Page 1

W 2010 roku sołectwa otrzymają własny fundusz

Rozmowa z Jerzym Wiśniewskim

tr. Czytaj s

Czytaj str. 3

8

1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Gmina Włocławek złożyła wniosek na dodatkowe pieniądze z programu rządowego „RadoGminne drogi sna szkoła”. inwestycje 2009 roku ły str. 4

Szczegó

Czytaj str 6-7

W Naszej WŁOCŁAWEK ISSN 1896-3692

Gminie

KRUSZYN • MODZEROWO • SMÓLNIK • WARZĄCHEWKA

6 września w Smólniku

Dożynki

nr 13 (III), sierpień 2009 r. 0 zł

Godziny pracy urzędu Od 3 sierpnia 2009 r. uległy zmianie godziny urzędowania w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Decyzja dotycząca zmian godzin urzędowania została wprowadzona na prośbę mieszkańców gminy. Szczególnie zależało im na wydłużeniu czasu pracy Urzędu Gminy we wtorki. Stąd zmiana godzin urzędowania dotyczy wtorku i piątku. We wtorki wydłużono czas urzędowania do godziny 16.00, a w piątki skrócono go do godziny 15.00. Aktualnie Urząd pracuje w następujących godzinach: poniedziałek 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 16.00, środa 7.30 - 15.30, czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 15.00.

W następnym numerze * * * *

fotoreportaż z dożynek w Smólniku statut gminy świetlice wiejskie do remontu szkolenie włościanek w Kruszynku

Za wykorzystanie środków unijnych

Gmina wyróżniona

Tradycja dożynek sięga słowiańskiego święta plonów, podczas którego w pierwszy dzień jesieni dziękowano bogom za płody rolne. Obecnie jest to święto wszystkich rolników. Tegoroczne dożynki gminne odbędą się 6 września na boisku sportowym w Smólniku. Gmina już szykuje się do przygotowania tego tradycyjnego obrzędu zakończenia żniw.

PROGRAM Dożynki rozpoczną się o godz. 13.00 uroczystą mszą św. w kościele parafialnym w Smólniku w intencji rolników. Uroczyste otwarcie Święta Plonów zaplanowano na godz. 14.00, wtedy rozpocznie się część obrzędowa. Jej głównym akcentem będzie składanie wieńców, symbolizujących trud rolników oraz dzielenie się chlebem, symbolem sytości, dostatku i obfitości. W programie występy: orkiestry OSP Kruszyn, zespołów folklorystycznych „Kruszynioki” i „Smólnik”, występ absolwentów Gimnazjum w Smólniku oraz zespołu „Fenomen” z GOK w Kruszynie. W dalszej części odbędą się: Godz. 16.30 – kabaret „PIRANIA”; Godz. 17.30 – pokazy strażackie KM PSP we Włocławku; Godz. 18.00 – koncert zespołu „AKCENT”; Godz. 19.00 – zabawa taneczna, gra zespół „PLAY DANCE” Podczas Święta Plonów obejrzeć będzie można wystawę Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie, prezentację Banku Ochrony Środowiska oraz KRUS Placówka Terenowa we Włocławku. Będą także stoiska twórców ludowych, którzy przedstawią swoje prace. Chętni będą mogli wziąć udział w przygotowanym konkursie pn. „BHP w rolnictwie”. Podczas dożynek będzie można przeprowadzić bezpłatne badania mammograficzne piersi, otrzymać y informacyjne yj dotyczące y ą p y jelita j materiały profilaktyki grubego.

