Page 1

STATYSTYKA

Na zebraniach wiejskich mieszkańcy wybierają sołtysów Czytaj

Gminie Włocławek przybyło mieszkańców

str. 4-5

W Naszej WŁOCŁAWEK www.kujawy.media.pl ISSN 1896-3692

Gminie

KRUSZYN * NOWA WIEŚ * MODZEROWO * SMÓLNIK * SMÓLSK

Zuzanka wylewa

Winne bobry Żeremie zbudowane przez bobry na rzece Zuzance spiętrzają wodę i prowadzą do lokalnych podtopień. Woda zalewa pola uprawne, łąki, a także wchodzi do piwnic domów mieszkalnych powodując szkody. Szczególnie narażeni na straty są mieszkańcy wsi: Mursk, Ładne, Przerytka, Smólnik, Wistka Królewska. Reagując na liczne zgłoszenia, szczególnie rolników, wójt Ewa Braszkiewicz wystąpiła z pisemną prośbą do dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (KP ZUW) we Włocławku o oczyszczenie i wyregulowanie rzeki Zuzanki oraz o usunięcie tam i żeremi zbudowanych przez bobry na ciekach wodnych będących w zarządzie KP ZUW. - Niestety, natychmiastowej likwidacji przetamowań nie będzie, gdyż tamy i żeremie są prawnie chronione – wyjaśnia Franciszek Złotnikiewicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. – Jednak w KP ZUW wystąpił do regionalnego dyrektora ochrony środowiska z prośbą o wydane stosownego pozwolenia. Dopiero po uzyskaniu zezwolenia, mogą rozpocząć się rozmowy z dyrekcją Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, przez który przebiega rzeka Zuzanka, w celu planowania robót. Jednak nie tylko zgody i pozwolenia nie pozwalają KP ZUW podjąć natychmiastowych prac. Problem stanowią także pieniądze. Po szczegółowym określeniu koniecznych prac i ustaleniu ich kosztu, środki, w ramach posiadanego budżetu, musi zatwierdzić zarząd województwa. Zanim w urzędniczym tempie załatwione zostaną wszystkie obowiązujące procedury, może się okazać, że minie wiosna i rolnicy nie zdążą obsiać pól, gdyż te będą nadal stały pod wodą. Natomiast winą obarczy się tylko bobry. (jot)

Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji dotyczy m.in. organów gmin, związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich oraz urzędów obsługujące te organy i związki. Opóźnienie podpisania rozporządzenia zrobiło sporo zamieszania. - Urzędy w Polsce funkcjonowały w próżni – mówi Piotr Stanny, sekretarz gminy

0 zł

Na budowie autostrady A-1 pracują ciężkie, ogromne maszyny Czytaj

str. 6

Na budowie w okolicach Smólska gdzie znajduje się składowisko kruszywa

Obowiązuje nowa instrukcja Prawie dwa tygodnie czekał projekt instrukcji kancelaryjnej na podpis premiera. Akceptację uzyskał 20 stycznia. Rozporządzenie weszło w życie z datą ogłoszenia, jednak przepisy mają zastosowanie od 1 stycznia br.

nr 24, luty 2011

Od kilku lat liczba mieszkańców gminy Włocławek sukcesywnie wzrasta i aktualnie, według stanu na 1 stycznia 2011 roku, wynosi 6.931 osób. Gmina Włocławek zajmuje obszar 220 kilometrów kwadratowych, jednak większość jej powierzchni zajmują lasy. W 2010 roku w gminie Włocławek zanotowano 255 zameldowań na pobyt stały. Większość przeprowadziła się tu z Włocławka, któremu systematycznie ubywa ludności. We Włocławku w latach 2006-2010 nastąpił spadek liczby ludności o 3.725 osób. W 2006 roku liczba ludności we Włocławku wynosiła 120.032 osoby, a w 2010 roku -116.307 osób. - W ubiegłym roku, w gminie urodziło się 73 dzieci – mówi Małgorzata Świderska, pracownik Urzędu Gminy Włocławek. - Zmarły 73 osoby. W 2010 roku wydano 255 dowodów osobistych. Największą liczbę mieszkańców ma Kruszyn (680), niewiele mniej mieszka w Nowej Wsi – 655, na trzecim miejscu jest Modzerowo - 483, dalej: Kruszynek, w którym mieszkają 472 osoby, Świętosław - 402 osoby, Smólsk - 302, Józefowo - 271. Słabo zaludnione wioski, w których mieszka mniej niż dziesięć osób to: Radyszyn, Smolarskie, Wikaryjka, Widoń, Jazy, Ruda, Przyruda oraz Wistka Slachecka. (jot)

miotów stosujących system elektronicznego zarządzania dokumentacją (w tzw. systemie EZD). szkolenia podjęliśmy decyzję, - Dużej zmianie uległa inże do czasu, kiedy ukaże się nowe rozporządzenie, sprawy strukcja kancelaryjna – wyjaśnia Piotr Stanny. - Całkowicie prowadzimy na podstawie zmienił się jednolity rzeczowy starego, choć już nieobowykaz akt, który jest podstawą wiązującego aktu prawnego. pracy każdego urzędnika. PodTeraz, gdy obowiązuje nowy, stawowym sposobem dokuktóry zastąpił dotychczasowe mentowania spraw pozostał akty wykonawcze wydane na system tradycyjny, czyli dokupodstawie ustawy o samomentacja papierowa. System rządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz elektroniczny jest jej uzupełnieo samorządzie województwa – niem. Całkowicie zmieniła się instrukcja archiwalna. sytuacja się unormowała Włocławek. – Nasz urząd nie Większość pracowników był odosobniony, trzeba było Urzędu Gminy Włocławek, 2 Nowe rozporządzenie szybko podjąć decyzję o spolutego została dodatkowo przesobie załatwiania spraw. Mając określa: instrukcję kancelaryjszkolona w zakresie stosowaświadomość tej niezręcznej sy- ną; sposób klasyfikowania i nia nowych przepisów prawa, tuacji, pojechałem na szkolenie kwalifikowania dokumentacji głównie w zakresie nowej inzorganizowane w Bydgoszczy. w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt; instrukcję strukcji kancelaryjnej. WszystJednak szkolono nas na bazie w sprawie organizacji i zakresu kie nowe sprawy toczące się w projektu, a nie na podstawie urzędzie załatwiane są zgodnie istniejącego i obowiązującego działania archiwów zakładoz nowym rozporządzeniem. wych. W Instrukcji kancelaaktu prawnego. W oparciu (jot) ryjnej uwzględniono także o posiadaną dotychczasową wiedzę i o nową wyniesioną ze regulacje właściwe dla pod-

Autostrada, kiedy już powstanie powinna być dobrodziejstwem, ale teraz, póki jest w trakcie budowy, stała się uciążliwością dla mieszkańców gminy Włocławek. Ciężki sprzęt poruszający się po drogach utrudnia ruch i niszczy nawierzchnię. Rolnicy też zgłaszają problemy wynikłe z prac przy budowie autostrady. W Urzędzie Marszałkowskim opracowano program rekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku tej ogromnej inwestycji, ale część szkód musi pokryć inwestor autostrady.

Pieniądze dla orkiestr dętych Wójt gminy Ewa Braszkiewicz ogłosiła otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne o charakterze gminnym pn. „Integracja lokalna poprzez koncerty sceniczne i plenerowe orkiestr dętych na terenie gminy Włocławek w 2011 roku”. Na dotację przeznaczono 8 tysięcy złotych. Oferty można składać do 25 lutego 2011 roku. Ich rozpatrzenie nastąpi w okresie 30 dni od wyznaczonego terminu złożenia ofert. Wśród kryteriów oceny ofert wymienia się między innymi: celowość, rangę i cykliczność zadania.

Przegląd jasełek tr 10

Czytaj s


2

W Naszej Gminie

Wydarzenia

nr 24, luty 2011

www.kujawy.media.pl

Medale dla dwóch par

Jubilaci z Modzerowa Jubilaci, Janina i Mieczysław Mańkowscy oraz Danuta i Edward Ulanowscy, obie pary z Modzerowa, zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W sztabie WOŚP od lewej : Jakub Wojciechowski, Monika Gatarska, Aleksandra Mroczkowska, Daria Szamborska

Z daru serca

W Smólniku grali już 10 razy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz dziewiętnasty zagrała w Polsce i na całym świecie! Zbierała pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Smólniku do wielkiego grania włączyli się już dziesiąty raz. W tym roku grupa dwudziestu wolontariuszy ze smólnickiego Sztabu WOŚP zbierała pieniądze od mieszkańców Smólnika, Modzerowa i innych okolicznych sołectw, a także wyruszyła po pieniądze do Włocławka. Oprócz zbierania pieniędzy

do puszek, Andrzej Kłódkowski prowadził licytację gadżetów WOŚP. Można było zdobyć kubek, kalendarz ścienny lub kieszonkowy, koszulkę oraz płytę DVD KOBRANOCKI. Wśród wolontariuszy byli zarówno uczniowie jak i absolwenci szkoły w Smólniku. Uczniowie: Monika Gątarska, Monika Brzezińska, Daria Szamborska, Justyna Warchoł, Joanna Snopkowska, Patrycja Proszkiewicz, Alicja Proszkiewicz, Patrycja Stasińska, Oliwia Wiśniewska, Aleksandra Mroczkowska, Magdalena

Przy liczeniu pieniędzy w sztabie od lewej: Kinga Rybarkiewicz, Aleksandra Skorupa, Karolina Kłódkowska

Szatkowska, Eryk Bogdanowicz, Mateusz Gabryszewski, Jakub Wojciechowski, Aneta Michalska. Absolwenci: Łukasz Gabryszewski, Łukasz Szatkowski, Marta Kendzierska, Rafał Michalski, Natalia Gliszczyńska. - Zebraliśmy ponad 7.040 złotych – mówi trener Andrzej Kłódkowski, inicjator powołania sztabu WOŚ w Smólniku. – Najwięcej pieniędzy zebrał Jakub Wojciechowski, aż 1.195,34 zł i to on jest naszym liderem. Na wyróżnienie zasługuje też absolwentka naszej szkoły, Marta Kendzierska, która przyjechała na święta bożonarodzeniowe ze Szwecji. Została aż do czasu finału WOŚP i „grała” razem z nami. Był to jej dziesiąty finał w smólnickim sztabie. Dzięki Marcie uświadomiłem sobie ile to już lat zbieramy pieniądze na szczytne cele. Za działalność sztabu odpowiadali: Kinga Rybarkiewicz, Aleksandra Skorupa, Karolina Kłódkowska, Daniel Krużyński, Joanna Wąsowska – Jamka i Andrzej Kłódkowski. Tekst:J.P. Fot. Andrzej Kłódkowski

Fot. Jolanta Pijaczyńska

Od lewej: Oliwia Wiśniewska, Aneta Michalska, Patrycja Stasińska, Justyna Snopkowska, Joanna Snopkowska, Monika Brzezińska

Janina i Mieczysław Mańkowscy są małżeństwem od 50 lat. Mieszkają w Modzerowie, oboje na emeryturze. Pani Janina prowadziła gospodarstwo rolne, a jej mąż Mieczysław był kierowcą w przedsiębiorstwie TRANSBUD w Krzywej Górze (dzisiaj część Włocławka). Wójt Ewa Braszkiewicz dekoruje Ślub cywilny wzięli medalem Danutę i Edwarda Ulanowskiego w Modzerowie, a kościelny w Wistce Szlacheckiej. Państwo Mańkowscy mają sześcioro dzieci: Mariolę, Elżbietę, Romana, Mariusza, Grzegorza i Beatę oraz 10 wnucząt i 2 prawnuków. - Wigilię wszyscy spędzamy razem – mówi pani Janina. – Przy stole siadają 22 osoby. Mieczysław Mańkowski wspominając miejsce ślubu mówi: - Dzisiaj nie ma śladu po kościele w Wistce Szlacheckiej, wszystko znalazło się pod wodą sztucznego włocławskiego zalewu wiślanego. Nie ma też siedziby gromady, czyli jak dzisiaj gminy, w Modzerowie, gdzie braliśmy ślub cywilny, bo ta istniała do 1961 roku. Danuta i Edward Ulanowscy są w związku małżeńskim już 60 lat. Ślub cywilny i kościelny brali w 1950 roku w Gostyninie, skąd oboje pochodzą. Od 40 lat mieszkają w Modzerowie, w gminie Włocławek. Pan Edward, jest emerytowanym nauczycielem, przez wiele lat uczył geografii dzieci w modzerowskiej szkole. Jubilaci mają trzy córki: Halinę, Marię i Genowefę, czworo wnucząt i jednego prawnuka. Obie pary małżeńskie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medale wręczyła wójt Ewa Braszkiewicz. (jp)

Janina i Mieczysław Mańkowscy z wnukiem

Działanie w partnerstwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki” jest Partnerstwem Lokalnym obejmującym obszar dziesięciu jednostek samorządu terytorialnego powiatu włocławskiego. Do stowarzyszenia należą: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec, Fabianki, Włocławek i Lubanie. Reprezentowane są przez przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Głównym celem działalności LGD „Dorzecza Zgłowiączki” jest poprawa jakości życia mieszkańców z terenu gmin należących do stowarzyszenia. Biuro Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki mieści się w Choceniu (budynek Zakładu Usług Komunalnych), ul. Sikorskiego 2, 87-850 Choceń.

