Page 1

Radni i sołtysi podsumowują miniony rok ro ok Zapytaliśmy kilku radnych i sołtysów, jak k w ich okręgach wyborczych oraz sołeco twach minął rok. Co się zmieniło na wsi? Co można uznać za sukces, czy były porażki, czego nie udało się zrobić. Jakie mają marzenia i plany na Czytaj str. nowy 2010 rok?

4, 5, 6, 7

Świąt Bożego Narodzenia

odpoczynku w rodzinnym gronie wielu sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym 2010 Roku życzy Redakcja

W Naszej WŁOCŁAWEK ISSN 1896-3692

Gminie

KRUSZYN * MODZEROWO * SMÓLNIK * SMÓLSK * WARZĄCHEWKA

Zagrają na rekord

Cecylia i Stanisław Stasiakowie, 7 listopada w kościele w Kruszynie, po 50 latach pożycia małżeńskiego odnowili swoje ślubowanie. Swój związek małżeński Stasiakowie zawarli 10 października 1959 roku w Kruszynku. Nikogo nie dziwiła obecność druhów strażaków na uroczystości, gdyż pan Stanisław jest naczelnikiem OSP w Kruszynie.

Czytelnikom i mieszkańcom C gminy Włocławek radosnych

nr 16, grudzień 2009

Szerzej str. 10

DĘBICE mają interesującą historię. Były nawet kiedyś siedzibą gminy. Ostatnim ziemianinem był Włodzimierz Haack, który w czasie II wojny światowej brał udział w walkach pod Toruniem, Jabłonowem i Kutnem. Dostał się do niewoli i został wywieziony do do oflagu Marnau w Bawarii, gdzie przebywał do końca kwietnia 1945 roku. Czytaj str. 13 0 zł

Strażacy z Dębu Polskiego mają nową remizę

Także w gminie Włocławek trwają przygotowania do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Między innymi mieszkańcy Smólnika i okolicznych wsi, ponownie zagrają już niedługo, 10 stycznia 2010 r. - Sztab jest już w trakcie organizacji, będzie składał się z 20 osób - mówi Andrzej Kłódkowski, nauczyciel w Zespole Szkół w Smólniku. - W styczniu zagramy dla dzieci z chorobami onkologicznymi. Jestem przekonany, że ponownie pobijemy rekord kwoty zebranych pieniędzy.

Szerzej str

Nowo otwarta remiza OSP w Dębie Polskim będzie spełniała także rolę świetlicy dla mieszkańców sołectwa. Jest ona kolejną inwestycją dofinansowaną ze środków pochodzących z programu Odnowa i Rozwój Wsi. Obok remizy powstał plac zabaw dla dzieci i boisko sportowe do koszykówki, podobnie jak w Modzerowie. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 460 tys. złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie 277.903 zł, resztę dołożyła ze środków własnych.

10

KARTA Z KALENDARZA ROKU SZKOLNEGO. Zimowa przerwa świąteczna trwać będzie od 23 do 31 grudnia 2009 r. Ferie zimowe w województwie kujawsko-pomorskim od 18 stycznia do 31 stycznia 2010 r.

W Dębie Polskim wstęgę przecinają: Krzysztof Jarębski, Franciszek Złotnikiewicz, Marek Wojtkowski, Ewa Braszkiewicz i Elżbieta Sadowska

Europejska gmina 2009’ Gmina wiejska Włocławek otrzymała wyróżnienie w Rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2009.

„Gazeta Prawna” już po raz trzeci ogłosiła ranking „Europejska Gmina - Europejskie Miasto”. Na liście rankingowej umieszczono samorządy w Polsce, które mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. „Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. (bez programów przedakcesyjnych)” - czytamy na stronie internetowej „Gazety Prawnej” w opisie metodologii rankingu. Gmina wiejska Włocławek znalazła się wśród wyróżnionych, otrzy-

mując dyplom. Według wskaźnika wyrażającego wielkość środków finansowych przypadających „na głowę”, w gminie Włocławek wartość dofinansowania z UE wyniosła 1.116,99 zł na jednego mieszkańca. Osiągnięcia w pozyskiwaniu środków unijnych są zasługą zarówno gminy, jak i przedsiębiorstw, rolników i organizacji społecznych, które były beneficjentami różnych programów pomocowych. Ranking obejmował zarówno „stare”, jak i „nowe” środki (z unijnego budżetu 2007 – 2013). Najwięcej funduszy gmina pozyskała z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Restrukturyzacji sektora żywnościowego i obszarów wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. (p)

O uroczystym otwarciu obiektu oraz o historii OSP w Dębie Polskim piszemy na str. 9

Pełnych ciepła, radości i spokoju p j

Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w

Nowym 2010 Roku wszystkim Mieszkańcom Gminy Włocławek życzą Elżbieta Sadowska - przewodnicząca Rady Gminy Włocławek oraz radni: Stanisław Ataniel, Wiesław Błasiak, Feliks Bogdanowicz, Paweł Bogdanowicz, Cezary Dzierżanowski, Piotr Jarębski, Tomasz Karkosik, Jan Łuczak, Witold Makaro, Wanda Olejniczak, Krzysztof Śmietana, Bogusław Wrocławski, Marek Zajdel i Waldemar Zawadzki.

Spokojnych Świąt

Bożego Narodzenia oraz wielu radosnych chwil w nadchodzącym

Nowym 2010 Roku Mieszkańcom Gminy Włocławek życzy wójt Ewa Braszkiewicz


2

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

Samorząd

nr 16, grudzień 2009

Mapy pokazują pola orne, a w rzeczywistości są tam tereny zabudowane

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

W gminie aktualizowana jest ewidencja gruntów i budynków Gminy zostały zobowiązane przez powiat do przeprowadzenia aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Aktualizacja ma na celu odzwierciedlenie stanu faktycznego zastanego w terenie ze stanem ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym. W gminie Włocławek prace związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych zabudowanych do 1 ha po raz pierwszy zaczęto w 2003 r. zaczynając od Nowej Wsi i Kruszyna. Rok później aktualizacja gruntów objęła miejscowości: Dąb Polski, Dąb Mały, Dąb Wielki, Dobiegniewo, Kosinowo, Wistka Królewska, Wistka Szlachecka oraz Skoki Małe. Kolejne prace rozpoczęto w 2007 r., polegały one na inwenta-

ryzacji nieruchomości w sołectwach: Modzerowo, Józefowo, Łagiewniki, Pińczata i Warząchewka Polska. - Niebawem geodeci pojawią się w kolejnych miejscowościach naszej gminy – mówi Tatiana Kowalewska, skarbnik gminy. - Przekwalifikowania nie dotyczą gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej jednego hektara fizycznego, bądź przeliczeniowego. Taka ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W wielu wsiach na mapach i w ewidencji znajdowały się grunty orne, tymczasem w rzeczywistości są to wsie o gęstej zabudowie, gdzie powstało wiele nowych domów, które nie są wykazane w ewidencji podatkowej.

Taka sytuacja powoduje, że gmina nie może naliczać podatku. Od nowego roku geodeci ruszą do wsi: Gróbce, Koszanowo, Kolonia Dębice, Dobra Wola, Ludwinowo, Ładne, Mursk, Smólsk, Smólnik, Telążna Leśna, Warząchewka Królewska, Wistka Królewska, Kruszynek, Markowo, a także ponownie do Kruszyna oraz Nowej Wsi celem aktualizacji. Na mapy zostaną naniesione zmiany, takie jakie faktycznie znajdują się w terenie. Geodeci sprawdzą także przeznaczenie gruntu wokół nieruchomości. Informacja o zmianie klasyfikacji gruntu trafi do Urzędu Gminy, a ten zgodnie z obowiązującymi przepisami, niejako automatycznie naliczy podatek. (p)

Znalazły się pieniądze na czyszczenie rowów

Przypomnijmy, że powodem tych podtopień były nieczyszczone rowy odwadniające. - Mamy już pozytywną odpo-

wiedź, włocławski inspektorat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Włocławku otrzymał pieniądze na udrożnienie rowów - mówi wójt Ewa Braszkiewicz. Wprawdzie jest to tylko działanie jednorazowe i z pewnością nie rozwiązuje ono problemu około 800 mieszkańców podtapianych wsi. Problem pojawia się zawsze wraz z obfitymi opadami, szczególnie na wiosnę i jesienią. Potrzebne jest regularne czyszczenie rowów, dopiero takie dzia-

Na zbliżające się świąteczne dni

życzę Mieszkańcom Gminy Włocławek wielu radosnych chwil spędzonych w gronie rodzinnym, wewnętrznego spokoju, by przy świątecznym stole nie zabrakło życzliwości i miłości najbliższych, a radość i pokój

Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyły wszystkim przez cały

Nowy 2010 Rok By był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił wszystkie marzenia, przyy niósł wiele radości, dobroci od ludzi i satysfakcji z własnych dokonań

Marek Wojtkowski Poseł na Sejm RP

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI, działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Śladem interwencji

W listopadowym wydaniu gazety „W Naszej Gminie” pisaliśmy o tym, jak najpierw wójt Ewa Braszkiewicz, a później także poseł PO Marek Wojtkowski interweniował u ministra ochrony środowiska w sprawie podtapianych domów w Modzerowie i Wistce Królewskiej.

UNIA EUROPEJSKA

łanie dałoby pozytywne rezultaty. Mówi się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale przynajmniej chwilowo mieszkańcy obu wsi mogą być spokojni o swoje gospodarstwa. Można mieć tylko nadzieję, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Włocławku na nowy rok otrzyma więcej pieniądzy na oczyszczanie rowów, przynajmniej dwa, trzy razy w roku. (j)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku informuje, że w projekcie systemowym „Czas na aktywność” kończy realizację działań aktywizujących na rzecz osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Działaniami objętych zostało 12 osób, którym zaoferowano wsparcie ukierunkowane na zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji. Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań projektu, GOPS Włocławek dziękuję za współpracę. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.1.1. „Czas na aktywność”.

Posiłek dla najbardziej potrzebujących pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Włocławek w ramach pomocy unijnej przez cały rok wydaje swoim podopiecznym żywność. 700 osób objętych pomocą społeczną przez GOPS na bieżąco otrzymuje produkty żywnościowe, między innymi mleko, kaszę, mąkę, cukier, dżemy, soki. - Otrzymaliśmy także produkty żywnościowe z CARITAS, dzięki uprzejmości ks. Krzysztofa Graczyka z parafii w Smólniku – mówi Elżbieta Grzegórska, kierownik GOPS. - Wydajemy je osobom starszym samotnym, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy. W grudniu nasi podopieczni otrzymają także jednorazowe zasiłki celowe na żywność i opał. Kwota tych zasiłków jest zróżnicowana, uzależniona od dochodu i liczby osób w rodzinie. Taką pomocą objętych zostanie 200 rodzin z naszej gminy. Do tej pory, w 2009 r. aż 432 rodziny skorzystały ze wsparcia GOPS. Wydano 385 zasiłków celowych i 176 zasiłków okresowych. Tradycją się stało, że co roku Gminny Ośrodek Pomocy przygotowuje dla osób starszych, samotnych Wigilię. W tym roku będzie ona zorganizowana w Ośrodku Kultury w Kruszynie. (m)

Mieszkańcom Gminy Włocławek życzę zdrowych, radosnych, spokojnych, pełnych ciepła rodzinnego

Świąt Bożego Narodzenia a zbliżający się

Nowy 2010 Rok niech przyniesie wiele szczęścia, niesłabnącej nadziei i wiary w lepszą przyszłość Domicela Kopaczewska Poseł na Sejm RP

Park w obiektywie GostynińskoWłocławski Park Krajobrazowy ogłosił wyniki konkursów. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom odbyło się 14 grudnia w remizie OSP w Kowalu. Wyróżnienie w konkursie fotograficznym pn. „Piękno Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie” m. in. otrzymała Gabriela Kędzierska, uczennica Gimnazjum w Smólniku. (j)


Z wójt Ewą BRASZKIEWICZ rozmawia Jolanta Pijaczyńska

Rok w gminie Za pozyskiwanie środków unijnych w województwie kujawsko-pomorskim odebrała pani dwa wyróżnienia. Czy mijający rok dla samorządu gminy Włocławek był również bogaty? - Zawsze wydaje się, że można było zrobić więcej i lepiej. W moim odczuciu, w 2009 roku udało się oddać sporo nowych inwestycji, głównie drogowych, ale na pytanie czy to dużo, czy też mało - niech odpowiedzą mieszkańcy naszej gminy. Na inwestycje, w 2009 r. przeznaczyliśmy ponad 7 milionów zł. Staraliśmy się pozyskiwać środki zewnątrz, głównie unijne i to nam się udało. Potwierdzeniem są wyróżnienie i tytuł Gminy Europejskiej. Na ten tytuł pracowali wszyscy, zarówno pracownicy urzędu, jak i sołtysi oraz radni, którzy podejmowali stosowne uchwały, rozumiejąc doskonale, że bez środków unijnych szybki rozwój gminy jest niemożliwy. Pracownicy Urzędu Gminy mają już doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o ośrodki unijne. Złożone dokumenty były dobrze ocenione, co w efekcie końcowym przełożyło się na pieniądze. Pod względem inwestycji ten rok z pewnością nie został zmarnowany i przyniósł niemało korzyści naszym mieszkańcom. Nie będę wymieniać wszystkich zrealizowanych zadań, gdyż po pierwsze było ich wiele, a po drugie wielokrotnie informowaliśmy o nich w trakcie ich realizacji. Gdy się rozmawia z mieszkańcami wsi mówią, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Podziela pani ten pogląd? - Oczywiście. Na każdej wsi najważniejsza jest droga i oświetlenie uliczne. Potem myśli się o kanalizacji lub oczyszczalni ścieków, chodniku i wielu innych

Znani są laureaci konkursu plastycznego pn. „Najładniejsza kartka świąteczna” ogłoszonego przez wójta gminy Włocławek. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Włocławek. Wpłynęło 116 kartek świątecznych, w tym 82 prace ze szkół podstawowych w: Smólniku (33), Kruszynie (19) i Warząchewce Polskiej (30) oraz 34 prace z gimnazjów: w Kruszynie (8) i Smólniku (26). Wszystkie są piękne!

