpi∏ Antonio Banderas Siedem opowieÊci o mi∏oÊci, których bohaterowie uwik∏ani sà w przesz∏oÊç Niemiec. Mamy tu mi´dzy innymi portret m∏odzieƒca zafascynowanego pewnym obrazem, portret uczestnika rewolucji 1968 roku uwik∏anego w zawi∏oÊci liberalnego zwiàzku, mamy portret pary wschodnich berliƒczyków, którzy pope∏niajà zdrad´, aby ratowaç swoje ma∏˝eƒstwo, i portret Niemca walczàcego o mi∏oÊç amerykaƒskiej ˚ydówki.

• Orygina∏ Laury Vladimira Nabokova to powieÊç, która istnieje tylko we fragmentach • jedna z najpilniej strze˝onych tajemnic literatury, niedokoƒczone arcydzie∏o wielkiego pisarza, które przez ponad trzydzieÊci lat le˝a∏o skryte g∏´boko w skarbcu szwajcarskiego banku i omal nie zosta∏o zniszczone Dr Philip Wild, cz∏owiek b∏yskotliwy, inteligentny, obdarzony majàtkiem i pot´˝nà posturà, doznaje bolesnego upokorzenia za sprawà swej ˝ony Flory, m∏odej, szczup∏ej i bez ˝enady prowadzàcej bogate ˝ycie erotyczne. W powieÊci, „doprowadzajàcym do ob∏´du arcydziele”, dokumentujàcej jej zdrady ma∏˝eƒskie, napisanej przez jednego z jej kochanków i przekazanej doktorowi, pojawia si´ ona jako „Moja Laura”… Okryty nies∏awà Wild nadal czerpie ˝yciowà przyjemnoÊç, pozwalajàc sobie na wirtualnà samoanihilacj´, rozpocz´tà usuni´ciem palców u nóg.

Czujàc, ˝e nie dane mu b´dzie dokoƒczyç Orygina∏u Laury, Nabokov sporzàdzi∏ instrukcj´ nakazujàcà spalenie r´kopisu po Êmierci autora. Przez trzydzieÊci lat wdowa po nim oraz jego syn Dmitri zastanawiali si´, czy spe∏niç ˝yczenie pisarza. Obecnie owa niemal zniszczona powieÊç po raz pierwszy jest dost´pna czytelnikom, towarzyszy jej przedmowa Dmitriego Nabokova, w której mówi o ostatniej wielkiej ksià˝ce swojego ojca i swej trudnej decyzji o jej opublikowaniu.

Premiera MAJA Liczba stron 232 ISBN 978-83-7495-725-0 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Intelektualna uczta dla kinomana i czytelnika

Premiera MAJA Liczba stron 312 ISBN 978-83-7495-818-9 Format 158 235 mm Oprawa twarda

Bernhard Schlink KONIEC TYGODNIA Prze∏o˝y∏a Marta Szafraƒska-Brandt

Vladimir Nabokov BLADY OGIE¡

• kolejna powieÊç Schlinka, autora powieÊci Lektor i opowiadaƒ Coraz dalej od mi∏oÊci • niemieckie lato, z dala od Êwiata, w zrujnowanej wiejskiej posiad∏oÊci. Co jeszcze jest prawdà? Po ponad dwudziestu latach sp´dzonych w wi´zieniu bohater, jeden z czo∏owych terrorystów lat siedemdziesiàtych, zostaje nieoczekiwanie u∏askawiony. Jego siostra, Christiane, chce, ˝eby pierwszy weekend na wolnoÊci sp´dzi∏ z grupkà dawnych przyjació∏, z dala od miasta, w zrujnowanej wiejskiej posiad∏oÊci, bez reporterów i kamer. Dziennikarz Henner, nauczycielka Ilse, biznesmen Ulrich, z ˝onà i córkà, Karin pe∏niàca funkcj´ biskupa niewielkiej wspólnoty, adwokat Andreas – wszyscy oni w pewien sposób byli w m∏odoÊci sympatykami rewolucji. DziÊ zajmujà wygodne miejsce w mieszczaƒskim spo∏eczeƒstwie.

Prze∏o˝yli Stanis∏aw Baraƒczak, Micha∏ K∏obukowski

Premiera PAèDZIERNIKA ISBN 978-83-7495-860-8 Format 133 205 mm Oprawa twarda Premiera MARCA Liczba stron 184 ISBN 978-83-7495-815-8 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Blady ogieƒ to jedno z niekwestionowanych arcydzie∏ Vladimira Nabokova, ksià˝ka oparta na niepowtarzalnym pomyÊle formalnym. Rzecz sk∏ada si´ z poematu napisanego przez fikcyjnego dwudziestowiecznego poet´ amerykaƒskiego oraz przedmowy do niego, komentarza i indeksu pióra równie˝ fikcyjnego edytora, który wykorzysta∏ okolicznoÊci, by przejàç kontrol´ nad r´kopisem. Czytelnik szybko orientuje si´, ˝e teksty komentatora nie przystajà do komentowanego przezeƒ utworu. Edytor opowiada przede wszystkim w∏asnà histori´, histori´ ostatniego, zdetronizowanego wskutek rewolucji w∏adcy nieistniejàcej na mapach krainy o nazwie Zembla oraz zamachu na króla-emigranta. Fabu∏a wy∏aniajàca si´ z komentarza jest jasna, wyraêna, pe∏na szczegó∏ów i precyzyjnie zarysowanych postaci, nietrudno jednak zgadnàç, ˝e sà to rojenia szaleƒca. „Realnego” przebiegu wydarzeƒ trzeba si´ domyÊlaç, ale czytelnik otrzymuje wystarczajàco wiele informacji, by domys∏y z∏o˝y∏y si´ w logicznà i przekonywajàcà ca∏oÊç. Mary McCarthy napisa∏a o tej powieÊci, ˝e „jest jednym z najwi´kszych dzie∏ sztuki naszego stulecia”, czyli wieku XX, i bez wàtpienia mia∏a racj´!


14

15

George Orwell FOLWARK ZWIERZ¢CY Prze∏o˝y∏ Bart∏omiej Zborski

Michai∏ Bu∏hakow MISTRZ I MA¸GORZATA

Orwell pisa∏: Folwark zwierz´cy mia∏ byç przede wszystkim satyrà na rewolucj´ rosyjskà. Jednak, jak podkreÊlam, przes∏anie utworu jest szersze: chcia∏em wyraziç w nim myÊl, i˝ ów szczególny rodzaj rewolucji (gwa∏towna rewolucja oparta na konspiracji, z motorem nap´dowym w postaci nieÊwiadomie ˝àdnych w∏adzy osób) mo˝e doprowadziç jedynie do zmiany w∏adców. Mój mora∏ brzmi tak oto: rewolucje mogà przynieÊç radykalnà popraw´, gdy masy b´dà czujne i b´dà wiedzieç, jak pozbyç si´ swych przywódców, gdy tamci zrobià, co do nich nale˝y. [...] Nie mo˝na robiç rewolucji, jeÊli nie robi si´ jej dla siebie; nie ma czegoÊ takiego jak dobrotliwa dyktatura.

Prze∏o˝yli Irena Lewandowska, Witold Dàbrowski Michai∏ Bu∏hakow zaczà∏ pisaç Mistrza i Ma∏gorzat´ w 1928 roku, ukoƒczy∏ w roku 1940, na kilkanaÊcie dni przed Êmiercià. Ksià˝ka ukaza∏a si´ w druku po 40 latach i rzecz niespotykana – natychmiast sta∏a si´ Êwiatowym bestsellerem! Do dzisiaj i Êmiech, i ∏zy towarzyszà lekturze Mistrza i Ma∏gorzaty. Bu∏hakow opisa∏ Êwiat sobie wspó∏czesny szyderczo i bez litoÊci, nie pozostawiajàc czytelnikom szczególnej nadziei; na pociech´ zostawi∏ nam obietnic´, ˝e „r´kopisy nie p∏onà”, ˝e cz∏owiek jest, a mo˝e raczej bywa dobry. Nawet szatan w Mistrzu i Ma∏gorzacie okazuje si´ w koƒcu przyzwoitym facetem. W Polsce powieÊç Bu∏hakowa niezmiennie cieszy si´ ogromnym powodzeniem. W rankingu czytelników i ekspertów „Rzeczpospolitej” w 1999 roku zosta∏a uznana za najwa˝niejszà powieÊç XX wieku.

KWIECIE¡ Liczba stron 136 ISBN 978-83-7495-401-3 Format 125 190 mm Oprawa broszurowa

Niniejsza edycja, przygotowana wed∏ug wydania z 1969 roku w Possev-Verlag (we Frankfurcie nad Menem), jest wyjàtkowa, poniewa˝ zaznaczone w niej zosta∏y wszystkie ingerencje sowieckiej cenzury.

Kate Morton DOM W RIVERTON Prze∏o˝y∏a Anna Gralak • doskona∏y krymina∏ z fascynujàcà historià mi∏osnà w tle • Grace, kobieta majàca szcz´Êcie prze˝yç ca∏y XX wiek, u progu Êmierci postanawia wyjawiç swemu wnukowi sekret, który nosi∏a przez ca∏e ˝ycie • dekadenckie lata dwudzieste i przemiany spo∏eczne w Anglii po I wojnie Êwiatowej

KWIECIE¡ Liczba stron 544 ISBN 978-83-7495-828-8 Format 130 205 mm Oprawa twarda

Isaac Bashevis Singer SZTUKMISTRZ Z LUBLINA Prze∏o˝y∏a Krystyna Szerer SpoÊród licznych ksià˝ek Isaaca Bashevisa Singera (1904–1991), laureata Nagrody Nobla w 1978 roku, autora powieÊci Dwór, SpuÊcizna, Rodzina Muszkatów, Mi∏oÊç i wygnanie i wielu innych, a tak˝e licznych zbiorów opowiadaƒ, powieÊç Sztukmistrz z Lublina cieszy si´ najwi´kszà popularnoÊcià. Losy tytu∏owej postaci urzekajà wdzi´kiem, intrygujà i trzymajà w napi´ciu: czy prowincjonalnemu akrobacie uda si´ podbiç ptasim lotem wyrafinowanà publicznoÊç warszawskà? Uczuciowe perypetie bohatera zrazu cieszà, cz´Êciej wzruszajà, a pokutniczy fina∏ jego ˝ywota przejmuje czytelnika do g∏´bi. Za sprawà niepospolicie sugestywnej sztuki pisarskiej Singera powieÊç ta – znana tak˝e w wersji filmowej i wielokrotnie przerabiana na musicale – stawia pytania, które sà dziÊ równie wa˝ne, jak za czasów sztukmistrza z Lublina. LIPIEC Liczba stron 240 ISBN 978-83-7495-833-2 Format 133 205 mm Oprawa twarda

Lato 1924. W wieczór hucznego przyj´cia z udzia∏em brytyjskiej Êmietanki towarzyskiej, nad brzegiem jeziora sàsiadujàcego z ogromnà wiejskà rezydencjà pewien m∏ody poeta odbiera sobie ˝ycie. Siostry Hannah i Emmeline Hartford, które jako jedyne sà Êwiadkami tego wydarzenia, nigdy wi´cej si´ nie zobaczà. Zima 1999. Dziewi´çdziesi´ciooÊmioletnià Grace Bradley, która w m∏odoÊci pracowa∏a jako s∏u˝àca w rezydencji Riverton, odwiedza m∏oda re˝yserka filmu o samobójstwie poety. Obudzone duchy przesz∏oÊci i wspomnienia zepchni´te w najdalsze zakamarki umys∏u Grace ponownie wyp∏ywajà na powierzchni´. Istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e wyjdzie na jaw wstrzàsajàca tajemnica: wydarzenia zapomniane przez histori´, których Grace nigdy nie zdo∏a∏a wymazaç z pami´ci.

CZERWIEC Liczba stron 576 ISBN 978-83-7495-242-2 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Karen Blixen PO˚EGNANIE Z AFRYKÑ Prze∏o˝y∏ Józef Giebu∏towicz • autobiograficzna powieÊç o wielkiej romantycznej mi∏oÊci w scenerii afrykaƒskiego buszu • wersja filmowa (1986) z kreacjami Meryl Streep i Roberta Redforda nagrodzona siedmioma Oscarami

GRUDZIE¡ Liczba stron 424 ISBN 978-83-7495-604-8 Format 128 190 mm Oprawa twarda

Bohaterkà powieÊci jest sama autorka, s∏awna duƒska pisarka Karen Blixen (1885–1962), u˝ywajàca pseudonimu Isak Dinesen. W 1913 roku, po ma∏˝eƒstwie z rozsàdku ze swym szwedzkim kuzynem baronem von Blixen-Finecke, wyjecha∏a do Kenii i prowadzi∏a tam plantacj´ kawy. Niekonwencjonalnie jak na tamte czasy podchodzi∏a do swoich czarnoskórych pracowników: szanowa∏a ich tradycje, stara∏a si´ zrozumieç ich mentalnoÊç, za∏o˝y∏a szko∏´ dla murzyƒskich dzieci. Wkrótce okaza∏o si´, ˝e mà˝ jà zdradza. Jej ma∏˝eƒstwo rozpad∏o si´, a ona spotka∏a m´˝czyzn´, który okaza∏ si´ najwi´kszà mi∏oÊcià jej ˝ycia.


16

17

Roberto Bolaño DZICY DETEKTYWI

© The Estate of Roberto Bolaño

Prze∏o˝yli Nina Pluta, Tomasz Pindel Roberto Bolaño Ávalos (1953–2003). Chilijski pisarz, poeta. W m∏odoÊci podobno nie wychodzi∏ z biblioteki. I wówczas postanowi∏, ˝e zostanie pisarzem. Po zamachu stanu w 1973 roku zosta∏ aresztowany, ale szybko zwolniony dzi´ki interwencji kolegów szkolnych. OpuÊci∏ Chile. Wyjecha∏ do Meksyku i ca∏kowicie odda∏ si´ dzia∏alnoÊci literackiej. Z grupà m∏odych poetów meksykaƒskich zainicjowa∏ ruch infrarealizmu. OpuÊci∏ Meksyk i ruszy∏ w Êwiat. Przyby∏ do Hiszpanii, gdzie by∏ sam, bez odpowiednich dokumentów, klepa∏ bied´. Pracowa∏ jako zmywacz, kelner, nocny stró˝, Êmieciarz, doker. I pisa∏. I wszystko wysy∏a∏ na konkursy literackie. Otrzymywane nagrody stabilizowa∏y z wolna jego ˝ycie. W 1986 roku osiad∏ w Blanes na Costa Brava. Pisa∏ trzy strony dziennie (po ogromnej liczbie poprawek, skreÊleƒ i wielokrotnym przepisywaniu tekstu), czasem do dziesi´ciu. W roku 1993 lekarze zdiagnozowali u niego ci´˝kà chorob´ wàtroby. Rzuci∏ si´ w wir ob∏àkaƒczej pracy, by zdà˝yç z realizacjà literackich zamierzeƒ. Zosta∏ wpisany na list´ oczekujàcych na przeszczep wàtroby. Âwiadom, jak niewiele mu ˝ycia pozosta∏o, poÊwi´ci∏ si´ ca∏kowicie swej ostatniej powieÊci. Nie doczeka∏ si´ ju˝ jej publikacji.

• jedna z najg∏oÊniejszych ksià˝ek Bolaño, autora, który dopiero po Êmierci odniós∏ sukces literacki i komercyjny na ca∏ym Êwiecie • w wydawnictwie MUZA dotychczas ukaza∏y si´: Gwiazda daleka (2006), Monsieur Pain (2007), Chilijski nokturn (2006) • najwybitniejsza powieÊç latynoamerykaƒska ostatniego çwierçwiecza OpowieÊç o poetach, poezji i podró˝ach. Byç mo˝e to powieÊç o wszystkim, bo jeÊli powstajà jeszcze powieÊci totalne – to ta nià w∏aÊnie jest. Ulises Lima i Arturo Belano, dwóch poetów mieszkajàcych w mieÊcie Meksyk, poszukuje Êladów mitycznej, acz zapomnianej poetki Cesarei Tinajero. Poszukiwania te zawiodà ich do zau∏ków meksykaƒskiej stolicy, na pustynie stanu Sonora, do Hiszpanii, Francji i Izreala. Przez ich losy – relacjonowane przez przypadkowych Êwiadków, fragmentaryczne, niepewne, nie zawsze wiarygodne, czasem tràcàce legendà – przewijajà si´ dziesiàtki postaci: barwnych, szalonych, zwyk∏ych, przeró˝nych. To wielka powieÊç o ˝yciu i literaturze.

Tomasz Pindel, mieszkanie prywatne w okolicach osiedla Dywizjonu 303, Kraków, luty 2010. Mam zwyczaj notowania przeczytanych ksià˝ek, wi´c wiem dok∏adnie: to by∏ prze∏om paêdziernika i listopada dwutysi´cznego trzeciego roku, doÊç spokojny okres, bo niby ju˝ tam si´ pracowa∏o, ale by∏ to jeszcze tryb ˝ycia bardziej studencko-luêny ni˝ rodzinno-dojrza∏y, w ka˝dym razie jakoÊ wtedy Nina Pluta, którà zna∏em ze s∏yszenia od dawna, a bezpoÊrednio od bardzo niedawna, po˝yczy∏a mi swój egzemplarz Detectives salvajes Roberta Bolaño. WczeÊniej czyta∏em jego Chilijski nokturn, który wcale mnie na kolana nie powali∏, no ale zasadniczo krà˝y∏a wieÊç, ˝e ci Detectives to jest magnum opus i rzecz skoƒczenie znakomita, wi´c – no po prostu trzeba by∏o. Z poczàtku by∏em troch´ nieufny, bo to jednak straszna ceg∏a, ale w trakcie czytania okaza∏o si´, ˝e idzie szybko, ˝e ∏yka si´ g∏adko i ˝e jest to – ˝e u˝yj´ ma∏o precyzyjnego poj´cia – dobre. No a jak ju˝ skoƒczy∏em, to musia∏em przyznaç, ˝e bardzo dobre, choç tak do koƒca nie umia∏em powiedzieç dlaczego, mia∏a ta powieÊç w sobie jakàÊ nieokreÊlonoÊç, przez którà nie dawa∏a si´ roz∏o˝yç na czynniki pierwsze, nie by∏o tak ∏atwo wskazaç i powiedzieç, ˝e jest dobra, bo ma to, tamto albo siamto, nie wiem, czy si´ jasno wyra˝am. Potem by∏ taki moment, ˝e przygotowywa∏em prezentacj´ nowej prozy latyno do „Literatury na Êwiecie” i oczywiÊcie kawa∏ek Bolaña musia∏ tam wejÊç, bo pisarz wcià˝ by∏ w Polsce nieznany, a z perspektywy Êwiata hiszpaƒskoj´zycznego jego pozycja w literackim Êwiecie zdawa∏a si´ bezdyskusyjna i kluczowa. Tak wi´c ukaza∏ si´ kawa∏ek, który t∏umaczy∏a Nina, no i wreszcie jakiÊ czas póêniej pojawi∏a si´ pierwsza powieÊç Chilijczyka wydana po polsku – ten Nokturn w∏aÊnie – potem kolejne dwie, no ale dla tych, co z Bolaño stycznoÊç jakàÊ mieli, by∏o doÊç jasne, ˝e prawdziwym wejÊciem tego pisarza na nasz rynek ksià˝ki b´dà dopiero Detektywi… No i w koƒcu – sta∏o si´. MUZA kupi∏a prawa do powieÊci, a mnie zaproszono do udzia∏u w pracach przek∏adowych, czego oczywiÊcie odmówiç nie mo˝na by∏o! Tak, troch´ to trwa∏o, a przy okazji powolnego przedzierania si´ przez tekst – co zarazem oznacza∏o w tekst ten si´ wczytywanie – mia∏em okazj´, ˝eby swoje sàdy o powieÊci przemyÊleç, przeformu∏owaç, pouk∏adaç. O ile po pierwszym czytaniu Detektywi wydawali mi si´ powieÊcià polifonicznà, totalizujàcà i traktujàcà o literaturze i literatach zasadniczo, o tyle teraz widz´ jà jako bardzo autorskà i wbrew pozorom spójnà, miejscami bardzo Êmiesznà, w której pe∏no jest literatury i mi∏oÊci do tej˝e, ale tak˝e mnóstwo szaleƒstwa, sporo erotyki, jakiÊ rys mesjaƒski – a do tego pe∏no znakomitych, przekonujàcych postaci. Bardzo polubi∏em Juana Garcí´ Moreno, du˝o bym da∏, ˝eby si´ napiç meskalu z Amadeo Salvatierrà, strasznie mi ˝al Skóry Boskiej, no i mam s∏aboÊç – acz do ka˝dej z innych przyczyn – do Barbary Patterson, Lupe i Xóchitl Garcíi. A Ulises Lima i Arturo Belano? Hmm… tak szczerze mówiàc, tak samo jak po pierwszej lekturze, tak i teraz nie mam poj´cia, co o nich myÊleç.

W wydawnictwie MUZA ukaza∏y si´:

Premiera KWIETNIA Liczba stron 624 ISBN 978-83-7495-796-0 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Wydarzenie literackie 2010 roku Polska premiera ksià˝ki 23 kwietnia 2010 roku z okazji Âwiatowego Dnia Ksià˝ki i Praw Autorskich


Najs∏ynniejszy wspó∏czesny pisarz japoƒski, najbardziej znany Japoƒczyk w Ameryce

Haruki Murakami O CZYM MÓWI¢, KIEDY MÓWI¢ O BIEGANIU

© 2010 by Elena Seibert

Urodzi∏ si´ w Kioto w 1949 roku. Dorasta∏ w Kobe, mieÊcie portowym, w którym szczególnie ∏atwo o kontakt z innymi kulturami. Interesuje si´ kulturà spoza Japonii, czyta literatur´ amerykaƒskà, s∏ucha jazzu, oglàda hollywoodzkie produkcje. Pierwszà powieÊç Hear the Wind Sing (Us∏ysz Êpiew wiatru), dost´pnà tylko w Japonii, wyda∏ w roku 1979. Haruki Murakami to pisarz posiadajàcy s∏uch absolutny, odbierajàcy wszystkie tony absurdów i szaleƒstw ˝ycia. Jego powieÊci przet∏umaczono na ponad czterdzieÊci j´zyków i sprzedano w milionach egzemplarzy na ca∏ym Êwiecie. Wydano je m.in. na Tajwanie, w Chinach, Rosji, Korei. Haruki Murakami zdoby∏ wszystkie, z mo˝liwych do zdobycia, nagrody literackie w Japonii, w tym najwa˝niejszà z nich – Yomiuri. Jest równie˝ t∏umaczem o du˝ym dorobku; na japoƒski prze∏o˝y∏ m.in. powieÊci Trumana Capote'a, Raymonda Carvera, Tima O'Briena, Scotta Fitzgeralda, Johna Irvinga.

Prze∏o˝y∏ z angielskiego J´drzej Polak • najnowsza w Polsce ksià˝ka Murakamiego, po cz´Êci rejestr treningów, dziennik intymny, pami´tnik z podró˝y, a po cz´Êci wspomnienia • autor rozwa˝a wp∏yw biegania na swoje ˝ycie, a przede wszystkim na pisarstwo W roku 1982 Haruki Murakami sprzeda∏ jazzowy bar i poÊwi´ci∏ si´ pisaniu, a chcàc utrzymaç si´ w formie, zaczà∏ biegaç. Po roku treningów przebieg∏ samodzielnie z Aten do Maratonu. Od tamtej pory zaliczy∏ dziesiàtki maratonów i kilka triatlonów, piszàc mi´dzy wyczynami kilkanaÊcie cieszàcych si´ ogromnym uznaniem ksià˝ek. Âwiat Murakamiego oglàdany przez soczewk´ biegania jest na zmian´ zabawny i otrzeêwiajàcy, radosny i filozoficznie zadumany, ale nade wszystko odkrywczy – zarówno dla tych, którzy biegajà i nie czytajà ksià˝ek, jak i dla tych, którzy czytajà i nie biegajà.