Po wypadku zostawili W wypadku samochodowym zginął Damian Dubacki z Dębic. Był piłkarzem LZS Kujawiak – Kruszyn, studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Śmiertelny wypadek zdarzył się w nocy z 11 na 12 lutego 2011 roku (godz. 1.30) w Ludwinowie. Kierowca, Konrad K. (lat 20) jadąc fiatem seicento nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na lewe pobocze, a następnie dachował. Śmierć na miejscu poniósł Damian 20-letni Dubacki z Dębic, drugi pasażer Łukasz K. (lat 21) doznał ogólnych potłuczeń. Kierowca i drugi pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. W godzinę

Damian Dubacki

po zdarzeniu policjanci zatrzymali sprawcę wypadku w jego miejscu zamieszkania. Mężczyzna był nietrzeźwy. Po przesuchaniu zastosowano wobec niego dozór policyjny. - Damian był wspaniałym młodym człowiekiem – mówi Mariusz Komorowski, prezes drużyny Kujawiak Kruszyn. – Był kulturalny, grzeczny i ambitny. Studiował w PWSZ, na kierunku stosunki międzynarodowe. Cieszył się, że zdał egzaminy. Ceniliśmy go jako kolegę i piłkarza. Cała drużyna i zarząd LZS Kujawiak Kruszyn składają rodzinie Damiana Dubackiego wyrazy głębokiego współczucia. (p)

Redakcja „W NASZEJ GMINIE” Wydawca: Wydawnictwo Kujawy, www.kujawy.media.pl Adres: 87-811 Szpetal Górny, Lipowa 48, Redaktor naczelny Stanisław Białowąs, tel. 600-15-68-05 e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska, tel. (54) 237-0505, tel. 608-45-56-58, e-mail: jo-pi@tlen.pl


www.kujawy.media.pl

Na sesji, w grudniu ubiegłego roku, Rada Gminy Włocławek podjęła uchwałę w sprawie budżetu na 2011 r. Wydatki gminy w jednym roku przekroczą wartość 25,5 mln zł, z czego znaczna część, przeznaczona jest na inwestycje. Dochody budżetu zaplanowano na poziomie 20.905.450 złotych, a powstały deficyt zostanie pokryty m.in. z kredytu. Aż 38 procent dochodów stanowić będą dotacje zewnętrzne.

Rok bogaty w inwestycje

- Budżet każdego samorządu jest wypadkową możliwości finansowych gminy i wyników zewnętrznych - mówiła podczas sesji wójt Ewa Braszkiewicz. Wykonanie naszego budżetu będzie zależało od konsekwentnego, ale i zgodnego działania wójta i radnych w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetowej oraz sytuacji budżetu państwa, a w szczególności od przekazywania w planowanej wysokości dotacji, subwencji oraz udziałów w podatku CIT. Jeżeli określona przez Ministerstwo Finansów subwencja w kwocie ponad 7 mln złotych nie zostanie ograniczona, wtedy zaproponowany projekt budżetu jest możliwy do zrealizowania z wszystkimi ujętymi w nim zadaniami inwestycyjnymi.

- Z pewnością nie jest to „budżet na przetrwanie”, niesie on ze sobą wiele nowych inwestycji, zapewnia dalszy rozwój naszej gminy – mówi wójt Ewa Braszkiewicz. - Do wykonania w 2011 r. zaplanowanych jest ponad 20 inwestycji, większość z nich zrealizujemy z unijną pomocą. Od wiosny 2011 r. wiele będzie się działo na drogach gminnych. Na infrastrukturę drogową

nr 24, luty 2011

Budżet rozwojowy, trudny, możliwy do zrealizowania

Ponad 20 inwestycji

Największy wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego, aż o 215 procent dotyczy zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano 4.585.500 złotych.

W Naszej Gminie

Samorząd

Wójt Ewa Braszkiewicz: - Jest to jeden z najtrudniejszych budżetów gminy ostatnich lat zaplanowaliśmy ponad 5 milionów złotych, co stanowi 19,7 procent ogólnych wydatków. Administracja nie jest nadmiernie rozbudowana, wydamy na nią tylko 8,8 proc., co stanowi 2,2 mln zł., na gospodarkę komunalną i mieszkaniową zaplanowano ponad 1 mln zł, na oświatę i edukację ponad 7,7 mln zł, na opiekę społeczną – 3,1 mln zł, a na kulturę i sport ponad 2,5 ml złotych. - Muszę dodać, że z dotychczasowych, jest to jeden z najtrudniejszych budżetów – podkreśla wójt. - Możemy go zrealizować z jednoczesnym obniżeniem planowanego deficytu, jeśli

spełnione zostaną pewne warunki. Po pierwsze w ciągu roku nie mogą być wprowadzane do realizacji nowe, wcześniej nieplanowane inwestycje. Po drugie wszystkie uzyskane nieplanowane dochody muszą być przeznaczone na obniżenie deficytu budżetowego.

Gmina musi mieć wkład własny - Gdy po jesiennych wyborach zostałem radnym naszej gminy projekt budżetu w zasadzie był już przygotowany i na jego kształt, mój wpływ był trochę ograniczony – mówi Janusz Ostapiuk,

wiceprzewodniczący Rady Gminy Włocławek. - Jestem zwolennikiem procesów kontynuacji i analizując dokumenty budżetowe przygotowywane na wiele miesięcy przed zakończeniem roku zwracałem przede wszystkim uwagę na tendencje, a nie szczegóły. Tendencje proinwestycyjne zostały zachowane i to zdecydowało o mojej pozytywnej ocenie tego dokumentu. Znalazły się w nim ważne dla mieszkańców inwestycje, jak modernizacje wielu dróg, dalsza rozbudowa systemów kanalizacyjnych, modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę szczególnie rejonu Kruszyna i Nowej Wsi. Są to obecnie najważniejsze problemy wymagające pilnego rozwiązania, bowiem ich celem jest przede wszystkim poprawa warunków naszego codziennego życia. Troszkę moją obawę budzi poziom zadłużenia gminy, jednak z drugiej strony, uchwalony deficyt daje nadzieję na pozyskanie pieniędzy zewnętrznych. Wiadomo, aby te pieniądze pozyskać gmina musi mieć wkład własny. Bez planowanego deficytu, skrupulatnie kontrolowanego nie moglibyśmy skutecznie się starać o zewnętrzne pieniądze na inwestycje. Jestem przekonany, że opracowany przez panią wójt misterny plan pozyskiwania tanich pieniędzy ze źródeł i polskich i unijnych będzie skuteczny, a środki dedykowane na określone cele trafią do gminy Włocławek, i wtedy poziom deficytu zostanie obniżony. Przy pracach nad budżetem roku 2012 na pewno zwrócę większą uwagę na zadania związane z kulturą i poziomem obsługi techniczno-estetycznym funkcjonowania biur gminy. Po

W ciągu 4 lat w gminie powstanie wiele nowych obiektów

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową Podczas trzeciej sesji Rady Gminy Włocławek radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011 -2020. Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano jednak na najbliższe cztery lata (2011-2014), czyli na okres rozpoczętej niedawno kadencji rady. Podjęcie inwestycji będzie zależne od pozyskania środków finansowych z zewnątrz, głównie z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycje drogowe W 2011 r. wybudowana zostanie droga Warząchewka Polska-Warząchewka Królewska – Gołaszewo oraz droga powiatowa Mostki–Ko-

wal, którą gmina dofinansuje. Zakończona zostanie budowa drogi powiatowej Włoclawek-Kruszyn-Choceń. W 2011 r. kontynuowane będą. in. przebudowy dróg: Smólnik-Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka (inwestycja zakończy się w 2013 r.), Józefowo-Włocławek (2011-2012), Humlin-Wichrowice (2011 r.). Rozpocznie się budowa nowych odcinków dróg: Modzerowo, Wistka Królewska, Pińczata. Zakończenie inwestycji w 2012 roku. Do 2012 r. przebudowane zostaną także ulice w Nowej Wsi: Ametystowa, Szmaragdowa, Różana, Ikara (w Nowej Wsi i Kruszynie). Kolejne inwestycje drogowe to: Smólnik-Przerytka, Modzerowo

oraz Mursk-Przerytka-Smólnik, Józefowo-Potok, Kosinowo-Adaminowo, Poddębice-Ludwinowo Do 2013 r. oświetlone zostaną drogi w miejscowościach: Nowa Wieś, Adaminowo, Wistka Królewska, Józefowo, Sykuła, ładne, Kosinowo, Skoki Małe. Woda i ścieki W 2011 roku zostanie przełożony wodociąg na drodze Warząchewka Polska-Warząchewka Królewska – Gołaszewo. Zracjonalizowana zostanie gospodarka wodnościekowa w związku z rozbudową Zespołu Szkół w Smólniku. Wykonana zostanie dokumentacja dla 50 nowych przydomowych

pierwszych dwóch miesiącach doświadczeń oceniam, że budynki Domu Kultury w Kruszynie i Urzędu Gminy Włocławek odstają swoim poziomem od czasów, w których żyjemy. Wskaźnik prognozowanego zadłużenia gminy Włocławek w stosunku do dochodów wyniesie 41 procent. Dodajmy, że do ustawowego limitu bezpieczeństwa określonego na 60 procent dochodów jeszcze daleko. W kraju wszystkie gminy zadłużają się, bo chcą wykorzystać unijne dotacje, jest to powszechnie stosowana strategia. Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 roku spowodowało, że od 1 stycznia 2011 r. samorządy muszą do zadłużenia wliczać nie tylko kredyty i pożyczki, czy też papiery dłużne, ale

3

także zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, leasingu oraz umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok. Nowe prawo w wielu gminach w całym kraju wywołało spore zamieszanie. Samorządy, które przekroczą ustawowy 60-procentowy limit, będą musiały przygotować i wdrożyć plan naprawczy. Na szczęście gmina Włocławek nie ma takiego problemu. Do najważniejszych i dużych inwestycji w bieżącym roku zaliczyć można kontynuację rozpoczętej w ubiegłym roku budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smólniku, oraz rozbudowę i modernizację dróg, m. in: Warząchewka Polska-Warząchewka Królewska-Gołaszewo, MostkiKowal, Humlin-Wichrowice, Józefowo-Włocławek, Smólnik-Kosinowo-Stasin, Wistka, Pinczata, Modzerowo. Szczegółowo o inwestycjach piszemy poniżej.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Wiceprzewodniczący rady gminy Janusz Ostapiuk: - Musimy pozyskiwać pieniądze z zewnątrz

oczyszczalni ścieków. Zakończona zostanie regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Nowej Wsi. Od 2011 r. do 2013 r. modernizacji podlegać będą stacje uzdatniania wody w Dębicach i Smólniku, a oczyszczalnia w Modzerowie zostanie rozbudowana. Na sport i rekreację Przez dwa lata kontynuowana będzie rozpoczęta w 2010 roku budowa hali sportowej w Smólniku, zakończenie inwestycji przewiduje się w 2012 r. W 2011 roku rozpoczną się przygotowania do rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej w Skokach Małych. Planowana jest budowa pomostów: kąpielowego oraz wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą i boiska sportowego. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2013 rok. W tej

kadencji planowana jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kruszynie. Nowe obiekty sportowe powstaną także przy świetlicach wiejskich w Smólsku, Łagiewnikach i Ludwinowie. Remonty świetlic W 2011 roku zakończone zostaną remonty świetlic wiejskich w Koszanowie, Telążnej Leśnej, Świętosławiu. Nowa świetlica powstanie w Nowej Wsi. W Smólsku, Łagiewnikach, Dębicach i Pińczacie powstaną boiska do siatkówki i koszykówki. Wśród zadań inwestycyjnych m.in. znajdują się również wykonanie projektów budowlanych na budowę budynku socjalnego w Kruszynie oraz projektu na rozbudowę Ośrodka Zdrowia. Ponadto zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla szkół.

(j)


4

W Naszej Gminie nr 24, luty 2011

Sołectwa

www.kujawy.media.pl

Na zebraniach wiejskich wybierają sołtysów Wieś nareszcie się ożywiła. W styczniu i lutym br. w sołectwach gminy Włocławek odbywają się zebrania wiejskie, na których wybierani są sołtysi oraz rady sołeckie.

które sobie wyznaczył jest większa aktywizacja mieszkańców wsi.

Kończy się kadencja sołtysów i rad sołeckich. W 26. sołectwach gminy Włocławek przez dwa miesiące będą organizowane zebrania wiejskie. Rozpoczęły się 17 stycznia i potrwają do 28 lutego br. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej, a także organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, jaką jest sołectwo określa statut każdego sołectwa. Statuty sołectw uchwaliła Rada Gminy Włocławek, na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Ustawodawca pozostawił radzie gminy w tej kwestii dużo swobody. Obligatoryjne jest głosowanie tajne, bezpośrednie. Czynne prawo wyborcze posiadają uprawnieni do głosowania stali, pełnoletni mieszkańcy sołectwa. Liczba kandydatów może być nieograniczona. Datę wyboru sołtysa ustala i wybory zarządza, na podstawie postanowień statutu, wójt gminy.

W Smólsku

Wnuk zastąpił dziadka Podczas zebrania wiejskiego w Smólsku, 17 stycznia sołtysem został Marcin Chojnacki, wyrano też Radę Sołecką.

Sołtys Marcin Chojnacki Przez 27 lat funkcję sołtysa w Smólsku (gmina Włocławek) pełnił Jan Chojnacki. Tym razem postanowił nie kandydować na następną kadencję. - Przyszedł czas, kiedy należy przekazać pałeczkę młodszym mówi pan Jan. - Mam już prawie 80 lat, a zdrowie i kondycja już nie pozwalają na dużą aktywność. Sołtysem byłem przez 27 lat, wcześniej przez dziesięć lat pomagałem poprzedniemu sołtysowi. Kiedy objąłem funkcję sołtysa, w Smólsku nie było światła i dróg. Ten czas należy już do przeszłości. Uczestnicy zebrania sołeckiego w Smólsku, w głosowaniu tajnym wybrali sołtysa wsi i Radę Sołecką Smólska. Do rady weszli: Wiesław Chojnacki, Stanisława Klacza, Wiesław Ochmański, Andrzej Pawiński. Sołtys Marcin Chojnacki ma 28 lat, z wykształcenia jest inżynierem informatyki. Zbieżność nazwisk z poprzednim sołtysem nie jest przypadkowa. Nowy sołtys jest wnukiem poprzedniego sołtysa. Priorytetowym zadaniem,

Mieszkańcy Smólska już pokazali, że potrafią się zjednoczyć i wspólnie działać. Mówił o tym Witold Makaro - radny gminy, dziękując mieszkańcom sołectwa Smólsk i sołectwa Kolonii Dębic za zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanej rodziny w pożarze domu w Smólsku. - Państwo pomogliście ludziom, którzy w jednej chwili stracili wszystko, na co pracowali przez wiele lat swojego życia – mówił radny Witold Makaro – Dziękuję za zrozumienie, za tę wielką solidarność, za zebrane pieniądze. My Polacy potrafimy się zjednoczyć, dlatego wspólnie odbudujemy ten dom. To miejsce, na którym dzisiaj są zgliszcza znowu będzie tętnić życiem. Spowodujemy, że poszkodowana rodzina znowu będzie miała gdzie mieszkać, będzie na swoim. To będzie nasze priorytetowe zadanie.