W Naszej Gminie

Samorząd

nr 16, grudzień 2009

potrzebach tj. placu zabaw dla dzieci, boisku dla młodzieży czy miejscu spotkań dla dorosłych. To jest naturalne. Musimy jednak pamiętać, że gmina Włocławek to bardzo rozległy teren, na przestrzeni od Duninowa po Brześć Kujawski. Obszarowo jest największa w byłym województwie włocławskim, a ta rozległość rodzi określone problemy. To dziesiątki kilometrów jeszcze nieutwardzonych dróg, rozproszenie zabudowy, skutkujące niemożliwością budowy kanalizacji, to ciągłe uzupełnianie sieci wodociągowych w związku z osiedlaniem się ludzi z innych terenów. Dla innych gmin budowa 20 km dróg to załatwienie ich spraw drogowych. Dla nas to kropla w morzu potrzeb. Generalnie na wsi polskiej warunki rozwoju, szczególnie dzieci i młodzieży jeszcze znacznie odbiegają od miejskich... W tym zakresie pozostało duże pole do działania. Tym bardziej cieszy, że nasze dwie szkoły nie odstają, a powiedziałabym, że nawet wyrastają ponad poziom. Wyniki sprawdzianu gimnazjalnego w klasie III, w roku szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkół w Kruszynie i w Zespole Szkół w Smólniku były wyższe niż średnia krajowa. Oczywiście jest to sukces dyrektorów, nauczycieli i młodzieży. My musimy zadbać o warunki nauczania. Ważne jest też zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży poza szkołą. Dlatego sukcesywnie oddajemy do użytku świetlice wiejskie, przy których powstają także place zabaw i

boiska sportowe. Warto podkreślić, że świetlice wiejskie to centrum życia wsi i integracji społecznej. Niektórzy twierdzą, że gmina mogłaby przez dwa lub trzy lata skoncentrować się na budowie dróg a potem robić inne inwestycje. - To niemożliwe. Gmina, jako szczebel podstawowy samorządu jest zobowiązana do zaspokajania wielu podstawowych potrzeb mieszkańców. Ich katalog jest znacznie szerszy niż np: szczebla powiatowego. Nie wiem czy byłoby też przyzwolenie społeczne na tego rodzaju eksperymenty. Każda wieś ma inne priorytety. Nie możemy tego dokonać kosztem np. zadłużania się. Od lat ten wskaźnik oscyluje w granicach 20 proc. (przy 60 proc. dopuszczalnych) nie więcej. Nadmierne zadłużanie się grozi brakiem wkładu własnego przy projektach unijnych, które będą uruchamiane w przyszłości. Czego nie udało się zrobić? - Tak już jest w życiu każdego człowieka, że nie wszystko to, co sobie zaplanuje uda mu się wykonać. Podobnie jest w samorządzie. Mamy w planach przebudowę dróg gminnych, ale musimy poczekać aż zostanie wybudowany odcinek bursztynowej autostrady, który będzie przebiegał przez naszą gminę. Gdybyśmy realizowali planowane prace na drogach gminnych, nasz

3

www.kujawy.media.pl

wysiłek poszedłby na marne, gdyż zostałyby one zniszczone przez ciężki sprzęt pracujący przy budowie autostrady. Głównym priorytetem w mojej pracy są drogi i możliwość ich budowy z wykorzystaniem środków z zewnątrz. Uważam, że samorząd województwa powinien na ten cel przeznaczać więcej środków. Niestety - gminy z RPO mogły otrzymać do 0,5 mln zł. To stanowczo za mało. Nie udało się także skanalizować do końca Nowej Wsi. Planowaną w budżecie inwestycję z udziałem środków unijnych musieliśmy przenieść na rok 2010, ponieważ Urząd Marszałkowski rozpisał konkurs dopiero w III kwartale. Wyników jeszcze nie znamy. Podobnie wykonanie 100 przydomowych oczyszczalni ścieków. W trakcie roku zmieniliśmy plany, bo inwestycji oczekiwali mieszkańcy. Nie czekając na środki unijne - zaciągnęliśmy na ten cel pożyczkę z WFOŚ.

KONKURS Świąteczne kartki wykonane przez młodzież

Autorem świątecznej kartki jest Aleksandra Mroczkowska

Jak zapowiada się nowy rok? - Dla budżetu gminy będzie to rok trudny, bo przewidywane wpływy do budżetu będą mniejsze. Na razie jest duża niewiadoma dotycząca dochodów przekazywanych z budżetu państwa. Znamy sytuację finansów publicznych i jest ona niepewna. Natomiast w realizacji zadań nowy rok zapowiada się bardzo pracowicie. Przygotowujemy się do kolejnych konkursów i mamy nadzieję na kolejne pieniądze, gdyż w planie mamy wiele inwestycji do zrobienia.

Autorem świątecznej kartki jest Dominik Ulanowicz

Są tacy, którzy już poczuli, że zbliża się rok wyborczy i zaczynają podejmować różne działania… - Na razie o tym nie myślę. Dla mnie nowy rok, tak samo jak i ten mijający będzie rokiem intensywnej pracy i jak najlepszej realizacji zadań, jakie przyjęła Rada Gminy na początku tej kadencji.

Autorem świątecznej kartki jest Daria Szamborska

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Najładniejsza karta świąteczna uczniów Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem każdy uczestnik mógł zgłosić maksymalnie trzy prace. Technika wykonania dowolna. Oceny nadesłanych prac dokonała powołana w tym celu komisja, pracująca od kierunkiem Anny Ledzion, kierownika Gminnego Zespołu Oświaty.

Wyniki konkursu Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas IV - VI. I miejsce - Dominik Ulanowicz, kl. VI SP w Smólniku; II miejsce - Natalia Drożdżewska, kl. IV SP w Warząchewce; III miejsce - Wiktoria Krosnowska, kl. III SP w Warząchewce. Wyróżnienia: Joanna Ulanowicz, kl.

III SP w Smólniku i Paula Marczak, kl. IV SP w Kruszynie. Kategoria II – młodzież gimnazjów: I miejsce - Iwona Szczupakowska, kl. III Gimnazjum w Kruszynie. II miejsce - Alicja Proszkiewicz, kl. I Gimnazjum w Smólniku. III miejsce - Aleksandra Mroczkowska, kl. II Gimna-

zjum w Smólniku. Wyróżnienia: Daria Szamborska, kl. II Gimnazjum w Smólniku; Weronika Kowalewska, kl. III Gimnazjum w Smólniku.

Nagrodzone kartki świąteczne prezentujemy na kolejnych stronach gazety „W Naszej Gminie”.

Autorem świątecznej kartki jest Iwona Szczupakowska (j)


W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

Radni i sołtysi podsumowują mijający rok W ostatnim miesiącu starego roku, mijający 2009 rok na łamach gazety „W Naszej Gminie” podsumowują radni i sołtysi gminy Włocławek. Zapytaliśmy kilku radnych i sołtysów o to, jak w ich okręgach wyborczych oraz sołectwach minął rok. Co się zmieniło na wsi? Co można uznać za sukces, czy były porażki, czego nie udało się zrobić. Jak oceniają pracę Rady Gminy. Jakie mają marzenia i plany na nowy 2010 rok?

Elżbieta SADOWSKA, przewodnicząca Rady Gminy Włocławek - W pracy Rady Gminy rok 2009 09 był czasem spokojnej i przede wszystkim zgodnej współpracy. enTak pracujemy od początku kadenh cji. Przy podejmowaniu ważnych decyzji społecznych wszyscy radni zawsze biorą pod uwagę dobro ogółu mieszkańców naszej gminy. W dyskusjach nad projektami uchwał zwyciężają argumenty racjonalne. Już na początku kadencji uznaliśmy, że będziemy preferować zrównoważony rozwój naszej gminy. Najważniejsze są inwestycje, a nie tylko konsumpcja. W 2009 r. ważne były inwestycje drogowe, a 2010 r. będziemy stawiać a rozwój szkół, chociaż nie zapomnimy także o drogach. W Smólniku będzie budowana hala sportowa, a w Kruszynie rozbudujemy szkołę. Staramy się pozyskiwać środki zewnątrz. Obecnie bez unijnych pieniędzy niewiele można zrobić. Dodam, że Urząd Gminy Włocławek w zeszłym roku przodował w pozyskiwaniu środków zewnątrz i za to został dwukrotnie wyróżniony. Sesje Rady Gminy przebiegały sprawnie, a to dlatego, że wcześniej wszystkie sporne sprawy były przedyskutowane w Komisjach Rady. Muszę dodać, że projekty uchwał są dobrze przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy, a to znacznie usprawnia pracę Rady. W 2009 r. podjęliśmy wiele uchwał, które miały istotne znaczenie dla rozwoju naszej gminy we wszystkich dziedzinach życia. Nowy rok z pewnością będzie pracowity i owocny, będziemy konsekwentnie pozyskiwać pieniądze zewnątrz na nowe inwestycje i je realizować zgodnie z przyjętym planem.

Cezary DZIERŻANOWSKI, radny (Ładne): - Był to owocny rok dla naszej gminy. Rada pracowała bardzo zgodnie, udało p się pozyskać wiele środków unijnych na inwestycje. Powstała droga Ła Ładne-Józefowo i nareszcie autobus szkolny z dziećmi jeździ po równym asfalcie. Także asfaltową drogę zyskała Telążna Leśna. W tej wsi zaczęto remontować świetlicę. Została opracowana dokumentacja na drogę MostkiMursk i już w 2010 r. inwestycja będzie realizowana. W nowym roku zostanie też wykonane oświetlenie w miejscowości Ładne. Biorąc chociażby te planowane inwestycje pod uwagę trzeba powiedzieć, że 2010 rok w gminie będzie również bogaty w inwestycje.

Autorka Weronika Kowalewska

Inwestycje

nr 16, grudzień 2009

Inwestycje, które będą realizowane w 2010 roku

Gmina zmienia się w szybkim tempie Radni przyjęli do realizacji w 2010 r. wiele nowych inwestycji. Rozbudowana zostanie baza rekreacyjno-sportowa, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, przebudowanych zostanie wiele kilometrów dróg. Gmina będzie realizowała programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy unijnych. Opracowane zostaną także dokumentacje techniczne pod zadania, które będą realizowane sukcesywnie w kolejnych latach. W ramach programu Odnowa Wsi Polskiej realizowane będą dwa projekty: „Podniesienie jakości życia na terenie wsi Koszanowo, Telążna Leśna, Łagiewniki poprzez rozbudowę infrastruktury”, oraz „Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy”. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ruszy projekt „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy oraz montaż przydomowych oczyszczalni ścieków”.

4. Modernizacja remizy w Smólsku.

Sieć wodociągowa i kanalizacja

Smólnik-Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka. 11. Budowa chodnika w Dobrej Woli (odcinek o długości 200 m). 12. Przebudowa drogi w Dębie Polskim. 13. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych pod realizację projektu „Gmina na rowerze.

fot. Jolanta Pijaczyńska

4

Budowa chodnika w Kruszynie

Drogi 1. Przebudowa drogi Brześć Kujawski-Smólsk. Droga będzie przebudowywana w partnerstwie z Urzędem Miasta Brześć Kujawski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 z dofinansowaniem z budżetu państwa. 2. Przebudowa drogi Kruszyn-Kaniewo. Na długości 600 m wykonana zostanie podbudowa kamienna z ułożeniem warstwy mineralno-asfaltowej. 3. Przebudowa drogi Sykuła. Położenie asfaltu. 4. Przebudowa drogi Humlin-Wichrowice. Na odcinku 740 m zostanie położona nawierzchnia z kamienia wapiennego . 5. Przebudowa drogi Ładne-Włocławek. Jest to kolejny odcinek budowy drogi Ładne - Józefowo. Na inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z FOGR.