Premiera KWIETNIA Liczba stron 192 ISBN 978-83-7495-826-4 Format 148 205 mm Oprawa twarda ISBN 978-83-7495-806-6 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

W ksi´garniach:

Haruki Murakami 1Q84 Prze∏o˝y∏a Anna Zieliƒska-Elliott • polski przek∏ad 1Q84 autorstwa Anny Zieliƒskiej-Elliott jest TRZECIM NA ÂWIECIE (po koreaƒskim i chiƒskim) t∏umaczeniem najnowszej powieÊci Harukiego Murakamiego • tytu∏ nawiàzuje do 1984 George’a Orwella; po japoƒsku wyraz „dziewi´ç” wymawia si´ jak angielskie Q, a q nawiàzuje do s∏owa „question” – pytanie Podobnie jak w Kafce nad morzem autor rozwija jednoczeÊnie dwa wàtki – rozdzia∏y o numerach nieparzystych opowiadajà histori´ kobiety o imieniu Aomame, a rozdzia∏y o numerach parzystych histori´ m´˝czyzny o imieniu Tengo. Oboje w dzieciƒstwie si´ znali i wszystko wskazuje na to, ˝e znów spotkajà si´ dwadzieÊcia lat póêniej. Akcja rozgrywa si´ w roku 1984, wi´c, oczywiÊcie, mo˝na znaleêç w niej kilka odwo∏aƒ do powieÊci Orwella. Dominujàce tematy to przemoc i okrucieƒstwo wobec kobiet oraz dzia∏alnoÊç sekt religijnych, przedstawionych jako organizacje fanatyczne i niebezpieczne. Wàtek ten zdaje si´ do pewnego stopnia oparty na historii sekty Najwy˝szej Prawdy Aum, która w 1995 roku dokona∏a zamachu terrorystycznego w tokijskim metrze. Autor buduje równoleg∏e Êwiaty i wprowadza fantastyczne postaci, jak zawsze w mistrzowski sposób zaciera granice mi´dzy rzeczywistoÊcià a literaturà. Tom 1 powieÊci 1Q84 sprzedano w Japonii w nak∏adzie 1,3 mln egzemplarzy, tom 2 w nak∏adzie 1 mln egzemplarzy, oba ukaza∏y si´ w 2009 roku; wydanie tomu 3 jest planowane na kwiecieƒ 2010 roku.

Premiera PAèDZIERNIKA Tom 1 ISBN 978-83-7495-866-0 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa ISBN 978-83-7495-872-1 Format 148 205 mm Oprawa twarda


20

21

Santiago Gamboa TRZEBA UMIEå PRZEGRYWAå Prze∏o˝y∏a Teresa Tomczyƒska

Susana Fortes QUATTROCENTO

• przemoc, korupcja, partyzantka i handel narkotykami w Kolumbii • powieÊç ∏àczàca elementy czarnego krymina∏u i powieÊci przygodowej • kolejna ksià˝ka autora Oszustów (2005) wydana w wydawnictwie MUZA

Prze∏o˝y∏a Anna Trznadel-Szczepanek • sprzedana do 26 krajów kolejna powieÊç Susany Fortes, Premiera MARCA znanej ju˝ polskiemu czytelnikowi autorki Fatum Laury Liczba stron 352 ISBN 978-83-7495-727-4 Ulloa oraz Albaƒskiego kochanka, tym razem o zbrodni, Format 130 205 mm którà rozszyfrowano dopiero po pi´ciuset latach Oprawa broszurowa • Florencja, malarska pracownia w epoce renesansu oraz dzisiejsza codziennoÊç hiszpaƒskiej stypendystki, której praca nieoczekiwanie przypomina policyjne Êledztwo • fascynujàca lektura dla wielbicieli czarnych krymina∏ów, spiskowych teorii dziejów i tajnych stowarzyszeƒ We Florencji Botticcellego i Leonarda da Vinci spiskowcy wyciàgajà sztylety przeciwko Medyceuszom. W ciàgu kilku minut kolebka renesansu staje si´ scenerià prawdziwie biblijnej Apokalipsy. Gdy lud bierze w obron´ Medyceusza, po krwawym zamachu nast´puje krwawa zemsta. W dzisiejszej Florencji hiszpaƒska studentka Ana pisze prac´ doktorskà o Pierpaolo Masonim, malarzu z tamtej burzliwej przesz∏oÊci. Zanim zostanie wplàtana w policyjne Êledztwo i zacznà jej deptaç po pi´tach wys∏annicy Watykanu, dzi´ki tajemniczemu obrazowi odkrywa, kto by∏ prawdziwym prowokatorem spisku przeciwko Medyceuszom.

Susana Fortes CZEKAJÑC NA ROBERTA CAP¢

Santiago Gamboa HOTEL PEKIN Prze∏o˝y∏a Barbara Jaroszuk

Prze∏o˝y∏a Weronika Ignas-Madej

Premiera LISTOPADA ISBN 978-83-7495-863-9 Format 130 205 mm Oprawa broszurowa

Premiera KWIETNIA Liczba stron 320 ISBN 978-83-7495-741-0 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

• czwarta ksià˝ka tej autorki po Albaƒskim kochanku (2005), Fatum Laury Ulloa (2007), Quattrocento (2010) • biografia pary znanych fotografów – Roberta Capy i Gerdy Taro • historia trudnej, niemo˝liwej mi∏oÊci, a tak˝e opowieÊç o pracy reportera, a przede wszystkim historia o wojnie Lata trzydzieste XX wieku. Fotograf André Friedmann, w´gierski ˚yd, i Gerta Pohorylle, Polka ˝ydowskiego pochodzenia, poznajà si´ w Pary˝u, do którego uciekli przed nazistami i dyskryminacjà ˚ydów. Zakochujà si´ w sobie i odtàd stajà si´ nieroz∏àczni. Wkrótce Gerta og∏asza si´ mened˝erem André i wymyÊla mu pseudonim. Jako amerykaƒski fotograf wojenny Robert Capa b´dzie móg∏ zyskaç presti˝ i wy˝sze stawki. Gerta tymczasem uczy si´ sztuki fotografii i zmienia nazwisko na Gerd´ Taro. Bohaterowie wyruszajà do Hiszpanii, w której trwa wojna domowa. Przenoszà si´ z miejsca na miejsce, by znaleêç si´ jak najbli˝ej frontu; ryzykujà ˝ycie, aby zrobiç jak najlepsze fotografie. To w∏aÊnie tam 5 wrzeÊnia 1936 roku Robert Capa zrobi swoje najs∏ynniejsze zdj´cie „Padajàcy ˝o∏nierz”, przedstawiajàce moment upadku trafionego kulà hiszpaƒskiego republikanina. Gerda odniesie sukces swoimi reporta˝ami publikowanymi w „Ce soir”. M∏odzi, utalentowani, ˝àdni przygód, odwa˝ni i charyzmatyczni, stajà si´ jednà z najs∏ynniejszych par fotografów.

• 31 krótkich rozdzia∏ów – z rozmów mi´dzy trzema bohaterami wy∏ania si´ Êwiat przedstawiony • Frank Michalski i Cornelius Bordewich poznajà si´ w drodze do Pekinu, dokàd ka˝dy leci w innym celu Frank Michalski, m∏ody Kolumbijczyk ˝yjàcy w USA, cz∏owiek interesów, pasjonat globalizacji i pewny siebie yuppie, leci do Pekinu prowadziç szkolenia z kultury biznesu dla liderów chiƒskich przedsi´biorstw. Znacznie starszy od niego Cornelius Bordewich, pisarz i dziennikarz, ma zamiar zbieraç materia∏y do publikacji filozoficznej. Mimo odmiennych poglàdów zawiàzuje si´ mi´dzy nimi niç sympatii. Zatrzymujà si´ w tym samym hotelu i wieczorami, popijajàc whisky, toczà ciekawe dysputy. Do ich grona wkrótce do∏àcza Li Qiang, chiƒski biznesmen.

Premiera LISTOPADA ISBN 978-83-7495-864-6 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Angeles Mastretta WYDRZYJ MI SERCE

Frances de Pontes Peebles SZWACZKA

Prze∏o˝y∏a El˝bieta Komarnicka

Prze∏o˝y∏a Monika Wyrwas-WiÊniewska

• Meksyk na prze∏omie lat trzydziestych i czterdziestych • doskona∏e studium ˝ycia kobiety, która skutecznie walczy o swoje miejsce w Êwiecie kierowanym przez m´˝czyzn

• nowy talent literacki; autorka debiutuje p∏omiennà sagà o mi∏oÊci, rozgrywajàcà si´ w Brazylii w latach trzydziestych XX wieku • fascynujàca powieÊç o goràcym uczuciu, odwadze i lojalnoÊci; o˝ywajà w niej dawne czasy i odleg∏e miejsca • ksià˝ka obecna wiele tygodni na listach bestsellerów i entuzjastycznie recenzowana Dwie m∏ode dziewczyny, siostry Emilia i Luzia dos Santos, ˝yjà w brazylijskim interiorze, gdzie panuje ca∏kowite bezprawie. Trwa sta∏a walka mi´dzy bogatymi w∏aÊcicielami ziemskimi a grupami wyj´tych spod prawa cangaceiros. Emilia pragnie ˝ycia w dostatku i cywilizacji, u∏omna Luzia znajduje pociech´ w modlitwach i szyciu. Marzenia starszej siostry si´ spe∏niajà, a Luzia zostaje porwana przez grup´ cangaceiros. Losy obu sióstr, odmienne i pe∏ne nieoczekiwanych zwrotów, sà barwne i niezwykle interesujàce, a szczegó∏owo odmalowane t∏o historyczne fascynuje i dope∏nia ca∏oÊci.

Víctor Silanpa, dziennikarz detektyw, wspomagany przez swojego przyjaciela i asystenta, rozwiàzuje zagadk´ kryminalnà. Obaj bohaterowie wplàtujà si´ w sytuacje niespodziewane i niebezpieczne, ale cz´sto bardzo zabawne. Âwiat przedstawiony przez Santiago Gamboa to wspó∏czesna Bogota rzàdzona przez kryminalistów i uk∏ady, gdzie ∏apówkarstwo jest na porzàdku dziennym, a skorumpowani politycy wchodzà w konszachty z mafià i przedsi´biorcami.

Premiera MARCA Liczba stron 656 ISBN 978-83-7495-739-7 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Premiera CZERWCA Liczba stron 304 ISBN 978-83-7495-822-6 Format 130 205 mm Oprawa broszurowa

Catalina ma pi´tnaÊcie lat, kiedy poznaje genera∏a Andresa Asencio, trzydziestoparoletniego kandydata na gubernatora, który wkrótce oÊwiadcza si´ dziewczynie i zostaje przyj´ty przez rodzin´. Po Êlubie genera∏ ani myÊli dotrzymaç m∏odej ˝onie wiernoÊci. Ale Catalina, dzi´ki swojemu niezwyk∏emu charakterowi, nie pozwala odsunàç si´ na drugi plan, staje si´ doradcà i asystentkà m´˝a w sprawach polityki i interesów paƒstwa. PowieÊç rozpoczyna si´ Êlubem, a koƒczy pogrzebem s∏ynnego genera∏a. Przy boku m´˝a Catalina poznaje mi∏oÊç swojego ˝ycia, Carlosa Vivesa. Gotowa jest z nim uciec, zrezygnowaç ze swojej wygodnej egzystencji, presti˝u i pozycji spo∏ecznej. Jednak na drodze do ich wspólnego szcz´Êcia staje polityka...


22

23

Isabel Allende SUMA NASZYCH DNI Prze∏o˝y∏a Marta Jordan Autobiograficzna ksià˝ka bestsellerowej chilijskiej pisarki, w której matka opowiada zmar∏ej córce Pauli, co s∏ychaç u poszczególnych cz∏onków rodziny. A s∏ychaç niema∏o. Celia, synowa Isabel, ˝ona Nicolasa i matka trojga jego dzieci, odkrywa w sobie sk∏onnoÊci biseksualne, rozwodzi si´ z m´˝em i wià˝e z ich wspólnà przyjació∏kà. Córka Williama Gordona, m´˝a Isabel Allende, Jennifer, wieloletnia narkomanka, wydaje na Êwiat kalekà córeczk´ i wkrótce potem ginie bez wieÊci. Niemowl´ adoptujà zaprzyjaênione z rodzinà dwie buddystki, równie˝ ˝yjàce w homoseksualnym zwiàzku. Stajà si´ dla ma∏ej prawdziwymi rodzicami i obdarzajà dziewczynk´ wielkà mi∏oÊcià. Nicolas, za∏amany odejÊciem Celii, po kilku latach samotnoÊci ˝eni si´ z Lori, m∏odà kobietà, którà zr´cznie „podsun´∏a” mu Isabel i jej przyjació∏ka Tabra. Sama nie mogàc mieç dzieci, Lori zostaje macochà trojga wnuków Isabel, które nazywajà jà „trzecià mamà” (po biologicznej matce – Celii i jej przyjació∏ce). Tak˝e owdowia∏y zi´ç Isabel, Ernesto, znajduje w koƒcu swojà drugà po∏ow´ i zostaje szcz´Êliwym ojcem bliêniaczek. W trakcie pracy nad przek∏adem t∏umaczka, Marta Jordan, na zaproszenie autorki sp´dzi∏a miesiàc w jej domu w okolicach San Francisco, w otoczeniu bohaterów tych wspomnieƒ. Codzienne obcowanie z postaciami opisanymi na kartach ksià˝ki by∏o dla niej niezwyk∏ym i niezapomnianym prze˝yciem, w którym przenika∏y si´ nawzajem Êwiat realny i rzeczywistoÊç literacka.

Isabel Allende PAULA Prze∏o˝y∏a El˝bieta Komarnicka

GRUDZIE¡ Liczba stron 464 Format 133 205 mm Oprawa twarda

W grudniu 1991 roku u córki Isabel Allende, Pauli, wystàpi∏y pierwsze objawy ostrej postaci porfirii. Wkrótce zapad∏a w Êpiàczk´, z której mia∏a nigdy nie wyjÊç. Rok póêniej zmar∏a. Ta ksià˝ka powstawa∏a podczas d∏ugich godzin sp´dzanych przez autork´ przy ∏ó˝ku nieprzytomnej Pauli najpierw w madryckim szpitalu, potem w swoim domu, w Kalifornii. Âwiadoma spustoszeƒ, jakie choroba czyni w mózgu córki, Isabel pisa∏a t´ osobistà spowiedê z w∏asnego ˝ycia poczàtkowo jedynie po to, by Paula, w której powrót do zdrowia niezmiennie wierzy∏a, nie mia∏a trudnoÊci z odtworzeniem sobie szczegó∏ów, które mog∏yby zatrzeç si´ w jej pami´ci. Kiedy sta∏o si´ jasne, ˝e Paula umrze, nigdy nie odzyskawszy przytomnoÊci, Isabel Allende pisa∏a nadal, sama z kolei wiedziona potrzebà zachowania w pami´ci postaci córki.

W ksi´garniach: Patroni medialni

Premiera KWIETNIA Liczba stron 400 ISBN 978-83-7495-810-3 Format 133 205 mm Oprawa twarda


24

25

SERIA KSIÑ˚EK GABRIELA GARCÍI MÁRQUEZA

W NOWYM OPRACOWANIU GRAFICZNYM URSZULI PÑGOWSKIEJ

Gabriel García Márquez MI¸OÂå W CZASACH ZARAZY

Gabriel García Márquez DWANAÂCIE OPOWIADA¡ TU¸ACZYCH

Prze∏o˝y∏ Carlos Marodán Cassas

Prze∏o˝y∏ Carlos Marodán Cassas

Mi∏oÊç w czasach zarazy, napisana przez Gabriela Garcí´ Márqueza z ogromnà czu∏oÊcià, humorem i wyrozumia∏oÊcià, to niezwyk∏a powieÊç o mi∏oÊci, która okazuje si´ silniejsza od samotnoÊci, od fatum i od Êmierci. Jest to historia uczucia niewydarzonego b´karta i poety Florentino Arizy oraz trzeêwej, rozsàdnej Ferminy Dazy, spe∏niajàcego si´ po pó∏wieczu oczekiwania. Oboje przechodzà przez wszystkie kr´gi mi∏oÊci – m∏odzieƒcze zadurzenie, ma∏˝eƒstwo z rozsàdku, szalone nami´tnoÊci, mi∏oÊci idealizowane i ulotne pragnienia cielesne. Ta niespotykana w dotychczasowej twórczoÊci Garcii Márqueza tematyka i tonacja przysporzy∏a pisarzowi miliony nowych czytelników ca∏ym Êwiecie.

Gabriel García Márquez STO LAT SAMOTNOÂCI Prze∏o˝y∏y Kalina Wojciechowska, Gra˝yna Grudziƒska Mia∏a to byç pierwsza powieÊç Gabriela Garcíi Márqueza. Dzi´ki swym dziadkom zna∏ histori´ Macondo i dzieje rodziny Buendía, przeÊladowanej fatum kazirodztwa. Âwiat, w którym rzeczy nadzwyczajne mia∏y wymiar szarej codziennoÊci, zwyczajnoÊç zaÊ przyjmowana by∏a jako zjawisko nadprzyrodzone, Êwiat bez czasu, gdzie wiele rzeczy nie mia∏o jeszcze nazw, by∏ te˝ jego Êwiatem. Potrzebowa∏ a˝ dwudziestu lat, by wreszcie spisaç te rodzinne opowieÊci z ca∏ym dobrodziejstwem i przekleƒstwem odniesieƒ biblijnych, baÊniowych, literackich, politycznych; uÊwiadomi∏ nam, ˝e „plemiona skazane na sto lat samotnoÊci nie majà ju˝ drugiej szansy na ziemi”.

Bohaterów poszczególnych opowieÊci Dwunastu opowiadaƒ tu∏aczych autor pozna∏ w ró˝nych okresach swoich „tu∏aczek” po Europie, a niektóre z niezwyk∏ych przypadków przydarzy∏y mu si´ osobiÊcie. Opuszczajàc po raz pierwszy w swych dzie∏ach magiczny Êwiat Karaibów, Gabriel García Márquez odkrywa poprzez swych bohaterów ju˝ to cudownie nierealnà, ju˝ to absurdalnà lub strasznà i egzotycznà, choç jak najbardziej prawdziwà Europ´.

Gabriel García Márquez RZECZ O MYCH SMUTNYCH DZIWKACH Prze∏o˝y∏ Carlos Marodán Cassas G∏ówny bohater i narrator w jednej osobie – dziennikarz, kiedyÊ depeszowiec, a w chwili spisywania swej opowieÊci szacowny jubilat, autor codziennych felietonów i krytyk muzyczny, cz∏owiek ˝egnajàcy si´ w∏aÊciwie z ˝yciem – dostaje szans´ spe∏nienia swego erotycznego i niemoralnego kaprysu, szalonej nocy mi∏osnej z nieletnià dziewicà. Niezaspokojona ch´tka wprowadza w jego doÊç nudne, szare, ustabilizowane, emeryckie ˝ycie niepokój, który okazuje si´ pierwszà w jego ˝yciu, i niewàtpliwie ostatnià, m∏odzieƒczà mi∏oÊcià.

Gabriel García Márquez OPOWIADANIA

Gabriel García Márquez NIE MA KTO PISAå DO PU¸KOWNIKA

Prze∏o˝yli Zofia Chàdzyƒska, Carlos Marodán Cassas

Prze∏o˝y∏a Agnieszka Rurarz

Najpe∏niejszy zbiór opowiadaƒ Gabriela Garcíi Márqueza sprzed Dwunastu opowiadaƒ tu∏aczych. Obejmuje zarówno tomy W tym mieÊcie nie ma z∏odziei i Niewiarygodna i smutna historia niewinnej Erendiry i jej niegodziwej babki, jak i tom Dialog lustra poszerzony za najnowszym hiszpaƒskoj´zycznym wydaniem o trzy opowiadania: Tubal-Kain wykuwa gwiazd´, Nataniel sk∏ada wizyt´ i M´˝czyzna przychodzi w deszczu. W opowiadaniach Gabriela Garcíi Márqueza mo˝na znaleêç zaczàtki jego s∏ynnych powieÊci, pierwowzory przysz∏ych bohaterów, fragmenty opowiadaƒ stanowiàce inne wersje wàtków Z∏ej godziny, Stu lat samotnoÊci czy Jesieni patriarchy. Ale to w∏aÊnie w opowiadaniach García Márquez najpe∏niej ukazuje magi´ Karaibów i cudowny Êwiat w∏asnej, niczym nieskr´powanej wyobraêni.

Gabriel García Márquez JESIE¡ PATRIARCHY Prze∏o˝y∏ Carlos Marodán Cassas OpowieÊç o dyktatorze, jego nieograniczonej w∏adzy i trwajàcej wiecznoÊç agonii, jest summà latynoamerykaƒskich dyktatur i naros∏ej wokó∏ tych dyktatur literatury. Wszystko w tej opowieÊci jest niejednoznaczne, wàtpliwe, sprzeczne, wykluczajàce si´, zaskakujàce i banalne zarazem. Historia splata si´ z baÊnià, hagiografia z brukowà tandetà, pieÊni ˝ebracze z symfoniami Brucknera. A wszystko to dzi´ki niezwyk∏ej, wielog∏osowej narracji, w której monolog dyktatora przeglàda si´ w lustrze innych relacji i reakcji, jak choçby wtedy, gdy z poczàtkiem XX wieku opowiada o niezwyk∏ym spotkaniu sprzed wielu lat, z dziwnie zachowujàcymi si´ za∏ogami trzech karawel, przeÊwiadczonymi, i˝ odkryli zupe∏nie nowy làd. Humor, maestria i gorycz. I absolutne arcydzie∏o realizmu magicznego.

Marquezowska opowieÊç o pu∏kowniku oczekujàcym na uznanie jego praw kombatanckich i przyznanie mu renty jest wstrzàsajàcym, choç pe∏nym charakterystycznej dla kolumbijskiego twórcy ironii, studium o ludzkiej samotnoÊci i godnoÊci. Zaliczana do arcydzie∏ wspó∏czesnej prozy iberoamerykaƒskiej stanowi obok pierwszych opowiadaƒ Garcíi Márqueza i Szaraƒczy jeden z elementów historii Macondo i sagi rodu Buendía.

Gabriel García Márquez Z¸A GODZINA Prze∏o˝y∏a Anna Trznadel-Szczepanek Z∏a godzina to kronika terroru, zapis obezw∏adniajàcego strachu, który doprowadza mieszkaƒców miasteczka do ˝ycia jedynie chwilà bie˝àcà, niemal˝e poza czasem, poza historià. Choç napisana wczeÊniej ni˝ Sto lat samotnoÊci, jest opisem Macondo nieÊwiadomego w∏asnej historii, w której rozczytujà si´ miliony czytelników nie z tej historii, nie z tego Êwiata i nie z tego strachu.


26

27

Julio Cortázar KSIÑ˚KA DLA MANUELA Prze∏o˝y∏a Zofia Chàdzyƒska Ksià˝ka nietypowa dla Cortázara, ma∏o oniryczna, ma∏o ludyczna, ma∏o magiczna. Jest rodzajem moralno-politycznego przes∏ania, adresowanego do m∏odego pokolenia, wysnutego z konkretnych wydarzeƒ powszedniego dnia: z doniesieƒ prasowych, z uczestnictwa w imprezach kulturalnych, z rozmów i wspólnych lektur w przyjacielskim gronie. Ta kronika codziennego ˝ycia, prze˝ywana i komentowana przez ludzi wra˝liwych i Êwiat∏ych, tworzy oryginalnà „Ksià˝k´ dla Manuela” – synka jednego z przyjació∏, ale w∏aÊciwie dla ca∏ego pokolenia. Cortázar przekonuje, ˝e zawsze trzeba byç po stronie sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, pokazuje, do czego prowadzi nienawiÊç, nacjonalizm i przemoc.