W Kruszynku

Podzielili się władzą Irena Muszyńska, dotychczasowy sołtys wsi nie kandydowała. Przypomnijmy, że w ubiegłorocznych, listopadowych wyborach samorządowych Irena Muszyńska została radną gminy Włocławek.

uroczyście otworzyć nowy plac zabaw dla dzieci i zorganizować dla nich zabawę. Do Rady Sołeckiej w Kruszynku weszli: Danuta Grzechowska, Irena Muszyńska, Jan Woźniak.

W Pińczacie

Rezygnować nie musiał Na początku zebrania wiejskiego sołectwa Pińczata, Zdzisław Ryniec - dotychczasowy sołtys ogłosił wszem i wobec, że jeśli na zebraniu zostanie podana inna kandydatura niż jego osoba, to on rezygnuje. Mieszkańcy zgłosili dwóch kandydatów. Zwyciężył Cezary Kaliński. Nowy sołtys ma 37 lat i jest kierownikiem w zakładzie kamieniarskim w Pinczacie. Do rady sołeckiej weszli: Arkadiusz Szepski, Andrzej Milarski i Sebastian Zasada.

W Gróbcach

Z pokolenia na pokolenie

Sołtys Aleksandra Łysiak

KOLONIA DĘBICE. Drugi z lewej sołtys Stanislaw Gontarek

KRUSZYNEK. Przewodniczący rady Tomasz Karkosik i wójt Ewa Braszkiewicz uczestniczą w każdym zebraniu wiejskim

– Władza musi być podzielona, a nie skupiona w jednych rękach - mówi radna Irena Muszyńska. - Zawsze byłam za tym, aby w każdym sołectwie działały dwie osoby: radny i sołtys mające do pomocy radę sołecką. Tak więc, kiedy zostałam radną gminy, decyzja o rezygnacji z kandydowania na funkcję sołtysa była dla mnie oczywista. Nowym sołtysem Kruszynka została Aleksandra Łysiak. Obie panie zadeklarowały współpracę. Razem, pierwszego czerwca chcą

Sołtys Stefan Kręcicki, który tę społeczną funkcję sprawował przez wiele lat, postanowił ze względu na stan zdrowia już więcej nie kandydować w wyborach. Nowym sołtysem został Ryszard Kurpiński, ma 50 lat i jak sam mówi z pokolenia na pokolenie Kurpińscy prowadzą gospodarstwo w Gróbcach. – Pierwszą potrzebą mieszkańców naszego sołectwa jest nowa świetlica - mówi Ryszard Kurpiński. – Będę też zabiegał o plac zabaw dla dzieci i drogi dojazdowe do pól. Ważną sprawą jest też dbałość o rowy i melioracja pól.

Bez niespodzianek W pięciu sołectwach: Kolonia Dębice, Dobra Wola, Warząchewka Nowa, Markowo i Kruszyn mieszkańcy po raz kolejny wybrali dotychczasowych sołtysów. – Wybory sołtysa są tajne, nigdy nie można być pewnym czy mieszkańcy wyrażą pełne poparcie – mówi Zdzisław Szałański, sołtys Dobrej Woli. - Zawsze jest dużo niepewności, aż do ogłoszenia wyników. Dziękuję mieszkańcom sołectwa za dotychczasowe zaufanie, postaram się ich nie zawieść także w kolejnej kadencji.

Nie tylko wybory W zebraniach wiejskich uczestniczyli: Tomasz Karkosik – przewodniczący Rady Gminy Włocławek, radni gminy, wójt Ewa Braszkiewicz oraz pracownicy Urzędu Gminy Włocławek. Była więc okazja do szerszej dyskusji o problemach nurtujących mieszkańców, Najważniejszą i najpilniejszą sprawą okazały się liczne podtopienia pól i gospodarstw mające miejsce na terenie całej gminy. Mieszkańcy interesowali się także planowaną budową dróg i chodników, stanem melioracji, a także budową nowych placów zabaw dla dzieci.

PIŃCZATA. Pracuje komisja skrutacyjna


Sołectwa

www.kujawy.media.pl

W Naszej Gminie nr 24, luty 2011

5

Obowiązki sołtysa Kadencja organów sołectwa (sołtys i rada sołecka) trwa najdłużej cztery lata i odpowiada w tym zakresie kadencji rady gminy, w której dane sołectwo ma siedzibę. Pełnienie funkcji sołtysa oraz członka rady sołeckiej ma charakter społeczny. Jednak zebranie wiejskie może podjąć uchwałę o ustanowieniu miesięcznego wynagrodzenia dla sołtysa, ze środków finansowych pochodzących z funduszy sołectwa lub przyznaniu nagrody sołtysowi. Sołtys objęty jest ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Na mocy postanowień statutów sołectw w gminie Włocławek do obowiązków sołtysa należy: zwoływanie zebrań wiejskich, zwoływanie rady sołeckiej, działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta, wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie, reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec wójta i rady gminy, uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez wójta. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy, jednak nie ma prawa udziału w głosowaniu.

SMÓLSK. W pierwszym rzędzie były sołtys Jan Chojnacki z żoną Wacławą i nowy sołtys Marcin Chojnacki, w drugim rzędzie - rada sołecka

SMÓLSK. Głosuje radny Witold Makaro

PIŃCZATA. Andrzej Milewski, Cezary Kaliński, Sebastian Zasada, Arkadiusz Szepski

KRUSZYN. Sołtys Waldemar Zawadzki

DOBRA WOLA. Rada sołecka. Z prawej sołtys Zdzisław Szałański

Po wyborach w styczniu 1. Dobra Wola. Sołtys Zdzisław Szałański. Rada Sołecka: Jolanta Dolak, Andrzej Kruszczak, Wacław Przybysz. 2. Gróbce. Sołtys Roman Kurpiński Rada Sołecka – Szmyt Andrzej, Komorowski Karol, Gorzelańczyk Arkadiusz 3. Kolonia Dębice. Sołtys Stanisław Gontarski. Rada Sołecka: Aleksandra Kobus, Andrzej Kornacki, Zdzisław Smoliński, Mirosław Stolcman, Stanisław Zasada. 4. Kruszyn. Sołtys Waldemar Zawadzki. Rada Sołecka: Wojciech Ambroziak, Tadeusz Piwowarczyk, Małgorzata Urbańska, Jacek Winiecki, Teresa Ziółkowska. 5. Kruszynek. Sołtys Aleksandra Łysiak. Rada Sołecka: Danuta Grzechowska, Irena Muszyńska, Jan Woźniak. 6. Markowo. Sołtys Mieczysław

MARKOWO. Sołtys Mieczysław Ochmański

KRUSZYNEK. Danuta Grzechowska, Jan Woźniak, Irena Muszyńska

Ochmański. Rada Sołecka: – Tomasz Świątkowski, Jerzy Filipiak, Feliks Ulewicz 7. Pińczata. Sołtys Cezary Kaliński. Rada Sołecka: Andrzej Milarski, Arkadiusz Szepski , Sebastian Zasada. 8. Smólsk. Sołtys Marcin Chojnacki. Rada Sołecka: Wiesław Chojnacki, Stanisława Klacza, Wiesław Ochmański, Andrzej Pawiński. 9. Warząchewka Nowa. Sołtys Władysław Reniec. Rada Sołecka: Mirosław Kwiatkowski, Ryszard Szmajda, Agnieszka Ziółkowska. Wybory trwają, więc do sprawy wrócimy w kolejnym wydaniu gazety „W Naszej Gminie”.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

GRÓBCE. Sołtys Roman Kurpiński

DOBRA WOLA. Głosują Wiesława Błasiak i Anna Wiśniewska


6

W Naszej Gminie

Drogi

nr 24, luty 2011

www.kujawy.media.pl

Ludzi nie widać. Siedzą w ciężkich pojazdach, spychaczach, koparkach, żurawiach...

Autostrada A1 - podglądanie budowy inwestycji autostrady A-1”. Z tego programu, dzięki porozumieniu, które zawarłam w 2010 roku z marszałkiem województwa, gminie Włocławek przyznano pieniądze na wykonanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Autostrada, kiedy już powstanie powinna być dobrodziejstwem, ale teraz, póki jest w trakcie budowy, stała się uciążliwością dla mieszkańców gminy Włocławek. Ciężki sprzęt poruszający się po drogach utrudnia ruch i niszczy nawierzchnię. Rolnicy też zgłaszają problemy wynikłe z prac przy budowie autostrady.

Zostaną one przeznaczone m. in. na budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Dębicach, Kruszynie, Modzerowie, Józefowie, Smólniku. Z tych pieniędzy w 2010 roku gmina zbudowała sto przydomowych oczyszczalni ścieków, tyle samo powstanie w 2011 roku. Zbuduje się także sieć kanalizacyjną i wodociągową w Nowej Wsi, Kruszynie i Dobrej Woli.

W stronę Pikutkowa Mimo zimy, niskich temperatur i opadów deszczu i śniegu prac na A1 nie wstrzymano. Budowie zaczęliśmy przyglądać się na granicy Smólska i Nowej Wsi, gdzie na placu składowane jest kruszywo potrzebne do budowy traktu. Potężne wywrotki podjeżdżały jedna za drugą. Stąd, razem z pracownikiem budowy udaliśmy się w stronę Pikutkowa. Na tym odcinku autostrady pracuje tzw. sekcja Brzezie-Pikutkowo-Kruszyn. Dookoła mokra, rozkopana ziemia i pracujący ludzie w ogromnych maszynach. Koparki, na wielkim placu budowy zbierały warstwę humusu (próchnica) i ładowały ją na samochody, a te wywoziły go na specjalne składowisko. Do pracy zaprzęgnięto sześć koparek i sześć wywrotek oraz jeden walec. Operatorzy mówią, że wiosną, kiedy pogoda pozwoli, będzie tu pracowało 40 maszyn. Operatorami koparek i buldo-

Tablica na drodze dojazdowej

Nadszedł transport specjalnego kruszywa na podbudowę drogi żerów są zarówno Polacy jak i Irlandczycy. Kolejną ekipę zastaliśmy przy składowaniu podstaw pod planowane mosty. Ustawiano tzw. kosze zbrojeniowe. Ludzi jednak nie widać. Siedzą w ciężkich pojazdach, koparkach, spychaczach, ciągnikach. Zimą prace trwają od godziny 7.30 do 18.00. Wraz z poprawianiem się pogody ten czas będzie się wydłużał. W Ludwinowie trwają podobne prace, tylko maszyn jakby mniej, głównie żurawie.

Zgodnie z planem Za realizację około 65-kilometrowego odcinka A1 biegnącego na południe od Torunia, do Kowala odpowiada Bydgoski Oddział GDDKiA. Przypomnijmy, że prace przy budowie tej części autostrady ruszyły w połowie lipca ubiegłego roku. Budowę prowadzą dwa polsko-irlandzkie konsorcja. Za wykonanie odcinka Czerniewice-Brzezie odpowiada irlandzko- polskie konsorcjum, którego liderem jest SRB Civil Engineering Ltd. Natomiast wykonawcą odcinka z Brzezia do Kowala jest polsko irlandzkie konsorcjum, którego liderem jest PBG S.A. Dodajmy, że współzałożycie-

lem firmy i prezesem zarządu PBG S.A jest Jerzy Wiśniewski – Honorowy Obywatel Gminy Włocławek, właściciel Dworu w Smólsku. - Na całym odcinku budowy, od Torunia do Kowala pracuje codziennie około 500 osób – mówi Tomasz Okoński, rzecznik prasowy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad, która jest inwestorem tego odcinka A1. - Budowę zaczęto od prac geodezyjnych, melioracyjnych i energetycznych. Prowadzono prace utrzymaniowe oraz przy wywozie gałęzi, drewna, karpin. Teraz trwa przygotowanie do budowy obiektów inżynierskich, takich jak: mosty wiadukty, przejścia dla zwierząt. Od 15 grudnia 2010 r. do 15 marca 2011 roku trwa tzw. „okres zimowy”. Oznacza to, że ilość prowadzonych prac jest zmniejszona i zależna od warunków pogodowych, jednak wszystko przebiega zgodnie z planem, zakończenie budowy przewidziano na drugą połowę 2012 roku. Przypomnijmy, że na odcinku od Brzezia do Kowala powstaną węzły autostradowe „Brzezie” i „Pikutkowo” wraz ze Stacjami Poboru Opłat (SPO) oraz dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Pierwszy będzie w Machnaczu (MOP kat. II – „Machnacz płn.”, MOP kat. III – „Machnacz płd.”), drugi na terenie gminy Włocławek w Ludwinowie (MOP kat. I – „Ludwinowo płn.” i „Ludwinowo płd.”).