6. Przebudowa drogi w Telążnej Leśnej na odcinku 500 m. 7. Przebudowa drogi powiatowej Włocławek-Kruszyn-Choceń. Inwestycja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Gmina Włocławek jako partner dofinansowała przebudowę odcinka drogi na swoim terenie. 8. Przebudowa drogi Mostki-Mursk. Na odcinek 500 m drogi złożono wniosek o dofinansowanie z FOGR. Na odcinek o długości 1800 m przygotowywany jest wniosek o środki unijne w ramach RPO. 9. Przebudowa drogi Warząchewka Nowa-Warząchewka Królewska. Na wykonanej podbudowie cementowej położony zostanie dywanik asfaltowy. Odcinek o długości 900 m zamknie wykonywany już odcinek drogi o długości prawie 2 km. 10. Przebudowa drogi

Powiat rozpoczął przebudowę drogi, która przebiega przez gminę Włocławek. Jej budowę zaplanowano na prawie trzy lata. Zakończenie wszystkich robót planuje się w 2011 roku. Inwestycja o łącznej wartości 12,6 mln zł. zostanie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4,43 mln zł. Udział w finansowaniu drogi mają samorządy gmine, przez które droga przebiega. Choceń wesprze budowę drogi 660 tys. złotych, a gmina Włocławek dołoży 200 tys. złotych. Na długości 10,18 km drogi zo-

14. Opracowanie dokumentacji przyszłościowych (Warząchewka Polska- Gołaszewo, Pinczata, Wistka Królewska).

Oświetlenie Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Nowa Wieś, Adaminowo, Smólnik, Józefowo, Modzerowo, Wistka Królewska, Ładne, Kosinowo i Skoki.

Obiekty użyteczności publicznej 1. Rozbudowa kaplicy cmentarnej z wyposażeniem na cmentarzu komunalnym w Smólniku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej. 2. Adaptacja budynku komunalnego w Skokach Dużych (po byłej szkole) z przeznaczeniem na mieszkania. 3. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ośrodka zdrowia w Smólniku.

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi, Kruszynie, Dobrej Woli. 2. Budowa 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 50 przydomowych oczyszczalni ścieków 4. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Modzerowie i Józefowie. 5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach i Smólniku.

Inwestycje dla oświaty 1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku. 2. Modernizacja dwóch sal lekcyjnych w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. 3. Remont dachu na budynku szkoły w Smólniku. 4. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. 5. Przebudowa obiektów w ramach programu pn. „Podniesienie jakości życia na terenie wsi Koszarowo, Telążna Leśna, Łagiewniki, Kruszyn i Świętosław poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej”. 6. Wykup gruntów rolnych pod budowę świetlicy w Józefowie. 7. Rozbudowa Zespołu Szkół w Kruszynie.

Sport i rekreacja 1. Rozbudowa bazy rekreacyjno-sortowej w Skokach Małych – budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania turystycznego Zalewu Wiślanego, Projekt pn. „Włocławski Zalew - atrakcją turystyczną”.

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Włocławek-Kruszyn-Choceń

Gmina współfinansuje stanie poszerzona jezdnia do szerokości 6,00, a miejscami do 6,50 m. Położona będzie nowa nawierzchnia asfaltowa. Po jednej stronie pasa drogowego wybudowane zostaną chodniki o szerokości od 1,25 do 2,00 m. Będą one miały położoną nawierzchnię z kostki brukowej, na podbudowie betonowej.

Po obu stronach jezdni wybudowane zostaną pobocza szerokości 0,75 m. Zaplanowano także budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę miejsc parkingowych oraz przebudowę skrzyżowań i zjazdów. Obecnie trawa wycinka drzew. (j)


W Naszej Gminie

Samorząd

nr 16, grudzień 2009

www.kujawy.media.pl

Mniejsze wpływy dla gminy

Radni i sołtysi podsumowują mijający rok

Trudny przyszłoroczny budżet Nad projektem budżetu pracowano w komisjach rady, konsultowano go także na spotkaniu z sołtysami, wysłuchano głosu przedsiębiorców działających na terenie gminy. Na sesji 16 grudnia Rada Gminy uchwaliła budżet gminy Włocławek na 2010 rok. - Przyszło nam się zmierzyć z zewnętrznym kryzysem gospodarczym, który ma przełożenie na warunki gospodarcze przedsiębiorstw zlokalizowanych w naszej gminie, stąd wysłuchanie także ich opinii - mówi Tatiana Kowalewska, skarbnik gminy. - Ludziom nie wiedzie się dobrze, dlatego zaproponowaliśmy radnym projekt budżetu oszczędnościowego. Jest w nim prognozowany 1,5 procentowy spadek dochodów budżetowych w stosunku o roku 2009. Zmniejszenie planowanych wpływów dochodów do poziomu 98,5 procenta spowodowane jest zmniejszeniem lub pozostawieniem na pozio-

kości w czterech grupach podatkowych podmiotów związanych z działalnością gospodarczą. Jest to konieczność spowodowana przepisami ustawy o pomocy społecznej. Takie decyzje, dotyczące zmniejszenia wpływów do budżetu gminy z pewnością będą służyć mieszkańcom, nie obciążą zbytnio ich kieszeni i pozwolą zachować miejsca pracy. Jednak trzeba było się liczyć z tym, że wpłyną one bezpośrednio na poziom wydatków. Gminę czekają ograniczenia w wydatkach administracyjnych, głównie płacowych, te pozostawione zostały na poziomie 2009 roku. mie roku 2009 wszystkich stawek podatkowych. Dla przykładu: stawki podatku rolnego nie uległy zwiększeniu, lecz pozostały na poziomie ubiegłorocznych. Podobnie jest ze stawami od środków transportu, one również nie zostały zwiększone. O kilka punktów procentowych zmniejszyły się

stawki podatku leśnego. Natomiast nie będzie Podatek od nieruchomości ograniczenia w wydatkach również uległ znacznemu na szkolnictwo, kulturę i zmniejszeniu, od działalsport. Na oświatę wydatki ności gospowrosną o 6,4 darczej również Rada Gminy uchwali- procent, na poła budżet na 2010 rok: moc społeczną jest mniejszy. * dochody Gmina dąży pozostaną na 17.777.928 zł do ujednolipoziomie roku * wydatki – cenia stawek ubiegłego. 19.254.729 zł podatkowych Warto zaznado jednej wyso- * planowany deficyt czy, że przed 1.476.801 zł przystąpieniem opracowania budżetu i ustalania wysokości stawek podatkowych Ewa Braszkiewicz, wójt gminy oraz radni przeprowadzili dokładną analizę wysokości podatków w powiecie włocławskim. Wbrew niektórym rozpowszechnianym wiadomościom, okazało się, że gmina Włocławek ma niższe stawki podatkowe od w innych gmin w regionie. (pm)

Sołtysi zawsze uczestniczą w dyskusji o budżecie

Partnerska współpraca Rada Gminy Włocławek na grudniowej sesji przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok. Jedną z cech społeczeństwa demokratycznego jest aktywna działalność organizacji pozarządowych. Współpraca władz samorządowych z tymi organizacjami ma istotny wpływ na integrowanie społeczeństwa, pobudzanie aktywności ludzi, wypracowywanie wspólnego dobra wszystkich mieszkańców gminy. Obopólna współpraca w 2010 roku będzie opierała się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa i uczciwej konkurencji. Będzie miała charakter nie tylko finansowy. W przyjętym programie mówi się, że władze samorządowe będą wspierały podejmowane przez

organizacje działania, przyczyniające się do rozwoju lub promocji gminy Włocławek, pomogą w rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych, będą konsultować przygotowywane projekty aktów prawa lokalnego. - Zasięganie opinii przy tworzeniu aktów normatywnych, prowadzenie szerokich konsultacji społecznych i dyskusja pozawalają poznać i uwzględnić inny punkt widzenia, korzystny dla mieszkańców - argumentowali radni. Samorządowcy zobowiązali się do wspierania działań edukacyjnych i wychowawczych oraz profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży. Szczególną opieką objęte zostaną rodziny niewydolne wychowawczo.

5

Wsparcie gminy uzyska także prowadzenie świetlic profilaktycznowychowawczych na wsiach. Duży nacisk położono na rozwój sportu, szczególnie lekkiej atletyki zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych. Rada upoważniła wójta gminy do powoływania zespołów doradczych celem diagnozowania problemów i potrzeb społecznych oraz opiniowania wniosków o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej. Współpracę z organizacjami pozarządowymi będą przez cały rok prowadzić: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Kultury z siedzibą w Kruszynie, Gminny Zespół Oświaty, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek oraz pracownik Urzędu gminy zajmujący się sprawami kultury fizycznej i sportu. (j)

Zapytaliśmy kilku radnych i sołtysów o to, jak w ich okręgach wyborczych oraz sołectwach minął rok. Wanda OLEJNICZAK, (Modzerowo), Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - W 2009 roku w gminie Włocławek, a również w Modzerowie wek wiele zmieniło się na lepsze. W wie całej gminie zrealizowano wiele ca inwestycji. W Modzerowie nareszcie droga, którą pokonują dzieci idąc do szkoły jest bezpieczna, a to za sprawą oświetlenia. Na drodze postawiono 10 nowych lamp (w kierunku do Józefowa). Generalny remont przeszła też świetlica w Modzerowie. Obok niej powstał plac zabaw i boisko do piłki ręcznej i siatkowej. Wreszcie dzieci i młodzież będą miały swoje miejsce na spędzanie wolnego czsau. W nowym roku mieszkańcy Modzerowa będą oczekiwać na utwardzenie drogi od świetlicy w kierunku szkoły oraz na kanalizację wsi. wMarek ZAJDEL, radny (Łagiewniki) ne - Rok 2009 rozpoczął korzystne wych, zmiany w inwestycjach drogowych, ale nie tylko. Wyremontowano wiele dróg gminnych, a w tym naszą drogę Łagiewniki–Warząchewka Nowa, na którą mieszkańcy długo oczekiwali. Nasza gmina przodowała w pozyskaniu środków unijnych. Trudno wyliczyć wszystkie inwestycje, ale w tym roku zrobiono dużo w różnych dziedzinach życia, zaczynając od dróg, poprzez remont świetlic, budowę placów zabaw dla dzieci, programów zdrowotnych… Praca w Radzie Gminy i na jej komisjach, a także na sesjach przebiega sprawnie. Urząd Gminy też działa bez zarzutów. Warto podkreślić, że wszyscy działamy zgodnie i jestem przekonany, że z korzyścią dla mieszkańców naszej gminy. Krzysztof LEWANDOWSKI, sołtys (Józefowo) - Pow Powiem, że rok mógłby być lepszy lepszy, bo nigdy dobroci nie ma za dużo. Jednak nie wymagajmy za w wiele. Samorząd gminny zrobił dużo. Wspomnę o drodze Smólnik-Ładne i JózefowoWłocławek. Radni starają się jak tylko mogą. Na Józefowie powstało sześć przydomowych oczyszczalni ścieków, takie były potrzeby. W nowym roku z funduszu sołeckiego wykupimy 1.200 m kw ziemi (plac ze starą remizą). Już odbyły się rozmowy z właścicielem, który zgodził się, za niewielką kwotę sprzedać nieruchomość. W tym miejscu powstanie świetlica dla mieszkańców i ładny plac zabaw dla dzieci. Miejsce jest piękne, tuż obok lasu.

Autorka kartki światecznej Wiktoria Krosnowska


6

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

Samorząd

nr 16, grudzień 2009 Od 1 stycznia 2010 roku

Sesja Rady Gminy

Radni i sołtysi podsumowują mijający rok

Budżetowa i uroczysta

Woda i ścieki

Zapytaliśmy kilku radnych i sołtysów o to, jak w ich okręgach wyborczych oraz sołectwach minął rok.

Rady Gminy Włocławek uchwaliła nowe ceny za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz kwoty dotacji przedmiotowych na 2010 rok.

W Witold MAKARO, radny (Smólsk), prz przewodniczący Komisji Edukacji, Ku Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia iO Opieki Społecznej

I. Taryfy za pobór wody i odprowadzenie ścieków (brutto):

- Jestem zadowolony z działalności Rady. Z niektórymi radnymi znam się od wielu lat, dlatego łatwo nam się porozumieć. Ważne, że jesteśmy zgodni i praca w samorządzie przebiega spokojnie, a decyzje są przemyślane i trafne. W tym roku mieszkańcy Smólska sporo zawdzięczają Państwu Wiśniewskim z Dworu w Smólsku – dzięki nim została rozpoczęta budowa świetlicy, a także mamy połączenie autobusowe z Włocławkiem. Natomiast samorząd gminy sfinansował budowę drogi Smólsk – Guźlin oraz modernizację oświetlenia. Cieszy mnie, że obie nasze szkoły w Kruszynie i Smólniku mają bardzo dobry poziom nauczania, a młodzież osiąga bardzo wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych - powyżej średniej krajowej. W nowym roku będę oczekiwał otwarcia świetlicy Smólsku. Będzie ona służyła wszystkim mieszkańcom Smólska i okolicznych wsi. Głównie znajdzie w niej swoją przystań nasza młodzież. Mam nadzieję, że z czasem przy świetlicy powstanie także plac zabaw dla dzieci i boisko sportowe. Marzę też o chodniku w Smólsku i Dębicach. Wiktor MURATOW, sołtys Smólólnika, wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Odbieram pozytywnie działania samorządu gminy Włocławek. W tym roku gmina pozyskała niemałe środki unijne, zrealizowano bardzo dużo inwestycji, drogi, świetlice, place zabaw. Inwestycje gminne, w Smólniku dotyczyły wyposażenia kuchni w szkole oraz wykonania projektów dotyczących budowy hali sportowej. W bieżącym roku Smólnik zyskał też nowy chodnik, około 380 m. na przestrzeni od kościoła aż do skrzyżowania w Ładnym. Chodnik wykonał samorząd powiatu włocławskiego, bo chodnik usytuowany jest przy drodze powiatowej Mostki-Kowal biegnącej przez Smólnik. Zadowolony jestem, że udało się też doprowadzić do dobrego finału sprawę odszkodowań dla rolników w związku ze szkodami wyrządzonymi przez bobry W Smólniku zamontowano też rury przelewowe na tamach wybudowanych przez bobry. Wspomnę również o sukcesie zespołu „Smólnik” odniesionym na festiwalu w Łącku. Jest on promotorem naszej gminy, ale również i całego powiatu włocławskiego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zostanie położony kamień węgielny pod budowę hali sportowej przy naszej szkole w Smólniku. Czekamy też na obiecaną drogę Smólnik-Kosinowo.