SIERPIE¡ Liczba stron 440 ISBN 978-83-7495-752-6 Format 133 205 mm Oprawa twarda

Prze∏o˝y∏a Zofia Chàdzyƒska

• druga po Domu ojca powieÊç hiszpaƒskiego autora wydana przez wydawnictwo MUZA • kilkanaÊcie niezwykle barwnych opowieÊci o wspó∏czesnych mieszkaƒcach Rzymu • nowatorska fabu∏a, poetycki j´zyk i elementy autobiograficzne

Premiera MARCA Liczba stron 224 ISBN 978-83-7495-718-2 Format 130 205 mm Oprawa broszurowa

W ksi´garniach:

Rosa Montero INSTRUKCJA, JAK OCALIå ÂWIAT Prze∏o˝y∏a Katarzyna Mojkowska KWIECIE¡ Liczba stron 464 ISBN 978-83-7495-751-9 Format 133 205 mm Oprawa twarda

Julio Cortázar GRA W KLASY Prze∏o˝y∏a Zofia Chàdzyƒska

CZERWIEC Liczba stron 688 ISBN 978-83-7495-870-7 Format 133 205 mm Oprawa twarda

Prze∏o˝y∏a Katarzyna Górna

Bohater i zarazem narrator jest t∏umaczem. W∏aÊnie koƒczy przek∏ad powieÊci kryminalnej w∏oskiego pisarza, opowiadajàcej o tajemniczym morderstwie, które mia∏o miejsce we W∏oszech za czasów Mussoliniego. Za szeÊç dni opuÊci miasto i wyjedzie do rodzinnej Granady. Na kartach ksià˝ki postanawia po˝egnaç si´ z ludêmi, których pozna∏ w Rzymie. Wspomina swojà kochank´, jej m´˝a, w∏aÊciciela kamienicy, w której mieszka, boloƒskà panià profesor od semiotyki, znajomego ekonomist´ zwiàzanego ze skorumpowanym rzàdem. Wszyscy oni noszà w sobie jakàÊ tajemnic´, ich historie sà nies∏ychanie prawdziwe, a zarazem poprzez specyficzny sposób narracji wydajà si´ nierealne.

Julio Cortázar WIELKIE WYGRANE G∏ównà wygranà jednej z argentyƒskich loterii jest rejs luksusowym statkiem wycieczkowym „Malcolm”. W licznej grupie zwyci´zców przypadek styka ze sobà osoby z wielu Êrodowisk spo∏ecznych i zawodowych, ludzi o odmiennym sposobie bycia i przeró˝nych doÊwiadczeniach. ¸àczy ich wiara, ˝e wielka wygrana b´dzie poczàtkiem nowego i w pe∏ni szcz´Êliwego ˝ycia. Dziwne wydarzenia – nieoczekiwany wybuch epidemii wÊród za∏ogi, kwarantanna i wojskowy rygor – zamieniajà beztroski rejs w ponury i bolesny absurd, a znakomità powieÊç, nawiàzujàcà do najlepszych wzorców literatury realistycznej (choçby do Czarodziejskiej góry Tomasza Manna), przekszta∏cajà w charakterystyczne dla Julio Cortázara gry ze Êwiatami równoleg∏ymi. Tà powieÊcià, opublikowanà w roku 1960, argentyƒski twórca udowodni∏, i˝ nie tylko w przestrzeni opowiadania potrafi ˝onglowaç najró˝niejszymi formami, emocjami i humorem.

Justo Navarro FINALMUSIK

To ksià˝ka szczególna: mo˝na jà czytaç w nieskoƒczonoÊç, odkrywajàc coraz to inne konteksty, uk∏adajàc za ka˝dym razem nowe warianty zakoƒczenia poszczególnych wàtków, zmieniajàc kolejnoÊç rozdzia∏ów i stron. Gra w klasy, najs∏ynniejsza z ksià˝ek Cortázara, wydana w Polsce w 1968 roku, niemal od razu sta∏a si´ ksià˝kà kultowà. Wszystkie jej egzemplarze by∏y „zaczytane”, a wznowienia natychmiast znika∏y z pó∏ek. Potem nastàpi∏a wieloletnia przerwa, ca∏e jedno pokolenie nie zna∏o Cortázara, jego specyficznego „do˝ylnego” sposobu pisania, jego jak˝e osobistego podejÊcia do czytelnika.

• trzecia – po Córce Kanibala i Stàd do Tartaru – ksià˝ka hiszpaƒskiej autorki wydana w wydawnictwie MUZA • „˚ycie jest pi´kne, pogmatwane i pe∏ne cierpienia. Ta baʃ dla doros∏ych próbuje cieszyç si´ pi´knem, nazwaç cierpienie i poÊmiaç si´ z tego przepi´knego ob∏´du, w jakim ˝yjemy”.

Premiera LIPCA ISBN 978-83-7495-834-9 Format 130 205 mm Oprawa broszurowa

Cztery postaci zanurzone w apokaliptycznej nowoczesnoÊci wielkiego miasta odkryjà, jak skrzy˝uje si´ ich przeznaczenie. Owdowia∏y taksówkarz, który nie potrafi poradziç sobie z utratà ˝ony, rozczarowany ˝yciem lekarz, afrykaƒska prostytutka wbrew wszystkiemu radzàca sobie w ˝yciu oraz stara kobieta naukowiec to g∏ówni bohaterowie tej powieÊci. W tle zaÊ pojawià si´: seryjny morderca, sadomasochistyczne kobiety dominy, odrobina ekstrawagancji i kilka maleƒkich cudów. Oto opowieÊç o nadziei, tragikomedia, która raz bawi, raz porusza. Intensywna historia hipnotyzujàca czytelnika od pierwszej do ostatniej strony.

Julián Ríos KOROWÓD CIENI Prze∏o˝y∏a Marta Szafraƒska-Brandt • bardzo ciekawy przypadek w historii literatury: utwór napisany przez dwudziestokilkuletniego autora, a opublikowany, ze wzgl´dów cenzuralnych, dopiero po 40 latach • jedno zagubione miasteczko, dziewi´ç epizodów, a w ka˝dym fascynujàca kronika rodzinnych k∏ótni o spadek, historii mi∏osnych, okrucieƒstw wojny, aktów zazdroÊci i zemsty • mistrzowska proza m∏odego pisarza porównywana do prozy Márqueza PowieÊç z Tamogi, jak g∏osi podtytu∏, zbudowana jest z dziewi´ciu epizodów powiàzanych osobami bohaterów, a przede wszystkim miejscem akcji, które jest jakby samodzielnym bohaterem literackim. Na ka˝dej stronie powieÊci czujemy wszechobecnà wilgoç, wod´, nieustanny deszcz, który sprowadza portugalskà i galisyjskà chandr´ – saudade – màci widzenie, prowokuje przeciwnoÊci losu.

W ksi´garniach:

Premiera WRZEÂNIA Liczba stron 144 ISBN 978-83-7495-729-8 Format 125 190 mm Oprawa broszurowa


28

29

Enrique Vila-Matas EKSPLORATORZY PRZEPAÂCI Prze∏o˝yli Katarzyna Okrasko, Carlos Marrodán Casas Po trzech metaliterackich powieÊciach (m.in. Bartleby i spó∏ka) poÊwi´conych syndromom twórczej niemo˝noÊci, literackiego zaniemówienia, swoistym ucieczkom wielkich pisarzy w milczenie czy nawet w samounicestwienie, Enrique Vila-Matas postanowi∏ po wielu latach wróciç do opowiadaƒ, w których miast eseistycznych konstrukcji, erudycyjnych wywodów, literatury o literaturze, do g∏osu dojÊç ma samo ˝ycie, bohaterowie z krwi i koÊci, rozterki zwyk∏ego, szarego cz∏owieka. I jak zwykle u hiszpaƒskiego mistrza mistyfikacji i kamufla˝u, „samo ˝ycie” okazuje si´ czymÊ wi´cej albo czymÊ jeszcze mniej, a zwykli bohaterowie stajà si´ „eksploratorami przepaÊci”. Opowiadania zaÊ kolejnà zabawà autora Krótkiej historii literatury przenoÊnej z przeró˝nymi konwencjami i konwenansami.

Arne Dahl MISTERIOSO © Arne Dahl – © Sara Arnald

Prze∏o˝y∏a Dominika Górecka

W wydawnictwie ukaza∏y si´:

Znany szwedzki finansista zostaje brutalnie zamordowany, po nim kolejny i jeszcze nast´pny. W celu wykrycia sprawcy komenda policji tworzy specjalnà Grup´ A, z∏o˝onà z szeÊciu policjantów z ca∏ego kraju. Grupa ma za zadanie wykryç, kto jest sprawcà zuchwa∏ych zabójstw. Media nazwa∏y morderc´ ¸owca Rekinow. Âlady wiodà do rosyjskiej mafii. W trakcie poÊcigu za seryjnym mordercà upada pi´kna, lecz fa∏szywa fasada wielkich interesów, ods∏aniajà si´ brudy, perwersja i gwa∏ty. Arne Dahl daje nam próbk´ Êwietnego stylu i niezwyk∏ej zr´cznoÊci w komponowaniu emocjonujàcej powieÊci kryminalnej. Wszystkie jego ksià˝ki to doskona∏y obraz spo∏eczeƒstwa i komentarz do wspó∏czesnoÊci. To mocne krymina∏y w tak popularnym dziÊ skandynawskim stylu.

Premiera WRZEÂNIA ISBN 978-83-7495-845-5 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

© Arne Dahl – © Sara Arnald

Premiera WRZEÂNIA ISBN 978-83-7495-846-2 Format 125 190 mm Oprawa broszurowa

• Arne Dahl to mi´dzynarodowej s∏awy autor powieÊci kryminalnych; to pseudonim znanego szwedzkiego pisarza, krytyka i badacza literatury • Misterioso to pierwsza z 11 powieÊci o s∏ynnej dochodzeniowej Êledczej Grupie A zajmujàcej si´ przest´pstwami kryminalnymi o mi´dzynarodowym zasi´gu • ksià˝ki Arne Dahla sà t∏umaczone na 14 j´zyków


30

31

Daniel Silva REGU¸Y MOSKWY Prze∏o˝y∏ J´drzej Burakiewicz • kolejny doskona∏y thriller o Gabrielu Allonie mistrza powieÊci szpiegowskiej i sensacyjnej • nieoczekiwane zwroty akcji, szaleƒcze tempo wydarzeƒ, Êwietna rozrywka, a jednoczeÊnie bystra analiza rodzàcych si´ na Wschodzie zagro˝eƒ • krytycy jednog∏oÊnie uznali Regu∏y Moskwy za najlepszà jak dotàd powieÊç Daniela Silvy Gabriel Allon, agent, definitywnie odchodzi ze s∏u˝by, by zostaç konserwatorem sztuki. Niestety zostaje wplàtany w zabójstwo pewnego dziennikarza i trafia do Rosji. Odkrywa, ˝e gra szpiegowska, w którà zosta∏ wciàgni´ty, toczy si´ o stawk´, jakiej jeszcze nigdy nie widzia∏. Teraz musi graç wed∏ug regu∏ Moskwy. To nie jest ponura Moskwa z czasów Zwiàzku Radzieckiego, ale Moskwa wspó∏czesna, p∏awiàca si´ w petrodolarowym dostatku i luksusie. To tutaj m∏ode pokolenie wiernych wyznawców Stalina knuje spisek, który pozwoli im odzyskaç utracone mocarstwo i rzuciç wyzwanie odwiecznemu wrogowi – Stanom Zjednoczonym. Jednym ze spiskowców jest Iwan Charkow, by∏y agent KGB, który na gruzach ZSRR wybudowa∏ Êwiatowe imperium inwestycyjne. Jego cz´Êcià sà ukryte interesy, lukratywne i zarazem Êmiertelnie niebezpieczne. Charkow handluje bronià i w∏aÊnie ma zamiar dostarczyç najnowoczeÊniejsze rosyjskie uzbrojenie Al-Kaidzie. Je˝eli Allon nie dowie si´ na czas, gdzie i kiedy ma zostaç przekazany towar, Êwiat b´dzie Êwiadkiem najkrwawszych zamachów terrorystycznych od 11 wrzeÊnia 2001. A czasu jest niewiele...

Premiera MAJA Liczba stron 384 ISBN 978-83-7495-809-7 Format 155 235 mm Oprawa broszurowa ISBN 978-83-7495-827-1 Format 155 235 mm Oprawa twarda z obwolutà

W wydawnictwie MUZA ukaza∏y si´:

Patroni medialni


32

33

Premiera MARCA Liczba stron 424 ISBN 978-83-7495-789-2 Format 130 205 mm Oprawa broszurowa

Scott Mariani SPISEK MOZARTA

Ricardo Piglia SPALONA FORSA

Prze∏o˝y∏a Magdalena Bugajska

Prze∏o˝y∏a Barbara Jaroszuk

• Scott Mariani, autor rewelacyjnych thrillerów, jest prównywany do Dana Browna i Roberta Ludluma, a Ben Hope, g∏ówny bohater kolejnych ksià˝ek, to niewàtpliwie m∏odszy brat Jasona Bourne'a • Mariani zadebiutowa∏ Êwietnà Tajemnicà alchemika (MUZA 2008)

• oparta na faktach historia, którà Êmia∏o mo˝na porównaç do filmów: Bonnie & Clyde, Urodzeni mordercy i Tajemnica Brokeback Mountain • ksià˝ka o mi∏oÊci, zdradzie i heroicznej walce – historia, której bohaterowie przebojem weszli do literatury • powieÊç przywo∏uje znanà z opowiadaƒ Borghesa i tekstów Gombrowicza atmosfer´ argentyƒskiego marginesu

Leigh Llewellyn, pi´kna gwiazda opery i pierwsza mi∏oÊç Bena Hope'a, prosi go o pomoc w rozwiàzaniu zagadki tajemniczej Êmierci swojego brata. Oliver zginà∏ podobno wskutek nieszcz´Êliwego wypadku. Sta∏o si´ to w czasie, kiedy próbowa∏ wyjaÊniç okolicznoÊci tajemniczej Êmierci Mozarta. Jednak fakty dotyczàce wypadku Oliviera dziwnie do siebie nie pasujà. Jego notatki ujawniajà, ˝e Mozart – szanowany cz∏onek lo˝y masoƒskiej – prawdopodobnie zosta∏ zamordowany przez od∏am stowarzyszenia wolnomularzy. Pewne wskazówki znajdujà si´ w starym liÊcie, który przypuszczalnie tu˝ przed Êmiercià napisa∏ sam kompozytor. Leigh i Ben docierajà do p∏yty ze sfilmowanym rytualnym morderstwem i nagle orientujà si´, ˝e groêna sekta, ta sama, co za czasów Mozarta, dzia∏a nadal. Jej cz∏onkowie gotowi sà na wszystko, byle tylko utrzymaç w tajemnicy swoje istnienie. Od sennych wie˝yczek Oxfordu i kr´tych kana∏ów Wenecji, przez majestatyczny Wiedeƒ i oÊnie˝one góry S∏owenii – Leigh i Ben rozpoczynajà szaleƒczy poÊcig przez Europ´, by odkryç prawd´ o liÊcie napisanym przez Amadeusza.

Gaucho Dorda, brutalny osi∏ek i narkoman o sk∏onnoÊciach schizofrenicznych, oraz drobny, inteligentny, pochodzàcy z dobrej rodziny Nene Brignone, przezywani bliêniakami, nie ró˝nià si´ od innych filmowych czy literackich duetów przest´pczych przynajmniej w jednym: sà parà. Ich uczucie daleko zresztà wykracza poza wymiar seksualny. ¸àczà ich przede wszystkim wspomnienia i kolejne skoki. Razem z kilkoma wspólnikami planujà napad na jeden z banków w San Fernando. Ricardo Piglia opowiada prawdziwà histori´, odnotowanà w policyjnych aktach, mistrzowsko przeplatajàc fikcj´ z rzeczywistoÊcià, skutecznie budujàc napi´cie. Przytacza opinie Êwiadków, relacje prasowe, wypowiedzi policjantów. JednoczeÊnie wprowadza wiele wàtków pobocznych, szczegó∏owo opisujàc Buenos Aires i Montewideo lat 60.

Premiera CZERWCA Liczba stron 168 ISBN 978-83-7495-782-3 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Scott Mariani PROROCTWO SÑDNEGO DNIA Prze∏o˝y∏ Wojciech J´druszek

W ksi´garniach:

• szybka akcja tej wysokooktanowej powieÊci, jak zawsze z Benem Hope’em w roli g∏ównej, zachwyci mi∏oÊników twórczoÊci Dana Browna i wielbicieli Jasona Bourne’a • trzecia po Tajemnicy alchemika i Spisku Mozarta ksià˝ka Scotta Marianiego Ben Hope, by∏y komandos SAS, s∏u˝b specjalnych Jej Królewskiej MoÊci, rezygnuje z pracy polegajàcej na poszukiwaniu porwanych osób i podejmuje decyzj´ o powrocie na przerwane wiele lat temu studia teologiczne. Nie zdaje sobie sprawy, ˝e los znów sp∏ata mu figla… Szukajàc zaginionej badaczki, Zoe Bradbury, zajmujàcej si´ archeologià biblijnà, zostaje wplàtany w wyjàtkowo niebezpiecznà misj´. Jakà staro˝ytnà tajemnic´ odkry∏a Zoe? Kto zrobi wszystko, aby sekret ten nie ujrza∏ Êwiat∏a dziennego? Z Grecji akcja ksià˝ki przenosi si´ na g∏´bokie amerykaƒskie Po∏udnie i do Êwi´tego miasta, Jerozolimy. Tam Ben orientuje si´, ˝e walczy nie tylko o siebie i Zoe, lecz tak˝e o ˝ycie wielu milionów ludzi. Stawka jest przera˝ajàco wysoka, czasu zaÊ na unikni´cie katastrofy, która mo˝e byç poczàtkiem Apokalipsy, jest coraz mniej.

Tonino Benacquista ZNOWU MALAVITA Premiera SIERPNIA ISBN 978-83-7495-841-7 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Prze∏o˝y∏a Ma∏gorzata Koz∏owska • kolejne perypetie jednego z nowojorskich szefów mafii – Giovanniego Manzoniego i jego najbli˝szych, poznanych w Malavicie • pe∏na humoru, gry s∏ownej, ironii i paradoksów sytuacyjnych powieÊç o oryginalnej rodzinie, która stara sobie u∏o˝yç ˝ycie w nowych warunkach

W ksi´garniach:

Premiera CZERWCA Liczba stron 368 ISBN 978-83-7495-823-3 Format 130 205 mm Oprawa broszurowa

W zamian za ujawnienie nazwisk kilku amerykaƒskich mafiosów Giovanni otrzyma∏ od FBI status Êwiadka koronnego, nowà to˝samoÊç i mo˝liwoÊç zamieszkania w ma∏ym miasteczku Mazenc w Prowansji pod sta∏ym nadzorem agentów s∏u˝b specjalnych. Obecnie nazywa si´ Frederick Wayne i mieszka wraz z ˝onà Maggie, która z kury domowej przemienia si´ w kobiet´ interesów, córkà Belle, która zakochuje si´ z wzajemnoÊcià w chorobliwie nieÊmia∏ym informatyku, i synem Warrenem, chcàcym zerwaç z traumatycznà przesz∏oÊcià i zapomnieç o wszystkich oglàdanych w dzieciƒstwie przekr´tach ojca. Tak jak w pierwszej cz´Êci Giovanniemu towarzyszy wierna suczka Malavita, obserwatorka i s∏uchaczka wszystkich jego rozterek, rozterek szefa mafii na przymusowym bezrobociu.


34

35

Alexander McCall Smith 44 SCOTLAND STREET

Reyes Calderón ZBRODNIE LICZBY PIERWSZEJ

Prze∏o˝y∏a El˝bieta McIver

Prze∏o˝yli Joanna Ostrowska, Grzegorz Ostrowski

• Alexander McCall Smith napisa∏ ponad 60 ksià˝ek; w Polsce jest znany jako autor bestsellerowej serii Kobieca Agencja Detektywistyczna Nr 1 • wydawnictwo MUZA proponuje czytelnikom inny cykl tego˝ autora. Tym razem zapraszamy do Szkocji, do Edynburga, aby poznaç mieszkaƒców kamienicy przy 44 Scotland Street. Cykl obejmuje 6 tytu∏ów, najnowszy uka˝e si´ w sierpniu 2010 roku • dziennik „The Times” pisa∏, ˝e ksià˝ki McCall Smitha sà jak goràce kakao w mroêny wieczór, jak ciep∏a bielizna na zimowe dni, i w ogóle powinny byç zapisywane przez lekarzy jako lek na zimowà chandr´. Takie faktycznie sà te ksià˝ki, zabawnie ilustrowane przez wspó∏pracujàcego z autorem Iaina McIntosha

• trzymajàcy w napi´ciu krymina∏, hipnotyczny i urzekajàcy, w stylu Imienia ró˝y • kradzie˝ PrzenajÊwi´tszego Sakramentu, znikni´cie opata i tajemnicze morderstwa • magiczna liczba pierwsza jako klucz do rozwiàzania zagadki kryminalnej

Pierwszy tom cyklu wprowadza w atmosfer´ kamienicy w eleganckiej cz´Êci Edynburga, zamieszkanej przez bogatych bur˝ujów i nieco zblazowanych artystów, studentów i poetów. Ka˝de mieszkanie zajmujà interesujàce postaci: Pat to m∏oda wieczna studentka w zwiàzku z Bruce’em – superprzystojnym, nieprzewidywalnym i narcystycznym fanem rugby, Irena – pe∏na pretensji elegantka, matka pi´cioletniego Bertiego, dziecka geniusza, który podpali∏ gazet´ czytajàcemu jà ojcu i poddany jest terapii u znanego edynburskiego psychoanalityka. Wszystko zaÊ obserwuje i komentuje bystra i tajemnicza Domenica MacDonald. Przyjaêni si´ ona z wieloma lokalnymi osobistoÊciami. Wraz z bohaterami odwiedzamy okoliczne bary i puby. Spotykamy barwnà klientel´ – znanego pisarza Iana Rankina czy g∏oÊnego polityka Toma Dallyella. Ksià˝ki Alexandra McCalla Smitha cieszà si´ od lat niezmiennà popularnoÊcià i sà przek∏adane na wiele j´zyków.

Ginie bez wieÊci opat klasztoru benedyktynów w Leyre. Arcybiskup Pampeluny dostaje tajemniczà przesy∏k´ zawierajàcà maleƒkà trumn´ z ludzkim palcem w Êrodku. W opuszczonej kaplicy Mendigorría zostajà odnalezione cia∏a dwóch duchownych w porozrywanych habitach, ka˝dy z nich pozbawiony jest jednego palca, a przy zw∏okach znaleziona zostaje spora iloÊç pieni´dzy i wykradziony wczeÊniej z koÊcio∏a San Salvador de Leyre staro˝ytny relikwiarz Lignum Crucis. Wszystko wydaje si´ wskazywaç na to, ˝e morderca wyzywa policj´ na pojedynek.

Premiera KWIETNIA Liczba stron 560 ISBN 978-83-7495-807-3 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Frédérique Molay WITAJCIE W MURDERLANDZIE Prze∏o˝y∏a Gra˝yna Majcher • co dzieje si´ kiedy Êwiat wirtualny ca∏kowicie miesza si´ z rzeczywistoÊcià i zaczyna niebezpiecznie nià kierowaç? Dlaczego fantazje postaci wirtualnych spe∏niajà si´ naprawd´? • m∏odym czytelnikom – ku przestrodze! • Frédérique Molay jest laureatkà presti˝owej nagrody Prix du Quai des Orfevres 2007 za powieÊç kryminalnà La 7e femme Nathan, rozwiedziony profesor Harvardu, mieszka w Bostonie. Wolny czas sp´dza przed komputerem, oddajàc si´ internetowej rozrywce, jakà jest Island – wirtualna gra, gdzie w szcz´Êliwym Êwiecie ka˝dy mo˝e byç, kim chce i wieÊç beztroskie ˝ycie. Gra staje si´ dla niego azylem. Pewnego wieczoru Nathan, b´dàc wirtualnym Natem, potràca samochodem kobiet´, która pojawia si´ na drodze nie wiadomo skàd. Mog∏oby si´ nawet wydawaç, i˝ desperacko rzuci∏a si´ pod ko∏a p´dzàcego auta. Jak ujawnia Êledztwo, ktoÊ jej w tym pomóg∏… Nat jest w szoku i mimo i˝ Êwiadkowie potwierdzajà jego niewinnoÊç, dr´czà go wyrzuty sumienia. Co gorsza, kiedy Nat roz∏àcza si´ i jest Nathanem, profesorem Harvardu, fikcja staje si´ rzeczywistoÊcià...