Przywieziono konstrukcje stalowe Ludwinowie zasypano przepusty, rów melioracyjny jest niedrożny, a woda wylała się na pola. (czytaj str. 10) - Uciążliwości wynikające z budowy autostrady, a także straty głównie przyrodnicze i środowiskowe są oczywiste – mówi wójt Ewa Braszkiewicz. - Jednak te ostatnie, chociaż częściowo, zostaną zrekompensowane. Przypomnę, że w Urzędzie Marszałkowskim powstał program pod nazwą „Rekompensata strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku realizacji

Istniejące drogi, zniszczone podczas budowy autostrady, muszą być naprawione. Wykonawca ma zawartą w umowie m. in. przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych, budowę wzdłuż autostrady dróg dojazdowych wraz ze zjazdami na przyległe działki. Jednak na to wszystko trzeba będzie jeszcze poczekać.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska Zdjęcia w internecie www.kujawy.media.pl

Uciążliwości

Na budowie pracuje ciężki sprzęt

Budowa autostrady niesie ze sobą określone problemy komunikacyjne dla mieszkańców gminy i dla podróżujących. Drogi gminne, szczególnie te, po których jeżdżą wielkie samochody są już zniszczone, widać dziury i rozjechane pobocza dróg. Rolnicy zgłaszają problemy. W

Z ziemi wyrastają budowlane żurawie


Tradycja

www.kujawy.media.pl

W Naszej Gminie 7 nr 24, luty 2011

Przedszkolaki z Kruszyna

Warząchewka

Do Betlejem nie jest daleko W Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie w sposób klasyczny, a także nowoczesny opowiadano słowem, pieśnią i gestem historię narodzin Jezusa na pierwszym Przeglądzie Przedstawień Jasełkowych pn.: „Do Betlejem nie jest daleko”. Krótkie formy teatralne zaprezentowały dzieci i młodzież ze szkół w Choceniu, Kowalu, Kruszynie, Smólniku i Zgłowiączce. Na scenie pojawiły się główne postaci z szopki betle-

jemskiej, a także aniołowie z wielkimi skrzydłami, królowie w bogatych szatach, rycerze, diabełki, zwierzęta, rodzina w strojach kujawskich i współczesna młodzież. Występy grup oceniało jury w składzie: Jan Polak- dyrektor Teatru Impresaryjnego, Tomasz Tuszyński – pedagog muzyczny, Jacek Buczyński – muzyk oraz Krzysztof Makaruk – aktor Teatru Ludzi Upartych. - Przegląd jasełek jest atrakcyjnym wydarzeniem arty-

stycznym, społecznym, a także religijnym – mówi przewodniczący jury Jan Polak. - Udział w nim biorą całe społeczności szkolne oraz rodzice pomagający w przygotowaniu strojów, dekoracji i organizacji przeglądu. Młodzi aktorzy wykazali się kunsztem aktorskim. Historia narodzin Jezusa opowiedziana została w różny sposób, np. grupa ze Smólnika przygotowała przedstawienie klasyczne, młodzi z Chocenia wystawili sztukę współczesną, w której ekspresją

Zespół „Kruszynka” z Kruszyna, prowadzony przez Julię Skowrońską

wokalną był rap, a młodzież z Kruszyna opowiedziała historię narodzin Dzieciątka językiem współczesnych poetów. W tworzeniu scenariuszy, zachowano umiar, nie nadużyto czasu widzów. Całym sercem jestem za organizacją corocznego przeglądu przedstawień jasełkowych. W kategorii gimnazja, pierwsze miejsce zajęła grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Kruszynie za przedstawienie pt.: „Do Betlejem nie jest daleko” przygotowane pod kierunkiem Agaty Pacholskiej. Drugie miejsce otrzymało Koło Teatralne „Maska” z Gimnazjum w Choceniu, które zaprezentowało spektakl pt. „Baśniowe Jasełka”. Opiekunkami koła są: Małgorzata Domżał i Anna Pasiecznik. Na trzecim miejscu uplasowała się grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Smólniku. Wystawiła przedstawienie pt.: „Bóg się rodzi”, które zostało przygotowane pod kierunkiem: Jolanty Sawińskiej-Nowackiej, Małgorzaty Gliszczyńskiej i Haliny Jachimczak. Oprawą muzyczną zajęła się Wioleta Skrajna, a za dekoracje odpowiadł Krzysztof Jarębski. Pierwszą nagrodę w kategorii „dzieci ze szkół podstawowych” zdobył Zespół „Kruszynka” działający w GOK w Kruszynie, prowadzony przez Julię Skowrońską. Zespół wystawił spektakl pt. „Nasze Pol-

Przybyli Trzej Królowie Religijne święto Trzech Króli odbywające się 6 stycznia 2011 r. po raz pierwszy od 50 lat było dniem wolnym od pracy. Nowelizacja kodeksu pracy, w którym Święto Trzech Króli stało się świętem państwowym, a co za tym idzie dniem wolnym od pracy, została podpisana przez prezydenta w listopadzie ubiegłego roku. Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie, z okazji święta zorganizowała międzyszkolne konkursy: plastyczny, recytatorski oraz muzyczny. Konkurs recytatorski pn. „Trzej Królowie w polskiej poezji i prozie ludowej” przygotowała Anna Celmer - nauczycielka języka polskiego, a muzyczny pn. „Pastorałki”- Paulina Gostyńska, nauczycielka muzyki.

Na konkurs plastyczny nadesłano około 150 prac z dziewięciu szkół. Uczestnik mógł złożyć jedną pracę w kategorii rysunek Trzech Króli oraz jedną pracę w kategorii korona Trzech Króli. W dniu święta Trzech Króli ulicami Włocławka przeszedł pochód orszaku królewskiego. Jego współorganizatorem, obok szkoły w Modzerowie, była parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku. Uczestnicy pochodu, śpiewając kolędy przeszli od kościoła św. Jana, ulicą 3 Maja przez plac Wolności i dalej ulicą Brzeską do katedry włocławskiej. Tu wzięli udział w mszy, której przewodził biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering. (G)

skie Betlejem” nawiązujące do kujawskiej tradycji świąt Bożego narodzenia. - Zespół dziecięcy „Kruszynka” działa już siedem lat – mówi Julia Skowrońska. – Aktorzy się zmieniają, wyrastają z wieku dziecięcego, ale w ich miejsce przychodzą nowi. Obecnie zespół liczy około dwudziestu osób. Dwa razy w tygodniu dzieci uczą się prawidłowej wymowy, dykcji, a także śpiewu i tańca. Przedstawienie jasełkowe przygotowywaliśmy przez dwa miesiące. Druga nagroda przypadła teatrzykowi „Iskierka” z SP w Zgłowiączce za spektakl pt. „Rodzi się miłość”. Teatrzyk prowadzi Irena Augustyniak. Uczniowie SP z Chocenia otrzymali wyróżnienie za przedstawienie pn. „Pójdźmy wszyscy do stajenki” przygotowane pod kierunkiem Joanny Podlaskiej. Jury przyznało także specjalne wyróżnienie dla Szkolnego Koła Teatralnego „Bajka” z SP w Kowalu za przedstawienie pt. „O dobrym królu Kazimierzu”, przygotowane pod kierunkiem Janiny Czarniak. Sam spektakl i pracę włożoną w jego przygotowanie oceniono wysoko, jednak scenariusz nie mieścił się w idei przedstawień jasełkowych. Wyróżnienie i nagrody otrzymały także przedszkolaki

z Oddziału Przedszkolnego im. Kubusia Puchatka w Kruszynie, które wystąpiły na przeglądzie gościnnie. Dzieci do występu przygotowały: Anna DybalskaGrenz i Joanna Olszewska, a śpiewania kolęd uczyła je Aleksandra Syropiatko z zespołu folklorystycznego „Kruszynioki”. Nagrody ufundowali: Ewa Braszkiewicz - wójt gminy Włocławek, Starostwo Powiatowe we Włocławku, GOK w Kruszynie, ks. Piotr Polak - dziekan parafii Kruszyn, Andrzej Nowacki – dyrektor Zespołu Szkół w Kruszynie. Poczęstunek dla uczestników zapewnili: Elżbieta Grzegórska - kierownik GOPS oraz zarząd OSP w Kruszynie. W przygotowaniu imprezy pomagali rodzice dzieci. Odrębny przegląd jasełek pn.: „Pójdźmy wszyscy do stajenki” zorganizowała Katolicka Szkoła Podstawowa w Warząchewce Polskiej. W ubiegłych latach na przegląd przyjeżdżały wszystkie szkoły z gminy Włocławek, a także szkoły z Włocławka. W tym roku uczestnicy nie dopisali. Jasełka wystawili gospodarze i szkoła w Smólniku, która także brała udział w przeglądzie jasełek w Kruszynie. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Warząchewce Polskiej, pod kierunkiem siostry Wandy Bursiewicz i Beaty Jandy-Kościelskiej wystawili spektakl pn. „Dlaczego dzwony zadzwoniły”. *** Żeby ta piękna tradycja przetrwała warto pomyśleć, aby w przyszłym roku połączyć siły i zorganizować jeden, może o randze powiatowej, przegląd teatrzyków jasełkowych. Sala Gminnego Ośrodka Kultury spełnia warunki ku temu, aby gościć u siebie grupy dzieci i młodzieży z powiatu włocławskiego. Sprawna organizacja, profesjonalne jury, zaangażowanie wielu podmiotów przy tegorocznym Przeglądzie Przedstawień Jasełkowych pn. „Do Betlejem nie jest daleko”, pozwala przypuszczać, że GOK w Kruszynie poradzi sobie z organizacją imprezy o randze powiatowej.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska


8

W Naszej Gminie

Bezpieczeństwo

nr 24, luty 2011

www.kujawy.media.pl

W jednostkach OSP rozpoczęły się

Fot. Zbigniew Wieczorek

Młodzi w zarządzie,

Wybuch gazu całkowicie zniszczył w Smólsku dom państwa Orlińskich

Gmina pomoże odbudować dom

Nie pozostali sami proboszcz parafii w Smólniku i ks. Piotr Polak – proboszcz parafii w Kruszynie wraz z parafianami uzbierali około 20 tys. zł.

Z jednorodzinnego domu państwa Orlińskich w Smólsku pozostały tylko zgliszcza. W jednej chwili stracili wszystko, na co pracowali przez wiele lat. Pożar wybuchł 29 grudnia 2010 r., po godzinie 19.00, przyczyną było rozszczelnienie butli z gazem. W akcji gaśniczej uczestniczyło sześć zastępów straży pożarnej. Z czteroosobowej rodziny jedna osoba zmarła, dwie osoby odniosły rany. Straty oszacowano wstępnie na 150 tys. złotych. Akcja pomocy została podjęta bardzo szybko. Dla poszkodowanych gmina Włocławek zabezpieczyła tymczasowe miejsce zamieszkania w świetlicy w Smólsku. Świetlica jest nowa, wybudowana w zeszłym roku. Warunki, jak na lokum tymczasowe, są bardzo dobre; jest pokój, kuchnia i łazienka. Gmina zakupiła także sprzęt AGD. Mieszkańcy Smólska i okolicznych wiosek pomagają rodzinie Orlińskich, przynoszą nawet posiłki. Szkoła w Kruszynie, do której uczęszcza Czarek Orliński wyposażyła go w książki i przybory szkolne. - Czynimy wszystko, aby spalony dom został odbudowany – mówi wójt Ewa

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku cały czas prowadzi zbiórkę pieniędzy oraz darów rzeczowych – mówi Elżbieta Grzegórska, kierownik GOPS. - Zebrane pieniądze przeznaczone będą między innymi na zakup materiałów budowlanych, żywności, odzieży, artykułów pierwszej potrzeby. Dotychczas na specjalnie utworzone konto pn. „Pomoc dla Smólska” wpłynęło tylko 1.300 złotych.

Anna Orlińska: - Jest ciężko, ale nie zostaliśmy sami Braszkiewicz. - Wystąpiliśmy z prośbą do hurtowni budowlanych o nieodpłatne przekazanie materiałów budowlanych. Mamy też zapewnienia osób, które nieodpłatnie chcą przekazać dokumentację i zająć się nadzorem budowlanym. Do akcji pomocy włączył się Marek Wojtkowski, poseł na Sejm RP, Gminny Ośrodek Pomocy, księża i wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Ks. Krzysztof Graczyk,

Nadal darowizny można przekazywać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Królewiecka 7, lub na numer konta 59 1540 1069 2106 8718 1767 0005 z dopiskiem „Pomoc dla Smólska”. Dobrze widziane są materiały budowlane, jednak w takim przypadku wcześniej proszę o kontakt telefoniczny. Informacji szczegółowych udziela Urząd Gminy Włocławek tel. 54 230-5300 oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 54 230-53-47. (j)

Pierwsze walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołali druhowie z OSP Kruszyn. Miało ono uroczysty charakter. Do druhów przyszedł trochę spóźniony Mikołaj, w którego wcieliła się Ewa Kierzkowska, marszałek Sejmu RP, obdarowując jednostkę motopompą.

będę ich wspierał, głównie w sprawach kulturalnych.

Z funkcji naczelnika zrezygnował Stanisław Stasiak, który służył w OSP od 1948 roku, a naczelnikiem był przez wiele lat. Druhowie docenili ofiarną służbę starszego kolegi i jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie druhowi Stanisławowi Stasiakowi. Dziękując za dotychczasowa służbę druhowi Stasiakowi, Roman Gołębiewski mówił: - Nie spodziewaliśmy się, że w okresie jednego roku będziemy musieli zmieniać dwie osoby w zarządzie naszej OSP i to takie, które są ikonami straży pożarnej. Ze względu na stan zdrowia zrezygnował Jan Twardowski, długoletni prezes, a teraz także, z podobnych przyczyn – Stanisław Stasiak, naczelnik OSP. Wzorując się na naszych poprzednikach, postaramy się dobrze wypełniać nałożone na nas obowiązki.

- Gmina Włocławek przodowała w liczbie zdarzeń i klęsk w powiecie włocławskim – mówiła uczestnicząca w zebraniu wójt Ewa Braszkiewicz. - Jednak mieszkańcy naszej gminy spali spokojnie, dzięki druhom strażakom. Ponieważ aura niesie wiele niespodzianek, szczególnie obawiam się podtopień, dlatego gmina postara się, aby w roku bieżącym wszystkie gminne jednostki OSP zostały doposażone w umundurowanie bojowe.

- W moim wieku już nie powinno się brać udziału w akcjach bojowych, stąd moja decyzja o ustąpieniu z funkcji naczelnika, którą pełniłem 30 lat – mówi Stanisław Stasiak. - Do OSP wstąpiłem w 1948 roku, miałem wtedy 14 lat. Przez te wszystkie lata byłem orkiestrantem, dyrygentem, zastępcą naczelnika i wreszcie naczelnikiem. Przyszedł czas, kiedy trzeba trochę zwolnić tempo, oddać sprawy w ręce młodszych, teraz niech oni się wykażą. Mieszam w Poddębicach, w pobliżu jednostki, będę z druhami w kontakcie. Obiecuję, że jeśli zdrowie pozwoli

Rok 2010 był dla druhów z OSP Kruszyn niezwykle pracowity, podobnie jak dla strażaków w całym kraju. Ulewne deszcze, powódź i liczne podtopienia wymagały wielu interwencji.

Z odczytanego sprawozdania dowiedzieliśmy się, że 2010 roku jednostka w Kruszynie wzbogaciła się o nowy sprzęt: wentylator oddymiający (6.206 zł - KSRG, firmy ubezpieczeniowe), piłę do drewna (4.500 zł - MSWiA, firmy ubezpieczeniowe), motopompę Tohatsu (35 tys. zł - NFOŚiGW), umundurowanie (8 tys. zł - gmina Włocławek, ZOSPRP), system powiadamiania sms ( 1.400 zł - fundusz sołecki), węże strażackie (3 tys. - gmina Włocławek, ZOSPRP). Ze środków własnych OSP Kruszyn sfinansowała zakup instrumentów muzycznych (23.130 zł), nagranie płyty z kolędami (4 tys. zł) oraz wycieczkę dla młodzieży (6 tys. zł). Absolutorium za 2010 rok zarządowi udzielono jednogłośnie.