Autorką świątecznej kartki jest Weronika Kowalewska

Koniec roku był wyjątkowo pracowity dla Rady Gminy Włocławek. Sesja, która odbyła się 16 grudnia składała się z dwóch odrębnych części. Pierwsza, merytoryczna, głównie budżetowa odbyła się przed południem, a zaraz po niej druga, uroczysta związana z zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia . Wcześniej, nad projektem budżetu debatowali radni na spotkaniach poszczególnych komisji rady, budżet konsultowany był także na spotkaniu z sołtysami. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy zaopiniowała pozytywnie projekt. Za-

planowany budżet na 2010 rok jest trudny, ale realny do wykonania. O budżecie piszemy na stronach 5 i 7. Na ostatniej sesji w 2009 roku ponadto radni uchwalili „Gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na terenie gminy Włocławek na 2010 r.” oraz „Program współpracy gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi”. W uroczystej części sesji radni obejrzeli jasełka i podzielili się opłatkiem.

Za wodę 1. Grupa I ,, gospodarstwa domowe” - 2,30 zł/m sześc. za pobór wody; 1,50 zł/m sześc. opłata za wodomierz. 2. Grupa II ,, pozostali odbiorcy” - 2,31 zł/za m sześc. Za pobór wody; 1,50 zł/m sześc. opłata za wodomierz. 3. Grupa III ,, Gmina Brześć Kujawski” - 2,30 zł/m sześc. za pobór wody. 4. Grupa IV ,, Gmina Kowal i Choceń” - 2,32 zł/m sześc. za pobór wody Za odprowadzenie ścieków 6,38 zł/m sześc.; 10,08 zł/m sześc. dla oczyszczalni ścieków w Modzerowie; 5,38 zł/m sześc. dla oczyszczalni ścieków w Smólniku II. Dotacje do wody i ścieków: 1. 0,17 zł/m sześc. woda; 2. 1,98 zł/m sześc. ścieki 3. 5,68 zł/m sześc. ścieki Modzerowo 4. 0,98 zł/m sześc. ścieki Smólnik III. Obowiązujące ceny po dotacjach 1. Grupa I ,, gospodarstwa domowe” - 2,13 zł/m sześc. za pobór wody; 1,50 zł/m sześc. opłata za wodomierz. 2. Grupa II ,, pozostali odbiorcy” - 2,31 zł/m sześc. za pobór wody; 1,50 zł/m sześc. opłata za wodomierz. 3. Grupa III ,, Gmina Brześć Kujawski” - 2,30 zł/m sześc. za pobór wody, 4. Grupa IV ,, Gmina Kowal i Choceń” - 2,32 zł/m sześc. za pobór wody. 5. Odprowadzenie ścieków 4,40 zł/m sześc. dla wszystkich odbiorców.

fot. Jolanta Pijaczyńska

Świetlica w Smólsku już pod dachem Gazeta nadal przygląda, się budowie świetlicy w Smólsku. Budynek jest już pod dachem. Wprawdzie dachówki jeszcze nie położono, ale na głowę nie pada i można prowadzić prace we wnętrzu. Wstawiono także okna.

Mimo, że na dworze zrobiło się zimno, prace trwają. Przypomnijmy, że budowę świetlicy finansuje Jerzy Wiśniewski, właściciel Dworu w Smólsku. (j) Fot. Kazimierz Pawlak


Samorząd

nr 16, grudzień 2009

W Naszej Gminie

7

www.kujawy.media.pl

Finanse oświaty

Zespół Szkół w Smólniku Przyznana gminie subwencja oświatowa w kwocie 5.770.242 zł nie zabezpieczy w pełni wydatków na oświatę, głównie nie starczy pieniędzy na pokrycie wydatków na płace nauczycieli określone na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Do oświaty gmina musi dołożyć środki z własnego budżetu. - Z wyliczeń wynika, że niezbędne minimum środków finansowych na oświatę w gminie Włocławek jest wyższe niż otrzy-

mana subwencja z ministerstwa – mówi Witold Makaro, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej. - Rada musiała dołożyć pieniądze własne do oświaty. W sumie w budżecie na 2010 r. zaplanowano na oświatę i wychowanie – 7.597.792 złote. Do wydatków oświatowych dołożone będą pieniądze z budżetu gminy. Dotacja do subwencji wyniesie 550 tys. zł i na zadania własne gminy 1,1 mln zł. Dla szkół niepu-

Bezrobocie w gminie Włocławek

Strefa ubóstwa Stopa bezrobocia dla powiatu włocławskiego ziemskiego na koniec września br. wynosiła 21,1 procent. W powiecie ziemskim zarejestrowanych było 6.698 osób pozostających bez pracy. Stopa bezrobocia w gminie Włocławek była nieco wyższa i wynosiła 21,4 procent. Z terenu gminy zrejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku było 525 osób bezrobotnych. - Gmina Włocławek ma charakter usługoworolniczy, gospodarstwa są niewielkie, nie ma tu dużych zakładów pracy oferujących zatrudnienie

Rada Gminy Włocławek uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. Pieniądze na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W gminie Włocławek limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych, decyzją radnych ograniczono do 45. Program profilaktyczny w stosunku do ubiegłorocznego poszerzony został o zadania wynikające z pojawienia się nowych problemów i potrzeb środowiska. Program zakłada kompleksowe podejście do zjawiska alkoholizmu i narkomanii. Jego realizacja będzie prowadzona

fot. Jolanta Pijaczyńska

Ministerialna subwencja wciąż za mała

blicznych o uprawnieniach publicznych zaplanowano dotację – 837.040 zł. Na utrzymanie własnych szkół podstawowych gmina Włocławek w 2010 r. przeznaczy ogółem 3.747.441 zł, w tym na utrzymanie gimnazjów – 2.335.459 zł, na oddziały przedszkolne – 186.999 zł, na przedszkola – 251.522 zł. Przypomnijmy, że w gminie Włocławek funkcjonują dwa publiczne zespoły szkół z oddziałami integracyjnymi usytuowane w Kruszynie i Smólni-

ku. W skład tych zespołów wchodzą szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne i przedszkola, do których uczęszcza 672 uczniów. W Modzerowie i Warząchewce Polskiej funkcjonują szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, którym gmina, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty udziela dotacji. W szkołach tych uczy się 115 uczniów. Dotacja na jednego ucznia, w każdym miesiącu wynosi 549,63 zł. W przeliczeniu rocznym kwota dotacji wzrasta do 61.850 zł. Przy zespołach szkół w Kruszynie i Smólniku funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszcza łącznie 275 dzieci. W 2010 roku gmina przeznaczy na utrzymanie obu świetlic 152.555 zł. Zdecydowana większość tych pieniędzy zostanie przeznaczona na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych, których w przeliczeniu na etaty jest 2,89. (j)

– mówi Elżbieta Grzegórska, kierownik GOPS. - Brak pracy ma negatywny wpływ na rodzinę, powoduje jej szybką degradację. Obserwuję jak w naszej gminie rozszerza się strefa ubóstwa. Ludzie pozostają bez pracy, a to powoduje, że coraz więcej rodzin szuka pomocy społecznej. Wśród bezrobotnych najwięcej jest ludzi o niskim poziomie wykształcenia. Największą grupę bezrobotnych tworzą osoby mające wykształcenie podstawowe lub na poziomie zawodówki. Tak jak w całym powiecie ziemskim, także w gminie Włocławek wśród bezrobotnych dominują kobiety, które stanowią 55 procent osób pozostających bez pracy. (j)

Nowe świetlice profilaktyczne przy szerokim udziale instytucji rządowych, samorządowych i organizacji społecznych. Pracami tymi, jak dotąd, kierować będzie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przypomnijmy, że w 2009 r. Komisja ta spotkała się 15 razy, rozpatrując między innymi wnioski 14 osób uzależnionych. Siedem osób skierowano na leczenie odwykowe. Opiekę medyczną i terapeutyczną przyjęły tylko trzy osoby. W programie postawiono nacisk na wdrażanie programów profilaktycznych i prozdrowotnych, organizację wypoczynku letniego i zimo-

wego dzieci i młodzieży, zachęcanie i umożliwianie udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych. W związku z uchwalonym programem Rada Gminy utworzyła w odremontowanych budynkach nowe świetlice profilaktycznowychowawcze w Dębie Polskim i Modzerowie. Będą one służyły jako miejsce zabaw dla dzieci i młodzieży z tych miejscowości. Warto dodać, że około 50 dzieci z terenu gminy pojedzie na ferie do Zakopanego. Wyjazd sponsorują Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy. (j)

Radni i sołtysi podsumowują mijający rok Zapytaliśmy kilku radnych i sołtysów o to, jak w ich okręgach wyborczych oraz sołectwach minął rok. Tom Tomasz KARKOSIK, (Koszanowo), przewodniczący Komisji Budżetu, prze Fin Finansów, Promocji Wsi i Integracji Eur Europejskiej: - Najważniejsze jest to, że nasza rada pracuje w zgodzie. Zadania priorytetowe, które przyjęliśmy na początku kadencji są sukcesywnie realizowane. Uważam, że dla samorządu gminnego był to rok udany, świadczą o tym chociażby wykonane inwestycje. W okręgu Koszanowo, Humlin, Gróbce, Sykuła, Markowo wybudowano odcinek drogi Sykuła-Markowo. W Koszanowie powstał plac zabaw dla dzieci. Została przygotowana dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego. We wszystkich sołectwach gminy budowano przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wyremontowano remizy strażackie. Jednak, jako rolnik nienajlepiej oceniam ten rok. Wiosenne susze, a później ulewne deszcze spowodowały duże straty w płodach rolnych. Natomiast energia, paliwo i środki ochrony roślin drastycznie podrożały, a to spowodowało ubożenie ludzi na wsi. Kolejny rok dla sołectwa, a tym samym dla jego mieszkańców zapowiada się dobrze, bo mamy w planach wiele nowych inwestycji. Będzie budowana droga Markowo-Sykuła, w kierunku Sokołowa. Połączy ona gminę Włocławek z gminą Brześć Kujawski. Kolejna modernizowana droga, to Humlin-Wichrowice (około 720m). Cieszy mnie, że w 2010 r. modernizowana będzie świetlica w Koszanowie i że nadal sukcesywnie będzie trwała budowa oczyszczalni ścieków w naszej gminie. wiWiesław BŁASIAK, radny (Ludwinowo): 9 r. - Muszę powiedzieć, że w 2009 w gminie Włocławek było bogato. W Polsce odczuwalny jest kryzys, a w naszej gminie przez cały rok realizowano wiele inwestycji. Myślę, że mieszkańcy gminy powinni być zadowoleni. W planach jest więcej inwestycji drogowych, ale z wieloma trzeba było się wstrzymać ze względu na budowę autostrady. Nie można nic budować na terenie przebiegu autostrady, bo wjedzie ciężki sprzęt i zniszczy wszystko. Dopiero, gdy budowa tego głównego traktu zakończy się na terenie gminy, będziemy starali się realizować nasze inwestycje gminne, szczególnie te drogowe. Zatem wszyscy musimy uzbroić się w cierpliwość i pamiętać, że zboże sieje się co roku, drzewa sadzi się na dziesiątki lat, a my chcemy budować na setki lat.

Not. J.P.