Premiera LIPCA ISBN 978-83-7495-835-6 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Eduardo Mendicutti OCHOTA NA ROZMOW¢ Prze∏o˝y∏a Bogumi∏a Wyrzykowska

Premiera SIERPNIA ISBN 978-83-7495-839-4 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Premiera SIERPNIA ISBN 978-83-7495-843-1 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

• ironiczna, pe∏na buntu opowieÊç cz∏owieka o innej orientacji seksualnej, o cenie, jakà trzeba zap∏aciç, za bycie innym Nerczan jest homoseksualistà. Ma 76 lat. Mieszka za sparali˝owanà siostrà Antonià, którà si´ opiekuje. Pracuje jako manikiurzysta w La Algaidzie, chodzàc po domach starszych dam z towarzystwa. Swoimi obserwacjami, przemyÊleniami i prze˝yciami dzieli si´ z klientkami i siostrà. Mówienie jest dla niego terapià, antidotum na wszystkie troski. Mendicutti zmusza czytelnika do refleksji nad losem tych, których spo∏eczeƒstwo spycha na margines, spuszczajàc na nich zas∏on´ milczenia. Komentuje fakty teraêniejsze i te z przesz∏oÊci, rekonstruuje ˝ycie swoje i Antonii. W ten sposób rozprawia si´ z ma∏omiasteczkowà mentalnoÊcià. Ze skinami malujàcymi na jego domu obraêliwe teksty, z ojcem, który nigdy nie pogodzi∏ si´ z homoseksualizmem syna. Robi to w mistrzowski sposób.


Yrsa Sigurdardóttir LÓD W ˚Y¸ACH Prze∏o˝y∏ Jacek Godek • kolejny thriller Yrsy Sigurdardóttir z prawniczkà Thorà w roli g∏ównej • k∏opoty kredytowe firmy prowadzàcej odwierty na Grenlandii i tajemnicze znikni´cie jej trzech pracowników sprowadzajà Thor´ i towarzyszàce jej osoby na wschodnie, prawie niezamieszkane tereny wyspy • surowy klimat, mordercze warunki, panujàce przez wi´kszoÊç dnia ciemnoÊci i ciàg∏a obecnoÊç tajemniczych mocy czynià t´ opowieÊç prawdziwie mro˝àcà krew w ˝y∏ach Grupa Thory przybywa na wschodnie wybrze˝e Grenlandii, gdzie zostaje odci´ta od Êwiata. KtoÊ uszkodzi∏ czasze anten satelitarnych, nie dzia∏ajà telefony komórkowe, w kampusie brak natrysków i jedzenia. Okolica uwa˝ana jest przez autochtonów za przekl´tà i ca∏y czas wydaje si´, ˝e ktoÊ obserwuje cz∏onków ekipy. Pierwsza noc jest niczym koszmar, a rankiem bohaterowie odnajdujà zw∏oki z ogromna dziurà mi´dzy ˝ebrami. Dziwnym znaleziskiem jest tak˝e figurka Tupilaka oraz ludzkie koÊci, poupychane w szufladach niektórych pracowników. Mieszkaƒcy pobliskiej osady nie zapuszczajà si´ w te rejony, nie chcà rozmawiaç z przyjezdnymi. Swoje Êledztwo Thora zaczyna od przeczytania ksià˝ki o miejscowych wierzeniach i historii wschodniej Grenlandii.

W ksi´garniach:

Premiera WRZEÂNIA ISBN 978-83-7495-852-3 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa


Hanna Baku∏a HANIA BANIA. TORNADO SEKSUALNE „Dziewczynka Hania, którà doÊç ÊciÊle jest podszyta pisarka Baku∏a, z niedawnych w koƒcu wspomnieƒ napisa∏a o sobie ksià˝ki. Gdybym sam kiedyÊ by∏ dziewczynkà, ch´tnie bym si´ z Hanià bawi∏, ale troch´ bym si´ jej ba∏. Za to wszystkie potrawy przez nià przyrzàdzone jad∏bym z wielkim apetytem. Hania Bania roÊnie. Potem znowu roÊnie, co sprawia, ˝e staje si´ ogromna jak dom albo góra. Màdrzeje te˝ niezmiernie szybko i staje si´ màdra jak nie wiem kto. Jak jakaÊ bania. Ma te˝ k∏opoty i problemy i nie wiadomo, jak by si´ one skoƒczy∏y, gdyby akurat nie by∏o wiadomo. Jeszcze si´ nie skoƒczy∏y. Hania Bania, dziÊ wielkoÊci odpowiedniej, a màdroÊci ˝yczliwie dla innych ujawnianej tylko, gdy trzeba, cieszy nas wieloma dzia∏aniami, a mnie i mojà wnuczk´ zw∏aszcza ksià˝kami, przy których wi´kszoÊç innych jest do bani”. Jerzy Bralczyk Urocza powieÊç dla absolutnie wszystkich!!! Hania Bania z uroczej grubej dziewczynki staje si´ lolitkà – tornadem seksualnym. Wiecznie zakochana bez wzajemnoÊci wchodzi w doros∏y Êwiat z rozwodem rodziców w tle. Ksià˝ka zabawna jak poprzednie przygody Hani Bani i bardzo interesujàca ze wzgl´du na obserwacje czasów koƒca epoki Gomu∏ki, zakoƒczonej marcem '68.

W ksi´garniach:

Premiera PAèDZIERNIKA ISBN 978-83-7495-854-7 Format 140 205 mm Oprawa broszurowa


40

41

Krystyna Gucewicz ZACZEKAJ NA KONIEC DESZCZU

Anna Mieszkowska DZIECI IRENY SENDLEROWEJ

• poetycka, wzruszajàca autobiografia Krystyny Gucewicz, dziennikarki, poetki, autorki Pogrzebu wróbla, tomików poezji Serce na smyczy, Przytul mnie/Tabletki na mi∏oÊç, kocham ci´ – wiersze kardiologiczne

„Ludzie dzielà sià na dobrych i z∏ych. NarodowoÊç, rasa, religia nie majà znaczenia. Tylko to, jakim si´ jest cz∏owiekiem”. Irena Sendlerowa (1910–2008)

Ta historia, a w∏aÊciwie mnóstwo tych historii wydarzy∏o si´ z mi∏oÊci. Z przepastnej, narkotycznej, nieokie∏znanej mi∏oÊci dwojga ludzi, którzy przez ca∏e ˝ycie wpadali na siebie i beztrosko rozstawali si´, nie potrafiàc zrozumieç przeznaczenia.(...) Nie powiód∏ si´ zupe∏nie plan literackiego kamufla˝u. Chichot podÊwiadomoÊci spowodowa∏, ˝e ksià˝ka ze strony na stron´ stawa∏a si´ autobiografià. I jest nià. Jest wiernym obrazem mojej gry w ˝ycie. Chocia˝ pewnie niejedno jeszcze mog∏abym sobie przypomnieç... (fragment wst´pu)

• historia niezwyk∏ej kobiety, która uratowa∏a w czasie Zag∏ady 2500 ˝ydowskich dzieci... • specjalne wydanie ksià˝ki Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej, uzupe∏nione o rozdzia∏ ˚ycie po ksià˝ce

Premiera KWIETNIA Liczba stron 272 ISBN 978-83-7495-816-5 Format 125 205 mm Oprawa twarda

John Kent Harrison na podstawie ksià˝ki Matka dzieci Holocaustu napisa∏ scenariusz i wyre˝yserowa∏ film Dzieci Ireny Sendlerowej, w którym g∏ównà rol´ zagra∏a zdobywczyni Oskara Anna Paquin. Na ekranie mo˝na równie˝ zobaczyç znanych polskich aktorów: Danut´ Stenk´, Maj´ Ostaszewskà, Olg´ Bo∏àdê, Krzysztofa Pieczyƒskiego i Jerzego Nowaka.

W ksi´garniach:

MARZEC Liczba stron 376 ISBN 978-83-7495-766-3 Format 155 x 235 mm Oprawa twarda

S∏awomir Górzyƒski BABOL • losy dwóch kolegów z jednego podwórka, tytu∏owego Babola i zwiàzanego ze Êwiatkiem przest´pczym Gerarda, na tle lat 70. w peerelowskiej Polsce • druga po Êwietnie ocenionym Kompozytorze powieÊç S∏awomira Górzyƒskiego wydana przez wydawnictwo MUZA Premiera MAJA Liczba stron 512 ISBN 978-83-7495-724-3 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

W ksi´garniach:

Babol to znienawidzone przezwisko, które za Tomkiem ciàgnie si´ przez wiele lat. Ciàgnie si´ za nim tak˝e znajomoÊç z podwórkowym tyranem, Gerardem, prowadzàc go czasami a˝ na granic´ przest´pstwa. Obaj ch∏opcy, uzdolnieni muzycznie, walczà o miejsce w szkolnej orkiestrze. Skomplikowana, niejednoznaczna relacja pomi´dzy Tomkiem a Gerardem otrze si´ zarówno o gwa∏t, kradzie˝ i str´czycielstwo, jak i o ratowanie ˝ycia, muzyczne ambicje i... eutanazj´. Jest te˝ piel´gniarka, pi´kna Stasia, która w∏asnym uporem i ci´˝kà pracà z salowej w prowincjonalnej umieralni staje si´ w koƒcu prze∏o˝onà piel´gniarek w wojewódzkim szpitalu. Barwne ˝ycie tej kobiety dramatycznie splata si´ z losem dwóch znajomych z podwórka i Stasia, niedorozwini´tego ch∏opaka, którego pami´tnik mo˝e Êmieszyç do ∏ez i zje˝yç z przera˝enia w∏osy na g∏owie. Babol to zadziwiajàco g∏´boka i szczera opowieÊç – prawdziwy tygiel wszelakich nami´tnoÊci – w której splatajà si´ losy wielu niezwyk∏ych postaci. Kompozytor, pierwsza powieÊç S∏awomira Górzyƒskiego, otrzyma∏a nominacj´ do Nagrody Literackiej Srebrny Ka∏amarz, przyznawanej przez Fundacj´ Zielona G´Ê im. Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego.

Maria Àngels Anglada SKRZYPCE Z AUSCHWITZ Prze∏o˝y∏a z kataloƒskiego Anna Sawicka • niezwyk∏a historia opowiedziana bez patosu i sentymentalizmu • narracja przeplata si´ z dokumentami historycznymi: listami funkcjonariuszy obozowych do swoich prze∏o˝onych, bezdusznymi raportami o liczbie zgonów, wykonanych egzekucji i zu˝ytych nabojów, o pozyskanej odzie˝y, kosztach utrzymania wi´êniów oraz rezultatach pseudonaukowych eksperymentów na wi´êniach • przet∏umaczona na 11 j´zyków • 100 000 egzemplarzy sprzedanych w Hiszpanii, 70 000 w Niemczech; doskona∏e recenzje w prasie Auschwitz, rok 1944. W nieludzkich warunkach obozowej egzystencji m∏ody polski ˝yd Daniel, utalentowany lutnik z Krakowa, pracuje w warsztacie stolarskim. Pewnego dnia komendant obozu, wielbiciel muzyki klasycznej, odkrywa jego niezwyk∏y talent i postanawia poddaç go niecodziennej próbie: ma wykonaç koncertowe skrzypce porównywalne do s∏ynnego stradivariusa. Daniel niezw∏ocznie rozpoczyna prac´ i w∏àcza w nià swego obozowego druha Bronka, genialnego skrzypka. Praca tak go poch∏ania, ˝e nie myÊli o tym, co go otacza, i o tym, co go czeka, jeÊli instrument nie oka˝e si´ perfekcyjny.

Premiera CZERWCA Liczba stron 128 ISBN 978-83-7495-808-0 Format 130 205 mm Oprawa broszurowa


42

43

Dina Rubina PISMO LEONARDA

Lizzie Doron SPOKOJNE CZASY

Prze∏o˝y∏a Margarita Bartosik

Prze∏o˝y∏a z hebrajskiego Magdalena Sommer • sugestywny i wzruszajàcy obraz ludzi ocalonych z Zag∏ady • historia Lealei, która pracuje w ma∏ym salonie fryzjerskim w Tel Awiwie; jej oczami czytelnik poznaje pokolenie ocalonych z Holokaustu, którzy osiedlili si´ w Izraelu, gdzie ka˝dy na swój sposób próbuje odnaleêç si´ i ˝yç w nowej ojczyênie • autorka nie epatuje koszmarnymi scenami, nie rozlicza winnych, dostarcza wielu wzruszeƒ, zachwyca ciep∏em swojej prozy Leale nie mia∏a dzieciƒstwa. Drugà wojn´ Êwiatowà prze˝y∏a ukryta w dole wykopanym w ziemi. Nie wie, skàd pochodzi, jak si´ nazywa, kim byli jej rodzice. Wspomina swój przyjazd do Izraela i ˝ycie w kibucu. Tam pozna∏a krawca Srulika, z którym wzi´∏a Êlub i mia∏a syna. Po jego Êmierci m∏odà wdowà oraz synem Etanem zaopiekuje si´ Zajczyk, przyjaciel rodziny, prowadzàcy zak∏ad fryzjerski. To on daje Lealei prac´ manikiurzystki i staje si´ jej wielkà, choç platonicznà mi∏oÊcià.

Premiera CZERWCA Liczba stron 160 ISBN 978-83-7495-821-9 Format 130 205 mm Oprawa broszurowa

• piàta powieÊç Diny Rubiny w wydawnictwie MUZA; przenosi czytelnika do wielu krajów, miast i miasteczek. Jest tu i nostalgiczny, kipiàcy ˝yciem Kijów, i zapomniane ma∏e miasteczka nad Renem czy na amerykaƒskiej prowincji, t´tniàce ˝yciem, mieniàce si´ barwami, jak na p∏ótnach malarzy • bohaterkà powieÊci jest kobieta – cyrkówka, kaskaderka – posiadajàca niezwyk∏y dar przewidywania oraz umiej´tnoÊç pisania odwróconà, lustrzanà wersjà pisma, znanego jako „pismo Leonarda”. Ów dar bo˝y jest jednak dla niej nie nagrodà, a przekleƒstwem, dominujàcym jej ˝ycie Niuta jest „dziwnym dzieckiem” dla krewnych z prowincji, którzy nie chcà si´ nià zaopiekowaç po Êmierci matki, „dziwnà dziewczynkà” dla wykszta∏conej bezdzietnej pary z Kijowa, „dziwnà uczennicà” w radzieckiej szkole, gdzie niezwyk∏oÊç jest uznawana za nienormalnoÊç i bezwzgl´dnie t´piona. Jest tak˝e „dziwnà studentkà” szko∏y cyrkowej – chocia˝ w Êrodowisku cyrkowców dziwaków akurat nie brakuje, „dziwnà Ruskà” – w s∏ynnym kanadyjskim cyrku, w którym przygotowuje lustrzane show. Odtràcana przez wszystkich stara si´ ukrywaç swoje zdolnoÊci i u∏o˝yç sobie zwyczajne ˝ycie. Chcàc uciec od cià˝àcego nad nià fatum, Anna podejmuje ostatecznà decyzj´.

Meir Shalev ROSYJSKI ROMANS Prze∏o˝y∏a Raja Bar Peled

Premiera PAèDZIERNIKA ISBN 978-83-7495-857-8 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

• barwna, zmys∏owa i zaskakujàca kronika dziejów pierwszych rodzin, walczàcych o przetrwanie w Palestynie na poczàtku XX wieku • historia rolniczej osady i jej za∏o˝ycieli opowiedziana przez Barucha, wnuka pioniera Mirkina, który przez ca∏e dzieciƒstwo i m∏odoÊç ˝y∏ w cieniu swego wspania∏ego dziadka • pionierskà osad´ zaludnia wiele przedziwnych postaci ludzi i niezwyk∏e zwierz´ta, przepe∏nia atmosfera magii i tajemnicy Trzydziestoletni dziÊ Baruch jest zamo˝nym cz∏owiekiem, w∏aÊcicielem ziemi, na której znajduje si´ miejscowy cmentarz. To on relacjonuje czytelnikom dzieje swego dziadka, który wraz z dwoma przyjació∏mi przyby∏ z Rosji do Palestyny, by budowaç nowà socjalistycznà spo∏ecznoÊç. Mirkin poÊlubi∏ pi´knà i odwa˝nà pionierk´, Fejg´ Lewin, ale do koƒca ˝ycia przeÊladowa∏o go jednak obsesyjne wspomnienie kobiety, którà kiedyÊ pozostawi∏ w Rosji.

Meir Shalev CH¸OPIEC I GO¸ÑB

Premiera WRZEÂNIA ISBN 978-83-7495-848-6 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Prze∏o˝y∏a Magdalena Sommer Historia dwóch wyjàtkowych zwiàzków mi∏osnych, rozgrywajàcych si´ w ró˝nych czasach, lecz odkrywanych przez czytelnika równolegle. Pierwsza z nich, osadzona w roku 1948, w czasach wojny o niepodleg∏oÊç Izraela, to historia uczucia dwojga m∏odziutkich go∏´biarzy – ch∏opca z kibucu i pi´knej dziewczyny o b∏´kitnych oczach, której imienia nie znamy. Ginàc na polu bitwy, ch∏opiec wysy∏a do swej ukochanej go∏´bia. Przekazuje jej tajemnic´, której rozwiàzanie poznamy na koƒcu powieÊci. Wàtek wspó∏czesny skupia si´ na ˝yciu Jaira Mendelsona, m´˝czyzny w Êrednim wieku, przewodnika turystycznego. Jair opowiada nam o kochankach i o go∏´biach, o swoim dzieciƒstwie i swej matce, która zapisuje mu w testamencie nieoczekiwany prezent – pieniàdze na remont domu, dzi´ki którym b´dzie móg∏ zakoƒczyç swoje nieudane ma∏˝eƒstwo. W nast´pstwie tej decyzji Jair spotyka ponownie przyjació∏k´ z dzieciƒstwa, Tirz´, i odnajduje mi∏oÊç swego ˝ycia.

Autor b´dzie goÊci∏ w Polsce jesienià 2010 roku!

Premiera LISTOPADA ISBN 978-83-7495-865-3 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

W ksi´garniach:


44

45

Richard Sennett KULTURA NOWEGO KAPITALIZMU • to „biografie” wielkich dzie∏, które ∏àczà analiz´ myÊli z pe∏nà anegdot narracjà o ˝yciu twórców • szybkie, fachowe i przyst´pne w lekturze wprowadzenie w problematyk´ fundamentalnych dzie∏ myÊli ludzkiej • oryginalne interpretacje znakomitych wspó∏czesnych badaczy i zarys póêniejszych losów dzie∏, „które wstrzàsn´∏y Êwiatem”

Prze∏o˝yli Grzegorz Brzozowski, Karol Os∏owski • Richard Sennett jest znany polskiemu czytelnikowi z lektury Korozji charakteru (2006) oraz Upadku cz∏owieka publicznego (2009) • autor rozwija tezy znane ju˝ z Korozji charakteru, analizujàc szczególnie: dzisiejszà walk´ z rutynà, zagadnienie potencja∏u ludzkiego i ÊciÊle z nim po∏àczonej konsumpcji

Ksià˝ki z tej serii wprowadzajà kluczowe dla opisywanych dzie∏ poj´cia. Autorom serii uda∏o si´ osiàgnàç prostot´ przekazu, a jednoczeÊnie uchroniç si´ przed uproszczeniami. Tekstu nie obcià˝ajà zbyt liczne przypisy. Na uwag´ zas∏ugujà doskona∏e indeksy sporzàdzone przez fachowców, cz∏onków Society of Indexers. Adresatem serii w Polsce sà licealiÊci i studenci m∏odszych lat, a tak˝e wszyscy, którzy sà zainteresowani tak dziedzictwem kultury, jak i wspó∏czesnà debatà publicznà.

Alberto Manguel HOMER. ILIADA I ODYSEJA Prze∏o˝y∏a Hanna Jankowska W swoim omówieniu Iliady i Odysei Alberto Manguel przedstawia nam prawie ca∏à histori´ literatury. Fantastyczna, przyprawiajàca o zawrót g∏owy podró˝ po wielkim dziele Homera i dziejach jego recepcji, od staro˝ytnoÊci po czasy wspó∏czesne. Od dokonanej przez Wergiliusza przeróbki Iliady i Odysei na rzymski epos narodowy, przez Êredniowieczny Bagdad, gdzie uczeni potrafili recytowaç z pami´ci ka˝de s∏owo Homera, a˝ do Alessandra Baricco, który Iliad´ opowiedzia∏ ca∏kiem na nowo.

Premiera MAJA Liczba stron 264 ISBN 978-83-7495-726-7 Format 128 190 mm Oprawa twarda

W serii ukaza∏y si´:

Premiera STYCZNIA Liczba stron 176 ISBN 978-83-7495-785-4 Format 125 190 mm Oprawa broszurowa

Stara wizja nowoczesnego kapitalizmu, który pozwala∏ ludziom na kszta∏towanie swego ˝ycia, wytycza∏ jasne Êcie˝ki awansu, gdzie regu∏y by∏y klarowne i pozwala∏y osiàgaç poczucie bezpieczeƒstwa, zosta∏a dziÊ wyparta dok∏adnie przez coÊ odwrotnego: wypowiedziano wojn´ rutynie, biurokracji, w imi´ wi´kszej elastycznoÊci, efektywnoÊci, wolnoÊci, potencja∏u i utowarowaniu cz∏owieka, które przynios∏y ludziom przede wszystkim brak bezpieczeƒstwa, wpisany w logik´ nowego porzàdku.

Richard Sennett ETYKA DOBREJ ROBOTY Prze∏o˝y∏ Jan Dzierzgowski Jednym z podstawowych motywów ludzkiego dzia∏ania jest pragnienie, aby dobrze wykonywaç swojà robot´. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e czas kunsztu przeminà∏ wraz z nastaniem spo∏eczeƒstwa przemys∏owego. Sennett powiada jednak, ˝e Êwiat fachowców to nie tylko wymagajàce wysokich kwalifikacji prace manualne. Programista komputerowy, lekarz, rodzic, obywatel – wszyscy powinni staç si´ fachowcami w swych dziedzinach. Autor zastanawia si´ nad etykà dobrej roboty dzisiaj i w dawnych epokach. Ukazuje zwiàzki mi´dzy pracà fizycznà a wartoÊciami etycznymi. Podwa˝a te˝ utarte przekonania dotyczàce dobrej roboty we wspó∏czesnym Êwiecie. Zabiera wi´c czytelnika w podró˝ w czasie i przestrzeni na spotkanie ze staro˝ytnymi ceglarzami i renesansowymi z∏otnikami, paryskimi drukarzami z epoki OÊwiecenia i londyƒskimi robotnikami z poczàtków industrializacji. Okazuje si´, ˝e ludzie wytyczajà od dawna fa∏szywe granice, rozdzielajàc praktyk´ i teori´, technik´ i ekspresj´, fachowca i artyst´, twórc´ i u˝ytkownika; tymczasem podzia∏y te majà fatalne skutki dla funkcjonowania wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa. Historia fachów i fachowców uczy rozmaitych sposobów organizowania pracy, pos∏ugiwania si´ narz´dziami i myÊlenia o surowcach czy materia∏ach, które to sposoby pozostajà godne rozwa˝enia i mogà sprawiç, ˝e ka˝dy z nas umiej´tniej pokieruje w∏asnym ˝yciem.

Premiera KWIETNIA Liczba stron 384 ISBN 978-83-7495-797-7 Format 125 190 mm Oprawa broszurowa

Joseph Heath, Andrew Potter BUNT NA SPRZEDA˚. DLACZEGO KULTURY NIE DA SI¢ ZAG¸USZYå Prze∏o˝y∏a Hanna Jankowska • prowokujàca ksià˝ka, która rozgniewa i rozbawi zarówno kontrkulturowych buntowników, jak i ich przeciwników z prawicy • przenikliwe i dowcipne oskar˝enie trendów konsumenckich autorstwa dwóch kanadyjskich naukowców i publicystów

Premiera MAJA Liczba stron 472 ISBN 978-83-7495-805-9 Format 125 190 mm Oprawa broszurowa

Ten niejednoznaczny tytu∏ tak naprawd´ powinien byç odczytany jako „oszustwo podajàce si´ za bunt”. Dwaj m∏odzi kanadyjscy uczeni, publicyÊci i filozofowie, sami kiedyÊ uczestniczàcy w alterglobalistycznych akcjach, w tej ksià˝ce stwierdzajà, ˝e tak naprawd´ „antykonsumpcyjne” z za∏o˝enia produkty wcale nie podwa˝ajà konsumpcjonizmu, a przeciwnie, wzmacniajà go. Zdroworozsàdkowymi argumentami obalajà ró˝ne „Êwi´toÊci” kontrkultury, polemizujà z niektórymi tezami Naomi Klein, Michaela Moore'a czy Herberta Marcusego. Rozprawiajà si´ ze zwolennikami zdrowej ˝ywnoÊci, „etycznego marketingu”, duchowoÊci Wschodu, medycyny alternatywnej, cz´sto w przewrotny i dowcipny sposób obna˝ajàc ich pozerstwo. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e autorzy nie sà wrogami antykonsumpcjonizmu, kontrkultury, antykapitalizmu, zwracajà tylko uwag´ na fakt, ˝e blisko pó∏ wieku dzia∏alnoÊci krytyków kapitalizmu nie przynios∏o wymiernych rezultatów.