Motopompa nowy nabytek kruszyńskiej OSP

Z całego serca dziękują Poszkodowani w pożarze domu w Smólsku, Anna Orlińska oraz jej synowie: Marian i Cezary (uczeń Gimnazjum w Kruszynie), za pośrednictwem redakcji gazety „W Naszej Gminie” serdecznie dziękują wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomagają im przetrwać te trudne chwile. - Jest ciężko, ale nie zostaliśmy sami, od pierwszych chwil po wypadku pomagają nam wszyscy ludzie ze Smólska, a także z innych sołectw naszej gminy – mówi Anna Orlińska. - Ludzie nie pozostali obojętni na tragiczne wydarzenie i naszą biedę, przekonałam się, że można liczyć na pomoc. Nawet

ci, którzy niewiele mają i nie są bogaci dzielą się z nami tym, co mają. To jest cudowne, pozwala wierzyć w dobro człowieka. Czarek dziękuje nauczycielom i kolegom ze szkoły w Kruszynie i nie tylko za pomoc materialną, ale za wspieranie go dobrym słowem, podtrzymywanie na duchu. - Trudno wymienić wszystkich, którzy nam pomagają, bo jest to ogromna rzesza ludzi – mówi Cezary Orliński. – Dziękuję z całego serca wszystkim ludziom dobrej woli. Wierzę, że przy takiej wielkiej życzliwości uda się odbudować nasz dom. Notowała: (j)

Puchar z podziękowaniami za wieloletnią pracę dla Stanisława Stasiaka


W Naszej Gminie

OSP

www.kujawy.media.pl

zebrania sprawozdawczo- wyborcze

starsi będą doradzać

Od lewej: Janusz Tyrała, Tomasz Karkosik, Stanisław Wawrzonkoski, Ewa Braszkiewicz

nr 24, luty 2011

St. bryg. Grzegorz Świątkowski komendant miejski PSP we Włocławku wysoko ocenił działalność interwencyjną OSP Kruszyn w 2010 roku. - Jednostka brała udział w 83 akcjach operacyjnych i należała do najbardziej aktywnych w powiecie włocławskim – mówił komendant powiatowy. - Strażacy tej jednostki nieśli pomoc poza terenem swojego działania, były to działania głównie związane z powodzią. Jednostka odnotowała także sukcesy sportowe, a orkiestra OSP Kruszyn wiele sukcesów kulturalnych. Zgodnie z informacją przekazaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, podsumowującą rok 2010 był to okres, gdzie w znaczący sposób wzrosła liczba zdarzeń na terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego o 20,3 proc. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w województwie kujawsko-pomorskim, obok powiatu nakielskiego. Na sytuację miała wpływ pogoda: powodzie, podtopienia, burze i wichury.

9

Na terenie powiatu włocławskiego KM PSP odnotowała w 2010 roku 234 wyjazdy do pożaru i 559 do miejscowych zagrożeń. W gminie Włocławek były 24 pożary i 63 miejscowe zagrożenia. Liczba wyjazdów poszczególnych jednostek straży pożarnych z terenu gminy Włocławek przedstawia się następująco: OSP Kruszyn - 76 interwencji, OSP Smólnik - 15, OSP Dąb Polski - 6, Smólsk - 3, Warząchewka Polska – 2, Łagiewniki - 1. - Macie wyniki imponujące – mówił Marian Mikołajczyk, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP. - 83 zarejestrowane wyjazdy w roku wskazują, że jednostce potrzebny jest ciężki samochód bojowy. Sprawę trzeba załatwić w tym roku, ponieważ jeszcze można skorzystać z dotacji. Obiecuję, że złożę wniosek o samochód na posiedzeniu prezydium zarządu wojewódzkiego. Jeśli gmina dołoży pieniądze do zakupu, to wspólnymi siłami uda się wyposażyć jednostkę w Kruszynie w tak bardzo potrzebny samochód.

Druhowie wybrali

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska i wicestarosta Zbigniew Lewandowski Od lewej: Jan Twardowski, Grzegorz Świątkowski, Marian Mikołajczyk, Dariusz Politowski

Nowy zarząd OSP Kruszyn Prezesem OSP Kruszyn jednogłośnie wybrano dotychczasowego prezesa Romana Gołębiewskiego, zaś wiceprezesem została Ewa Kierzkowska, marszałek Sejmu RP. - Druhny i druhowie dziękuję, że wybraliście mnie do zarządu OSP Kruszyn, bo to dla mnie dowód wielkiego zaufania i wielkie wyróżnienie, ale też wielkiego zobowiązania, przede wszystkim wobec was – mówiła wicemarszałek Ewa Kierz-

kowska. - Postaram się swoje obowiązki wypełniać najlepiej i najrzetelniej. Deklaruję, że o ważne sprawy dla jednostki będę zabiegać i mocno o nie walczyć. Nowym naczelnikiem został Paweł Twardowski, zastępcą naczelnika - Waldemar Zawadzki (junior), skarbnikiem - Józef Bryn, sekretarzem - Waldemar Zawadzki (senior), członkiem zarządu - Mieczysław Ciesielski, gospodarzem - Henryk Głowacki.

*** Na zebraniach OSP w Świętosławiu i Smólsku druhowie jednostek podjęli uchwały o przyznaniu tytułów Honorowego Prezesa i Honorowego Naczelnika dla zasłużonych druhów. W Świętosławiu tytuł Honorowego Prezesa otrzymał druh Mieczysław Czajkowski, długoletni prezes tej jednostki. W Smólsku Honorowym Prezesem został druh Edward Raszka a Honorowym Naczelnikiem druh Kazimierz Kujawa.

Ambitne plany W 2011 r. jednostka OSP w Kruszynie obchodzić będzie stulecie swojej działalności. Uchwalony podczas walnego zebrania plan działalności na rok 2011 jest ambitny. Zaplanowano przyjęcie 10 nowych członków czynnych, w tym cztery kobiety oraz 5 osób wspierających.

Paweł Twardowski

Waldemar Zawadzki

Dotychczas oprócz OSP Kruszyn druhowie wybrali swoje władze na zebraniach sprawozdawczo wyborczych w czterech jednostkach: OSP Łagiewniki: Marek Zajdel - prezes, Wiktor Maćkowiak - wiceprezes, Tomasz Maćkowiak - naczelnik, Grzegorz Czerwiński - sekretarz, Marian Kruszka skarbnik, Stefan Rowiński - gospodarz. OSP Warząchewka Polska: Zbigniew Rogalski - prezes, Paweł Kurdubski - naczelnik, Krzysztof Rychlewski - zastępca, Sławomir Kwiatkowski - sekretarz, Piotr Jarębski - skarbnik, Zbigniew Buller – gospodarz. OSP Świętosław: Bogdan Wrocławski - prezes, Antoni Walewicz - wiceprezes, Janusz Jeske - naczelnik, Wojciech Żbikowski - skarbnik, Tomasz Kulgawiuk - członek zarządu, Bogumił Ozdowski – gospodarz. OSP Smólsk: Marcin Chojnacki - prezes, Wojciech Bronowski - wiceprezes, Jarosław Ryniec - naczelnik, Marek Sikorski - zastępca naczelnika, Damian Pawlak - skarbnik, Grzegorz Chojnacki - sekretarz, Wiesław Ochmański - gospodarz.

- Zamierzamy utworzyć młodzieżową drużynę pożarniczą liczącą na początek 15 członków – mówi prezes OSP Roman Gołębiewski.

– Po przeszkoleniu młodzież weźmie udział w zawodach sportowo-pożarniczych, w których uczestniczyć będą także starsi druhowie. Zaplanowaliśmy również turniej piłki halowej. Dużym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym jest dla nas przygotowanie uroczystych obchodów 100-lecia istnienia naszej jednostki.

Fot. i tekst: Jolanta Pijaczyńska


10

W Naszej Gminie

Samorząd

nr 24, luty 2011

www.kujawy.media.pl

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Włocławek

Z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Współpraca z trzecim sektorem

Trzeźwy, zdrowy styl życia Podczas III sesji Rady Gminy radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na 2011 rok. Przyjęty program ma wiele aspektów, od działań profilaktycznych do udzielanie pomocy terapeutycznej, psychologicznej, społecznej i prawnej rodzinom, w których pojawił się problem alkoholizmu lub narkomanii. - Podejmowanie środków zaradczych oraz naprawczych, które mają na celu zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii, a także minimalizowanie skutków tych nałogów należy do zadań własnych gminy – mówi Witold Makaro, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej. - Takie uprawnienia dają gminom ustawy: ustawa o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, a także ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Opracowany na 2011 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa lokalna strategię działań w tym zakresie. Realizacją programu zajmą się, jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Zdrowia w Kruszynie, a także wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Przede wszystkim stawiamy na profilaktykę, promujemy trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl życia. Zadania priorytetowe, to te, które dotyczą pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Gmina będzie wspierała formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, promowała imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne. Szczególną pomocą zostaną objęci młodzi z rodzin dysfunkcyjnych. Na realizację zadań wynikających z przyjętego programu gmina, co roku przeznacza środki finansowe stanowiące dochody z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. (jot)

Radni uchwalili program współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011 został przyjęty uchwałą Rady Gminy. Wobec ogółu organizacji pozarządowych zwanych społecznymi lub też pożytku publicznego coraz częściej używa się nazw przeniesionych z języka angielskiego: trzeci sektor, lub popularniejsza międzynarodowa nazwa określająca organizację pozarządową – NGO, która jest skrótem angielskiego non-governmental organization (NGOsy). Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających społecznie, nie nastawionych na czerpanie zysku, czyli organizacje non-profit. W Polsce podstawowymi

formami prawnymi prowadzenia działalności społecznej są stowarzyszenia i fundacje. Relacje między samorządami, a organizacjami pozarządowymi, w tym obligatoryjny obowiązek po stronie samorządu konsultowania i zawierania programów współpracy z ngo-sami reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Na terenie gminy Włocławek działa wiele organizacji pozarządowych, kluby sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne, stowarzyszenia kulturalne - mówi wójt Ewa Braszkiewicz. - Pod koniec grudnia ubiegłego roku wydałam zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Dodatek za średnią Nowelizacja Karty Nauczyciela (KN) spowodowała, że w br. roku samorządy musiały do końca stycznia wypłacić nauczycielom, którzy nie osiągnęli średnich płac zagwarantowanych ustawowo, tzw. jednorazowy dodatek uzupełniający. Obowiązek zapewniania średnich płac nauczycielom nie jest nowością. Nałożony jest na gminy od dziewięciu lat. Jednak za niewypłacenie dodatku nie były nałożone sankcje. Dlatego nie wszystkie gminy w Polsce wywiązywały się z tego obowiązku. W gminie Włocławek dodatek wypłacano. Wyliczenie płacy nauczyciela jest dosyć skomplikowane. Gmina powinna obli-

czyć średnią według wzoru określonego w rozporządzeniu, a to oznacza, że należało uwzględnić aż 14 składników wynagrodzenia nauczyciela. – Skrupulatnie rozliczyliśmy się z obowiązku zapewniania średnich wynagrodzeń nauczycielom – mówi Jolanta Kwiatkowska, główna księgowa Gminnego Zespołu Oświaty. - Do 20 stycznia sporządziliśmy analizę poniesionych wydatków na płace nauczycieli. Wyliczona została średnia

zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Wszędzie tam, gdzie płaca była zaniżona w stosunku do średniej wynagrodzeń, nauczyciel otrzymał dodatek uzupełniający. Łącznie gmina wypłaciła nauczycielom stażystom i dyplomowanym 21.600 zł. Nauczyciele kontraktowi i mianowani nie mieli zaniżonych płac, więc do otrzymania dodatku uzupełniającego nie byli uprawnieni. Wypłacona kwota, celem wyrównania pensji do gwarantowanej średniej, nauczycielom sta-

odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z nimi. Ogłoszenia zostały umieszczone na stronie BIP-u oraz na tablicy ogłoszeń w naszym urzędzie. Niestety, nikt się nie zgłosił i nie przesłał opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie programu współpracy.

Szkoda, bo miałam nadzieję na twórczą współpracę obu sektorów. Podjęta przez radnych uchwała jest podstawą do wypracowania właściwych standardów współpracy. Określa, kto ze strony samorządu gminnego taką współpracę z organizacjami pozarządowymi może prowadzić. Są to: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie, Gminny Zespół Oświaty, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek w Kruszynie, pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami kultury fizycznej i sportu. Wiele istotnych informacji o trzecim sektorze dostarcza strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego - www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl Jest to stale aktualizowane źródło wiedzy o fundacjach i stowarzyszeniach w naszym regionie. (jot)

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Włocławek Stowarzyszenie „Nowa Gmina Włocławek” – Kruszyn; Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego - Lotnisko Kruszyn; Zespół Folklorystyczny „Kruszynioki”- Kruszyn, Kujawskie Stowarzyszenie Pro-Kultura – Kruszyn; Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie; Ochotnicza Straż Pożarna w Łagiewnikach; Ochotnicza Straż Pożarna w Smólsku; Ludowy Zespół Sportowy „Kujawiak” - Kruszyn; Uczniowski Klub Sportowy „As Kruszyn”; Włocławskie Towarzystwo Jeździeckie - Dębice poczta Kruszyn; Uczniowski Klub Sportowy „Kruszyn”; Ochotnicza Straż Pożarna w Świętosławiu; Ochotnicza Straż Pożarna Smólnik; Uczniowski Klub Sportowy „Start” Smólnik; Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” w Smólniku. Na podstawie ogólnopolskiej bazy organizacji pozarządowych: www.bazy.ngo.pl

żystom i dyplomowanym nie jest wysoka. Oznacza to, że zarówno dyrektorzy szkół jak i Gminny Zespół Oświaty na bieżąco dbają, aby nauczyciele otrzymywali należne im wynagrodzenie. W gminie Włocławek pracuje, w przeliczeniu na pełne etaty, prawie 80 nauczycieli. W poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnienie, przeliczając na pełne etaty kształtuje się następująco: nauczyciele stażyści - 5,94 etatu, nauczyciele kontraktowi – 15,74, nauczyciele mianowani - 23,52, nauczyciele dyplomowani - 34,35. Najliczniejszą, a przy tym najlepiej opłacaną grupą nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Włocławek są nauczyciele dyplomowani, czyli z najwyższym stopniem awansu zawodowego. (jot)

Powstanie BOK W Urzędzie Gminy Włocławek powstaje Biuro Obsługi Klienta, czyli popularny BOK. Na parterze Urzędu Gminy Włocławek już widać zmiany, powstaje tam nowe stanowisko pracy, które tworzone jest z myślą ułatwienia petentom załatwiania ich spraw. Zarówno na nowe biuro, jak i zatrudnionego tam pracownika gmina nie wyda własnych pieniędzy. BOK finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu „Samorząd Kujaw na wyzwanie XXI wieku”, w którym gmina Włocławek uczestniczy. Pracownika do BOK wyłoniono w drodze naboru ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek. Każdy zainteresowany mógł przysłać drogą mailową swoją aplikację. Spośród chętnych wyłoniono kandydatkę, która od 10 stycznia rozpoczęła pracę. W nowym biurze będzie można uzyskać informacje i pomoc w załatwianiu spraw. Także pobrać druki, a jeśli ich wypełnienie będzie sprawiało kłopot, to pracownik pomoże je wypełnić. Urzędnik z BOK-u będzie udzielał informacji, w którym wydziale i pokoju, a także, kto jest kompetentny załatwić sprawę klienta. W Biurze Obsługi Klienta działać będzie także centrala telefoniczna Urzędu Gminy Włocławek. Szerzej o pracy BOKu napiszemy w następnym wydaniu gazety „W Naszej Gminie”.