Autorka świątecznej kartki Paula Marczak


8

W Naszej Gminie

Kultura

www.kujawy.media.pl

nr 16, grudzień 2009

Koncert dla przyjaciół Stało się już tradycją, że pod koniec każdego roku zespół folklorystyczny „Smólnik” zaprasza swoich przyjaciół na koncert. Jest to chwila wspomnień, podsumowanie dorocznej pracy, zaprezentowanie osiągnięć i podziękowanie wszystkim tym, którzy zespół wspierają. Przedstawiciele samorządu gminnego: Elżbieta Sadowska - przewodnicząca Rady Gminy, Tatiana Kowalewska - skarbnik gminy i radny Tomasz Karkosik wręczyli zespołowi „Smólnik” kwiaty i pieniądze na zakup sprzętu nagłaśniającego

Tort przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Telążnie Leśnej

„Koncert dla Przyjaciół” składał się z czterech części, tak jak cztery pory roku i wydarzenia z nimi związane. Przygotowywany przez zespół koncert, tak jak ich programy tworzył logiczną całość z wyraźnie określoną myślą przewodnią. Był śpiew, taniec i muzyka, a także opowieści. Wiesław Caban mówił o folklorze i jego roli w historii kultury. Opowiadał o przyśpiewkach kujawskich, układanych na żywo na weselach i zabawach wiejskich, zawsze adekwatnych do sytuacji, a przy tym zabawnych i pełnych humoru. Zabrał gości, zebranych w sali OSP w Smólniku, w muzyczną podróż po regionach Polski, od Tatr aż po Kaszuby, a stąd znowu na ukochane Kujawy. Starał się przekonać słuchaczy, że folklor kujawski, jest piękny, niepowtarzalny i ponadczasowy. Wśród zaproszonych

gości byli m. in. wicestarosta Kazimierz Kaca i Wiktor Muratow - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego, który jest jednocześnie sołtysem wsi Smólnik, oraz przedstawiciele samorządu gminy Włocławek: Elżbieta Sadowska - przewodnicząca Rady Gminy, Tomasz Karkosik - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej oraz Tatiana Kowalewska - skarbnik gminy. - Rok 2009 był dla nas wyjątkowo pracowity – mówi Longina Wierzbicka, prezes zespołu „Smólnik”. - Na próbach spotkaliśmy się 68 razy. Mieliśmy 28 występów na uroczystościach, biesiadach i festiwalach. Na każdy występ przygotowaliśmy odrębny, stosowny do okoliczności program. W repertuarze mamy 90 utworów. Jednak najwięcej czasu poświęciliśmy na poznawanie folkloru Kujaw. Sięgamy do korzeni, poszukujemy najstarszych zapisów śpiewu, muzyki i obyczajów. Udało się nam skompletować skład autentycznej kapeli kujawskiej i prawie kompletny zastaw strojów. Dodajmy, że członkowie zespołu zaczęli groma-

dzić nie tyko literaturę (piosenki, przyśpiewki, tańce), ale również stare instrumenty muzyczne i eksponaty związane z kulturą regionu Kujaw. Praca całego zespołu dążąca do zachowania autentyzmu i wyszukiwania starych utworów została doceniona na Festiwalu Mazowsza i Kujaw pn. „Od Kujawiaka do Oberka” w Łącku, na którym zespół zajął I miejsce. Jednak najważniejszym sukcesem „Smólnika” jest to, że zaczął być środowisku potrzebny. Przekonał także młodzież, że zespół folklorystyczny, to nie tylko grupa ludzi, którzy dla rozrywki sobie pośpiewają, zatańczą i czasem gdzieś wystąpią. Ta ogromna praca wychowawcza nie budzi zdziwienia, gdyż w składzie zespołu są prawdziwi pedagodzy, którzy pracują z pasją i przekonaniem, że przekaz, który niosą nauczy młode pokolenie szacunku dla swojej wsi, dla regionu, dla Ojczyzny. Tekst i zdjęcia Jolanta Pijaczyńska

Witamy w naszej gminie Noworodki urodzone w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku fotografował Jerzy Chudzyński

Łukasz Pietrzak, syn Eweliny i Piotra z Nowej Wsi (gm. Włocławek). Urodził się 8 grudnia o godz. 9.40. Ważył 2,70 kg i miał 51 cm wzrostu.

Hubert Pawiński, syn Karoliny i Sebastiana z Kruszynka (gm. Włocławek). Urodził się 10 grudnia o godz. 15.55. Ważył 3,54 kg i miał 54 cm wzrostu.

Julia Kozicka, córka Eweliny i Artura z Kruszynka (gm. Włocławek). Urodziła się 18 października o godz. 14.10. Ważyła 3,62 kg i miała 58 cm wzrostu.

Marzenna Kwiatkowska, dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku złożyła gratulacje i wręczyła prezent dla zespołu na ręce Longiny Wierzbickiej

Kolorowe i świąteczne

Autorzy kartek: Paula Marczak i Alicja Proszkiewicz

Tradycja wysyłania kartek bożonarodzeniowych sięga połowy dziewiętnastego wieku. Kolorowe kartki z rysunkami bożonarodzeniowymi pojawiły się na rynku wydawniczym w 1875 roku w Bostonie. Wprowadził je Louis Prang (1824–1909), litograf pochodzenia niemieckiego urodzony we Wrocławiu. Jednak za twórcę kartki świątecznej uważa się Szkota, Thomasa Sturrocka, który stworzył ją w 1841 roku. Świąteczne kartki z namalowanymi przez siebie obrazkami, rok później wysyłał

swoim znajomym londyński artysta William Maw Egley (1826-1916). Pierwsze zamówienie na kartkę świąteczną złożył w 1843 roku Sir Henry Cole (1808-1882), ówczesny dyrektor Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Kartka z rysunkiem wykonanym przez artystę z Londynu, Johna Calcott Horsleya (1817– 1903) oraz z wypisanymi życzeniami została powielona w drukarni i rozesłana do licznych przyjaciół i znajomych. (mp)

Sebastian Zgut, syn Natalii i Marcina z Humlina (gm. Włocławek). Urodził się 29 października o godz. 9.32. Ważył 3,67 kg i miał 56 cm wzrostu.


Strażacy

nr 16, grudzień 2009

Remiza w Dębie Polskim przed remontem...

W Naszej Gminie

9

www.kujawy.media.pl

Radny Paweł Bog owicz i ks. Krzysztof Gradan czyk

... i po remoncie

Strażacy, którzy nie tylko gaszą pożary Strażacy z Dębu Polskiego mają odnowioną remizę, a mieszkańcy miejsce do spotkań. Jest też plac zabaw dla dzieci i boisko do koszykówki. Stara, wybudowana pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku remiza w Dębie Polskim praktycznie zniknęła z powierzchni ziemi. Pozostały po niej tylko fundamenty. Na nich wybudowano nowy obiekt. Modernizację budynku prowadziła firma „Lux Dom” z Włocławka wyłoniona w drodze przetargu. – Inwestycja finansowana była ze środków pochodzących z programu Odnowa i Rozwój Wsi oraz środków gminy – mówi Paweł Bogdanowicz, radny gminy. – Obok świetlicy powstał plac

zabaw dla dzieci i boisko sportowe do gry w koszykówkę. Jest to piękny obiekt, na który mieszkańcy sołectwa czekali z utęsknieniem. Mam nadzieję, że inwestycja ta uatrakcyjni także nasz teren pod względem turystycznym. Na wsparcie świetlicy także swój fundusz sołecki przeznaczyli mieszkańcy sołectwa Skoki Duże. Oddanie do użytku nowoczesnego obiektu wymagało uroczystej oprawy. Otwarcie odbyło się 14 listopada br. z udziałem władz województwa i samorządu gminnego oraz druhów strażaków z wszystkich jednostek OSP w gminie Włocławek oraz pobliskiego Duninowa. Na uroczystość między innymi przybyli: poseł Marek Wojtkow-

ski, Franciszek Złotnikiewicz – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marian Mikołajczyk - prezes Zarządu Powiatowego OSP, Stanisław Wawrzonkoski – prezes Zarządu Gminnego OSP, Dariusz Politowski z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, Jan Sroka – komendant WKU we Włocławku, radny powiatu włocławskiego Roman Gołębiewski. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli samorządu gminy z Elżbietą Sadowską – przewodniczącą Rady Gminy i radnymi oraz wójt Ewy Brasz-

kiewicz z pracownikami Urzędu Gminy. Historię OSP w Dębie Polskim przybliżył zebranym Krzysztof Jarębski - prezes OSP w Dębie. Nowy obiekt poświęcił ks. Krzysztof Graczyk z parafii w Smólniku. - Strażacy, ochotnicy nie tylko wyjeżdżają do pożarów – mówi Krzysztof Jarębski. - Mieszkańcom wsi znana jest nasza działalność społeczna i oświatowo-wychowawcza. Wnętrze świetlicy

jest przestronne, mamy też dobre zaplecze kuchenne, możemy więc z powodzeniem prowadzić różnorodną działalność. Z pewnością będzie to centrum integracji społecznej. Z czasem mamy otrzymać komputery, będzie tu działała także świetlica profilaktyczna. - Z tej inwestycji korzystać będą wszyscy mieszkańcy sołectwa - mówi sołtys Sławomir Cieślak. - Dlatego pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy na zakup sprzętu. Sołectwo zmienia swój obraz na lepszy. W nowym roku do remizo-świetlicy poprowadzi asfaltowa droga.

Tekst i zdjęcia: Jolanta Pijaczyńska

Historia OSP w Dębie Polskim Początek działalności OSP Dąb Polski datuje się na 1967 rok. Dzięki staraniom m.in. Stanisława Jamki, Teofila Olewnika oraz Henryka i Tadeusza Zjawińskich pierwszą siedzibą strażakówochotników był drewniany budynek przeniesiony z Dobiegniewa i postawiony na trwałym fundamencie. Na początku lat siedemdziesiątych strażacy rozpoczęli starania o modernizację istniejącej remizy i zaczęto gromadzić materiały do pobudowania nowego budynku. W roku 1976 drewniany budynek został

rozebrany i rozpoczęto budowę remizy z pustaków na istniejących fundamentach. Wszystkie prace wykonywane były społecznie przy wsparciu materialnym ówczesnego Urzędu Gminy Włocławek. Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu wszystkich strażaków, a przede wszystkim Zarządu OSP Dąb Polski budynek został oddany do użytku w 1977 roku. Pierwszym prezesem OSP został Izydor Grzegórski, którego na tym stanowisku zastąpił Henryk Zjawiński. Funkcje naczelników pełnili kolejno:

W uroczystości wzięła udział liczna grupa strażaków z gminy Włocławek i Duninowa

Józef Jamka, Ryszard Kowalski, Antoni Jamka i Krzysztof Dekowski. Gospodarzem, do którego obowiązków należała m.in. dbałość o budynek, jego otoczenie, posiadany sprzęt i wyposażenie, przez wiele lat był Teofil Olewnik. Pierwszym pojazdem był konny wóz, zastąpiony przez poczciwego rodzimego Stara 28. Kolejnym samochodem był terenowy Star 660. Przez ponad 30 lat Remiza OSP Dąb Polski służyła nie tylko strażakom w ich statutowej działalności, ale korzystali z niej wszyscy mieszkańcy Dębów i Skoków. Strażacy oprócz udziału w akcjach gaśniczych zawsze prowadzili

działalność edukacyjną i kulturalno-oświatową. W remizie organizowane były festyny, zabawy dla dorosłych oraz dzieci. Remiza stanowiła centrum spotkań mieszkańców Dębu Wielkiego, Małego i Polskiego. Mimo bieżących remontów i napraw dalsze eksploatowanie budynku stało się niemożliwe. Z pomocą przyszedł samorząd gminy Włocławek, przekazując środki finansowe na modernizację budynku, który praktycznie został przebudowany od podstaw. Oddanie inwestycji miało miejsce 14 listopada 2009 r.

Krzysztof Jarębski


10

W Naszej Gminie

Ludzie

www.kujawy.media.pl

nr 16, grudzień 2009

Znowu zagrają z Owsiakiem W Zespole Szkół w Smólniku, co roku organizowany jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy Smólnika i okolicznych wsi, ponownie zagrają już niedługo, 10 stycznia 2010 r. - Sztab jest już w trakcie organizacji, w 2010 r. będzie składał się z 20 osób mówi Andrzej Kłódkowski, nauczyciel w Zespole Szkół w Smólniku. - W styczniu zagramy dla dzieci z chorobami onkologicznymi.

Liczymy na szczodrość ludzi. Jestem przekonany, że ponownie pobijemy rekord kwoty zebranych pieniędzy. Aby zostać wolontariuszem w zbiórce pieniędzy w Smólniku trzeba już się zdecydować i dostarczyć zdjęcie (legitymacyjne) oraz mieć pisemną zgodę rodziców na udział w akcji. O kolejności przyznawania legitymacji wolontariusza decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą mieli ci wolontariusze,

którzy zbierali pieniądze w latach ubiegłych. Jak zawsze Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy musi być wydarzeniem atrakcyjnym. Młodzi mają wiele ciekawych pomysłów. Sztab WOŚP przy ZS w Smólniku już zaproponował uczniom, żeby zgłaszali swoje propozycje uatrakcyjnienia tej niezwykłej orkiestry. (j) Fot. Andrzej Kłódkowski

Sonda Prezent pod choinkę Trudno sobie wyobrazić Święta Bożego Narodzenia bez prezentów pod choinką. Najlepszy prezent to taki, który sprawi radość, spełni marzenia, trafi w gust i upodobania osoby, którą obdarowujemy. Zapytaliśmy dzieci i młodzież, co chciałyby dostać w prezencie od św. Mikołaja. Weronika Czajkowska, lat 5:

Małgorzata Krasucka, lat 15

- Wierzę w Mikołaja. Chciałabym dostać od niego taką lalkę, która sama pije herbatę. Laleczka jest mała i ma piękną żółtą sukienkę. Widziałam taką lalkę w telewizji. Może być też piesek Hektor (zabawka), który szczeka, sam siada i ma kość.