46

47

Paul Martin SEKS, NARKOTYKI I CZEKOLADA

Henry Hobhouse ZIARNA BOGACTWA.

Prze∏o˝y∏a Anna Dzierzgowska

PI¢å ROÂLIN, KTÓRE DA¸Y LUDZIOM BOGACTWO Prze∏o˝y∏ Wojciech GórnaÊ

• Êwietna, lekko napisana pozycja popularnonaukowa z pogranicza psychologii, medycyny i historii spo∏ecznej

• druga po Ziarnach zmian ksià˝ka H. Hobhouse'a o milczàcych bohaterach historii, czyli o roÊlinach • kawa, herbata, winoroÊl, drewno, kauczuk – jak dziÊ wyglàda∏by Êwiat, gdyby nie one? • wed∏ug autora to roÊlinom ludzkoÊç zawdzi´cza wi´cej, ni˝ przypuszczamy; to one potrafià doprowadziç do rozkwitu lub upadku krajów Ksià˝ka Ziarna bogactwa opowiada, w jaki sposób kilka roÊlin pomog∏o wielu ludziom i narodom zdobyç ogromne pieniàdze. Kto wie, jak skoƒczy∏yby si´ amerykaƒskie dà˝enia do niepodleg∏oÊci, gdyby nie drewno opa∏owe? Czy pami´tamy, ˝e w rewolucji przemys∏owej XIX wieku jednym z wa˝niejszych rewolucjonistów by∏ kauczuk, bez którego nie mo˝na by robiç uszczelek ani opon? Czy umiemy sobie wyobraziç, jak biedni byliby gospodarze na lichych glebach w Grecji czy Burgundii, gdyby nie dar niebios w postaci winoroÊli? Czy mamy pretensje do kawy i tytoniu, które, ˝erujàc na ludzkich s∏aboÊciach, ca∏kowicie zmieni∏y oblicze wielu cz´Êci Êwiata?

Premiera PAèDZIERNIKA ISBN 978-83-7495-859-2 Format 125 190 mm Oprawa broszurowa

Premiera WRZEÂNIA ISBN 978-83-7495-844-8 Format 125 190 mm Oprawa broszurowa

Marian Golka IMIONA WIELOKULTUROWOÂCI

Henry Hobhouse ZIARNA ZMIAN. SZEÂå ROÂLIN, KTÓRE ZMIENI¸Y OBLICZE ÂWIATA Prze∏o˝y∏ Marek Fedyszak

LUTY Liczba stron 520 ISBN 978-83-7495-754-0 Format 125 190 mm Oprawa broszurowa

Odwieczna jest gonitwa za przyjemnoÊcià zmys∏owà. Staro˝ytnoÊç zdecydowanie górowa∏a w tej materii nad wiekami nowo˝ytnymi. Od tamtej pory normy moralne ró˝nych religii i zakazy prawne poddajà (a przynajmniej usi∏ujà poddaç) regulacji pewne aspekty ludzkiego zachowania. Paul Martin ciekawie i dowcipnie pisze o seksie, narkotykach i czekoladzie (to wr´cz pean na jej czeÊç!). Dywaguje nad ró˝nicami mi´dzy przyjemnoÊcià, czyli lubieniem czegoÊ, a po˝àdaniem, czyli chceniem tego˝. Przywo∏uje postaci niektórych znanych hedonistów. Opisuje równie˝ onanizm, hazard, pijaƒstwo, ob˝arstwo oraz trwajàcà przez tysiàclecia walk´ purytanów z hedonistami. Analizuje stany szcz´Êcia i nieszcz´Êcia. Zastanawia si´ równie˝ nad na∏ogiem z naukowego punktu widzenia: czy na∏óg mo˝na „zobaczyç” w mózgu i dlaczego tylko niektórzy stajà si´ na∏ogowcami? Dzieli si´ te˝ z czytelnikiem w∏asnymi receptami na ˝ywot ∏agodnie przyjemny. G∏ównà jego maksymà jest „niewiele, ale cz´sto”. Poleca nam czternaÊcie przyjemnoÊci, które mo˝na praktykowaç z po˝ytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego przez ca∏e ˝ycie.

Wydana w 1985 roku, wielokrotnie wznawiana i t∏umaczona ksià˝ka, opisuje dzieje szeÊciu roÊlin, które zmieni∏y oblicze Êwiata. Ludzie zawsze lubili wierzyç, ˝e majà wp∏yw na wydarzenia i kierujà ich biegiem. Jest to jednak b∏´dna interpretacja historii cywilizacji. To roÊliny: chininowiec, trzcina cukrowa, herbata, bawe∏na, ziemniak, koka sta∏y si´ istotnym, choç niedostrzeganym, czynnikiem w procesie historycznym. Wywar∏y silniejszy wp∏yw na histori´ ludzkoÊci ni˝ wojny, bitwy i rewolucje. Autor ze swobodà operuje faktami, przenoszàc si´ z kontynentu na kontynent, z jednej epoki historycznej w innà. Ksià˝k´ cechuje zwi´z∏y i precyzyjny styl, angielska ironia, subtelne poczucie humoru, a przede wszystkim oryginalne uj´cie tematu.

Ró˝norodnoÊç kulturowa ludzkiego Êwiata, choç trudna do ca∏kowitego ogarni´cia, jest imponujàca. J´zyki, ubiory, budowle, obyczaje, kulinaria, sztuki, religie – by∏y, a cz´sto nadal sà, bardzo zró˝nicowane. Ró˝nice te kiedyÊ przejawia∏y si´ w izolacji od siebie, by w miar´ wzrostu dyfuzji kulturowej i ruchliwoÊci spo∏ecznej tworzyç wzajemne powiàzania i przeradzaç si´ w ró˝ne postacie wielokulturowoÊci. Na naszych oczach, w dobie globalizacji i rozwoju mediów, te ró˝ne cechy kulturowe ∏àczà ze sobà tak˝e ludzi, którzy dotàd nie mieli ze sobà ˝adnego kontaktu. Przejawiajà si´ te˝ one w nas, jako jednostkach. Jednym z cz´sto przywo∏ywanych stwierdzeƒ jest zdanie Nathana Glazera, i˝ „wszyscy jesteÊmy wielokulturowi”. I ten stan rzeczy wydaje si´ niepodwa˝alny. WielokulturowoÊç nale˝y wi´c zaakceptowaç i polubiç. I czyniç wszystko, by by∏a harmonijna. Nie chodzi przy tym tylko o ró˝nice etniczne. Wyraêne sà tak˝e ró˝nice pokoleniowe, zawodowe, a nadto ró˝nice wynikajàce z podzia∏u na p∏eç, miejsca zamieszkania, styl ˝ycia i udzia∏ w subkulturach, a tak˝e sposób kreowania w∏asnej to˝samoÊci. Tym i innym zagadnieniom poÊwi´cona jest prezentowana ksià˝ka.

Premiera LISTOPADA ISBN 978-83-7495-867-7 Format 125 190 mm Oprawa broszurowa

Raj Patel WARTOÂå NICZEGO

^

Slavoj Zizek ˇ PRZEMOC

Prze∏o˝y∏a Hanna Jankowska

Prze∏o˝y∏ Antoni Górny Premiera LISTOPADA ISBN 978-83-7495-868-4 Format 125 190 mm Oprawa broszurowa

• ksià˝ka znanego na ca∏ym Êwiecie s∏oweƒskiego filozofa i krytyka kultury, autora ponad 40 tytu∏ów • studium poÊwi´cone przemocy, które wed∏ug Zizka ˇ jest konstytutywnym sk∏adnikiem ka˝dego spo∏eczeƒstwa ^

Choç przemoc jest wsz´dzie, nie potrafimy jej wyt∏umaczyç ani zaakceptowaç. Prowokacyjna teza autora g∏osi, ˝e przemoc, której jesteÊmy naocznymi Êwiadkami, której sprawców widzimy na w∏asne oczy – ma swe êród∏o w ukrytej przemocy, stanowiàcej podstaw´ dzia∏ania naszych systemów politycznych i ekonomicznych. Widzialna przemoc zbrodniarzy czy terrorystów cz´sto wydaje si´ zak∏ócaç „normalny”, spokojny stan rzeczy. „Ukryta” przemoc, o której pisze autor, le˝y jednak u pod∏o˝a tej naszej normalnoÊci. Przemoc jest cz´Êcià ka˝dego systemu, na którym opiera si´ spo∏eczeƒstwo. Choç wydaje si´ nieprzejrzysta, dla Zizka ˇ stanowi klucz do lepszego zrozumienia tego, co w naszej codziennej praktyce uznajemy cz´sto za irracjonalne wybuchy agresji. Wzywajàc czytelników do czujnoÊci, autor dokonuje bezwzgl´dnej wiwisekcji demokracji podleg∏ej prawom ekonomii, w których ˝yjemy. Bada krwawe re˝imy totalitarne dwudziestego wieku i przemoc, którà nazwano „Êwi´tà”. Ta ksià˝ka zmieni nasz sposób myÊlenia.

Premiera WRZEÂNIA ISBN 978-83-7495-851-6 Format 125 190 mm Oprawa broszurowa

• interesujàcy g∏os sprzeciwu wobec doktryn kapitalizmu • swoisty manifest wzywajàcy do konstruktywnego dzia∏ania Ksià˝ka jest analizà mechanizmów, które doprowadzi∏y do krachu rynków kapitalistycznych. Punktem wyjÊcia dla autora jest moment, kiedy Alan Greenspan przyzna∏ si´ do b∏´du, co wi´cej, stwierdzi∏, ˝e filozofia, w której myÊl przez wiele lat kszta∏towa∏ polityk´ gospodarczà Ameryki, okaza∏a si´ wadliwa. Patel zauwa˝a, ˝e êród∏a kl´ski wolnego rynku le˝à w samych za∏o˝eniach jego funkcjonowania, czyli w tezie, i˝ cz∏owiek dà˝y przede wszystkim do pozyskania jak najwi´kszej iloÊci dóbr jak najmniejszym kosztem. Badania antropologiczne dowodzà, ˝e cz∏owiekowi nie chodzi wy∏àcznie o dobra materialne, ale o utrzymanie równowagi mi´dzy ludêmi. Równowag´ – z tej perspektywy – zak∏óca pieniàdz, który podporzàdkowuje sobie ca∏y Êwiat w myÊl zasady, ˝e wszystko ma swojà cen´. Krytyka autora dotyczy równie˝ demokracji: ludzie – zamiast braç udzia∏ w bezpoÊrednim sprawowaniu w∏adzy – uczà si´ unikaç odpowiedzialnoÊci. Demokracja nie naprawi∏a krzywd, jakie zada∏ ludziom feudalizm, a jedynie podporzàdkowa∏a ca∏e spo∏eczeƒstwa prawom rynku, które funkcjonujà na zasadzie eksploatacji dóbr bez wzgl´du na skutki uboczne. Autor podaje pozytywne przyk∏ady organizacji, które dzia∏ajàc, osiàgajà dobrobyt bez niszczenia Êrodowiska i wyw∏aszczania biedoty.

^


48

49

David S. Landes BOGACTWO I N¢DZA NARODÓW Prze∏o˝y∏a Hanna Jankowska • dzieje bogacenia si´ paƒstw i spo∏eczeƒstw • ubarwione anegdotami odpowiedzi na pytania, dlaczego jedni sà tak bogaci, a inni tak biedni • ksià˝ka dla mi∏oÊników historii, geografii i ekonomii

GRUDZIE¡ Liczba stron 736 ISBN 978-83-7495-575-1 Format 155 235 mm Oprawa broszurowa

To niezwyk∏a historyczna przeprawa przez najwa˝niejsze aspekty ˝ycia gospodarczego. Autor – historyk i ekonomista, emerytowany profesor Harvardu – jasno i zrozumiale ukazuje czytelnikowi przebieg dziejów gospodarczych Êwiata i wyjaÊnia, jak doszliÊmy do tego, gdzie jesteÊmy i kim jesteÊmy. Ksià˝k´ mo˝na poleciç wszystkim mi∏oÊnikom historii, geografii i ekonomii.

• wspania∏a opowieÊç o ˝yciu i twórczoÊci Henryka Warsa napisana przez znanego dokumentalist´ i dziennikarza Ryszarda Wolaƒskiego • ksià˝ka bogato ilustrowana, wiele zdj´ç publikowanych po raz pierwszy • integralnà cz´Êcià ksià˝ki jest Êpiewnik, w którym znajdà si´ nuty i teksty 50 najpopularniejszych piosenek Warsa (Ach Êpij kochanie, Ju˝ taki jestem zimny draƒ, Mi∏oÊç ci wszystko wybaczy, Na pierwszy znak, Ach jak przyjemnie, Nie kochaç w takà noc to grzech, Umówi∏em si´ z nià na dziewiàtà)

Premiera SIERPNIA ISBN 978-83-7495-838-7 Format 190 240 mm Oprawa twarda

Henryk Warszawski znany jako Wars, kompozytor, pianista, dyrygent i aran˝er, debiutowa∏ przed wojnà. Napisa∏ muzyk´ do wielu filmów Jego piosenki Êpiewa∏y najwi´ksze gwiazdy mi´dzywojennego kina i kabaretu: Loda Halama, Hanka Ordonówna, Tola Mankiewiczówna, Zula Pogorzelska oraz Eugeniusz Bodo, Andrzej Bogucki, Adolf Dymsza, Kazimierz Krukowski i Aleksander ˚abczyƒski. Zmobilizowany w 1939 roku po kilku tygodniach dzia∏aƒ wojennych dosta∏ si´ do niewoli niemieckiej. Uda∏o mu si´ z niej wkrótce uciec. Zimà 1940 roku wyjecha∏ do Lwowa, gdzie utworzy∏ polskà orkiestr´. Odby∏ z nià tournée po wielu miastach ZSRR. W 1941 roku orkiestra wcielona zosta∏a do Armii Polskiej gen. W. Andersa i jako Polish Parade przesz∏a ca∏y szlak bojowy II Korpusu. Po demobilizacji we W∏oszech w 1947 roku Wars wyjecha∏ do USA. Tam skomponowa∏ muzyk´ do blisko szeÊçdziesi´ciu filmów kinowych i telewizyjnych realizowanych przez Columbi´ Universal Pictures, Warner Brothers, United Artists, 20th Century Fox i Metro-Goldwyn-Mayer. Najwi´kszà s∏aw´ przynios∏a mu muzyka do nakr´conego w 1963 roku filmu Flipper (polski tytu∏ Mój przyjaciel delfin). Jego piosenki Êpiewali Bing Crosby, Jimmie Rodgers, Doris Day, Brenda Lee i Mel Tormé.

Dana Thomas LUKSUS. DLACZEGO STRACI¸ BLASK Prze∏o˝y∏a El˝bieta McIver • bezkompromisowe wejrzenie za kulisy wspó∏czesnego przemys∏u luksusowych towarów • skàd si´ wzi´∏o poj´cie luksusu i jak ono ewoluowa∏o • jak to mo˝liwe, ˝e przedmioty powszechnego u˝ytku urastajà do rangi idoli Dana Thomas odwiedzi∏a wszystkie kontynenty, aby poznaç i lepiej zrozumieç fenomen luksusu. Ksià˝ka ta zawiera bezcenne informacje i jest kopalnià anegdot. Wciàga czytelnika bardziej ni˝ niejedna powieÊç sensacyjna. A g∏ównymi bohaterami sà tu pantofle, torebki, perfumy i luksusowe ubrania. Okazuje si´, ˝e sà ludzie gotowi podporzàdkowaç ca∏e swoje ˝ycie pogoni za luksusem. Jednak˝e nad uznanymi firmami zbierajà si´ czarne chmury, czyli widmo tanich chiƒskich podróbek, i nieco trzeêwiejszy osàd, czym faktycznie sà luksusowe produkty. Ta ksià˝ka jest tego najlepszym dowodem.

Ryszard Wolaƒski JU˚ NIE ZAPOMNISZ O MNIE. OPOWIEÂå O HENRYKU WARSIE

Micha∏ JaÊnikowski CH¸OPAK Z KRESÓW. PAMI¢TNIK LUBELSKIEGO KUPCA Premiera MAJA Liczba stron 368 ISBN 978-83-7495-734-2 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa ze skrzyde∏kami

Adam Soboczynski JAK ELEGANCKO ROZSTAå SI¢ Z ZAKOCHANÑ KOBIETÑ

Wspomnienia Micha∏a JaÊnikowskiego, ch∏opskiego syna urodzonego pod koniec XIX wieku na po∏udniowo-wschodnich Kresach Rzeczpospolitej, w województwie stanis∏awowskim. WczeÊnie osierocony, z trudem zdobywa∏ swoje miejsce w ˝yciu spo∏ecznym. U schy∏ku ˝ycia spisa∏ swojà histori´, aby daç wnukom Êwiadectwo czasów, w których przysz∏o mu ˝yç, pozostawiç pami´ç o tym, czego Êladów trudno wspó∏czesnym znaleêç. Premiera KWIETNIA Liczba stron 416 ISBN 978-83-7495-814-1 Format 190 240 mm Oprawa twarda

Prze∏o˝y∏a Ma∏gorzata Bochwic-Ivanovska

Premiera SIERPNIA ISBN 978-83-7495-836-3 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

• wspó∏czesny przewodnik po ˝yciu w wielkomiejskiej rzeczywistoÊci, g∏ównie w jej dwu najwa˝niejszych sferach – mi∏osnej i zawodowej • historie ludzi w ró˝nych codziennych sytuacjach, opowiedziane w 33 krótkich esejach literackich Autor komentuje post´powanie swoich bohaterów, ocenia je i wyraênie wskazuje, jak powinni byli postàpiç, ˝eby odnieÊç sukces lub przynajmniej zachowaç twarz. Jak delikatnie daç do zrozumienia kobiecie, z którà flirtowa∏o si´ na przyj´ciu, ˝e nie b´dzie dalszego ciàgu; jak zachowaç si´ na rozmowie wst´pnej o prac´; jak powinien zareagowaç profesor przy∏apany w bibliotece z asystentkà w sytuacji intymnej; jak zachowaç si´ w razie wyrzucenia z pracy; jak zachowaç sympati´ szefa i nie robiç sobie niepotrzebnych wrogów. Krótko mówiàc, czytelnik znajdzie w tej ksià˝ce zestaw dobrych rad, które sprowadzajà si´ w∏aÊciwie do jednej: trzeba umieç za∏o˝yç w∏aÊciwà mask´ w ka˝dej sytuacji.

Sylwester Latkowski, Piotr Pytlakowski KTO ZABI¸ BARBAR¢ BLID¢? Historia ˝ycia i Êmierci by∏ej minister budownictwa, pos∏anki, jednej z najwa˝niejszych postaci lewicy. Autorzy przedstawiajà kulisy wydarzeƒ, które poprzedzi∏y dramatyczny poranek, kiedy wed∏ug oficjalnych komunikatów odebra∏a sobie ˝ycie. Ujawniajà okolicznoÊci towarzyszàce jej ostatnim godzinom. Przyglàdajà si´ tajemnicom Êledztwa, które wówczas wszcz´to. WczeÊniej prowadzono je przeciwko Blidzie, potem tak˝e w jej sprawie, ale jako ofiary. Nowe, nieznane opinii publicznej dokumenty i relacje Êwiadków zdarzeƒ, trzymajàca w napi´ciu narracja – t´ ksià˝k´ trzeba przeczytaç!


50

51 DLA DZIECI I M¸ODZIE˚Y

Bestsellerowe powieÊci do s∏uchania Wersja audio format MP3

Alfred Szklarski PRZYGODY TOMKA WILMOWSKIEGO Seria powieÊci Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego na ró˝nych kontynentach. Mi´dzy innymi ch∏opiec bierze udzia∏ w wyprawie ∏owieckiej na kangury w Australii, prze˝ywa niebezpieczne przygody w Afryce, ˝yje wÊród czerwonoskórych Nawajów i Apaczów. W te niezwyk∏e przygody wpleciona jest historia odkryç dokonywanych przez polskich podró˝ników. Od wielu pokoleƒ te ksià˝ki sà lekturà ∏atwà i atrakcyjnà nie tylko dla ch∏opców.

KWIECIE¡ ISBN 978-83-7495-338-2 Czyta Zdzis∏aw Szczotkowski

Alfred Szklarski TOMEK W KRAINIE KANGURÓW

Premiera LUTEGO ISBN 978-83-7495-638-3 Czyta Karolina Gruszka

Format 145 205 mm Oprawa twarda

Premiera MAJA ISBN 978-83-7495-750-2 Czyta Artur Pontek

W ksi´garniach:

Antoine de Saint-Exupéry MA¸Y KSIÑ˚¢ Prze∏o˝y∏ Jan Szwykowski • najbardziej znana powieÊç Antoine'a de Saint-Exupéry'ego • opowieÊç dla dzieci i doros∏ych o poszukiwaniu przyjaêni „A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi si´ tylko sercem. Najwa˝niejsze jest niewidoczne dla oczu”. Ma∏y Ksià˝´, najpi´kniejsza opowieÊç o poszukiwaniu przyjaêni, bliska sercu ka˝dego czytelnika dzi´ki swojej nieprzemijajàcej màdroÊci. Od 1943 roku jest wydawana w milionach egzemplarzy na ca∏ym Êwiecie.

MARZEC Liczba stron 96 ISBN 978-83-7495-602-4 Format 148 205 mm Oprawa twarda ISBN 978-83-7495-400-6 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa


52

53

Chris Bishop ZAGRANICZNE FORMACJE SS

William Weir NAJWI¢KSZE K¸AMSTWA HISTORII

Ksià˝ka, napisana przez uznanego eksperta w dziedzinie najnowszych dziejów militarnych, jest pe∏nà historià cudzoziemskich jednostek SS, które walczy∏y za Niemcy i Hitlera podczas II wojny Êwiatowej. Zawiera dok∏adny opis wszystkich zagranicznych formacji Waffen-SS, w tym s∏awnych dywizji Wiking, Nord czy Prinz Eugen, zbrodniczych jednostek w rodzaju Brygady Kamiƒskiego, a tak˝e z∏o˝onego z anglosaskich ochotników Britisches Freikorps. Autor szczegó∏owo prezentuje histori´ 350 tysi´cy cudzoziemców, którzy s∏u˝yli w Waffen-SS, oraz opisuje ich szlak bojowy. Ksià˝ka zilustrowana ponad 120 unikalnymi zdj´ciami obcokrajowców z Waffen-SS w trakcie akcji bojowych.

• ponadczasowe k∏amstwa z ca∏ego Êwiata zdemaskowane • odkryj prawd´ ukrytà za najwi´kszymi k∏amstwami w historii • dowiedz si´, jak i dlaczego najgorsze ∏garstwa Êwiata przetrwa∏y w podr´cznikach i programach szkolnych

STYCZE¡ Liczba stron 192 ISBN 978-83-7495-408-2 Format 190 240 mm Oprawa twarda

Steve Darlow SPECJALNE OPERACJE BOMBOWCÓW PODCZAS II WOJNY ÂWIATOWEJ Ksià˝ka opisuje niezwyk∏e batalie, jakie rozgrywa∏y si´ w przestworzach nad Europà podczas II wojny Êwiatowej. Wszystkie zrelacjonowane operacje, od legendarnego nalotu na zapory wodne na Renie po misj´ „Jerycho”, odznacza∏y si´ zastosowaniem brawurowej bàdê nowatorskiej taktyki i w znacznym stopniu przyczyni∏y si´ do alianckiego zwyci´stwa. Ksià˝ka ta powsta∏a na podstawie niepublikowanych wczeÊniej wspomnieƒ brytyjskich i amerykaƒskich lotników.