(j)


W Naszej Gminie 11

Oświata

www.kujawy.media.pl

nr 24, luty 2010

W Kruszynie

Ocena szkoły, czyli raport ewaluacji całościowej (badania) Szkoły Podstawowej w Kruszynie został umieszczony na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkołę oceniono na poziomie B, który oznacza wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę. Na 17 wymagań stawianych współczesnej szkole, aż 16 z nich w Kruszynie oceniono na poziomie wysokim, a jedno wymaganie (w obszarze środowisko) dostało ocenę bardzo wysoką, czyli literkę A. Przypomnijmy, że wymagania, które powinna spełniać dzisiejsza polska szkoła zostały określone w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego. Wymagania stawiane szkole dotyczą nie tylko działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i jakości zarządzania tą instytucją. Między innymi szkoła powinna także prowadzić działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji, a także współpracować z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku i podejmować inicjatywy na rzecz środowiska. Rodzice uczniów winni współdecydować w sprawach szkoły i uczestniczyć w podejmowanych przez nią działaniach. Dodajmy, że szkoła może spełniać wymagania na pięciu poziomach: poziom E oznacza niski stopień

wypełniania wymagania przez szkołę, poziom D to stopień podstawowy, C – średni, B - wysoki oraz poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania. Badanie szkoły jest pilotażowe, realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej i dotyczy wdrażania nowego nadzoru pedagogicznego w Polsce, zgodnego ze standardami obowiązującymi w większości państw wysoko rozwiniętych na świecie. Wiodącą jednostką badawczą w projekcie jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który wraz z profesorami takich uczelni jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wdrążają na zlecenie MEN nową formę nadzoru pedagogicznego w Polsce. - Taka ocena daje powody

egzaminu gimnazjalnego rozbudowujemy system śródrocznych próbnych sprawdzianów i egzaminów o zewnętrzny, standaryzowany, wieloetapowy system analiz osiągnięć każdego z uczniów. Kontynuujemy i rozbudowujemy rozpoczęty już w 2009 r. próbny sprawdzian kompetencji uczniów klas trzecich SP, który w niedalekiej przyszłości stanie się obowiązkowym dla wszystkich szkół. Mamy nadzieję, że przeniesie to oczekiwany pozytywny efekt. W chwili obecnej zapoczątkowaliśmy w naszej szkole proces wdrażania elektronicznego systemu ewidencji uczniów i dokumentowania przebiegu procesu nauczania. Ze względu na ograniczony zasób pieniędzy, proces ten rozłożony jest w czasie. Prace przygotowawcze już ruszyły. Wstępne szkolenie nauczycieli dotyczące wprowadzanego systemu odbyło się 18 stycznia br. Od 1 września 2011 r., równolegle z papierowym dziennikiem ucznia, wprowadzony zostanie dziennik elektroniczny. Uruchomiona zostanie także e-kancelaria. Rodzice będą mogli, na bieżąco śledzić postępy własnego dziecka w nauce i jego frekwencję podczas zajęć. Nauczyciele uzyskają udogodnienia w zakresie monitorowania realizacji podstawy programowej, rytmiczności pracy z uczniami i sposobu oceniania postępów w nauce.

Dyrektor Andrzej Nowacki do satysfakcji, a jednocześnie zobowiązuje do dalszego doskonalenia pracy całego zespołu – mówi Andrzej Nowacki, dyrektor Zespołu Szkół w Kruszynie. - Dla podniesienia wyników sprawdzianu klas VI SP i

Wkrótce rodzice będą mogli skorzystać z opcji sms-owego powiadamiania o frekwencji i ocenach dziecka. Od 1 września 2012 r. w Zespół Szkół w Kruszynie przejdzie całkowicie na elektroniczny obieg dokumentów. Komunikacja z rodzicami uczniów z pewnością będzie wtedy szybsza i bardziej efektywna. (j)

Konkurs dla rolników Pochwal się bezpiecznym gospodarstwem Już po raz dziewiąty, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi ogólnokrajowy konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” skierowany do producentów, którzy prowadzą indywidualną działalność rolniczą. Honorowy Patronat nad konkursem objął prezydent RP. Rolnicy, którzy w swojej pracy przestrzegają zasady bezpieczeństwa, dbają o ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, a także o stan budynków inwentarskich i gospodarczych mają szansę wygrać cenne nagrody. Przy-

pomnijmy, że w ubiegłym roku nagrodą główną był ciągnik rolniczy firmy FARMER. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 15 marca br. Organizator prosi osoby zainteresowane udziałem w konkursie o zapoznanie się z regulaminem i formularzem zgłoszenia. Szczegóły pod adresem www.krus.gov.pl Warto też pamiętać, że gospodarstwo, to stanowisko pracy, które musi być bezpieczne zawsze, nie tylko z okazji konkursu i kuszącej nagrody. (j)

Nauczyciele uczą się, żeby uczyć Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół w Smólniku w styczniu br. odbyli 48. godzinny kurs pn. „Klucz do uczenia się” Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, do którego przystąpiła szkoła w Smólniku finansowany jest przez Unię Europejską. Oprócz nieodpłatnego kursu dla nauczycieli szkoła otrzyma wiele pomocy dydaktycznych. - „Klucz do uczenia się” jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego - mówi dyrektor szkoły Marzenna Kwiatkowska. - Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego zakłada, że w procesie

edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Nauczyciele dzięki temu programowi nabędą umiejętność wspierania dziecka w jego rozwoju, wykorzystując zabawę jako aktywność typową dla wieku rozwojowego swoich podopiecznych. W kursie uczestniczyły nauczycielki: Anna Ulanowicz, Małgorzata Michalska, Agnieszka Wiśniewska, Sylwia Buziewska, Barbara Potęgowska, Halina Jachimczak, Izoletta Bitkowska, Mariola Jankowska. Marzenna Kwiatkowska

Dom kultury w Kruszynie ma nowe sztalugi Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie, wśród bogatej oferty dla dzieci i młodzieży ma także warsztaty plastyczne. - Chętnych na zajęcia plastyczne jest bardzo dużo, jednak my byliśmy trochę ograniczeni brakiem sztalug – mówi Anita Ochmańska-Robaczewska, dyrektor ośrodka. - Z pomocą przyszedł Janusz Ostapiuk, wiceprzewodniczący Rady Gminy Włocławek, który ufundował za kwotę ponad 1.600 zł sztalugi dla dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach. Dziękujemy panu radnemu, sztalugi przydadzą się także do zajęć w plenerze. Radny już podczas prac nad budżetem mówił, iż należy zwrócić większą uwagę na zadania związane z kulturą. Słowa dotrzymał, zaczął od sponsorowania. (j)

Ekologia i promocja Zespół Szkół w Smólniku został laureatem konkursu pt. „Szkoła zrównoważonego rozwoju”.

- Nasza szkoła od 1999 roku nieustannie podejmuje działania ekologiczne - mówi Marzenna Kwiatkowska, dyrektor szkoły w Smólniku. - Misją naszej szkoły są działania ekologiczne i promocja kultury wsi kujawskiej. Jest nam bardzo miło, że doceniono nasze dotychczasowe działania. Otrzymaliśmy przepiękną tablicę, którą umieścimy na zewnątrz budynku. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to pierwsza nagroda, którą szkoła w Smólniku otrzymała za działalność ekologiczną. Ponadto nauczyciele i uczniowie biorą udział w wielu konferencjach poświęconych ochronie środowiska. (j)

Podczas konferencji podsumowującej projekt pn. „Czy jesteśmy ekologiczni?”, która odbyła się 16 grudnia 2010 roku szkoła w Smólniku znalazła się w gronie laureatów konkursu pt. „Szkoła zrównoważonego rozwoju”. Organizatorem było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. - Przedmiotem konkursu było opracowanie samodzielnego audytu środowiskowego szkoły i szkolnej społeczności oraz ustalenie wspólnego planu działań na rzecz środowiska – mówi Elżbieta Jarębska, koordynator do spraw ekologii w Zespole Szkół w Smólniku. – Celem konkursu było m. in. kształtowanie wśród społeczności szkolnych postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne w szkole i jej okolicy oraz zwrócenie uwagi uczniów na problemy ekologiczne gminy i powiatu. Przedmiotem oceny była gospodarka energią, odpadami, wodą, a także uczestnictwo uczniów w akcjach i programach ekologicznych na terenie szkoły, sołectwa, osiedla lub gminy. Komisja brała pod uwagę również troskę o zieleń, estetykę szkoły i jej wkomponowanie w krajobraz. Uczniowie szkoły w Smólniku z tablicą

Fot. Nadesłana

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych im. Polskich Noblistów w Kruszynie jest jedną z czterech (jedyna na obszarze delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku), które jako pierwsze w województwie kujawsko-pomorskim zostały poddane badaniom zewnętrznym, fachowo zwanych ewaluacją całościową, obejmującą wszystkie obszary pracy szkoły.

Fot. Nadesłana

Szkoła z literką B i A, czyli na wysokim poziomie


12

W Naszej Gminie nr 24, luty 2011

Rolnictwo

www.kujawy.media.pl

Zasypane przepusty, niedrożne rowy

Jezioro zamiast pszenicy Woda nie oszczędza ludzi, zimowe podtopienia obejmują obszar całej gminy Włocławek.

Mieszkańcy innych wiosek, na zebraniach wiejskich także informowali o podtopionych domach mieszkalnych i budynkach gospodarczych. Trudna sytuacja jest w Pinczacie, Kruszynku i Kruszynie, Świętosławiu. Wystarczy popatrzeć na pola, na wielu z nich stoi woda. Aby usunąć wodę z piwnic, w niektórych przypadkach potrzebna była pomoc straży pożarnej.

Tomasz Młynarkiewicz z synem Damianem na polu z jeziorem

Straż na ratunek - W styczniu wypompowaliśmy wodę z piwnic w wielu domostwach – mówi Paweł Twardowski, naczelnik OSP w Kruszynie. – Interweniowaliśmy w Kruszynie, Świętosławiu, Poddębicach, Kruszynku, a także w Michelinie. W sumie w akcjach udział brało siedmiu strażaków, pracowały dwie pompy, pływająca i szlamowa. Strażacy wzywani są, jednak tylko do większych podtopień. Ludzie sami starają się rozwiązać

Waldemar Kruszka: - Rów, o który dbałem jest pełen wody

Brzegi już zabezpieczono, przepust nadal niedrożny

ten mokry problem. O tym, co znaczą niedrożne przepusty, zamulone studzienki i zniszczony rów przekonali się rolnicy Włodzimierz Kruszka z Kruszynka i Tomasz Młynarkiewicz z Ludwinowa. Obaj uprawiają ziemię w Ludwinowie w miejscu, w którym tuż obok ich pól rozpoczęła się budowa autostrady A1. - Prowadzone w tym miejscu prace związane z budową traktu przyczyniły się do zniszczenia rowu i teraz mamy tego efekty w postaci jeziora na polu – twierdzą zgodnie obaj rolnicy. - W Ludwinowie mam działkę 5,5 hektarową, na której, od trzech tygodni aż 70 arów znalazło się pod wodą – mówi Włodzimierz Kruszka. – Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy. Nawet w ubiegłym roku, w czasie majowych, ulewnych deszczy, na polu takiej wody nie było. Wszystko spływało do rowu. Ten rów jest dobrodziejstwem. Wiem o tym i dbam o niego, oczyszczam, udrażniam przepusty. Gdy ruszyła budowa autostrady, w niektórych miejscach przepusty zostały zasypane, rów jest niedrożny i dlatego woda wylała się na pola. Pod wodą jest pszenica, jak dłużej woda postoi, wszystko zgnije, straty będą duże.

W Warząchewkach i Pińczacie W trakcie zebrań sołeckich w Pińczacie i Warząchewce Królewskiej, mieszkańcy także poruszyli sprawę niedrożności rowów i związanych z tym podtopień.