- Robię dużo zdjęć, ale pożyczam aparat fotograficzny od siostry. Fotografuję rośliny, krajobrazy i znajomych. Zdjęcia wstawiam na blogu i na stronie internetowej Nasza Klasa. Dlatego chciałabym dostać pod choinkę aparat fotograficzny, oczywiście najlepsza byłaby lustrzanka.

Od lewej: Magdalena Szatkowska, Monika Szatkowska i Aleksandra Mroczkowska – zbiórka pieniędzy w 2009 r.

Złota para z Kruszyna

Ach, co to był za ślub... W długoletnim związku wytrwali i doczekali 50-lecia pożycia małżeńskiego. Cecylia i Stanisław Stasiakowie, 7 listopada w kościele w Kruszynie, po 50 latach pożycia małżeńskiego odnowili swoje ślubowanie. Swój związek małżeński Stasiakowie zawarli 10 października 1959 roku w Kruszynku. Od

Patrycja Milosz, lat 6: Maciej Marczewski, lat 12 - Ja marzę o sukience. Koniecznie suknia musi być biała i długa, taka aż do kostek. W szkole przygotowaliśmy występy o zimie. Do tego potrzebna jest ta sukienka. Jeszcze chciałabym dostać ę Barbie. lalkę

Autorką świątecznej kartki jest Natalia Drożdżewska

- Najbardziej chciałbym, aby w kawiarence internetowej, do której często przychodzę można byłoby grać w grę komputerową „Metin 2”. Gra jest przygodowa, ciekawa, można w niej walczyć jako sojusznik Boga Smoka przeciwko mrocznemu wpływowi Kamieni Metin, które zatruwają ziemię. Gra jest darmowa i można ją pobrać z sieci, jednak pani opiekująca się kawiarenką na to nie pozwala. W domu mam popsuty komputer. Chciałbym jeszcze mieć konto w grze przygodowej „Seafight”. Not. (j)

małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Jubilatom wręczyła Ewa Braszkiewicz, wójt gminy Włocławek. - Minęło 50 lat od chwili, kiedy połączyliście swój los, od kiedy z miłością i nadzieją powiedzieliście sobie nawzajem „Tak” i włożyliście obrączki – mówił, składając życzenia jubilatom, Stanisław

Wawrzonkoski, prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP we Włocławku. - Przyrzeczenie to składaliście z ufnością, że będziecie dzielić dobre i złe chwile, wspomagając się wzajemnie i cieszyć się wspólną radością. Mimo różnych przeciwności losu dotrzymaliście go. Było na pewno w ciągu tych długich lat wiele dni radosnych i pięknych. Było też, może wiele dni smutnych i przykrych. Wszystkie te przeżycia, radości i smutki, troski i obowiązki związały Was jeszcze bardziej. Daliście z siebie wiele rodzinie i społeczeństwu zarówno wychowując swoje dzieci jak i pracując na rzecz całej społeczności. Redakcja gazety „W Naszej Gminie” również składa Jubilatom życzenia dalszego życia w zdrowiu i w pogodzie ducha. Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

iewicz Wójt Ewa Braszk prezydekoruje „złotą parę” denckimi medalami tego czasu minęło 50 lat. Państwo Stasiakowie mają dorosłe dzieci: córkę Ewę i syna Zbigniewa. Doczekali się też czworo wnucząt: dwie wnuczki i dwóch wnuków. Nikogo nie dziwiła obecność druhów strażaków na uroczystości, gdyż Stanisław Stasiak jest naczelnikiem OSP w Kruszynie. Najpierw orkiestra strażacka zagrała w kościele, a później towarzyszyła jubilatom podczas uroczystości. Medale „Za Długoletnie pożycie

Jubilatom towarzyszyła strażacka orkiestra


W Naszej Gminie 11

Oświata

nr 16, grudzień 2009

www.kujawy.media.pl

Potrafią malować i dbać o środowisko

Fot. Nadesłana

komunalnych, zaśmiecania lasów, plaż, parkingów, dróg, osiedli mieszkaniowych oraz przydrożnych rowów. Wśród 242 prac nadesłanych na konkurs, dwie uczennice ze szkoły w Smólniku odniosły sukces. Wiktoria Kowalewska w kategorii 10 – 12 lat otrzymała I wyróżnienie, a Patrycja Stasińska w kategorii 13 – 16 lat zdobyła III miejsce. Dziewczęta wykonywały prace pod kierunkiem nauczyciela Krzysztofa Jarębskiego. Laureatki otrzymały dyplomy i nagrody. (j)

Fot. Nadesłana

Uczniowie z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku od kilku lat biorą udział w konkursie plastycznym pn. „Ekologiczny porządek wokół mnie”. Organizuje go Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, którego członkiem jest również gmina Włocławek. Uczestnicy konkursu, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści w swoich pracach musieli odnieść się do zagadnień ekologicznych, między innymi do: selektywnej zbiórki odpadów

Na zdjęciu z lewej: Patrycja Stasińska, u góry Wiktoria Kowalewska

Gimnazjaliści odkrywcami historii regionu Esej pt. „Cudownie ocalony-Jan Jabłoński”, Łukasza STASIAKA ucznia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie uplasował się na II miejscu na liście nagrodzonych w konkursie „Oni tworzyli naszą historię”. Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu pn. „Oni tworzyli naszą historię” odbyła się 11 grudnia br. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Konkurs historyczny adresowany był do gimnazjalistów z województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem było udokumentowanie losów nieznanych bohaterów oraz wspomnienia Dorota Ryniec-Kilanowska – nauczyciel histori, Łukasz Stasiak , Andrzej Nowacki – uczestników i świaddyrektor ZS w Kruszynie, Wojciech Polak - ków ważnych wydaprofesor UMK , historyk. rzeń w dziejach Polski i naszego regionu. Konkurs zorganizował Urząd Marszałkowski przy współpracy Fundacji generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskiego AK oraz Wojskowej Służba Polek. Młodzież nadesłała prace w dwóch formach: prezentacji multimedialnej oraz eseju. Zawierały one relacje uczestników i świadków historycznych wydarzeń żyjących w naszym regionie. Wśród nagrodzonych prac znalazł się esej piętnastoletniego Łukasza Stasiaka, ucznia Zespołu Szkół w Kruszynie. Łukasz zajął II miejsce w kategorii – esej. Jego praca pt. „Cudownie ocalony-Jan Jabłoński” napisana została pod kierunkiem nauczycielki historii Doroty RyniecKilanowskiej. (m)

Wolni od nałogów Uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, 14 listopada br. brali udział w Finale Wojewódzkiego Konkursu Profilaktycznego pn. „Młodzież wolna od nałogów”. - Żeby dostać się do finału należało nagrać krótki film profilaktyczny pt. „Narkomania – droga do nikąd” - mówi Agnieszka Golińska, pedagog szkolny. - Uczniowie klasy III a gimnazjum podjęli

się tego zadania. Ich film został zakwalifikowany do finału konkursu wojewódzkiego. Niestety nie udało się nam zdobyć miejsca na podium, ale i tak warto było podjąć to wyzwanie i rywalizację. Była to solidna lekcja profilaktyki. Za udział w finale, zarówno uczniowie, jak i szkoła otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. (jot)

Rożki obfitości w nagrodę

Pierwszy poważny debiut Do uroczystości „Pasowania na Przedszkolaka” w Szkole Podstawowej SPSK w Modzerowie dzieci przygotowywały się pod kierunkiem nauczycielki Marty Pawłowskiej. Same wykonały zaproszenia ozdobione rysunkami, które zostały wręczone rodzicom, a także pracownikom Ogniska Przedszkolnego. Uroczystość pasowania odbyła się pod koniec października. Przedszkolaki przebrane za krasnoludki, z czerwonymi czapeczkami i

dużymi brzuszkami zaśpiewały piosenkę „Krasnoludki” i recytowały wierszyki. Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie przez maluchy przysięgi. Aktu pasowania, dużą zieloną kredką dokonała Teresa Nowacka, dyrektor szkoły, która wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy, upominki, a także rożki obfitości z łakociami przygotowanymi przez rodziców. (j) Fot. Jagoda Gamalczyk


W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

Roczne stawki podatku od nieruchomości Od gruntów: 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na składowaniu, przetwarzaniu, dostarczaniu lub sprzedaży paliw płynnych i gazowych, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1m kw. powierzchni, 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w postaci usług mechanizacyjnych dla rolnictwa, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,57 zł od 1m kw. powierzchni, 3. związanych z prowadzeniem działalności handlowospożywczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,57 zł od 1m kw. powierzchni, 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1m kw. powierzchni, 5. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni, 6. pozostałe grunty - 0,25 zł od 1m kw. powierzchni, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,01 zł od 1 m kw. od gruntów stanowiących obszary rekreacyjne 0,39 zł od 1 m kw.

Od budynków lub ich części: 1. mieszkalnych - 0,65 zł od 1 mkw od powierzchni użytkowej, 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na składowaniu przetwarzaniu dostarczaniu lub sprzedaży paliw płynnych i gazowych - 16,50 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej, 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w postaci usług mechanizacyjnych dla rolnictwa 14,70 zł od 1mkw. powierzchni użytkowej, 4. związanych z prowadzeniem działalności handlowospożywczej - 15,22 zł od 1mkw. powierzchni użytkowej, 5. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż określona w pkt. 2, 3 i 4 oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,50 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej, 6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4,72 zł od 1mkw. powierzchni użytkowej, 7.zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej, 8. pozostałych - 6,88 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej, w tym: garaży murowanych i pomieszczeń gospodarczych wykorzystywanych jako garaż - 5,77 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej, budynki letniskowe które nie są wykorzystywane do całorocznego zamieszkania - 6,88 zł od 1mkw. powierzchni użytkowej, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 1,05 zł od 1mkw. powierzchni użytkowej, od budowli - 2 proc. ich wartości określonej ustawą.

Zwolnione z podatku od nieruchomości są: 1. Budynki mieszkalne i ich części zajęte na cele mieszkalne z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 2. Budynki pozostałe, które nie zostały wymienione i nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 3. Pozostałe grunty i nieruchomości wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb: a) działalności w zakresie sportu, b) działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, c) działalności kulturalnej gminnych instytucji kultury. 4. Budynki, budowle i grunty stanowiące własność komunalną gminy Włocławek, wykorzystywane wyłącznie do jej potrzeb oraz jednostek organizacyjnych w tym jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy. 5. Budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie na potrzeby służby zdrowia.

Podatki

nr 16, grudzień 2009

Podatki na 2010 rok w gminie Włocławek pozostają na poziomie 2009 roku, a niektóre są nawet niższe od ubiegłorocznych

Nie trzeba płacić więcej fot. Jolanta Pijaczyńska

12

Stawki podatku od środków transportowych I. 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu wyprodukowanych po roku 1990 (bez katalizatora): a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 496 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 800 zł c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 1.222 zł 2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi dwie – 654 zł b) równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi trzy -1.194 zł c) równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi cztery i więcej – 2.602 zł 3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi dwie - 1.482, zł b) równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi trzy-1.858zł c) Równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi – cztery i więcej – 2.480 zł 4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 976zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.222 zł c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1 588 zł 5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 25 ton o liczbie osi dwie -1.058 zł b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton o liczbie osi dwie - 1.294 zł c) równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi – dwie – 1.662 zł d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton o liczbie osi trzy - 1.470 zł e) równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi trzy - 1 920 zł. 6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 18 ton o liczbie osi dwie - 940 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton o liczbie osi dwie -1.058 zł c) równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż 31 ton o liczbie osi dwie -1.294 zł d) równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie 2.080 zł e) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 40 ton o liczbie osi trzy- 2.032 zł f) równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi – trzy 2.578 zł. 7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Od 7 ton i poniżej 12 ton -1.222 zł. 8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 18 ton, o liczbie osi jedna – 352 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton o liczbie osi jedna – 376 zł c) równej lub wyższej niż 25 ton o licznie osi jedna - 414zł d) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 28 ton o liczbie osi dwie – 892 zł; e) równej lub wyższej niż 28 ton i mniej niż 33 tony o liczbie osi dwie -892 zł f) równej lub wyższej niż 33 tony a mniej niż 38 ton o liczbie

osi dwie 1.212 zł g) równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi dwie – 1.242 zł h) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 38 ton o liczbie osi trzy 998 zł i) równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi trzy -1.116 zł 9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 18 ton o liczbie osi jedna 236 zł b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton o liczbie osi jedna – 470 zł c) równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi jedna – 664 zł d) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 28 ton o liczbie osi dwie - 1.176 zł e) równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż 33 tony o liczbie osi dwie - 1.362 zł f) równej lub wyższej niż 33 tony a mniej niż o liczbie osi dwie -1.528 zł g)równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi dwie - 2.000 zł h) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 38 o liczbie osi trzy - 1.352 zł i) równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi trzy - 1.516,00 10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc -1.586 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.950 zł II. Dla pojazdów określonych wyżej (w pozycji I) w pkt. 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem, stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 542 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 872 zł c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.342 zł 2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.068 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.342 zł c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton -1.610 zł 3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) od 7 ton poniżej 12 ton - 1.342 zł 4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc - 1.610 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.012 zł III. Dla pojazdów określonych (w pozycji I) pkt. 1,4,7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości: 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 434 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -718 zł c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.094 zł 2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 882 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.104 zł c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.316 zł 3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego : a) od 7 ton poniżej 12 ton - 1.104 zł 4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc - 1.316 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -1.646 zł Zwolnione od podatku od środków transportowych są autobusy będące własnością gminy Włocławek, służące tylko i wyłącznie do dowożenia dzieci do szkół oraz dzieci, młodzieży, zawodników na zawody i mecze oraz uczestników na impre-

zy kulturalne, turystyczne.