Premiera WRZEÂNIA Liczba stron 288 ISBN 978-83-7495-790-8 Format 195 240 mm Oprawa twarda

Peter Furtado 1001 DNI, KTÓRE ZMIENI¸Y ÂWIAT • czy bitwa pod Legnicà zmieni∏a losy Europy? • jak Polska zgin´∏a z mapy Europy? • kto rozpoczà∏ obalanie komunizmu w Europie? • kto zosta∏ pierwszym kolorowym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Otwórz t´ ksi´g´ i odkryj, jakie zdarzenia mia∏y miejsce – kiedy, dlaczego oraz za czyjà sprawà – w najwa˝niejszych dniach historii. Chcesz zrozumieç dzisiejszy Êwiat, przeczytaj 1001 dni, które zmieni∏y Êwiat.

Premiera MARCA Liczba stron 344 ISBN 978-83-7495-793-9 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Jean Deuve TAJNA HISTORIA PODST¢PU PODCZAS II WOJNY ÂWIATOWEJ

Premiera MARCA Liczba stron 960 ISBN 978-83-7495-598-0 Format 160 210 mm Oprawa broszurowa ze skrzyde∏kami w pude∏ku

Miranda Twiss NAJWI¢KSI ZBRODNIARZE W HISTORII

• wszystkie opisane fakty, znane z podr´czników, nie stanowià tu przyczynku, ale g∏ówny temat • usystematyzowane, zdefiniowane, a wreszcie barwnie opisane, sk∏adajà si´ na fascynujàcà opowieÊç o tym, co tak wa˝ne, a spychane na dalszy plan • to nie dzieje ludzkiej amoralnoÊci, lecz opowieÊç o kreatywnoÊci, pomys∏owoÊci i niewyczerpanej cierpliwoÊci w walce z wrogiem • mniej tu koni trojaƒskich, wi´cej portów tworzonych nocà, a znikajàcych za dnia Podst´p, oszustwo, sabota˝, fa∏szywe pog∏oski, iluzja i sztuczki w latach 1939–1945. Ksià˝ka rozpoczyna si´ od s∏ów genera∏a Garneta Wolseleya, dowódcy wojsk brytyjskich, drwiàcego z moralizatorów twierdzàcych, i˝ walka musi byç uczciwa, a prawda zawsze zwyci´˝a. Historia wielokrotnie potwierdza∏a, ˝e w sztuce wojennej podst´p odgrywa ogromnà rol´. Wroga trzeba przechytrzyç, zwodziç, os∏abiaç jego morale. Tylko dzi´ki temu mo˝na pokonaç silniejszego agresora. Niewàtpliwà zaletà ksià˝ki jest jej styl i kompozycja. Czyta si´ jà jak powieÊç sensacyjnà.

Uznany historyk William Weir mierzy si´ z najpopularniejszymi mitami, którymi od lat karmià nas podr´czniki historii. Nie tylko ujawnia zdumiewajàce nieprawdy, lecz równie˝ obna˝a przyczyny powstawania k∏amstw oraz rozwa˝a, dlaczego mity ciàgle sà podtrzymywane. Analizuje oszustwa, które nauczono nas uznawaç za prawd´ – niezale˝nie od tego, czy zapoczàtkowa∏a je kampania oszczerstw, próba ubarwienia historii prawdziwej, nadmierne upraszczanie, czy te˝ b∏´dne rozumowanie. Weir omawia sprawy, które, jak si´ nam wydaje, znamy, a nast´pnie ujawnia, co si´ naprawd´ wydarzy∏o i jak si´ to sta∏o, ˝e historia tak bardzo przeinaczy∏a fakty. W rezultacie powsta∏a ksià˝ka frapujàca tak dla entuzjastów historii, jak i dla czytelników pragnàcych po prostu znaç prawd´.

Kierowani ch´cià zdobycia w∏adzy, religià, ˝àdzà i politycznymi przekonaniami, stali si´ znanymi na ca∏ym Êwiecie synonimami terroru. Kaligula, Neron, Attyla, król Jan, Torquemada, ksià˝´ Vlad Dracula, Francisco Pizarro, Maria I, Iwan IV Groêny, El˝bieta Batory, Rasputin, Józef Stalin, Adolf Hitler, Ilsa Koch, Pol Pot, Idi Amin. Okres, w którym dzia∏ali, obejmuje niemal 2000 lat – od narodzin Kaliguli w imperium rzymskim w 12 r. n.e. do ludobójstwa pope∏nionego na narodzie Kambod˝y w latach 80. XX wieku.

Premiera PAèDZIERNIKA ISBN 978-83-7495-858-5 Format 130 205 mm Oprawa broszurowa GRUDZIE¡ Liczba stron 192 ISBN 978-83-7495-758-8 Format 165 240 mm Oprawa broszurowa


54

55

Daniel Lacotte ILE WA˚Y CHMURA? I ODPOWIEDZI NA WIELE INNYCH NIECODZIENNYCH PYTA¡

Kieran Levis TWÓRCY I OFIARY ERY INTERNETU

• • • • • • •

Ksià˝ka opowiada historie twórców – i ofiar – wieku internetu. Opisuje, jak garstka firm narodzi∏a si´ i wzbi∏a na wy˝yny, i jak inne z nich spada∏y, za˝arcie konkurujàc ze sobà w obr´bie nowej, globalnie zintegrowanej gospodarki. • w jaki sposób niewielkiej liczbie nowatorskich, dalekowzrocznych przedsi´biorców i firm uda∏o si´ stworzyç i zdominowaç zupe∏nie nowe rynki, podczas gdy tak wielu innych ponios∏o kl´sk´ • jak Amazon i Google, zaczynajàc od zera, dosz∏y do miliardowych przychodów, podczas gdy IBM, Kodak i AOL nagle stan´∏y w obliczu katastrofy • jak Nokia i Sky, wczeÊniej stojàce na kraw´dzi bankructwa, zdoby∏y pozycj´ globalnych liderów • niezwyk∏a historia wzlotu, upadku i ponownego wzlotu Apple • dlaczego cyfrowa rewolucja wià˝e si´ z takim nasileniem twórczej destrukcji • jak nieznani konkurenci, „zak∏ócajàce” technologie i niezwyk∏e modele biznesowe rzuci∏y na kolana liderów rynków, którzy zdawali si´ nie do pokonania • jak niektórzy zwyci´zcy tak mocno zwiàzali ze sobà klientów, ˝e zgarn´li niemal wszystkie profity • jak b∏yskawiczny sukces rodzi∏ pych´, która cz´sto stawa∏a si´ przyczynà upadku Te dramatyczne historie, opowiedziane w sposób klarowny, dynamiczny i dowcipny, pokazujà, jakie cechy tej garstki zwyci´zców pozwoli∏y im utrzymaç prowadzenie, podczas gdy ich brak powa˝nie zaszkodzi∏ wszystkim przegranym.

Premiera KWIETNIA Liczba stron 184 ISBN 978-83-7495-798-4 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Premiera MAJA Liczba stron 456 ISBN 978-83-7495-800-4 Format 155 235 mm Oprawa broszurowa

Pierwszy w Polsce podr´cznik marketingu politycznego w internecie! • pomo˝e przygotowaç kompleksowà strategi´ kampanii promocyjnej w internecie • podpowie, jak wybraç najskuteczniejsze narz´dzia kampanii • nauczy, jak efektywnie wykorzystywaç ró˝ne narz´dzia kszta∏towania wizerunku w internecie oraz jak profesjonalnie i skutecznie komunikowaç si´ za pomocà internetu • krok po kroku poprowadzi przez proces przygotowania w∏asnej strony www, bloga oraz profili na portalach spo∏ecznoÊciowych

• trzymaj umys∏ w pogotowiu, myÊl szybciej i efektywniej. Popraw swojà pami´ç. Rozwià˝ zadania, by zwi´kszyç swoje mo˝liwoÊci intelektualne • naucz si´ rozwiàzywaç ∏amig∏ówki i zagadki: logiczne, przestrzenne, matematyczne, s∏owne, problemowe i zabawy j´zykowe • odkryj, jak udoskonaliç myÊlenie lateralne i analityczne. Staƒ si´ bardziej kreatywny w rozwiàzywaniu problemów. Lektura tej ksià˝ki to aerobik dla twojego umys∏u! Ksià˝ka zosta∏a podzielona na osiem rozdzia∏ów, z których ka˝dy dotyczy innego obszaru sprawnoÊci intelektualnej. W ka˝dym rozdziale znajdziesz wybór zagadek, które trenujà umys∏, jednoczeÊnie dostarczajàc rozrywki i inspiracji. Po radach dotyczàcych poprawy poszczególnych funkcji umys∏owych przedstawione zosta∏y jednoznaczne wskazówki dotyczàce rozwiàzywania zadaƒ ró˝nego typu. Niniejsza publikacja zosta∏a tak skonstruowana, aby ka˝dy rozdzia∏ by∏ niezale˝ny, mo˝esz zatem pracowaç nad nimi po kolei albo zaglàdaç do nich na chybi∏ trafi∏. Jedyny wyjàtek to rozdzia∏ 7 – „Rozwiàzywanie problemów” – odwo∏uje si´ on do umiej´tnoÊci intelektualnych omawianych i rozwijanych w poprzednich cz´Êciach. Rozwiàzania zagadek sà ∏atwe do znalezienia, poniewa˝ znajdujà si´ na koƒcu ka˝dego rozdzia∏u.

Premiera WRZEÂNIA Liczba stron 192 ISBN 978-83-7495-829-5 Format 145 195 mm Oprawa kalendarzowa

Terry Breverton NIEZAPOMNIANE CYTATY I OKOLICZNOÂCI ICH POWSTANIA

Helena Kowalik WARSZAWA KRYMINALNA Warszawa kryminalna – tom reporta˝y sàdowych jest pierwszym od 65 lat pitavalem dotyczàcym wy∏àcznie sto∏ecznej metropolii. Sprawy z wokandy zosta∏y tak dobrane, aby tworzy∏y panoram´ charakterystycznych przest´pstw w Warszawie dziesi´ç lat po transformacji ustrojowej. Sà wi´c strzelajàce do siebie gangi, sfa∏szowane testamenty dla zdobycia drogich kamienic, lekarze oskar˝eni na skutek intrygi politycznej. Jest zabójstwo m∏odej wykszta∏conej „singelki”, która przenios∏a si´ do Warszawy z ma∏ej miejscowoÊci, aby zrobiç karier´, i dramatyczne, g∏oÊne na ca∏à Polsk´ Êwiadome utopienie ma∏ego dziecka w WiÊle. Sà korupcyjne przest´pstwa wysokich urz´dników ministerialnych szufladkowanych w sàdzie jako tzw. sprawy bia∏ych ko∏nierzyków. ObecnoÊç Autorki na rozprawach pozwoli∏a jej odtworzyç klimat sali sàdowej, dotrzeç do niektórych poszkodowanych czy rodzin oskar˝onych w ich domach. Reporta˝e zwieƒcza dyskusja s´dzi orzekajàcej w sprawach karnych z psychologiem – bieg∏ym sàdowym, profesorem nauk medycznych. Zastanawiajà si´, jaki jest przest´pca nowych czasów, i dlaczego orzekaniu o ludzkim ˝yciu pod god∏em RP nie towarzyszy dziÊ atmosfera powagi oraz odpowiedzialnoÊci za wydany wyrok.

Odpowiedzi na najprostsze pytania bywajà najtrudniejsze. Cz´sto sà zaskakujàce, dziwne, Êmieszne, ale zawsze trafne z naukowego lub historycznego punktu widzenia. Powa˝na, ale i zabawna ksià˝ka pozwoli zaspokoiç ciekawoÊç w wielu kwestiach, które dziwnym trafem sà pomijane w ró˝nych dziedzinach wiedzy.

Dan Moore ¸AMIG¸ÓWKI. KSI¢GA

Sergiusz Trzeciak MARKETING POLITYCZNY W INTERNECIE Premiera GRUDNIA ISBN 978-83-7495-824-0 Format 155 235 mm Oprawa broszurowa

czy Ziemia kiedyÊ przestanie si´ kr´ciç? jak Êpià ryby? dlaczego OK oznacza zgod´ i skàd wzià∏ si´ ten skrót? czy mo˝na znaleêç wod´, u˝ywajàc ró˝d˝ki? kiedy S∏oƒce przestanie Êwieciç? dlaczego ziewanie jest zaraêliwe? jak Beethoven móg∏ komponowaç, kiedy og∏uch∏?

Kto, kiedy, gdzie i dlaczego? • antologia ponadczasowych cytatów, sentencji wielkich pisarzy, filozofów i mówców • 370 cytatów, którym towarzyszy opis ich powstania i biografia autora, u∏o˝one chronologicznie

Premiera WRZEÂNIA ISBN 978-83-7495-855-4 Format 135 200 mm Oprawa twarda Premiera PAèDZIERNIKA ISBN 978-83-7495-856-1 Format 165 240 mm Oprawa twarda

W zbiorze, oprócz cytatów i sentencji znanych osób, znajdujà si´ równie˝ z∏ote myÊli zaczerpni´te z innych êróde∏: listów, dzienników, przemówieƒ monarchów, polityków. Wszystkie od lat prowokujà do myÊlenia i zastanowienia si´ nad ludzkà naturà oraz przedstawiajà obraz czasów, w których powsta∏y. • Cz∏owiek jest miarà wszechrzeczy • Kuj ˝elazo póki goràce • Veni, vidi, vici • Jak ci´ kocham? Poczekaj – wszystko ci wy∏o˝´ • ˚aden cz∏owiek nie jest samotnà wyspà • G∏upcy tam zdà˝ajà, gdzie anio∏owie stàpaç Êmia∏oÊci nie majà • Rzecz pi´kna jest radoÊcià wiecznà • Jedynà rzeczà, której musimy si´ baç, jest sam strach • Nie zadawajcie mi pytaƒ, a nie b´d´ was ok∏amywa∏ • Nie pytajmy, co mo˝e zrobiç dla nas ojczyzna • Yes, we can


56

57

Stephanie Hoppen PI¢KNE KOLORY WE WN¢TRZACH

Francesco Boccia CUDA ÂWIATA

Premiera PAèDZIERNIKA Liczba stron 176 ISBN 978-83-7495-825-7 Format 280 344 mm Oprawa twarda z obwolutà

Zdj´cia: Luke White

Ten wspania∏y tom, o niezwykle atrakcyjnym uk∏adzie graficznym, prezentuje wybór najs∏ynniejszych budowli monumentalnych wszech czasów. Czytelnik odbywa z tà ksià˝kà fascynujàcà podró˝ przez architektur´ pi´ciu kontynentów • od piramid staro˝ytnego Egiptu po genialne arcydzie∏a wspó∏czesnych mistrzów • wizjonerski obraz geniuszu cz∏owieka • niezwyk∏e Êwiadectwo architektury Êwieckiej i sakralnej cywilizacji Êwiata • zg∏´bianie historii ludzkoÊci • starannie i atrakcyjnie dobrane zdj´cia, poparte sugestywnymi komentarzami

Ksià˝ka ta stanowi ho∏d dla niezwyk∏ych dokonaƒ tych ludzi, którzy patrzyli w przysz∏oÊç i odcisn´li na niej osobiste pi´tno i pi´tno swojej epoki. Ich arcydzie∏a to symbole, które przetrwa∏y wieki, by daç Êwiadectwo kreatywnoÊci i wizjonerskiego geniuszu, sta∏y si´ te˝ silnym elementem ludzkiej wyobraêni. Wybór prezentowanych tu zabytków i budowli to wynik selekcji wieków pracy, studiów, planów i konstrukcji, bo wiele dzie∏ architektury popad∏o dawno w zapomnienie. Jest to antologia epizodów o niezwyk∏ym znaczeniu formalnym, bo prace te majà trwaç wiecznie. Sà te˝ one jednak Êwiadectwem ˝ycia i pe∏nych pasji wysi∏ków tych wszystkich, którzy odegrali rol´ – g∏ównà czy pobocznà – w tworzeniu tych wyjàtkowych koncepcji.

• wskazówki, w jaki sposób wykorzystaç kolor do poprawy i zmiany jakoÊci Êwiat∏a we wn´trzach • porady zawodowych dekoratorów wn´trz pomagajàce sprawiç, ˝e pomieszczenie b´dzie si´ wydawa∏o bardziej przestronne lub bardziej kameralne • praktyczne informacje i kreatywne pomys∏y pozwalajàce zmieniç wn´trze w pobudzajàce lub uspokajajàce W ksià˝ce Pi´kne kolory we wn´trzach Stephanie Hoppen prezentuje pe∏ne spektrum nowoczesnych barw naturalnych – od jadeitu po oliwkowozielony, od bladego b∏´kitu po indygo, od ró˝u po kolor bak∏a˝ana – i pokazuje, jak je wykorzystaç w celu stworzenie wytwornego, eleganckiego wn´trza. Kolor sta∏ si´ wa˝nym aspektem nowoczesnego podejÊcia do dekoracji wn´trz, wnoszàc ciep∏o do naszych domów, o˝ywiajàc je oraz kreujàc komfort i atmosfer´.

Andrzej Fiedoruk Z PÓL I LASÓW NA STÓ¸ I DO SPI˚ARNI

Paul Lennon KEYBOARD. LEKSYKON AKORDÓW

• metody utrwalania darów lasu, aby wykorzystaç je z najwi´kszym po˝ytkiem dla smaku, zdrowia i radoÊci ˝ycia • oryginalne potrawy z grzybów, jagód, orzechów, owoców krzewów i drzew – przygotowane bez konserwantów i udoskonalaczy • smako∏yki z domowej spi˝arni: susze, marynaty, kiszonki, solanki i inne przetwory, które z pewnoÊcià zachwycà domowników i goÊci

NIE MUSISZ ZNAå ZAPISU NUTOWEGO, ˚EBY BYå MISTRZEM AKORDÓW! • zbiór ponad 500 najwa˝niejszych akordów w najpopularniejszych postaciach z przejrzystymi diagramami i opisami • doskona∏y punkt odniesienia podczas gry – ka˝demu akordowi przypisano propozycj´ wygodnego opalcowania • idealny do nauki akordów w stylach: pop, rock, jazz, funk, blues, soul, reggae i country Paul Lennon jest kompozytorem, multiinstrumentalistà, in˝ynierem dêwi´ku i nauczycielem. Studiowa∏ skrzypce i fortepian w Trinity College of Music w Londynie, a nast´pnie harmoni´ jazzowà i kompozycj´. Od wielu lat wykonuje muzyk´ klasycznà, jazz, folk i rock. Ponadto komponuje muzyk´ tanecznà, utwory dla zespo∏ów grajàcych style jazz i ambient, a tak˝e Êcie˝ki dêwi´kowe do filmów.

Premiera LUTEGO Liczba stron 256 ISBN 978-83-7495-773-1 Format 145 195 mm Oprawa specjalna

Phil Capone GRAJ NA GITARZE

WRZESIE¡ Liczba stron 256 ISBN 978-83-7495-484-6 Format 145 195 mm Oprawa specjalna zawiera CD

Premiera PAèDZIERNIKA Liczba stron 192 ISBN 978-83-7495-862-2 Format 235 280 mm Oprawa twarda

Ksià˝ka zawiera przyst´pnie opracowane i bogato ilustrowane lekcje, z których ka˝dy poczàtkujàcy gitarzysta dowie si´, jak czytaç tabulatury, pozna wzory uderzeƒ kostkà oraz nauczy si´, jak graç power chords. Oprócz ilustrowanego zbioru akordów i skal czytelnik znajdzie tu funk rockowe riffy, zagrywki bluesowe i typowo jazzowe rytmy. Progresje akordowe i riffy przedstawiono na diagramach tabulaturowych, a po∏o˝enie palców na chwytni widaç na fotografiach. Niewielki rozmiar i spiralna oprawa ksià˝ki umo˝liwiajà przenoszenie jej w futerale gitarowym i u∏atwiajà pos∏ugiwanie si´ nià podczas çwiczenia. Ka˝dy gitarzysta dowie si´, jakà gitar´ wybraç.

Premiera KWIETNIA Liczba stron 144 ISBN 978-83-7495-799-1 Format 145 205 mm Oprawa broszurowa

Las jest kolebkà naszej cywilizacji. Dla praprzodków cz∏owieka stanowi∏ naturalne schronienie i podstaw´ zaopatrzenia w ˝ywnoÊç. Wspó∏czeÊnie las, uzupe∏niajàcy produkty z pól, zyska∏ funkcj´ rekreacyjnà – najcz´Êciej kojarzonà z grzybobraniem. Oprócz grzybów las dostarcza nam równie˝ jagód, owoców, które mogà wzbogaciç stó∏ i spi˝arni´, orzechów i roÊlin zielnych. I o wykorzystaniu tych darów traktuje niniejsza ksià˝ka.

Neil Beckett 1001 WIN, KTÓRYCH WARTO SPRÓBOWAå Przewodnik 1001 win, których warto spróbowaç pomo˝e podjàç decyzj´, jakie wino do jakiej potrawy wybraç. Ksià˝ka zawiera opisy najlepszych gatunków win oraz ich roczniki. Opisy win sà uj´te w grupy: • wina musujàce • wina bia∏e • wina czerwone • wina wzmacniane Wybór wina u∏atwiajà indeksy: • wed∏ug regionu wyst´powania • alfabetyczny producentów • wed∏ug cen Identyfikacj´ wina u∏atwiajà wizerunki butelek, etykiet, a czytanie uatrakcyjniajà zdj´cia winnic, winiarni i inne.

Premiera WRZEÂNIA Liczba stron 960 ISBN 978-83-7495-477-8 Format 160 210 mm Oprawa broszurowa ze skrzyde∏kami


58

59

Gordon Ramsay SZEF KUCHNI NA KA˚DÑ POR¢ ROKU

Gordon Ramsay KUCHNIE ÂWIATA

Doskona∏e po∏àczenie eksperckiej wiedzy kulinarnej i nowatorskich pomys∏ów! • ponad 100 zaskakujàco prostych przepisów do zastosowania w ka˝dym domu • lekkie dania wykorzystujàce sezonowe sk∏adniki • innowacyjne pomys∏y i porady jednego z najbardziej niezwyk∏ych brytyjskich szefów kuchni • wspania∏e ilustracje W ksià˝ce Szef kuchni na ka˝dà por´ roku uhonorowany wieloma nagrodami Gordon Ramsay prezentuje bogaty zestaw wspó∏czesnych przepisów na potrawy lekkie i zdrowe. Kolejne rozdzia∏y ksià˝ki zawierajà przepisy, w których zastosowano sk∏adniki charakterystyczne dla danej pory roku.

Co chcia∏byÊ dziÊ zjeÊç na obiad? CoÊ z kuchni w∏oskiej, chiƒskiej, a mo˝e francuskiej? Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç potraw kuchni ca∏ego Êwiata Gordon Ramsay postanowi∏ zebraç swoje ulubione przepisy z ró˝nych zakàtków Êwiata w jednej ksià˝ce. W ka˝dym z rozdzia∏ów przedstawia dania z ró˝nych krajów, które uwielbia jeÊç nie tylko on, ale tak˝e goÊcie jego restauracji, i o których chcà si´ dowiedzieç jak najwi´cej. Gordon si´ga do kuchni Bliskiego Wschodu, tajskiej, chiƒskiej, indyjskiej, hiszpaƒskiej, francuskiej, w∏oskiej, greckiej, a niekiedy brytyjskiej. Oprócz przepysznych przepisów na przystawki, dania g∏ówne i desery, Ramsay przedstawia, w jaki sposób opanowaç niektóre techniki gotowania, takie jak lepienie ravioli, samosa lub chiƒskich pierogów. W ksià˝ce znajdujà si´ równie˝ informacje o produktach charakterystyczny dla kuchni ró˝nych krajów i sposobach ich wykorzystania. WÊród nich znalaz∏y si´ np. pomys∏y, jak w chiƒskim stylu przygotowaç warzywa liÊciaste. Po raz kolejny Gordon przekazuje nam przepisy na potrawy, które mogà si´ staç ulubionymi ka˝dego z nas. Niezale˝nie od tego, jaki masz stosunek do gotowania, w ksià˝ce Gordona Ramsaya znajdziesz coÊ smacznego dla siebie.