W Pińczacie główny problem stanowi rów melioracyjny, który na pewnym odcinku się kończy i dalej zaczynają się tereny cmentarza. W latach suchych, nikt poważnie nie odczuwał jego braku. Sytuacja się zmieniła od ubiegłego roku. Brak rowu odprowadzającego wody z terenów Pińczaty powoduje ich podtapianie. Rozmowy na temat kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej w Pińczacie łącznie z terenem cmentarza, który jest pod zarządem gminy miasta Włocławek był tematem spotkania wójta gminy z Jackiem Wojciechowskim, wiceprezydentem Włocławka. Strony zgodnie doszły do wniosku, że w trybie pilnym należy podjąć działania mające na celu udrożnienie, wyczyszczenie i pogłębienie już istniejącego rowu. Wiceprezydent zapewnił, że jeszcze w tym roku opracowana zostanie przez miasto dokumentacja techniczna, uwzględniająca kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie cmentarza i okolic wraz z budową nowego rowu melioracyjnego dla tego obszaru. W Warząchewce Królewskiej głównym tematem zebrania była sprawa podtopień okolicznych łąk spowodowana brakiem konserwacji i oczyszczania przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych rzeki Rakutówki. Wójt Ewa Braszkiewicz poinformowała, że wystąpiła do dyrektora tej instytucji z wnioskiem o pilne oczyszczenie rzeki. Niestety, odpowiedź dyrektora nie pozostawia złudzeń rolnikom. W najbliższym czasie nie ma co liczyć na jakiekolwiek działania z uwagi na ograniczone środki finansowe. Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Zasypany przepust Idziemy z rolnikami zobaczyć jezioro na polu, jak mówią. Młodzi podpowiadają, że trzeba przestawić się na produkcję karpia, można też posadzić ryż. Żarty, żartami, ale problem to duży, wymagający pilnego rozwiązania. Rozległy teren zalała woda. Ma się wrażenie, że ktoś wykopał tu wielki staw, ale to tylko wrażenie. Trochę dalej widać pracujące dźwigi. Za dwa lata będzie tu biegła autostrada. Rolnicy pokazują, gdzie był przepust, który teraz jest zasypany. Sam rów już jest częściowo umocniony na obrzeżach. – Musieli to zrobić po naszych interwencjach – mówią rolnicy. – Dobre i to, ale przepustu nie ma. Woda nie schodzi. Jest sobota,

Kiedy śnieg zalegał grubą warstwą na chodnikach, Józef Bryn odśnieżał nie tylko dojazd do swojej posesji, ale także ulicę Kazimierza Wielkiego w Kruszynie. Robił to społecznie. Do usuwania śniegu posłużył mu kład, do którego umocował pług

Fot. Zbigniew Wieczorek

- Tak niespotykanie wysoki poziom wód na terenie naszej gminy nie był notowany od dawien dawna – mówi Tomasz Karkosik, przewodniczący Rady Gminy Włocławek. – W Humlinie i Gróbcach prawie przez 30 lat nie mieliśmy wody w piwnicach. Teraz woda zalewa każde domostwo. Rolnicy w tych wsiach sami, co dwie godziny, wypompowują wodę. Dyżury pełnią nawet w nocy. Pola są zalane, ale w dużej mierze jest to wina zasypanych, bądź zamulonych rowów, które koniecznie trzeba odtworzyć.

na budowie już nie ma robotników, nie ma z kim rozmawiać. - Gołym okiem widać, że wszystkiemu winne są roboty prowadzone przy autostradzie – mówi Tomasz Młynarkiewicz z Ludwinowa. – Nie jestem przeciwko budowie autostrady, dobre drogi są w Polsce potrzebne, jednak budowniczowie, muszą uważać, aby w trakcie robót nie niszczyć naszej pracy. Wiem, że nie zrobili tego umyślnie, wypadek przy pracy, ale trzeba to naprawić, bo szkody jakie poniesiemy będą ogromne. A na to naszej zgody nie ma. Uprawiam tu 7,76 hektara ziemi, prawie jedna trzecia pola jest pod wodą. Część obsiana jest pszenicą, reszta to łąka. Pole orne też jest pod wodą. Rów, który biegnie przez grunty służył rolnikom wiele lat i zawsze bardzo dobrze zbierał wodę. Nigdy ta ziemia nie była tak zalana jak teraz. Nie jest to wina roztopów, tylko niedrożnego rowu. Rów w Ludwinowie uszkodzili budowniczowie autostrady i z pewnością szkody zostaną usunięte. Ale w wielu miejscach gminy podobne urządzenia melioracyjne są zasypywane przez rolników i innych użytkowników gruntów. Ludwinowo może być lekcją instruktażową dla innych rolników, bo tutaj, jak na dłoni, widać skutki niedrożności rowów. Może niektórzy, nauczeni na błędach, pójdą po rozum do głowy i latem odtworzą zasypane rowy na własnym gruncie. Wtedy nawet, gdy aura będzie niesprzyjająca, zagrożenie podtopień będzie mniejsze.


W Naszej Gminie 13

Środowisko

www.kujawy.media.pl

nr 24, luty 2011

Melioracja na wsi

Poznaj historię

Wielka woda znowu wielki problem Zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne, spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku, zrzesza osoby fizyczne i ma na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

Kłopotliwe pytania Rolnicy przyszli porozmawiać o dalszym losie spółki wodnej pionymi taczkami, wiadrami, łopatami... Ten sprzęt powinien być na stanie spółki, gromadzony i odpowiednio przechowywany, aby mógł służyć pracownikom w kolejnych latach? Dlaczego spółka nie zatrudnia księgowego? Niestety, na te pytania skarbnik też nie otrzymała satysfakcjonujących odpowiedzi. Rolnicy uczestniczący w zebraniu pytali, dlaczego ściąganie składek członkowskich stanowi problem? I jednoczenie sobie sami odpowiadali – spółka nie wykonuje żadnych prac, dlaczego więc ludzie mają płacić. Pomimo trudności finansowych, z jakimi borykała się nikt nie wspomniał, że można było sięgnąć po pieniądze zewnętrzne. Szkoda, gdyż w 2010 roku aż 9 mln zł zarezerwowano dla spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach programu „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zebranie zakończyło się postanowieniem zwołania kolejnego, na którym prezes rozliczy się zarówno z działalności, sprzętu i pieniędzy. Jak kamień w wodę

- Musimy odtworzyć spółkę wodną – mówi Tomasz Karkosik, przewodniczący rady gminy

Ustawa z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych była podstawą prawną do tworzenia nowych jednostek administracyjnych. W obecnej gminie Włocławek, w 1954 roku zostały powołane do życia gromady. Radnych gromadzkich rad narodowych wybierano w wyborach powszechnych. Ustawa „O radach narodowych” z 25 stycznia 1958 roku zwiększała kompetencje rad. Gromadzkie rady narodowe opracowywały roczne i wieloletnie plany rozwoju gospodarczego gromady. Wykonywały zadania w zakresie m.in. rolnictwa, usług komunalnych, handlu detalicznego, szkolnictwa podstawowego, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej. Biurem gromadzkiej rady kierował sekretarz gromadzki. Działalność prezydiów gromadzkich rad narodowych zakończyła ustawa z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Na pytania o działalność spółki w ubiegłym roku, prezes wymienił czyszczenie rowów i studzienek, chociaż nie bardzo wiedział których. Mówił także o zatrudnieniu 10 osób w ramach prac publicznych i o tym, że członkowie nie płacą składek, mimo że ustalona stawka nie jest zbyt wysoka, na rok wynosi 10 złotych z jednego hektara.

Przybyła na zebranie wójt Ewa Braszkiewicz oraz Tatiana Kowalewska – skarbnik gminy przedstawiły swoje spostrzeżenia dotyczące działalności spółki. - Gminna Spółka Wodna nie podlega samorządowi gminy, ale działa na jej terytorium, a także korzysta z pomocy samorządu gminnego w formie dotacji, dlatego powinna, tak jak inne podmioty być wizytówką gminy – mówiła wójt Ewa Braszkiewicz. - Tymczasem ciągle odbieram skargi mieszkańców na działalność spółki. Mieliśmy też problemy z rozliczeniem udzielonej dotacji, gdyż spółka nie dostarczyła w odpowiednim czasie dokumentów – kontynuowała swoją wypowiedź wójt. Skarbnik Tatiana Kowalewska zadawała prezesowi konkretne pytania: co dzieje się z zaku-

Gromadzkie rady narodowe

Niestety, kolejne próby zwołania zebrania spółki wodnej nie dochodziły do skutku. Prezes nie reagował, ani na wezwania

rolników, ani Urzędu Gminy. W końcu zwołano zebranie bez udziału prezesa, na które przyszło kilka zainteresowanych osób. Aby wybrnąć z trudnej sytuacji, poproszono Elżbietę Łukomską z Humlina, aby zajęła się tymczasowo sprawami spółki, aż do czasu wyłonienia delegatów z każdego sołectwa i zwołania zebrania. Ma ono odbyć się pod koniec marca br., po zakończeniu zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach gminy. Tymczasem okazało się, że na koncie spółki jest około 100 zł, reszta przepadła jak kamień w wodzie. Nie wiadomo też gdzie jest sprzęt, który powinien być na stanie spółki wodnej. I co dalej ze spółką? Położenie naszego regionu w dorzeczu Wisły i gęsta sieć wodna wymusza konieczność melioracji dla zapobiegania zagrożeniom powodziowym i utrzymywania zdolności produkcyjnej

pól. Rolnicy w gminie Włocławek nie mają wątpliwości, że sprawy dbania o rowy i przepusty należy powierzyć dobrze działającej spółce wodnej. Takie spółki są przecież jednymi z najstarszych organizacji rolniczych w Polsce. W regionie kujawsko-pomorskim działają 223 spółki wodne, które odpowiadają za utrzymanie ponad 60 tysięcy kilometrów sieci melioracyjnej. - Staramy się pomóc rolnikom odtworzyć spółkę wodną – mówił Tomasz Karkosik, przewodniczący rady gminy. - Na każdym zebraniu wiejskim wybrani zostaną delegaci na kolejne zebranie spółki. Mam nadzieję, że po wybraniu nowych władz spółka zacznie należycie funkcjonować, a jej członkowie będą płacić regularnie składki i rozliczać spółkę z wykonanych zadań określonych w statucie zatwierdzonym przez starostę w drodze decyzji. (jot)

Warto, więc przypomnieć, że płacić trzeba. Sprawę reguluje art. 170 ustawy prawo wodne, w którym czytamy: 1. Członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki; 2. Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki, w związku z działalnością spółki; 3. Jeżeli uchwalone przez spółkę wodną, zajmującą się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych, starosta może organom spółki zwrócić uwagę na konieczność podwyższenia wysokości tych składek lub innych świadczeń.

Gromada Kruszynek powstała z dotychczasowej gminy Śmiłowice. Na podstawie tej ustawy WRN w Bydgoszczy uchwałą nr XVIII/88/72 z 6 grudnia 1972 r. wprowadziła nowy podział województwa bydgoskiego na gminy. W wyniku wprowadzenia uchwały w życie została zlikwidowana gromada Kruszynek, a jej teren włączono do dzisiejszych gmin: Choceń i Włocławek. Gromada Smólnik w powiecie włocławskim powstała w 1954 r. Została wydzielona z dotychczasowej gminy Dobiegniewo. Gromada Smólnik istniała do 1961 roku. Jej obszar włączono do gromady Wistka Królewska. W 1971 r. przeniesiono siedzibę gromady z Wistki Królewskiej spowrotem do Smólnika i zmieniono nazwę gromady. W 1972 r. teren gromady Smólnik został włączony do gminy Włocławek. Gromada Modzerowo w 1954 r. Została wydzielona z dotychczasowej gminy Dobiegniewo. Istniała do 1961r. Jej obszar włączono do gromady Wistka Królewska. Gromada Wistka Królewska w powiecie włocławskim została utworzona w 1961r. Połączono wtedy gromady Dobiegniewo, Modzerowo i Smólnik w jedną gromadę Wistka Królewska. Gromada istniała do 1971r. W tym samym roku przeniesiono siedzibę GRN z Wistki Królewskiej do Smólnika i zmieniono nazwę gromady na GRN w Smólniku. (j) Opracowanie na podstawie: Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku.


14

W Naszej Gminie

Wydarzenia

nr 24, luty 2011

www.kujawy.media.pl

Z szacunkiem dla najstarszych w rodzinie Święto jest nie tylko hołdem dla najstarszych członków rodziny, ale ma także uczyć młodych szacunku i niesienia pomocy swoim dziadkom. Pomysł powstania święta babci w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Na całym świecie wnuki składają życzenia swoim dziadkom.

Fot. Agnieszka Kędzierska

Zdjęcia: Andrzej Kłódkowski

W Kruszynie występy i laurki. Przedszkolaki z Kruszyna zaprosiły swoich dziadków do sali Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyło się uroczyste

spotkanie najmłodszych z najstarszymi. Najpierw dzieci wystąpiły na scenie, recytując wiersze i śpiewając piosenki, później przy słodkim poczęstunku obda-

rowały babcie i dziadków własnoręcznie wykonanymi laurkami. Do występów, dzieci przygotowały: Bożena Ziółkowska, Aneta Banaś i Ewelina Spychalska.

Smólnik. Wszystkie dzieci z przedszkola i klas od pierwszych do trzecich z Zespołu Szkół w Smólniku zaprosiły swoje babcie i dziadków z okazji Dnia Babci i Dziadka na występy. Dzieci zaprezentowały swoje artystyczne umiejętności i talenty. Licznie zgromadzonej publiczności bardzo podobały się występy, gdyż nagradzano je gromkimi brawami. Po występie dziadkowie i babcie wzięli udział w loterii fantowej. Dzieci obdarowały babcie i dziadków własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Występy, loteria fantowa, poczęstunek i upominki to nie jedyne niespodzianki, jakie czekały tego dnia. Koncert dał Zespoł Smólnik, który już od kilku lat towarzyszy szkolnym uroczystościom. Dziadkowie byli bardzo dumni ze swoich wnucząt, czego wyrazem była moc buziaków, jakimi obdarowali dzieci. Marzenna Kwiatkowska

Fot. Nadesłane

Dzień Babci w Polsce obchodzimy 21 stycznia, a Dzień Dziadka - 22 stycznia.

Laureaci konkursu

W Kruszynie Sukcesy Szkolnego Koła PCK Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku podsumował dwa konkursy: plastyczny pn. „25 lat bez sukcesów – HIV nie odpuszcza” oraz literacki pn. „Krew Darem Życia” adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W konkursie literackim w kategorii szkół podstawowych II miejsce zajęła Zuzanna Gościniak, uczennica klasy VIb Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Ogółem na konkurs wpłynęło 79 wierszy z 28 szkół. Komisja konkursowa przyznała 19 nagród w trzech kategoriach. Natomiast w konkursie plastycznym na III miejscu uplasowała się Natalia Benińska (kl. VIa). Dla podstawówki z Kruszyna przypadły także dwa wyróżnienia; otrzymali je: Natalia Muszyńska (kl. VIb) i Adrian Olszewski (klasy Va). Opiekunami uczniów byli nauczyciele: Violetta Łojewska i Tomasz Szmajda.