Opłata od psów Wysokość opłaty 20,00 zł od jednego psa w stosunku rocznym.

Średnia cena skupu żyta Rada Gminy Włocławek obniżyła średnią cenę skupu żyta do celu obliczania podatku rolnego. Ustalona cena za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. w kwocie 34,10 zł za 1dt została obniżona do kwoty 28,00 zł za 1 dt.


W Naszej Gminie 13 www.kujawy.media.pl

Historia

nr 16, grudzień 2009

Odchodzi w zapomnienie

fot. Jolanta Pijaczyńska

Dwór w Dębicach, który jeszcze w okresie międzywojennym słynął z pięknych oranżerii i pięciu zarybionych stawów oraz bogatej biblioteki dzisiaj jest ruiną. Jeśli szybko nie zostanie odnowiony, niebawem ślad po nim zaginie. Dębice w 1484 r. wchodziły w skład majątku należącego do rodu Godziemba-Dąmbskich w ówczesnym województwie brzesko-kujawskim.

Właściciele dworu Przepiękny dwór w Dębicach czeka na prawdziwego gospodarza syn, Józef Sokołowski, a po jego śmierci, od 1834 r. majątkiem administrowała jego żona Ludwika z Mdzewskich Sokołowska. W 1843 r. gmina Dębice miała 103 dymy zapisane w Aktach Komisyi Obwodu Kujawskiego tyczące Organizacji Wojtostwa Dembice z 1819 r.

Połączenie Dębic i Kruszynka W 1844 roku gmina Dębice, jako odrębna jednostka administracyjna przestała istnieć. Dokładnie 21 marca 1844 r. Rząd Gubernialny Mazowiecki w Warszawie na polecenie naczelnika powiatu kujawskiego ze-

zwolił na połączenie dwóch odrębnych gmin Dębic i Kruszynek w jedną gminę pod nazwą Kruszynek. (Akta Komissyi Obwodu Kujawskiego tyczące się Organizacji Woytowstwa Kruszynek założone 21 lipca 1828 r.). W 1859 r. Dębice przejęła córka Ludwiki i Józefa Sokołowskich - Karolina Mierzwińska. W 1886 r. majątek nabył Hugo Haack, właściciel fabryki narzędzi rolniczych we Włocławku. W tym czasie majątek został znowu powiększony o dobra Kruszyn odkupione od spadkobierców Sokołowskich. Przebudowano też dwór. Od 1900 r., po śmierci Hugona Haacka, dobrami zarządzali syn Artur Haack i

fot. Jolanta Pijaczyńska

W 1736 r. jedyna spadkobierczyni Antonina wniosła go w posagu małżeńskim biorąc ślub ze Stefanem Radoszewskim herbu Oksza. Był on właścicielem pobliskich dóbr Kruszynek, a później, od 1765 r. także dóbr królewskich Kruszyn. Dobra rodzinne Radoszewskich przeszły w ręce Sokołowskich, gdy córka Ludwika w 1780 r. wyszła za mąż za Michała Sokołowskiego, starostę kowalskiego. Sokołowscy powiększyli w 1793 r. swoje dobra także o Smólsk i Kruszyn. W 1809 r., po śmierci Michała Sokołowskiego dobra zostały podzielone pomiędzy wdowę i dzieci. Dębice i Poddębice przypadły Ludwice Sokołowskiej. Później, w 1820 r. współwłaścicielem majątku został

Książka Włodzimierza Haacka „Chleb i korale” ukazała się w 1958 roku. Jest to powieść o Polinezji. Wykaz wsi i domostw gminy Dembice

córka Marta Elwira hrabina Skórzewska. W wyniku podziałów rodzinnych, majątek w Dębicach w 1902 r. otrzymał Artur Haack wraz z żoną Ireną z Bojańczyków (ze znanej włocławskiej rodziny przemysłowców). Irena Haackowa po śmierci męża, od 1919 r. zarządzała dobrami w imieniu dzieci.

Ostatni ziemianin Syn Ireny i Artura, Włodzimierz Haack został pełnoprawnym właścicielem Dębic dopiero w 1927 r. i był nim do wybuchu wojny 1939 r. Już na samym początku wojny, we wrześniu 1939 roku, niemieckie władze okupacyjne przejęły dobra Haacków. Po wojnie majątek o powierzchni 1200 hektarów nie powrócił do dawnych właścicieli. W 1945 dobra ziemskie zostały przejęte przez skarb państwa. Obecnie działka, na której stoi ruina dawnego dworu należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Włodzimierz Haack (1904 – 1991) Włodzimierz Haack urodził się w Dębicach. Naukę pobierał w domu, a od 1917 r. uczęszczał do Gimnazjum realnego we Włocławku. Po dwóch latach nauki w gimnazjum zaczął naukę w Korpusie Kadetów we Lwowie. Studiował na Wydziale Rolniczo Leśnym Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dyplom uzyskał w Antwerpii. Ukończył także Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1930 r.). Na początku II wojny

światowej, w 1939 r. otrzymał mobilizację do szwadronu kawalerii przy IV Dywizji Piechoty. Brał udział w walkach pod Toruniem, Jabłonowem i Kutnem. W walkach pod Łowiczem został ranny i dostał się do niewoli w obozie w Łęczycy. Następnie wywieziono go do oflagu Marnau w Bawarii, gdzie przebywał prawie do końca kwietnia 1945 roku. Po wojnie nie wrócił do kraju (jego majątek rozparcelowano). Przez kilka miesięcy Włodzimierz Haack należał do II Korpusu generała Andersa w Galipoli we Włoszech, później mieszkał w Paryżu i pracował w UNRA i UNICEF. Od 1951r. przebywał w Australii w Sydney, był pracownikiem miejscowych Ogrodów Botanicznych. W 1956 r. uzyskał dyplom ogrodniczy. W Australii zaczął pisać opowiadania. Do Polski wrócił w 1957 r. i zamieszkał w Warszawie. Jego książka „Chleb i korale” ukazała się w 1958 r., była to powieść o Polinezji. Pracował także jako lektor języków obcych, pisał i zamieszczał swoje artykuły w „Słowie Powszechnym” i „Kierunkach” W 1961 r. ożenił się Tatianą Łopuchin, córką rosyjskiego dyplomaty. Zmarł w 1991 r. w Warszawie. W nekrologu, który ukazał się w „Życiu Włocławka”

czytamy: „Haack Włodzimierz Hugo - zm. 03.01.1991 po długich i ciężkich cierpieniach, Warszawa; ur. 20.10.1904 Dembice; ostatni z rodu Haacków; ziemianin, kawalerzysta; właściciel dóbr Dembice i Poddembice na Kujawach, por. II Pułku Strzelców Konnych w Płocku, uczestnik kampanii wrześniowej, jeniec Murnau, oficer II Korpusu, pisarz; pochówek: 9.01.1991 Cmentarz we Włocławku po nabożeństwie żałobnym w miejscowej katedrze; zawiadamia żona.”

Ślady pamięci Na cmentarzu w Kruszynie znajduje się duża mogiła rodziny Haacków. Kto w niej jest pochowany? Na podstawie krzyża widnieje ledwo czytelny napis: „GRÓB RODZINY HAACKÓW Z DEMBIC”. Nazwa miejscowości napisana jest jako Dembice, a nie tak jak piszemy dzisiaj - Dębice. Z pewnością w grobie tym pochowany został Artur Haack, mąż Ireny i ojciec Włodzimierza. Irenę Haack i jej syna Włodzimierza pochowano na cmentarzu komunalnym we Włocławku. Tekst i zdjęcia Jolanta Pijaczyńska.

Dębice, kiedyś Dembice, na starej mapie Opracowano na podstawie: Akta Komissyi Obwodu Kujawskiego tyczące się Organizacji Woytowstwa Kruszynek założone 21 lipca 1828 r. (APW) „Materiały do dziejów rezydencji w Polsce-Kujawy wschodnie” t1WTN. Ziemianie polscy XX wieku t. III, Wydawnictwo DIG, Warszawa, 1996 r. Włodzimierz Haack, „Chleb i korale”, Prasa-Katowice, 1958 r. Nekrolog w Życiu Włocławka nr 8,16.01.1991 r.


14

W Naszej Gminie

Ludzie

www.kujawy.media.pl

nr 16, grudzień 2009

Gmina Włocławek na festynie w ogrodzie Urzędu Marszałkowskiego

Promowali potrawy z gęsi - Przy naszym stoisku był tłum ludzi, po raz pierwszy przy serwowaniu potraw musiałyśmy trzymać nasze stoły, gdyż mogły się przewróć, a potrawy zniknęły w szybkim tempie - mówiły panie z Kruszyna. Trudno się dziwić, bo potrawy, były smaczne i pięknie podane. Na stole znalazły się: udka gęsie faszerowane pieczarkami, pierś gęsia faszerowana, gęsie szyjki nadziewane pasztet z gęsi, gęś pieczona i faszerowana (bez kości), kotleciki, kiełbaski i rolady z gęsi. Na deser nie zabrakło słodkich wypieków. Większość potraw była dziełem rąk Cecylii Małeckiej, która podobnie jak zespół „Smólnik” razem z córką Stanisławą Chojnacką odniosła sukces na festiwalu w Łącku, o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety „W Naszej Gminie”.

Zespół ze Smólnika grał i śpiewał

Potrawy przygotowały panie z KGW w Kruszynie

Chór szkolny na płycie Szkoła w Smólniku współpracuje ze szkołami z Europy, o czym pisaliśmy niejednokrotnie. W ramach projektu partnerskiego, każda ze szkół nagrała na płycie po dwie kolędy. Wszystkie trafiły do szkoły w Genthin, gdzie zostanie wyprodukowana jedna wspólna płyta z czternastoma kolędami i rozesłana do siedmiu szkół partnerskich w Europie. Chór szkolny z Smólnika, który prowadzi Radosław Więckowski nagrał na płycie kolędę „Cicha noc”, a drugą , „Bóg się rodzi” zaśpiewał zespół „Smólnik”. Już niebawem m.in. kolędy będą słuchać Niemcy, Włosi, Rumuni i Litwini. (j) Autorka świątecznej kartki Joanna Ulanowicz

Nagród i dyplomów za swoje kulinarne umiejętności Cecylia Małecka ma wiele, zdobyła je na różnych regionalnych wystawach stołów wielkanocnych i wigilijnych oraz na festynach. - Miałam dobrą teściową, to właśnie ona wszystkiego mnie nauczyła - mówi Cecylia Małecka (na zdjęciu obok). – Natomiast ja starałam się przekazać moje umiejętności kulinarne swoim czterem córkom. Dzisiaj w gotowaniu wiele pomaga mi córka Lenka. Razem przygotowujemy potrawy na wesela, zabawy sylwestrowe, na wystawy. Moda zmieniła się także w gotowaniu i spożywaniu potraw, kiedyś na wesele piekło się wiele tortów, dzisiaj jest jeden wielki.

Ferma wiatrakowa Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w 2010 roku 10 procent wytwarzanego prądu w Polsce musi pochodzić ze źródeł ekologicznych. Takie warunki spełnia energia wiatrowa. W krajobrazie powiatu włocławskiego coraz częściej pojawiają się wiatraki. Stoją już w gminach: Brześć Kujawski, Lubień Kujawski, będą w Choceniu. Ostatnio mówi się, że fermy wiatraków pojawią się także w gminie Włocławek. Energia z elektrowni wiatrowych cieszy się dużym poparciem ekologów. Rolnicy podchodzą do nich z dużą ostrożnością.

Właściciele działek, na których mają stanąć wiatraki, jeśli wyrażą na to zgodę, będą musieli podpisać z firmą budującą umowę na dzierżawę. Mogą też sprzedać ziemię, na której planuje się postawienie wiatraków. Sołtysi z gminy Włocławek zauważyli, że proponowane umowy na dzierżawę ziemi pod elektrownie wiatrowe są niekorzystne. Niektórzy mówią, że urządzenia wywołują hałas. Jeśli wiatraki staną mniej niż dwa, kilometry od domostw rolników życie może stać się uciążliwe. (j)

Do mięs podaje się wiele surówek i sałatek. Stół musi być pięknie udekorowany. Na pytanie, jakie dania, poza tradycyjną kolacją wigilijną znajdą się na stole w święta Bożego Narodzenia pani Cecylia wymienia: - Gołąbki, schab, kaczkę faszerowaną i oczywiście potrawy z gęsi. Najlepsza jest gęś z jabłkami i rodzynkami. Oczywiście gęsi są własnego chowu. Cecylia Małecka mieszka wraz z rodziną córki w Gróbcach. Mają 13 hektarowe gospodarstwo. Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Mikołaj w Telążnej Leśnej Świetlica w Telążnej Leśnej zaczyna tętnić życiem. Ostatnio panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały dla dzieci i młodzieży zabawę Mikołajkową. Mikołaj, j, w rolę którego wcielił się Krzysztof tof Snopkowski rozdał 60 paczekk ze słodkościami i miłymi w dotyku p l u s z o w ymi zabawbawkami. Dla maluchów hów spotkanie anie z Mikoołajem było wielk i m przeżyciem. m.