Premiera PAèDZIERNIKA Liczba stron 256 ISBN 978-83-7495-853-0 Format 197 253 mm Oprawa twarda z obwolutà

Premiera LUTEGO Liczba stron 224 ISBN 978-83-7495-776-2 Format 210 266 mm Oprawa twarda z obwolutà Patron medialny

Patron medialny


60

61

Cornelia Schinharl, Sebastian Dickhaut KUCHNIA WEGETARIA¡SKA Z FANTAZJÑ

A.J.R. Waterston OPIEKA NAD DZIECKIEM. PORADNIK DLA RODZICÓW

• ksià˝ka skierowana do wszystkich, którzy uwa˝ajà, ˝e posi∏ek bez mi´sa nie jest zbyt skromny • przepisy zarówno dla poczàtkujàcych, jak i bardziej zaawansowanych kucharzy, tradycjonalistów i poszukujàcych nowinek smakowych • potrawy ró˝nych regionów Êwiata, urozmaicone i aromatyczne, dostarczajàce rozkoszy podniebieniu

Premiera MAJA Liczba stron 160 ISBN 978-83-7495-817-2 Format 230 240 mm Oprawa broszurowa

Co mo˝na zrobiç z soczewicà? Co to jest bulgur? Jak przyrzàdziç smaczne tofu? Jakie przyprawy najpe∏niej wydob´dà smaki daƒ bezmi´snych? Jak robiç zakupy? W jaki sposób przygotowywaç sk∏adniki daƒ? Na te i inne pytania odpowiedzi w naszej ksià˝ce znajdà zarówno prawdziwi wegetarianie, jak i „wegetarianie okresowi”, si´gajàcy po bezmi´sne dania od czasu do czasu; odpowiedzi rzeczowe, podane przyst´pnie i dowcipnie.

• najpopularniejszy poradnik o cià˝y • od momentu pocz´cia a˝ po narodziny i pierwsze chwile macierzyƒstwa • praktyczne wskazówki dla przysz∏ych rodziców

• pomys∏y na szybkie i zdrowe Êniadania, nieskomplikowane i od˝ywcze lunche, pocz´stunek przy herbacie, rodzinne kolacje, posi∏ki po pracy i obiady z przyjació∏mi • niedrogie potrawy na trudniejsze czasy, gdy bud˝et domowy jest ograniczony • dania, które mo˝na przygotowaç z wyprzedzeniem i przechowaç w zamra˝alniku

Patron medialny

Opieka nad noworodkiem, niemowl´ciem i ma∏ym dzieckiem wymaga od rodziców umiej´tnoÊci, a tak˝e wiedzy, do której powinni mieç szybki i ∏atwy dost´p. Informacje o tym, jak najlepiej karmiç i piel´gnowaç dziecko, opiekowaç si´ nim oraz chroniç przed zagro˝eniami i chorobami, majà kluczowe znaczenie. Rodzice powinni móc bez trudu znaleêç wszelkie niezb´dne wskazówki oraz skutecznie je stosowaç.

Premiera STYCZNIA Liczba stron 392 ISBN 978-83-7495-777-9 Format 189 246 mm Oprawa zintegrowana

CIÑ˚A. PORADNIK DLA RODZICÓW Bill Granger NAKARM MNIE

Premiera CZERWCA Liczba stron 240 ISBN 978-83-7495-819-6 Format 215 270 mm Oprawa twarda

• kompletne i aktualne êród∏o wiedzy na temat opieki nad dzieckiem od chwili narodzin do ukoƒczenia trzeciego roku ˝ycia, zilustrowane schematami jego rozwoju • podstawowe zabiegi piel´gnacyjne i procedury pierwszej pomocy • opracowane przez zespó∏ doÊwiadczonych pediatrów, dietetyków i psychologów

Bill Granger to bardzo popularny australijski restaurator i autor ksià˝ek kucharskich. S∏ynie z przepisów na pyszne dania domowe. Ma m∏odà rodzin´ i prowadzi ˝ycie na wysokich obrotach, wi´c czas to dla niego bardzo cenna rzecz – podobnie jak dla wi´kszoÊci nas. Bill zdaje sobie spraw´, ˝e przygotowywanie daƒ domowych nie powinno zabieraç wiele czasu. Prostota, dobrej jakoÊci Êwie˝e sk∏adniki i wyraêne smaki to sedno jego stylu gotowania. Pod znakiem rozpoznawczym, jakim jest prostota daƒ, Bill stworzy∏ inteligentny, przyjazny i praktyczny zbiór przepisów, które rozwiàzujà codzienne dylematy zwiàzane z ˝ywieniem si´ nowoczesnych rodzin. To proste dania, na które sk∏ada si´ niewiele produktów, przygotowywane przy minimum krzàtaniny w kuchni. Potrawy Billa kuszà, Êwietnie smakujà i zadowolà ka˝dego.

Nickey Jenkins, Leigh Brandon JOGA. ANATOMIA I PRAKTYKA

Aktualne êród∏o informacji o cià˝y i wczesnym okresie macierzyƒstwa, napisane przez zespó∏ specjalistów z dziedziny po∏o˝nictwa, genetyki, pediatrii, ˝ywienia i kultury fizycznej. To wyczerpujàcy przewodnik ekspertów po prze∏omowym dla kobiety etapie ˝ycia. Ksià˝ka udziela sprawdzonych porad, jak radziç sobie z najcz´stszymi problemami towarzyszàcymi cià˝y, jak ∏agodziç dolegliwoÊci, a tak˝e jak si´ w∏aÊciwie od˝ywiaç i emocjonalnie przygotowaç do macierzyƒstwa. SIERPIE¡ Liczba stron 392 ISBN 978-83-7495-392-4 Format 190 245 mm Oprawa zintegrowana

BADANIA LABORATORYJNE NOWE UAKTUALNIONE WYDANIE! STYCZE¡ Liczba stron 108 ISBN 978-83-7495-756-4 Format 90 155 mm Oprawa broszurowa z ok∏adkà plastikowà

W ksià˝ce zaprezentowano ponad 100 medycznych badaƒ laboratoryjnych: morfologi´, OB, poziom hemoglobiny, cholesterol i inne. Skomentowano ich wyniki, dajàc odpowiedê, kiedy sà one prawid∏owe i co oznaczajà wartoÊci przekraczajàce norm´, jakie czynniki wp∏ywajà na nie i w jaki sposób mo˝na je kontrolowaç.

Nick Evans ANATOMIA W KULTURYSTYCE

Bogato ilustrowany przewodnik przedstawiajàcy pozycje jogi ze szczegó∏owym objaÊnieniem, jak wykonywaç je bezpiecznie i efektywnie. Prezentowane çwiczenia podzielono pod kàtem typów postawy, dlatego powinno si´ je wykonywaç w kolejnoÊci proponowanej w tej ksià˝ce. Poradnik ten wesprze zainteresowanych nie tylko w poprawieniu sylwetki, ale wspomo˝e równie˝ w rozwoju emocjonalno-duchowym.

Anatomia w kulturystyce jest idealnym êród∏em informacji jak zwi´kszyç swojà mas´ i ukszta∏towaç mi´Ênie. Gwarancjà sukcesu jest autor, Nick Ewans, lekarz ortopeda specjalizujàcy si´ w medycynie sportowej. Uzupe∏nieniem opisów çwiczeƒ krok po kroku sà kolorowe ilustracje anatomiczne g∏ównych grup mi´Êni.

Premiera KWIETNIA Liczba stron 144 ISBN 978-83-7495-794-6 Format 210 265 mm Oprawa twarda

Premiera PAèDZIERNIKA Liczba stron 200 ISBN 978-83-7495-861-5 Format 178 253 mm Oprawa broszurowa


62

63

Tristan Taormino SEKS ANALNY BEZ TAJEMNIC

Dr Sonia Borg SEKS ORALNY, KTÓREGO ON NIGDY NIE ZAPOMNI

• zerwijcie z rutynà, nauczcie si´ ubarwiaç i urozmaicaç mi∏osne po˝ycie • odkryjcie sekrety pobudzania sfer erogennych • zapoznajcie si´ z radami dotyczàcymi erotyki • si´gnijcie po zabawy pobudzajàce erotycznà wyobraêni´ i zmys∏y

Wspania∏y seks oralny to doÊwiadczenie, które potrafi zaanga˝owaç wszystkie zmys∏y i cz´sto porusza cia∏o od stóp do g∏ów.

Seks analny bez tajemnic to ksià˝ka dla osób obojga p∏ci, chcàcych przydaç ˝yciu nowego wymiaru. Z tym przewodnikiem mo˝ecie zostaç mistrzami sztuki mi∏osnej i osiàgnàç poziom umiej´tnoÊci, o jakim nawet nie ÊniliÊcie.

Premiera STYCZNIA Liczba stron 176 ISBN 978-83-7495-772-4 Format 203 254 mm Oprawa broszurowa

Premiera SIERPNIA Liczba stron 144 ISBN 978-83-7495-804-2 Format 203 254 mm Oprawa broszurowa ze skrzyde∏kami

Michelle Pauli KAMASUTRA W PLENERZE Praktyczny i inspirujàcy poradnik na temat fizycznego zbli˝enia kochanków w romantycznej, naturalnej scenerii, oparty na najbardziej znanej staro˝ytnej ksi´dze, jakà napisano o sztuce mi∏owania. Odkrywa tajemnice, jak o˝ywiç zwiàzek i wzbogaciç wspó∏˝ycie o nowy, ekscytujàcy wymiar. Ponad 300 wspania∏ych fotografii, wykonanych w egzotycznych plenerach Indii, emanuje aurà duchowej tradycji, naturalnego pi´kna i seksualnej intymnoÊci. Przejrzyste, ∏atwo zrozumia∏e opisy zmys∏owych pozycji mi∏osnych oraz sugestie ciekawych technik erotycznych niechybnie spot´gujà rozkoszne doznania. A inspirujàce pomys∏y, jak znaleêç doskona∏e miejsce na ∏onie natury, pozwolà stworzyç mi∏osny buduar na Êwie˝ym powietrzu. STYCZE¡ Liczba stron 128 ISBN 978-83-7495-388-7 Format 190 260 mm Oprawa twarda

Lisa Schrader KAMASUTRA 52

Lola Rawlins POZYCJE MI¸OSNE • jak ubarwiaç i urozmaicaç mi∏osne pozycje • szczere wyznania i opowieÊci par • sekrety pobudzania sfer erogennych Czy próbowaliÊcie kiedykolwiek „obieraç banana”? Albo jeêdziç na „koniku na biegunach”? Strzelaç z „mi∏osnej kuszy”? „Obieraç ∏upink´”? Jak to... Nie wiecie, co to takiego? JeÊli nie znacie takich pozycji mi∏osnych, a ju˝ na pewno ich nie próbowaliÊcie, to niniejsza ksià˝ka stanowi dla Was lektur´ obowiàzkowà! Wewnàtrz znajdziecie jasne i pikantne rady, jak zacieÊniç wasz mi∏osny zwiàzek dzi´ki oryginalnym pozycjom, z którymi byç mo˝e dotychczas si´ nie zetkn´liÊcie, a ponadto intrygujàce warianty bardziej znanych konfiguracji. Nie brak w niej te˝ u˝ytecznych sugestii, jak prze∏amaç ∏ó˝kowà rutyn´, rozbudziç libido i przydaç uprawianiu mi∏oÊci Êwie˝ych barw!

W ksi´garniach:

Odkryj skarbnic´ sekretów cudownej mi∏oÊci, zaczerpni´tych z Kamasutry – najstarszej i najÊwi´tszej ksi´gi o seksie. Autorka, Lisa Schrader, opisuje, w jaki sposób rozbudziç nowe zmys∏owe doznania i prze˝yç niezapomniane erotyczne uniesienia. Pokazuje i omawia 52 pozycje zespolenia mi∏osnego – po jednej na ka˝dy tydzieƒ roku – które ods∏aniajà magi´ Kamasutry i wiodà kochanków do ekstatycznej rozkoszy. Zmys∏owe rytua∏y i wyrafinowane pieszczoty wyniosà na nowy poziom intymnych doznaƒ, a kolejne tygodnie stanà si´ Êwi´tem nami´tnej radoÊci. W ksià˝ce znajdziemy opisy podniecajàcych igraszek na ca∏y rok. Warto wi´c po nià si´gnàç. Premiera SIERPNIA Liczba stron 144 ISBN 978-83-7495-803-5 Format 203 254 mm Oprawa broszurowa ze skrzyde∏kami

Seks oralny, którego on nigdy nie zapomni, to coÊ wi´cej ni˝ zwyczajny poradnik, z którego mo˝na dowiedzieç si´ o ró˝nych technikach i pomys∏ach rzucajàcych partnera na kolana – i coÊ wi´cej ni˝ zwyk∏e kompendium wiedzy o kolejnych fantastycznych pozycjach. Inne ksià˝ki poÊwi´cone seksowi oralnemu to zbiór bezpoÊrednich wskazówek i rad. Tymczasem Seks oralny, którego on nigdy nie zapomni prezentuje nadzwyczajne scenariusze, pozwalajàce doprowadziç partnera na niebotyczne szczyty rozkoszy. Ka˝de doÊwiadczenie opiera si´ na podniecajàcych i pomys∏owych technikach i pozycjach. Poznacie tu sekrety stymulacji najgor´tszych punktów i przed∏u˝ania rozkoszy, które sprawiajà, ˝e seks oralny staje si´ nie tylko wyjàtkowym, ale niezapomnianym doÊwiadczeniem.

WRZESIE¡ Liczba stron 112 ISBN 978-83-7495-336-8 Format 203 254 mm Oprawa broszurowa ze skrzyde∏kami


64

TURYSTYKA Kyra Sundance i Chalcy 101 PSICH SZTUCZEK Ben Hoare MIGRACJE ZWIERZÑT

• ksià˝ka prezentuje ró˝norodne sztuczki dla ka˝dego psa, na ró˝nym poziomie wyszkolenia: poproÊ, uk∏on, módl si´, znajdê pilota i wiele innych • poradnik zawiera instrukcje opisane krok po kroku, pomocne treserowi wskazówki pozwalajàce wykorzystaç zdobyte umiej´tnoÊci do nauki bardziej zaawansowanych zadaƒ • z∏o˝one sztuczki podzielono na prostsze, ∏atwiejsze do nauczenia, uzupe∏niono zwi´z∏ymi opisami przebiegu nauki i oczekiwanych rezultatów

• miejsca, gdzie mo˝na obserwowaç najbardziej widowiskowe spektakle przyrody • informacje o migracji i ochronie ka˝dego z omawianych gatunków • obszary szczególnie ciekawe, od delty Okawango, gdzie ˝yzne mokrad∏a tworzà azyl gatunków w´drownych, po niegoÊcinny Ocean Po∏udniowy • mity i tajemnice wokó∏ migrujàcych zwierzàt, utrzymujàce si´ od tysi´cy lat Migracje zwierzàt-podró˝ników zdumiewajà i frapujà naukowców oraz mi∏oÊników natury. W ka˝dej chwili gdzieÊ w Êwiecie miliony zwierzàt przenoszà si´ z miejsca na miejsce. Wiele gatunków, od ràczych antylop po ogromne wieloryby i lekkie jak piórko motyle, odbywa d∏ugie i trudne podró˝e po làdzie i w powietrzu, przez rzeki i oceany. Jak przygotowujà si´ do nich? Co ka˝e im przemierzaç tysiàce kilometrów? Skàd wiedzà, kiedy wyruszyç? W jaki sposób nawigujà tak skutecznie po làdzie i morzu? Tekst uzupe∏niono ponad 300 barwnymi fotografiami, ilustracjami i mapami.

Nauka ró˝nych sztuczek jest sposobem budowania pozytywnych relacji, to wspania∏y sposób na zacieÊnianie wi´zi z psem, integrowanie go z cz∏onkami rodziny i dostarczanie mu fizycznych i umys∏owych zadaƒ. Poradnik pomaga w zrozumieniu sposobu myÊlenia psa. Kolejne powtórki i wspólny wysi∏ek doskonalà wzajemnà komunikacj´. Zaufanie i ch´ç wspó∏pracy rozwini´te podczas wspólnej nauki pozostanà na zawsze. Premiera STYCZNIA Liczba stron 176 ISBN 978-83-7495-778-6 Format 250 290 mm Oprawa twarda z obwolutà

Kyra Sundance i Jadie 51 SZTUCZEK DLA SZCZENIAKÓW Zapewnij swojemu psu przewag´ na starcie!

Sandy Ransford KONIE I KUCE. ENCYKLOPEDIA Ksià˝ka przeznaczona jest dla dzieci powy˝ej 8 lat, które uczà si´ jeêdziç konno i marzà o w∏asnym koniu lub kucu. Obok wiadomoÊci o rasach i pochodzeniu zawiera wyczerpujàce informacje o nauce jazdy konnej, opiece i piel´gnacji koni i kuców. Barwne zdj´cia, wykonane specjalnie do tej publikacji, podkreÊlajà walory edukacyjne encyklopedii.

MAJ Liczba stron 224 ISBN 978-83-7495-779-3 Format 215 275 mm Oprawa twarda

WRZESIE¡ Liczba stron 208 ISBN 978-83-7495-356-6 Format 178 228 mm Oprawa broszurowa

Premiera SIERPNIA Liczba stron 176 ISBN 978-83-7495-801-1 Format 178 x 229 mm Oprawa broszurowa

Pierwsze dwa lata ˝ycia szczeni´cia to kluczowy okres w jego rozwoju. Przyst´pujàc do szkolenia odpowiednio wczeÊnie i wykorzystujàc metody oparte na pozytywnym wzmocnieniu, natchniesz go duchem wspó∏pracy i na ca∏e ˝ycie wpoisz mu upodobanie do nauki. Metody oparte na pozytywnym wzmocnieniu to najszybszy i naj∏atwiejszy sposób szkolenia szczeniàt. Dzi´ki tym wolnym od l´ku technikom wychowasz sobie radosnego psa, który b´dzie ch´tnym partnerem w procesie nauki. Szczegó∏owe instrukcje przeprowadzà ci´ przez proste kroki, które sk∏adajà si´ na nauk´ ka˝dej sztuczki. Wskazówki i propozycje rozwiàzaƒ rozmaitych problemów pomogà ci poradziç sobie z trudnoÊciami z prawdziwego ˝ycia. Zdj´cia ilustrujàce ka˝dy etap procesu szkolenia poka˝à dok∏adnie, co masz zrobiç; w ten sposób podczas nauki niczego nie musisz si´ domyÊlaç.

Marta Magdalena Jarz´bowska HAJDA NA KO¡ Ksià˝ka zawiera opisy oko∏o 200 wybranych stad i stadnin koni, oÊrodków jeêdzieckich i gospodarstw agroturystycznych oferujàcych jazd´ konnà w ca∏ej Polsce. Autorka, instruktorka jazdy konnej, podaje dok∏adne adresy, telefony i e-maile wybranych oÊrodków, opisuje dzia∏alnoÊç placówki, charakterystyk´ terenu, na którym si´ znajduje, oraz ciekawostki. Opisy oÊrodków zebrane sà w 16 rozdzia∏ach, które odpowiadajà 16 województwom, a w obr´bie województwa u∏o˝one sà w porzàdku alfabetycznym. Wst´pna cz´Êç ksià˝ki zawiera krótkà histori´ turystyki jeêdzieckiej w Polsce, opis wspó∏czesnych dyscyplin hippicznych oraz podstawowe informacje praktyczne dla wszystkich, którzy chcà jeêdziç na koniach w czasie urlopu bàdê zamierzajà nauczyç si´ tej pi´knej umiej´tnoÊci. Dodatkowym walorem ksià˝ki sà: s∏owniczek, opis ras i maÊci koni oraz informacje, co ciekawego mo˝na zobaczyç w okolicy. Publikacja jest bogato ilustrowana kolorowymi zdj´ciami. Tekst uzupe∏niajà mapki województw z zaznaczonymi oÊrodkami.

Premiera MARCA Liczba stron 424 ISBN 978-83-7495-710-6 Format 160 242 mm Oprawa twarda

65


66

67

Hanna i Juliusz Komarniccy, Pamela i Iwo Za∏uscy EUROPA CHOPINA CHOPIN'S EUROPE Album Europa Chopina prezentuje europejskie miasta, w których mieszka∏ i do których podró˝owa∏ wybitny polski kompozytor – Fryderyk Chopin. WÊród nich znalaz∏y si´: Wiedeƒ, Praga, Drezno, czeskie uzdrowiska – Karlowe Wary i Mariaƒskie ¸aênie, Pary˝, Valldemosa na Majorce, Nohant, Londyn, Edynburg. Wspania∏e zdj´cia dope∏nia tekst, który uk∏ada si´ w niezwyk∏à opowieÊç o ˝yciu twórcy.

Premiera STYCZNIA Liczba stron 272 ISBN 978-83-7495-768-7 Format 210 280 mm Oprawa twarda

W ksi´garniach:

Premiera STYCZNIA Liczba stron 272 ISBN 978-83-7495-744-1 Format 210 280 mm Oprawa twarda

Janusz Ekiert CHOPIN WIECZNIE POSZUKIWANY THE ENDLESS SEARCH FOR CHOPIN Jest to kronika wielkiej rywalizacji ponad tysiàca chopinistów – opowieÊç o radoÊci zwyci´zców i dramacie pokonanych. Chronologi´ walki o Grand Prix i inne nagrody przeplatajà refleksje nad werdyktami, portrety pianistów, którzy na konkursie chopinowskim rozpoczynali Êwiatowà karier´, i s∏ynnych artystów, którzy ich oceniali. Historia konkursów chopinowskich w Warszawie wy∏ania si´ z t∏a i atmosfery epoki – artystycznej, obyczajowej, politycznej. Jest wiecznym poszukiwaniem prawdy – poszukiwaniem tego, kto potrafi najg∏´biej wniknàç w charakter romantyzmu genialnego kompozytora.

Premiera MAJA Liczba stron 200 ISBN 978-83-7495-792-2 Format 233 295 mm Oprawa twarda

W ksi´garniach:

Premiera MAJA Liczba stron 200 ISBN 978-83-7495-812-7 Format 233 295 mm Oprawa twarda


68

69

El˝bieta Wo∏oszyƒska, Marek Wo∏oszyƒski GÓRY ÂWI¢TOKRZYSKIE Jedyny tego typu przewodnik, od lat wyczekiwany przez mi∏oÊników gór i piechurów krajoznawców, który w tak obszerny sposób prezentuje wszystkie piesze szlaki turystyczne Gór Âwi´tokrzyskich. Autorzy – geografowie, krajoznawcy – z niezwyk∏à pasjà opisujà pi´kno gór, wspania∏e krajobrazy, zabytki przyrody nieo˝ywionej, bogatà histori´ regionu majàcà swoje odbicie w zabytkach architektury oraz coraz bogatszà baz´ turystycznà. Szczegó∏owe (zweryfikowane w terenie) opisy przejÊç szlaków i lokalizacje obiektów uzupe∏niajà mapy, profile topograficzne i kolorowe ilustracje. W przewodniku znalaz∏ si´ równie˝ s∏owniczek terminów architektonicznych i geologicznych oraz informacje praktyczne, które u∏atwià turyÊcie w´drówk´.

Alicja Mironiuk-Nikolska POLSKA SZTUKA LUDOWA

Premiera MAJA Liczba stron 480 ISBN 978-83-7495-690-1 Format 122 185 mm Oprawa zintegrowana

Robert Szewczyk SZLAKIEM SUDECKIM

Premiera MAJA Liczba stron 224 ISBN 978-83-7495-791-5 Format 130 182 mm Oprawa broszurowa ze skrzyde∏kiem

Szlakiem Sudeckim to kolejny z serii przewodników po najciekawszych szlakach tematycznych naszego kraju. Prezentuje G∏ówny Szlak Sudecki im. Mieczys∏awa Or∏owicza. Jest to drugi pod wzgl´dem d∏ugoÊci, po G∏ównym Szlaku Beskidzkim, pieszy szlak znakowany. Ma 356 km d∏ugoÊci. To podró˝ niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju przez wi´kszoÊç poszczególnych pasm Sudetów, to wspinanie si´ na szczyty i schodzenie do wielu historycznych miejscowoÊci i malowniczych zakàtków. Przewodnik sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. Pierwsza poÊwi´cona jest historii i wspó∏czesnoÊci G∏ównego Szlaku Sudeckiego, zawiera te˝ praktyczne rady potrzebne turyÊcie do przejÊcia tej trasy. Cz´Êç druga to opis przebiegu szlaku. Sà tu te˝ ciekawostki, legendy, opowieÊci. Tekst wzbogacajà plany i mapki oraz rysunki i archiwalne ilustracje. Zdj´cia znajdujà si´ na dwóch kolorowych wk∏adkach.