Czytaj też str. 5

Wójt Ewa Braszkiewicz prezentuje maskotkę i plakietkę potrwierdzającą uzyskanie wyróżnienia Podczas konferencji podsumowującej wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR 2004-2006 w województwie kujawsko-pomorskim wójt Ewa Braszkiwicz odebrała wyróżnienie w kategorii „Gmina wiejska” za realizację pięciu projektów: czterech na budowę dróg, jednego na rozbudowę szkoły w Smólniku. Spotkanie podsumowujące wdrażanie Zintegrowanego Programu

Kolej alarmuje. W Pinczacie bardzo niebezpiecznie jest na przejeździe kolejowym. Kierowcy korzystający z nieutwardzonego odcinka, wjeżdżając na tory nie mają dobrej widoczności. Drogę powinno się przystosować do wymagań bezpieczeństwa. Oficjalnie jedyną drogą dojazdową, ujętą na mapie ewidencyjnej do przejazdu kolejowego w Pinczcie jest droga gminna o nawierzchni asfaltowej o numerze działki 122/1. Tymczasem, jak to w życiu bywa, rzeczy-

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR 2004-2006 w województwie kujawsko-pomorskim odbyło się w maju br. w Filharmonii Pomorskiej. W ramach ZPORR w województwie kujawsko-pomorskim 142 miliony euro (z czego ponad 23 miliony pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego, a prawie 119 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przeznaczono na inwestycje. Wśród nich głównie na

budowę dróg, modernizację transportu, edukację, kulturę, informatyzację, ochronę środowiska. Wojewoda Rafał Bruski uhonorował beneficjentów programu i podziękował za współpracę. Najbardziej aktywni w pozyskiwaniu środków unijnych przy wdrażaniu ZPORR otrzymali wyróżnienia. Gmina Włocławek otrzymała wyróżnienie w kategorii „Gmina Wiejska”. Takich wyróżnień, w województwie kujawsko-pomorskim przyznano tylko pięć. Gmina Włocławek zdobyła aż ponad 2,5 miliona środków unijnych. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat przy wsparciu środków pochodzących z zewnątrz, czyli pieniędzy unijnych i budżetu państwa gmina wybudowała ponad 10 km dróg o nawierzchni asfaltowej. Ogółem na przełomie lat 2002-2009 wybudowano 23 km dróg asfaltowych. - Kolejny program, gdzie są jeszcze większe pieniądze to Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 (RPO) – mówi wójt Ewa Braszkiewicz. – Są to pieniądze, o które sukcesywnie staramy się składając wnioski. Bez korzystania ze środków unijnych gmina nie miałaby szans szybkiego rozwoju. My tę szansę na pewno wykorzystamy. (jp)

Interwencje pod złym adresem

Niebezpieczny wjazd na przejazd kolejowy wistość okazała się nieco inna. Od strony cmentarza do przejazdu kolejowego prowadzi także druga droga. Jest to nieutwardzony, gruntowy trakt, z którego korzystają niektórzy kierowcy, przejeżdżając przez tory kolejowe. W tym miejscu tory są mało widoczne, co

grozi katastrofą. Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Toruniu słusznie alarmują, wysyłając pisma z prośbą o poprawę stanu tego traktu. Należy go utwardzić, przynajmniej żużlem i dostosować jego przebieg do przejazdu kole-

jowego kat.”D”, zmieniając kąt skrzyżowania do 90 stopniu. Żądania te są całkowicie słuszne, tyle tylko że ich adresatem nie powinien być... Urząd Gminy Włocławek.

DOKOŃCZENIE NA STR 2


2

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

Badania archeologiczne w Ludwinowie

Porządkowanie i drobne remonty

Zdążyć przed autostradą

Pracownicy robót publicznych, zatrudnieni przez Urząd Gminy Włocławek za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku wykonali już wiele prac remontowych i porządkowych na terenie gminy.

fot. Jolanta Pijaczyńska

W pracach archeologów pomagają mieszkańcy

Na zakupy podręczników szkolnych Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – II szkoły podstawowej i klasie I gimnazjum. Dofinansowanie przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. Pomoc może być także udzielona pod warunkiem, że rodzina znajduje się w trudnej sytuacji. W takim przypadku wniosek należy szczegółowo uzasadnić oraz dołączyć dokumenty poświadczające opisany problem występujący w rodzinie. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć następujących kwot dla ucznia: * klasy I i II szkoły podstawowej - 150 zł * klasy III - 170 zł * klasy I gimnazjum - 280 zł. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010, w terminie do dnia 28 sierpnia 2009 r. Druki wniosków dostępne są w sekretariatach szkół oraz w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty ul. Królewiecka 7, Włocławek.