Na kolanach Mikołaja Łukasz Kowalewski

Fot. Nadesłana

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kruszyna serwowały potrawy z gęsi i pyszne ciasta, a zespół „Smólnik” grał i śpiewał w ogrodzie włocławskiego przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego na wielkim festynie pn. „Gęsina na św. Marcina”. Uczestnicy festynu mogli nieodpłatnie degustować potrawy z gęsiny, zakupić wyroby twórców regionalnych, obejrzeć program zespołu folklorystycznego „Smólnik”, za który zespół otrzymał w tym roku pierwszą nagrodę na festiwalu w Łącku. Stoisko KGW w Kruszynie było oblegane przez uczestników festynu. Przygotowali je: Stanisława Chojnacka, Irena Kubiak, Cecylia Małecka, Irena Muszyńska, Barbara Syropiatko, Daniela Trzebuchowska oraz Róża i Maciej Węgielewscy.


nr 16, grudzień 2009

W Naszej Gminie 15

Sport

www.kujawy.media.pl

Biegał z zawodnikami 23 państw

Maratończyk ze wsi Mostki Tomasz GRABOWSKI z wykształcenia mgr inż. mechanik biegać zaczął niedawno, dwa lata temu. Od urodzenia mieszka w Mostkach. Tu buduje swój nowy dom, do którego niebawem przeprowadzi się z rodziną, żoną Katarzyną i trzyletnim synem Piotrkiem. Do pracy dojeżdża do Płocka, zatrudniony jest w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna.

Ulicami miasta w pokonaniu dystansu o długości 42,195 km pobiegło aż 4230 biegaczy z 23 państw. Na mecie zameldowało się 4.018 biegaczy. Na pierwszych miejscach znaleźli się biegacze z Kenii, Etiopii i Tanzanii. Tomasz Grabowski uplasował się na 452 miejscu. - Przygotowywałem się do tego biegu w lasach Telążnej i na wale wiślanym, biegałem też trasą P-2 we Włocławku – mówi Tomasz Grabowski. Był to mój pierwszy maraton. Najważniejszym dla mnie było dobiegnięcie do mety i udało się. Osiągnąłem czas 3:20:59. Teraz myślę o maratonie w 2011 roku w Berlinie. Jeśli tam uda się zmniejszyć swój czas biegu do poniżej trzech godzin, wtedy będę miał szansę na wzięcie udziału w maratonie w Londynie. W domu państwa Grabowskich zaczyna się zbierać kolekcja pucharów, dyplomów i medali i zdjęć. Najbardziej dumny z osiągnięć taty jest syn Piotrek. Żona Katarzyna, która biega amatorsko mówi, że ważniejsze od wyników sportowych jest zdrowie.

J.P.

Tomasz Grabowski z

synem Piotrem

fot. NADESŁANE

Na pytanie skąd się wziął pomysł biegania Tomasz Grabowski odpowiada: - Musiałem zadbać o własne zdrowie, nadwaga strasznie mi dokuczała. Aby zrzucić zbędne kilogramy i ratować także własne serce, za namową żony zacząłem biegać. I tak biegam trzy lub cztery razy w tygodniu do dzisiaj. Pierwszym biegiem, w którym wystartowałem był IV Ogólnopolski Bieg Chemików w Płocku, który odbył się w czerwcu 2008 roku. Jak na pierwszy start, powiodło mi się nieźle, zająłem III miejsce. Udany start zachęcił minie do dalszego trenowania. Obecnie biegam w barwach UKS „Start” Smólnik, chociaż pobiegłem także w lidze Biegaczy Amatorów z Włocławka. W marcu 2009 r. Tomasz Grabowski biegał w półmratonie w Warszawie osiągając czas 1:36:31. W wrześniu 2009 r. w Pile uczestniczył w kolejnym Międzynarodowym

Półmaratonie, uzyskując czas 1:31:02. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazał się maraton w Poznaniu, który został odnotowany jako najliczniejszy bieg uliczny w Polsce.

zył wielu ami Poznania dostarc Maratoński bieg ulic wolił uwierzyć w siły poz i żeń wra ch iany niezapomn

W Ogólnopolskim Biegu Chemików

Najlepsze i seksowne

Grali w siatkę i promowali gminę Siódemka zawodników reprezentowała gminę Włocławek w Powiatowym Samorządowym Turnieju Gmin w Piłce Siatkowej w Lubrańcu, który odbył się 28 listopada br.

Urząd Gminy Włocławek reprezentowała drużyna w składzie: Dorota Czapska, Beata Kotwicka, Wioleta Kotwicka, Wiesław Paradowski, Kamil Wieczorek, Bogdan Wrocławski – radny gminy, Aleksandra Zajdel

Wprawdzie drużyna zajęła siódme miejsce, ale dwie zawodniczki zdobyły nagrody indywidualne. Miano najlepszej zawodniczki turnieju zdobyła Aleksandra Zajdel reprezentantka Urzędu Gminy Włocławek. Natomiast Dorota Czapska także reprezentująca gminę uzyskała tytuł zawodniczki z największym seksapilem. Nagrody dla pań ufundował Stanisław Budzyński - przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku. (j) Fot. Monika Mikołajewska

Aleksandra Zajdel odbiera z rąk Stanisława Budzyńskiego, przewodniczącego Rady Powiatu nagrodę i tytuł najlepszej zawodniczki Dorota Czapska Redakcja „W NASZEJ GMINIE” Wydawca: Wydawnictwo Kujawy, www.kujawy.media.pl

Adres: 87-811 Szpetal Górny, Lipowa 48, Redaktor naczelny Stanisław Białowąs, tel. 600-15-68-05 e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska, tel. (54) 23705-05, tel. 608-45-56-58, e-mail: jo-pi@tlen.pl


16

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

Hodowcy gołębi pocztowych z Sekcji Nakonowo Stare – Oddział Kowal, 10 listopada w Kruszynie uroczyście podsumowali sezon lotów.

nr 16, grudzień 2009 Kwiatowe ulice w Modzerowie

Dyplomy i puchary dla hodowców gołębi pocztowych a II wicemistrza Radosław Laskowski. I przodownikiem został Robert Wrocławski, a II przodownikiem - Stanisław Pawiński.

Sekcja hodowców gołębi pocztowych mająca swoją siedzibę w Nakonowie Starym skupia 26 hodowców z rejonu gmin: Włocławek, Choceń, Kowal i miasta Kowal. Prezesem sekcji jest Marek Pieńkowski, sekretarzem Kazimierz Radzik, skarbnikiem Monika Hoffman. Tradycją się stało, że zakończenie sezonu lotów zawsze ma uroczystą oprawę, a członkowie sekcji za osiągnięcia otrzymują dyplomy i puchary. Tegoroczna uroczystość odbyła się, 10 listopada w Karczmie Staropolskiej w Kruszynie. Prowadzili ją: Bogusław Wrocławski i Marek Hoffman. Puchary i dyplomy między innymi wręczali goście zaproszeni na spotkanie hodowców gołębi: poseł RP Marek Wojtkowski, Elżbieta Sadowska przewodnicząca Rady Gminy

Rozmaitości

Najbardziej wśród hodowców cenione są gołębie najszybsze, prawdziwe czempiony. Tytuł „Czempion gołębi dorosłych w kategorii samczyk” otrzymał Adrian Miczek, a w kategorii „samiczka” Stanisław Wojtczak. Tytuł czempiona w „kategorii gołębie młode” przypadł Wiesławowi Błasiakowi. Najbardziej utytułowanym hodowcą w 2009 roku okazał się Wiesław Błasiak, który odebrał aż trzy puchary. Tekst i fot. J.P.

Na zdjęciach: po lewej - nagrodę wręczają poseł Marek Wojtkowski (z prawej) w towarzystwie Marka Hoffmana; obok - Roman Gołębiewski, wyżej - Wiesław Błasiak, najbardziej utytuowany hodowca z pucharem

Włocławek, wójtowie: Ewa Braszkiewicz i Roman Nowakowski oraz radny powiatu włocławskiego Roman Gołębiewski. Trud, który towarzyszy każdemu z hodowców podczas przygotowań ptaków do lotów został nagrodzony. W kategorii – loty gołębi dorosłych mistrzem został Marek Pieńkowski, I wicemistrzem - Grzegorz Kwiatkowski, II wicemistrzem - Adrian Miczek. Puchar I przodownika odebrał Wiesław Błasiak, a II przodownika - Stanisław Wojtczak. W kategorii „Loty gołębi młodych” mistrzem okazał się Wiesław Błasiak. Tytuł I wicemistrza otrzymał Marek Pieńkowski,

Bogusław Wrocławski

Zdobywcy pucharów za osiągnięcia minionego sezonu lotów

Mieszkańcy Modzerowa (szczególnie nowi), wsi która prawie łączy się z Włocławkiem, nie bardzo chcą mieszkać przy bezimiennych drogach gminnych. Wieś się rozrosła, powstają nowe domy, a w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek jest jeszcze około 600 działek pod zabudowę w tej miejscowości. Gmina popiera pomysł mieszkańców. – Wieś się zmienia, staje się nowocześniejsza – mówi wójt Ewa Braszkiewicz. – W Modzerowie jest szkoła, ostatnio oddano do użytku wyremontowaną świetlicę, są place zabaw dla dzieci, boisko sportowe i oświetlona droga. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby drogom nadać nazwy. Sprawa zostanie omówiona z mieszkańcami już w styczniu, na najbliższym spotkaniu sołeckim. Wprowadzenie nazw ulic wiąże się z wymianą dokumentów: dowodów osobistych, prawa jazdy, dowodów rejestracji pojazdów, a to kosztuje. Jednak gmina zapewnia, że dowody osobiste zostaną wymienione bezpłatnie. Za wymianę pozostałych dokumentów mieszkańcy będą musieli zapłacić sami. Jeśli mieszkańcy wyrażą zgodę, możliwe że już wiosną dziesięć istniejących dróg gminnych w Modzerowie stanie się ulicami o kwiatowych nazwach. (j)

NASZA SONDA Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Zapytaliśmy mieszkańców gminy Włocławek, jakie potrawy znajdą się na ich stole wigilijnym.

Krystyna Wiśniewska: - Na Wieczerzę Wigilijną przygotowuję zawsze dwie zupy: czerwony barszcz i koniecznie zupę owocową, którą lubi syn Krzysztof. Owocowa jest tylko z suszonych śliwek i gruszek, nie dodaję jabłek. Pierogi z kapustą i grzybami oraz uszka z farszem grzybowym do barszczu lepię sama. Tradycyjnie będzie karp smażony i inne ryby. Na stole koniecznie musi być też ryż nas sucho z jabłkami, a także świeże jabłka pokrojone w cząstki.

Janina Kulińska: - Jak na prawdziwą wigilię przystało oczywiście, na stole znajdą się tylko potrawy postne. Nie uznaję zniesienia wigilijnego postu. Gdyby na moim wigilijnym stole miały znaleźć się potrawy, które jem codzienne, to wigilia nie byłaby wigilią, straciłaby swój niepowtarzalny, magiczny urok.

Aleksandra Kobus: - Cóż, myślę, że stół wigilijny będzie wyglądał podobnie jak u innych – śledź, pierogi, zupa owocowa, na pewno karp. Z tradycyjnych potraw przygotuję też kluski z makiem i łazanki z kapustą. Polecam też kutię, potrawa ta wymaga długiego przygotowania, ale warto poświęcić ten czas, ponieważ jest pyszna.

Dawid Gorzycki: - Jakie potrawy będą stały na naszym rodzinnym stole wigilijnym zależy od tego, co przygotuje dla nas moja mama. Zazwyczaj jednak w ten wieczór jemy pierogi, karpia i śledzie w różnych postaciach. W moim domu wszyscy uwielbiają słodkości, więc nigdy nie brakuje różnorodnych i dobrych ciast.

Młodzi Reporterzy Fot. i not. Milena Rucińska

W Naszej Gminie nr 16 (2009)  

p j O uroczystym otwarciu obiektu oraz o historii OSP w Dębie Polskim piszemy na str. 9 Spokojnych Świąt Mieszkańcom Gminy Włocławek wszystk...

W Naszej Gminie nr 16 (2009)  

p j O uroczystym otwarciu obiektu oraz o historii OSP w Dębie Polskim piszemy na str. 9 Spokojnych Świąt Mieszkańcom Gminy Włocławek wszystk...

Advertisement