Ksià˝ka prezentuje twórczoÊç artystycznà wsi i stanowi pewne uzupe∏nienie zagadnieƒ omówionych w innych publikacjach z serii Ocaliç od zapomnienia. Przedmiotem zainteresowania autorki jest sztuka przedstawiajàca, pe∏niàca funkcj´ kultowà, oraz sztuka zdobnicza. Sztuka przedstawiajàca (rzeêba, malarstwo i grafika) zosta∏a omówiona na przyk∏adzie oryginalnych dzie∏, g∏ównie XIX-wiecznych. Sztuka zdobnicza to przede wszystkim przedmioty wykonane do dekoracji wn´trz oraz sprz´ty o funkcji u˝ytkowej, których zdobienie by∏o Êwiadectwem upodobaƒ estetycznych mieszkaƒców wsi. W tej cz´Êci ksià˝ki autorka opisa∏a m.in. wycinank´, tkanin´, ceramik´, wyroby kowalstwa. Autorka prezentuje wizerunki najpopularniejszych Êwi´tych patronów z opisem ich atrybutów. Omawia te˝ najbardziej znane przedstawienia Matki Boskiej (m.in. MB Cz´stochowska, MB Kodeƒska, MB Gromniczna, MB Sk´pska). W tej publikacji przy omawianiu zabytków punktem odniesienia jest ich ocena estetyczna. Uzupe∏nienie stanowià notki o twórcach ludowych oraz s∏owniczek terminów plastycznych. Tekst jest bogato ilustrowany, g∏ównie zabytkowymi eksponatami muzealnymi.

Barbara Ogrodowska POLSKIE TRADYCJE I OBYCZAJE. KULINARNE

Jerzy Sobczak DUCHY W POLSKICH ZABYTKACH Kolejna ksià˝ka z serii Sà takie miejsca to publikacja prezentujàca niezwyk∏e historie o duchach i zjawach w polskich zamkach, pa∏acach i koÊcio∏ach. Autor, geograf i krajoznawca, który od kilkudziesi´ciu lat zg∏´bia t´ tematyk´, przedstawi∏ 65 najciekawszych obiektów, wÊród których znalaz∏y si´ m.in. zamki w Baranowie Sandomierskim i Ksià˝u, pa∏ace w ¸aƒcucie i Nieborowie oraz koÊcio∏y w Krakowie i Poznaniu. Poszczególne has∏a zawierajà opis obiektu oraz krótkà charakterystyk´ zjawy – zwykle postaci historycznej. Legendy o duchach sta∏y si´ wi´c pretekstem do bli˝szego poznania historii Polski. W wielu wypadkach opowieÊci oparte sà na relacjach Êwiadków. Prezentowana przez nas publikacja, bogato ilustrowana pi´knymi zdj´ciami, zainteresuje zarówno mi∏oÊników zabytków, jak i pasjonatów nieprawdopodobnych historii.

Premiera PAèDZIERNIKA ISBN 978-83-7495-788-5 Format 200 200 mm Oprawa twarda

Premiera GRUDNIA Liczba stron 368 ISBN 978-83-7495-737-3 Format 200 250 mm Oprawa twarda

Izabela i Tomasz Kaczyƒscy CYSTERSI W POLSCE

Premiera LIPCA ISBN 978-83-7495-735-9 Format 160 242 mm Oprawa twarda

Cystersi w Polsce to bogato ilustrowana ksià˝ka, która przybli˝a nam miejsca zwiàzane z tym zakonem. Cystersi przybyli na nasze ziemie oko∏o 1153 roku. Pozostawili po sobie cenne pamiàtki, wÊród których na szczególnà uwag´ zas∏ugujà obiekty architektoniczne – koÊcio∏y i klasztory. Autorzy przewodnika wybrali i opisali 69 miejscowoÊci, które warto odwiedziç, by zapoznaç si´ z dziedzictwem kulturowym cystersów. WÊród nich znalaz∏y si´ m.in.: Krzeszów, Che∏mno, Koronowo, Sulejów, Mogi∏a, Oliwa i Wàchock. Poszczególne miejscowoÊci tworzà szlak, który mo˝na traktowaç jak swoistà podró˝ w przesz∏oÊç. Trasa podzielona jest na 9 p´tli (odcinków). Oprócz miejsc zwiàzanych z cystersami w przewodniku sà te˝ opisy atrakcji turystyczno-krajoznawczych znajdujàcych si´ w okolicy. Tekst wzbogacajà archiwalne i wspó∏czesne ilustracje.

Premiera WRZEÂNIA ISBN 978-83-7495-847-9 Format 200 200 mm Oprawa twarda

Kolejna ksià˝ka z serii Ocaliç od zapomnienia poÊwi´cona jest tradycjom polskiego sto∏u i spi˝arni. Znajdziemy w niej charakterystyk´ tradycyjnych polskich produktów spo˝ywczych, tzn. takich, które majà wielopokoleniowà histori´ i niekiedy sà jeszcze wytwarzane na ma∏à skal´ w gospodarstwach domowych lub niewielkich zak∏adach wytwórczych. Produkty takie sà fundamentem po˝ywienia i tradycji kulinarnych. W ksià˝ce znajdujà si´ oczywiÊcie dope∏niajàce ca∏oÊç przepisy na wybrane potrawy staropolskie: chleb, ˝ur, pierogi, go∏àbki, nalewki, ciasta. Odr´bny rozdzia∏ autorka poÊwi´ci∏a przetwórstwu domowemu i zapasom, które by∏y Êwiadectwem gospodarnoÊci i sztuki kulinarnej pani domu. Znajdziemy te˝ przyk∏adowe staropolskie jad∏ospisy. Ksià˝ka mo˝e byç wr´cz poradnikiem dla ka˝dej gospodyni, dla której istotna jest tradycja. Obecnie przywo∏ywane z przesz∏oÊci technologie, tradycyjne produkty, przepisy i potrawy to prawdziwe skarby, które stajà si´ chlubà dobrej ambitnej kuchni domowej, oryginalnej restauracji, a nawet wizytówkà regionu. Ksià˝ka, jak wszystkie pozosta∏e z tej serii, jest bardzo bogato ilustrowana.

Maria i Przemys∏aw Pilichowie NOBLIÂCI ZNAD WIS¸Y, ODRY I NIEMNA Jest to drugie uzupe∏nione wydanie ksià˝ki o laureatach Nagrody Nobla urodzonych w Polsce w obecnych granicach naszego kraju (26 osób) i na Kresach Wschodnich (7 osób). Sà to laureaci polscy, postacie powszechnie znane, takie jak Henryk Sienkiewicz czy Maria Sk∏odowska-Curie, ale tak˝e postacie w Polsce praktycznie nieznane Niemcy, Amerykanie i ˚ydzi. Autorzy wyeksponowali informacje wa˝ne dla polskiego czytelnika, czyli zwiàzki noblistów z miejscem ich urodzenia. Osobny rozdzia∏ ma Wroc∏aw, miasto, z którym zwiàzanych by∏o wyjàtkowo du˝o noblistów. Ostatni rozdzia∏ poÊwi´cony jest laureatom, którzy urodzili si´ poza Polskà, ale majà polskie korzenie lub byli z Polskà zwiàzani. W obecnym drugim wydaniu ksià˝ki dodaliÊmy biografie 8 laureatów Nagrody Nobla. Dwaj z nich otrzymali nagrody w ostatnich latach. Leonid Hurwicz, laureat z 2007 roku, oraz Jack W. Szostak, który zosta∏ noblistà w roku 2009.

MARZEC Liczba stron 312 ISBN 978-83-7495-769-4 Format 200 200 mm Oprawa twarda


70

71

INDEKS TYTU¸ÓW 1Q84 Haruki Murakami........................................................... 19 44 SCOTLAND STREET Alexander McCall Smith ................... 34 AMORE 14 Federico Moccia .............................................. 10–11 BABOL S∏awomir Górzyƒski.................................................... 40 BLADY OGIE¡ Vladimir Nabokov............................................ 13 BOGACTWO I N¢DZA NARODÓW David S. Landes................. 48 BUNT NA SPRZEDA˚. DLACZEGO KULTURY NIE DA SI¢ ZAG¸USZYå Joseph Heath, Andrew Potter......................... 45 CH¸OPAK Z KRESÓW. PAMI¢TNIK LUBELSKIEGO KUPCA Micha∏ JaÊnikowski .............................................................. 49 CH¸OPIEC I GO¸ÑB Meir Shalev............................................. 42 CIE¡ WIATRU Carlos Ruiz Zafón ............................................ 13 CO STRACILIÂMY Catherine O'Flynn ...................................... 18 CORAZ DALEJ OD MI¸OÂCI Bernhard Schlink ....................... 12 CO DO UKRYCIA Dominique Barberis .................................. 19 CZEKAJÑC NA ROBERTA CAP¢ Susana Fortes...................... 20 DOM W RIVERTON Kate Morton.............................................. 15 DWANAÂCIE OPOWIADA¡ TU¸ACZYCH Gabriel García Márquez ....................................................... 25 DZICY DETEKTYWI Roberto Bolaño ...................................16–17 DZIECI IRENY SENDLEROWEJ Anna Mieszkowska................ 41 DZIEWCZYNA Z SÑSIEDZTWA Elizabeth Noble ...................... 19 EKSPLORATORZY PRZEPAÂCI Enrique Vila-Matas ................ 28 ETYKA DOBREJ ROBOTY Richard Sennett............................. 45 FINALMUSIK Justo Navarro .................................................... 27 FLIRT Kathleen Tessaro.......................................................... 19 FOLWARK ZWIERZ¢CY George Orwell ................................... 15 GRA ANIO¸A Carlos Ruiz Zafón .............................................. 13 GRA W KLASY Julio Cortázar.................................................. 26 HANIA BANIA. TORNADO SEKSUALNE Hanna Baku∏a ..... 38–39 HISZPA¡SKA MUCHA Will Ferguson....................................... 16 HOMER. ILIADA I ODYSEJA Alberto Manguel ........................ 44 HOTEL PEKIN Santiago Gamboa ............................................ 21 IMIONA WIELOKULTUROWOÂCI Marian Golka ....................... 47 INSTRUKCJA, JAK OCALIå ÂWIAT Rosa Montero.................. 27 INVICTUS. IGRAJÑC Z WROGIEM John Carlin ....................... 11 JAK ELEGANCKO ROZSTAå SI¢ Z ZAKOCHANÑ KOBIETÑ Adam Soboczynski................................................................ 48 JESIE¡ PATRIARCHY Gabriel García Márquez ...................... 24 JU˚ NIE ZAPOMNISZ O MNIE. OPOWIEÂå O HENRYKU WARSIE Ryszard Wolaƒski ........... 49 KONIEC TYGODNIA Bernhard Schlink .................................... 12 KOROWÓD CIENI Julián Ríos.................................................. 27 KSIÑ˚¢ MG¸Y Carlos Ruiz Zafón ............................................ 12 KSIÑ˚KA DLA MANUELA Julio Cortázar ................................. 26 KTO ZABI¸ BARBAR¢ BLID¢? Sylwester Latkowski, Piotr Pytlakowski ............................. 49 KULTURA NOWEGO KAPITALIZMU Richard Sennett.............. 45 KWIAT CIEPLARNIANY I 9 ROÂLIN WZBUDZAJÑCYCH PO˚ÑDANIE Margot Berwin................... 17 LÓD W ˚Y¸ACH Yrsa Sigurdardóttir ................................. 36–37 LUKSUS. DLACZEGO STRACI¸ BLASK Dana Thomas .............. 48 MARINA Carlos Ruiz Zafón ..................................................... 13 MI¸OÂå W CZASACH ZARAZY Gabriel García Márquez ........ 24 MISTERIOSO Arne Dahl........................................................... 29 MISTRZ I MA¸GORZATA Michai∏ Bu∏hakow............................ 14 NIE MA KTO PISAå DO PU¸KOWNIKA Gabriel García Márquez ....................................................... 15 O CZYM MÓWI¢, KIEDY MÓWI¢ O BIEGANIU Haruki Murakami .................................................................. 18 OCHOTA NA ROZMOW¢ Eduardo Mendicutti ......................... 35 OPOWIADANIA Gabriel García Márquez................................. 24 ORYGINA¸ LAURY Vladimir Nabokov ..................................... 13 QUATTROCENTO Susana Fortes ............................................. 20 PAULA Isabel Allende ............................................................. 22 PISMO LEONARDA Dina Rubina.............................................. 43 PO˚EGNANIE Z AFRYKÑ Karen Blixen ................................... 15 PÓèNÑ NOCÑ NA ANTENIE Elizabeth Hay.............................. 16 PROROCTWO SÑDNEGO DNIA Scott Mariani ......................... 32 PRYWATNE ˚YCIE PIPPY LEE Rebecca Miller ....................... 14 ˇ ˇ PRZEMOC Slavoj Zizek............................................................ 46 PRZYGODY TOMKA WILMOWSKIEGO Alfred Szklarski .......... 51 REGU¸Y MOSKWY Daniel Silva ......................................... 30–31 ROSYJSKI ROMANS Meir Shalev ............................................ 42 RZECZ O MYCH SMUTNYCH DZIWKACH Gabriel García Márquez ....................................................... 25 SEKS, NARKOTYKI I CZEKOLADA Paul Martin ....................... 47 SIEDEM KOBIET Rebecca Miller ............................................. 15 SKRZYPCE Z AUSCHWITZ Maria Àngels Anglada ................. 41 SORRY, PRZEPRASZAM Gail Jones ........................................ 18 SPALONA FORSA Ricardo Piglia ............................................. 33

Indeks autorów utworów literackich SPISEK MOZARTA Scott Mariani ............................................ 32 SPOKOJNE CZASY Lizzie Doron ............................................. 42 STO LAT SAMOTNOÂCI Gabriel García Márquez ................... 24 SUMA NASZYCH DNI Isabel Allende ................................. 22–23 SZCZ¢ÂLIWI FRAJERZY Scott Spencer .................................. 16 SZTUKMISTRZ Z LUBLINA Isaac Bashevis Singer ................ 14 SZWACZKA Frances de Pontes Peebles ................................ 20 TA TRZCINA ˚YJE Pearl S. Buck ............................................ 15 TRZEBA UMIEå PRZEGRYWAå Santiago Gamboa................. 21 TRZY CÓRKI PANI LIANG Pearl S. Buck................................. 15 WARTOÂå NICZEGO Raj Patel ................................................ 47 WIELKIE WYGRANE Julio Cortázar ......................................... 26 WITAJCIE W MURDERLANDZIE Frédérique Molay ................. 35 WYDRZYJ MI SERCE Angeles Mastretta ................................ 21 ZACZEKAJ NA KONIEC DESZCZU Krystyna Gucewicz .......... 40 ZBRODNIE LICZBY PIERWSZEJ Reyes Calderón ................... 35 ZIARNA BOGACTWA. PI¢å ROÂLIN, KTÓRE DA¸Y LUDZIOM BOGACTWO Henry Hobhouse ............................................... 46 ZIARNA ZMIAN. SZEÂå ROÂLIN, KTÓRE ZMIENI¸Y OBLICZE ÂWIATA Henry Hobhouse ...................................................... 46 ZJAZD SZKOLNY Simone van der Vlugt................................. 18 Z¸A GODZINA Gabriel García Márquez .................................. 25 ZNOWU MALAVITA Tonino Benacquista................................. 33

Allende, Isabel ................................................................... 22–23 Àngels Anglada, Maria............................................................ 41 Baku∏a, Hanna ................................................................... 38–39 Barberis, Dominique ............................................................... 19 Benacquista, Tonino ............................................................... 33 Berwin, Margot........................................................................ 17 Blixen, Karen ........................................................................... 15 Bolaño, Roberto ................................................................. 16–17 Buck, Pearl S........................................................................... 15 Bu∏hakow, Michai∏................................................................... 14 Calderón, Reyes ...................................................................... 35 Carlin, John ............................................................................. 11 Cortázar, Julio ......................................................................... 26 Dahl, Arne ................................................................................ 29 De Pontes Peebles, Frances ................................................. 20 Doron, Lizzie ............................................................................ 42 Ferguson, Will.......................................................................... 16 Fortes, Susana ........................................................................ 20 Gamboa, Santiago................................................................... 21 García Márquez, Gabriel ................................................... 24–25 Golka, Marian .......................................................................... 47 Górzyƒski, S∏awomir ............................................................... 40 Gucewicz, Krystyna ................................................................ 40 Hay, Elizabeth.......................................................................... 16 Heath, Joseph ......................................................................... 45 Hobhouse, Henry ..................................................................... 46 JaÊnikowski, Micha∏ ............................................................... 49 Jones, Gail............................................................................... 18 Landes, David S....................................................................... 48 Latkowski, Sylwester.............................................................. 49 Manguel, Alberto ..................................................................... 44 Mariani, Scott .......................................................................... 32 Martin, Paul ............................................................................. 47 Mastretta, Angeles.................................................................. 21 McCall Smith, Alexander ........................................................ 34 Mendicutti, Eduardo................................................................ 35 Mieszkowska, Anna ................................................................ 41 Miller, Rebecca........................................................................ 14 Moccia, Federico ............................................................... 10–11 Molay, Frédérique.................................................................... 35 Montero, Rosa ......................................................................... 27 Morton, Kate............................................................................ 15 Murakami, Haruki .............................................................. 18–19 Nabokov, Vladimir ................................................................... 13 Navarro, Justo......................................................................... 27 Noble, Elizabeth ...................................................................... 19 O'Flynn, Catherine................................................................... 18 Orwell, George ........................................................................ 15 Patel, Raj ................................................................................. 47 Piglia, Ricardo ......................................................................... 33 Potter Andrew ......................................................................... 45 Pytlakowski, Piotr ................................................................... 49 Ríos, Julián.............................................................................. 27 Rubina, Dina ............................................................................ 43 Ruiz Zafón, Carlos ................................................................. 2–3 Schlink, Bernhard ................................................................... 12 Sennett, Richard ..................................................................... 45 Shalev, Meir ............................................................................. 42 Sigurdardóttir, Yrsa ........................................................... 36–37 Silva, Daniel ....................................................................... 30–31 Singer, Isaac Bashevis ........................................................... 14 Soboczynski, Adam ................................................................. 48 Spencer, Scott ......................................................................... 16 Szklarski, Alfred ...................................................................... 51 Tessaro, Kathleen ................................................................... 19 Thomas, Dana ......................................................................... 48 Van der Vlugt, Simone ........................................................... 18 Vila-Matas, Enrique................................................................. 28 Wolaƒski, Ryszard ................................................................... 49 ˇ ˇ Zizek, Slavoj ............................................................................ 46

AUDIOTEKA . . . . . . . . . . . . . . . . 50


INDEKS TYTU¸ÓW 1001 DNI, KTÓRE ZMIENI¸Y ÂWIAT Peter Furtado.................. 1001 WIN, KTÓRYCH WARTO SPRÓBOWAå Neil Beckett ...... 101 PSICH SZTUCZEK Kyra Sundance i Chalcy .................... 51 SZTUCZEK DLA SZCZENIAKÓW Kyra Sundance i Jadie ... ANATOMIA W KULTURYSTYCE Nick Evans ............................. BADANIA LABORATORYJNE..................................................... CIÑ˚A. PORADNIK DLA RODZICÓW......................................... CUDA ÂWIATA Francesco Boccia............................................ GRAJ NA GITARZE Phil Capone .............................................. ILE WA˚Y CHMURA? I ODPOWIEDZI NA WIELE INNYCH NIECODZIENNYCH PYTA¡ Daniel Lacotte .............................. JOGA. ANATOMIA I PRAKTYKA Nickey Jenkins, Leigh Brandon ........................................... KAMASUTRA 52 Lisa Schrader ............................................... KAMASUTRA W PLENERZE Michelle Pauli ............................. KEYBOARD. LEKSYKON AKORDÓW Paul Lennon ................... KONIE I KUCE. ENCYKLOPEDIA Sandy Ransford ................... KUCHNIA WEGETARIA¡SKA Z FANTAZJÑ Cornelia Schinharl, Sebastian Dickhaut ............................. KUCHNIE ÂWIATA Gordon Ramsay ......................................... ¸AMIG¸ÓWKI. KSI¢GA Dan Moore .......................................... MARKETING POLITYCZNY W INTERNECIE Sergiusz Trzeciak .................................................................. MIGRACJE ZWIERZÑT Ben Hoare............................................ NAJWI¢KSI ZBRODNIARZE W HISTORII Miranda Twiss ........ NAJWI¢KSZE K¸AMSTWA HISTORII William Weir....................... NAKARM MNIE Bill Granger .................................................... NIEZAPOMNIANE CYTATY I OKOLICZNOÂCI ICH POWSTANIA Terry Breverton...................................................................... OPIEKA NAD DZIECKIEM. PORADNIK DLA RODZICÓW A.J.R. Waterston.................................................................... PI¢KNE KOLORY WE WN¢TRZACH Stephanie Hoppen .......... POZYCJE MI¸OSNE Lola Rawlins ........................................... SEKS ANALNY BEZ TAJEMNIC Tristan Taormino ................... SEKS ORALNY, KTÓREGO ON NIGDY NIE ZAPOMNI Dr Sonia Borg ........................................................................ SPECJALNE OPERACJE BOMBOWCÓW PODCZAS II WOJNY ÂWIATOWEJ Steve Darlow .................. SZEF KUCHNI NA KA˚DÑ POR¢ ROKU Gordon Ramsay ........ TAJNA HISTORIA PODST¢PU PODCZAS II WOJNY ÂWIATOWEJ Jean Deuve ..................... TWÓRCY I OFIARY ERY INTERNETU Kieran Levis.................. WARSZAWA KRYMINALNA Helena Kowalik ............................ Z PÓL I LASÓW NA STÓ¸ I DO SPI˚ARNI Andrzej Fiedoruk... ZAGRANICZNE FORMACJE SS Chris Bishop ..........................

INDEKS TYTU¸ÓW 53 57 65 65 61 61 61 56 56 55 60 62 62 56 64

CHOPIN WIECZNIE POSZUKIWANY Janusz Ekiert ................. CHOPIN'S EUROPE Hanna i Juliusz Komarniccy, Pamela i Iwo Za∏uscy ........... CYSTERSI W POLSCE Izabela i Tomasz Kaczyƒscy ............... DUCHY W POLSKICH ZABYTKACH Jerzy Sobczak ................. EUROPA CHOPINA Hanna i Juliusz Komarniccy, Pamela i Iwo Za∏uscy ........... GÓRY ÂWI¢TOKRZYSKIE El˝bieta Wo∏oszyƒska, Marek Wo∏oszyƒski .......................... HAJDA NA KO¡ Marta Magdalena Jarz´bowska ................... NOBLIÂCI ZNAD WIS¸Y, ODRY I NIEMNA Maria i Przemys∏aw Pilichowie ............................................ POLSKA SZTUKA LUDOWA Alicja Mironiuk-Nikolska............. POLSKIE TRADYCJE I OBYCZAJE. KULINARNE Barbara Ogrodowska ............................................................ SZLAKIEM SUDECKIM Robert Szewczyk ................................ THE ENDLESS SEARCH FOR CHOPIN Janusz Ekiert ..............

60 59 55 54 64 53 53 60 55 61 57 63 62 63 52 58 52 54 54 57 52

Katalog wydrukowano na papierach: Neo Bulk 70 g/m2 (blok) i Rebel Silk 170 g/m2 (ok∏adka) dostarczonych przez Mercator Papier Sp. z o.o. www.mercatorpapier.com.pl

67 66 68 68 66 68 65 69 69 69 68 67

BESTSELLERY 2009


MUZA SA www.muza.com.pl e-mail: muza@muza.com.pl ul. Marsza�kowska 8, 00-590 Warszawa tel. 22 621 17 75 22 621 17 76 22 629 50 83 601 665 825 fax 22 629 23 49 WARSZAWSKIE WYDAWNICTWO LITERACKIE ul. Bagatela 10/4, 00-585 Warszawa e-mail: liter@muza.com.pl tel. 22 629 65 24 22 629 23 95 601 669 335 SPORT I TURYSTYKA ul. Bagatela 10/3, 00-585 Warszawa e-mail: sit@muza.com.pl tel. 22 622 64 85 fax 22 629 51 30

www.muza.com.pl

www.graaniola.pl

www.audioteka.com.pl

www.facebook.com/muza.sa

Katalog Muza 2010  
Katalog Muza 2010  

Katalog wydawniczy 2010

Advertisement