Prace skazanego W Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie można oglądać prace autorstwa skazanego Artura Kotwy z Zakładu Karnego we Włocławku. Wystawa nosi tytuł „Ludzie i zwierzęta”. Większość prac autor wykonał używając głównie tuszu i pióra. Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym we Włocławku, a kruszyńskim domem kultury nawiązana została w ramach programu uspołeczniania wykonania kary pozbawienia wolności. Niebawem odbędzie się spotkanie z autorem, które zakończy wystawę. (j)

Wizyta w zaprzyjaźnionej szkole w Kownie

Dzięki unijnemu Comeniusowi Wyjazd do Kowna na Litwie zorganizowany został w ramach realizowanego przez szkołę w Smólniku unijnego projektu pn. Comenius. W Kownie gościły dyrektor Marzenna Kwiatkowska, nauczycielki: Sylwia Buziewska, Mariola Jankowska, Wioleta Kotwicka oraz kucharka Beata Kotwicka. Wizyta w zaprzyjaźnionej szkole w Kownie rozpoczęła się powitaniem chlebem i solą przez dyrektor Antaninę, grono pedagogiczne oraz uczniów litewskiej szkoły. - Atmosfera była wspaniała i gorąca, choć na dworze temperatura osiągnęła minus 15 stopni C. – mówi dyrektor Marzen-

na Kwiatkowska. - Gospodarze znakomicie przygotowali się do wizyty partnerskich szkół. Wyremontowali szkołę, ozdobili ją świąteczną dekoracją. Nie zabrakło prezentów wykonanych przez uczniów: unijne balony, figurki z orgiami, cukierkowe korale itp. Każda klasa zaprezentowała krótki repertuar, który robił duże wrażenie. Grono pedagogiczne wraz z pracownikami obsługi zaśpiewało dla naszej delegacji piosenkę ,,Szła dzieweczka do laseczka” w języku polskim. Byliśmy pod dużym wrażeniem. Przez pięć dni poznawaliśmy kulturę Litwy. Gospodarze zorganizowali wycieczki po regionie. Zwiedzaliśmy Kow-

Dawne okrycie na głowę litewskiej białogłowy (zamężnej kobiety) wykonywane z 3 metrów szerokiego białego płótna upięto na głowie dyrektor Marzenny Kwiatkowskiej

no, Wilno i malownicze Troki. W skansenie regionalnym piekliśmy żytni chleb i jedliśmy litewską wieczerzę. W Trokach zaproszono nas na starolitewski przysmak, narodowa potrawa - Karaimes kibinai. Brzmi dosyć dziwnie, ale jest to pieróg wielkości dłoni faszerowany dużą ilością mięsa np. baraniny, wieprzowiny lub wołowiny, albo jarzynami z dużą ilością cebuli. Nasi gospodarze w dworku pod Kownem zorganizowali starolitewski wieczór. Na stole znalazły się potrawy regionalne np. śledzie, golonki w kapuście… Tak naprawdę większość potraw jest taka sama jak w Polsce. Szkoła w Smólniku współpracuje ze szkołą w Kownie już trzeci rok. Nowi partnerzy projektu z Włoch, Grecji i Turcji dostrzegli dawno zawiązaną przyjaźń polsko-litewską. (n)


www.kujawy.media.pl

Pojechali w góry

- Tego roku młodzież i dzieci z naszej gminy wyjechały do Poronina – mówi radny Witold Makaro, jednocześnie organizator wyjazdu. - Ferie od lat sponsorują Honorowi Obywatele naszej gminy - Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy, właściciele Dworu w Smólsku. Na ten cel przekazali 40 tysięcy złotych, gmina dołożyła 11.600 zł. Wyjechało 40 dzieci, w

tym 24 ze Smólska. Pozostałych typowały szkoły z terenu gminy. Ze szkół w Kruszynie i Smólsku wytypowano po pięciu uczniów, z Warząchewki i Modzerowa po dwóch. Także dwie osoby wytypował zespół folklorystyczny „Kruszynioki”, który w swoim składzie ma dużą grupę dzieci i młodzieży. Kierownikiem grupy jest Agnieszka Golińska, pedagog ze szkoły w Kruszynie, a opiekunkami nauczycielki: Wanda Olejniczak, Wioletta Łojewska i Izabela Rutynowska. W programie przewidziano naukę jazy na nartach na stoku w

Małym Cichym, kulig i ognisko, a także wycieczki do: aquaparku w Bukowinie Tatrzańskiej, Zakopanego i Krakowa.

Atrakcyjnie ferie spędzili uczniowie w Smólniku. Były gry i zabawy komputerowe, malowanie, lepienie, klejenie, wydzieranie, śpiewanie, zajęcia kulinarne. Wyjechali na pływalnię do Płocka, byli na lodowisku i kręgielni we Włocławku. - Program zimowiska pn. „W zdrowym ciele - zdrowy duch” został stworzony przez nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej – mówi dyrektor Marzenna Kwiatkowska. - Co roku uczestnikami zimowiska jest około 50 uczniów. Nasi nauczyciele pracowali w ramach wolontariatu. (j)

cem, do zrealizowania w sezonie 2011 roku, a ufundował go Marek Koziński, dyrektor Aeroklubu Włocławskiego. Szybowcem polecą Kamil Kolanowski, Jacek Guziejewski z Drużyny Harcerskiej z Chocenia oraz Mateusz Krokowski z Lubienia Kujawskiego. W zawodach sportowych zwyciężyła drużyna z Lubienia Kujawskiego, na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Kruszyna, na miejscu III był Choceń, a na IV – Grabkowo. Jak na karnawał przystało, zlot zakończył się zabawą dyskotekową. Za przygotowanie zlotu odpowiedzialni byli: Agnieszka Golińska, Izabela Gawrysiak i Daniel Jamka. AG

Na pierwszy ogień w ruch poszły warcaby. W postaci dzisiejszej gry planszowej warcaby powstały na Półwyspie Iberyjskim

W zimowym Turnieju Duetów Siatkarskich uczniowie walczyli o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Smólniku. W turnieju startowało 16 duetów, w tym dwa duety, w których skład wchodziły jedynie dziewczęta. W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce zajął duet - Sebastian Rozwora, Adrian Wilczyński. Na drugim miejscu uplasowali się Jakub Wojciechowski i Rafał Błaszczak. Trzecie miejsce zajęli Eryk Bogdanowicz i Adrian Basaj, czwarte duet dziewcząt Magdalena Szatkowska i Aleksandra Mroczkowska. - Mecz finałowy oglądało wielu kibiców – mówi trener Andrzej Kłódkowski, organizator turnieju. - Naszym gościem honorowym była Marzenna Kwiatkowska, dyrektor szkoły, która ufundowała puchary. Zimowe rozgrywki znalazły wielu chętnych, dlatego już myślimy o rozszerzeniu formuły turnieju w przyszłym roku. (j)

80 tysięcy do wzięcia

Warcaby, szachy i skrabble

Warcaby

Od lewej stoją: Eryk Bogdanowicz, Rafał Błaszczak, Jakub Wojciechowski, Sebastian Rozwora, Adrian Wilczyński. Poniżej: Magdalena Szatkowska, Aleksandra Mroczkowska, Adrian Basaj

Gmina wspiera sport

Do Kruszyna, 21 stycznia przyjechały drużyny harcerskie z Lubienia Kujawskiego, Chocenia, Grabkowa. Zlot trwał trzy dni. W programie były ęzawody sportowe między drużynami, a także wyjazd na lotnisko w Kruszynie. Harcerze zapoznali się ze sprzętem lotniczym, wzięli też udział w konkursie wiedzy o Aeroklubie Włocławskim. Na zwycięzców czekał bilet na lot szybow-

W Zespole Szkół w Smólniku zorganizowano I Konkurs Gier Logicznych i Słownych. Uczniowie grają w warcaby, szachy i scrabble. Turnieje rozpoczęły się przed feriami odbywać się będą także, przez dłuższy okres, po feriach. Koordynatorem szkolnych mistrzostw jest Joanna WąsowskaJamka ze szkolnej świetlicy. Za organizację odpowiadają: Daniel Krużyński – warcaby i szachy oraz Andrzej Kłódkowski - scrabble.

Siatkówka zimą

Zimowisko w Smólniku

Harcerze z powiatu w Kruszynie

Organizatorami Noworocznego Zlotu Harcerskiego dla harcerzy i zuchów z Hufca ZHP Włocławek – Powiat była Drużyna Harcerska z Kruszyna.

nr 24, luty 2011

Fot. Andrzej Kłódkowski

Czas ferii, czas wypoczynku

Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, zaczęli wypoczywać od 31 stycznia. Podobnie jak w ubiegłych latach, uczniom gminy Włocławek zorganizowano białe ferie w górach.

W Naszej Gminie 15

Sport i wypoczynek

na przełomie XV i XVI wieku, ale ich historia sięga dużo wcześniej, aż do Egiptu sprzed 3 tysięcy lat, gdzie znana była gra planszowa pod nazwą Senet i to właśnie od niej wywodzą się warcaby. Do Daniela Krużyńskiego zgłosiło się 16 uczniów ze szkoły podstawowej i 16 z gimnazjum.

Skrabble - Do gry scrabble w kategorii uczniów szkoły podstawowe zgłosiło się 18 uczniów, gimnazjalistów jest szesnastu – mówi Andrzej Kłódkowski. - Ze względu na brak czasu, bo niektórzy uczniowie mają dużo zajęć, musieliśmy turniej rozciągnąć w czasie i rozgrywać go z przerwa-

mi. Uczniowie sami umawiali się między sobą na rozegranie pojedynku. W podstawówce w scrabble wygrała Martyna Jabłońska, drugi był Bartłomiej Alabrudziński. I pomyśleć, że ta gra słowna popularna dzisiaj na całym świecie, kiedyś została odrzucona, jako nudna, przez producentów gier planszowych. Grę w Scrabble wynalazł w 1931 roku bezrobotny w owym czasie, architekt Alfred Mosher Butts z Rhinebeck w stanie Nowy Jork. Masową produkcję gry pod nazwą Scrabble pierwsza uruchomiła firma Selchow & Righter w 1948 roku. W szkolnych rozgrywkach nie ma przegranych, bo sam udział w grach logicznych jest przyjemną rozrywką, a także niekonwencjonalną nauką. (j)

Gmina Włocławek co roku wspiera finansowo, w formie dotacji, działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, dzieci, młodzieży. W tym roku na sportowców czeka 80 tysięcy złotych. Oferty na ogłoszony przez wójta gminy Włocławek otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym można składać do 21 lutego. Gmina wesprze finansowo, w formie dotacji: 1. Organizację imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2011 r.; 2. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu sportowo-rekreacyjnego lub sportowego w 2011 r.; 3. Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2011 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz termin, tryb i kryteria wyboru ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.gmina.wloclawek.pl. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku dotację otrzymały: LZS „Kujawiak” Kruszyn – 30 tys. zł; LZS „Victoria” Smólnik – 30 tys. zł; UKS „Start” Smólnik – 6.100 zł; UKS „AS Kruszyn” – 2 tys. zł; UKS „Kruszyn” – 1.900 złotych.

(j)

Redakcja „W NASZEJ GMINIE” Wydawca: Wydawnictwo Kujawy, www.kujawy.media.pl

Adres: 87-811 Szpetal Górny, Lipowa 48, Redaktor naczelny Stanisław Białowąs, tel. 600-15-68-05 e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska, tel. (54) 23705-05, tel. 608-45-56-58, e-mail: jo-pi@tlen.pl


16

W Naszej Gminie

www.kujawy.media.pl

Karnawał

nr 24, luty 2011

Bal księżniczek w Kruszynie Przedszkolaki z Kruszyna bawiły się na Wielkim Balu Księżniczek, który odbył się w ramach konkursu, którego organizatorem jest Egmont Polska. Małe księżniczki z bajek Disneya po balu zabrały się do pracy, wykonują „balową” kronikę. Koniecznie chcą wygrać nagrody, a te są bardzo atrakcyjne. Za zajęcie I miejsca przedszkole może otrzymać plac zabaw, a za dwa kolejne, zestawy stoliczków. - Wielką zasługę w przygotowaniu balu mają rodzice naszych podopiecznych – mówi wychowawczyni Ewelina Spychalska. – Pomysłowość rodziców nie miała granic. Bal był nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale także do integracji grup przedszkolnych. Fot. Agnieszka Kędzierska

W karnawale bawią się dzieci i dorośli Zabawy karnawałowe mają w Polsce bardzo długą tradycję. Jednak, ze staropolskich tradycji zabaw karnawałowych niewiele już zostało W niepamięć odeszła rozrywka bogatej szlachty, barwne kuligi z pochodniami i bale kostiumowe z maskami na twarzach i suto zastawionymi stołami. Dzisiejsze zabawy są znacznie skromniejsze, bez długich sukni, diademów i fraków. Młodzież bawi się na dyskotekach, starsi w lokalu i na prywatkach. A bale przebierańców modne są najczęściej wśród przedszkolaków.

Nauczycielki z bajki W Zespole Szkół w Smólniku, co roku odbywa się zabawa pn. „Choinka szkolna”, podczas której wszyscy uczestnicy ubrani są w niecodzienne stroje. Podczas tegorocznej zabawy spotkaliśmy piratów, rycerzy, baletnice, zwierzątka i oczywiście rzeszę księżniczek, dobrych wróżek i innych pięknych dam. Wspólne tańce, konkursy, jak również wizyta Mikołaja sprawiły, że atmosfera tego dnia na długo zostanie w pamięci najmłodszych. Biletem wstępu na zabawę choinkową był promienny uśmiech i dobry humor, który udzielił się, jak widać nie tylko przedszkolakom. Również nauczyciele i pracownicy obsługi byli przebrani. Dyrektor Marzenna Kwiatkowska wcieliła się w postać Hinduski, Sylwia Buziewska ubrała strój czarownicy, Agnieszka Wiśniewska była Myszką Miki, Anna Ulanowicz - motylkiem, Wioletta Skrajna - czerwonym diabłem, Emilia Teper przebrała się za czarnego diabła, Joanna Jamka-Wąsowska za cygankę, a Sybilla Bąkowska była księżniczką. Tekst: Anna Ulanowicz Fot. Andrzej Kłódkowski

Z wielką fantazją Zespół folklorystyczny „Smólnik” powrócił do tradycji balu kostiumowego. Od trzech lat, organizuje w karnawale bal kostiumowy. Co roku „Smólnik” ubiera się w niepowtarzalne, starannie przygotowane na tę okazję stroje. Tegoroczny bal odbywał się w sali remizy w Smólniku, a kostiumy z lat poprzednich stanowiły dekorację wnętrza. Większość zaproszonych gości stanęła na wysokości zadania i przyszła, jak na bal przebierańców przystało fantazyjnie ubrana.

Zdjęcia w internecie: www.kujawy. media.pl

www.kujawy.media.pl

* Znajdź gazetę „W Naszej Gminie” w internecie * Oglądaj bogatą galerię zdjęć z różnych wydarzeń w Twojej miejscowości * Czytaj bieżące informacje

W Naszej Gminie nr 24 (2011)  
W Naszej Gminie nr 24 (2011)  

Zuzanka wylewa WŁOCŁAWEK Pieniądze dla orkiestr dętych Czytaj str. 4-5 Czytaj str 10 STATYSTYKA www.kujawy.media.pl KRUSZYN * NOWA WIEŚ * MO...

Advertisement