Na trasie przyszłej autostrady A-1 trwają prace archeologiczne, mające uchronić przed zniszczeniem ślady życia ludzi na tych ziemiach. Na stanowisku nr 3 w Ludwinowie badania wykopaliskowe prowadzi Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego w Łodzi. Opiekę merytoryczną nad pracami sprawuje prof. Ryszard Grygiel, dyrektor muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Badania prowadzone są od 2000 roku, w tym roku rozpoczął się już siódmy sezon. - Jest to stanowisko wielokulturowe - mówi Ireneusz Marchelak, który jest kierow-

sierpień 2009

Rozmaitości

nikiem badań w Ludwinowie. - Znajdują się tu ślady różnych społeczności pradziejowych, od najstarszych rolników na ziemiach polskich. Odkrywamy ślady z wczesnego neolitu (5000 lat pne.) poprzez epokę brązu, wczesną epokę żelaza, dużą osadę z okresu rzymskiego (II i III w ne), po późne średniowiecze (XV i XVI w.). Dotychczas znaleziono ślady domostw, pochówki ludzkie i zwierzęce, głównie z okresu neolitu. Jednak najcenniejszym odkryciem są pozostałości dużych domów trapezowatych, o długości 30 do 35 metrów pochodzących z okresu neolitu, czyli sprzed 3000 lat przed naszą erą.

Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Urząd Gminy Włocławek zatrudnia bezrobotnych do wykonywania robót publicznych. W tym roku, dokonano naboru pracowników w kwietniu, maju i lipcu. W I grupie znalazło zatrudnienie 14 osób w okresie od 6 kwietnia do 5 września br. II grupa, również 14-to osobowa została zatrudniona na czas od 11 maja do 10 października br. Ostatnio, 20 lipca zatrudniono 4 osoby, które będą pracowały do 19 października br. Pracownicy robót publicznych wykonują wiele prac remontowych, dbają o pobocza dróg, usuwają skutki obfitych opadów deszczu, oraz wiatrów łamiących gałęzie drzew. Utrzymują też porządek wokół jezior. Do tej pory wykonano remonty w: sali w budynku byłej szkoły w Skokach Dużych, w której odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego; szatni sportowej na boisku w Kruszynie; szkołach w Kruszynie i w Modzerowie; budynku przeznaczonym na przedszkole w Kruszynie; świetlicach w Poddębicach i w Telążnej Leśnej; kaplicy w Smólniku; remizach w Łagiewnikach i Warząchewce Polskiej; w budynku komunalnym

w Kruszynku; ośrodku zdrowia w Kruszynku. Na bieżąco koszone są pobocza dróg gminnych i powiatowych, usuwane gałęzie drzew, tak jak na drodze prowadzącej do jeziora Wikaryjskiego lub też na drodze Łagiewniki-Warząchewka Nowa. Pracownicy robót publicznych usuwali skutki obfitych opadów deszczu w Nowej Wsi. Dzięki ich pracy powstała zatoka postojowa dla MPK w Smólsku oraz klomb przy zatoczce postojowej MPK w Nowej Wsi. Są też odpowiedzialni za utrzymanie porządku wokół jeziora w Dębie Polskim. (MP)

Jan Marczewski kosi rów w miejscowości Sykuła

Niebezpieczny wjazd na przejazd kolejowy DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Sprawę przejazdu wyjaśnia Magdalena Korpolak–Komorowska, kierownik Referatu Budownictwa w Urzędzie Gminy Włocławek: - Droga gruntowa przebiegająca przez działkę oznaczoną geodezyjnie nr 73 znajduje się w

użytkowaniu wieczystym Urzędu Miasta Włocławek – mówi Magdalena Korpolak–Komorowska. - Gdyby była to nasza droga gminna, z pewnością nie dopuścilibyśmy do takiego stanu. Rzeczywiście, jest tam bardzo niebezpiecznie. Droga nie powinna istnieć. Zwróciliśmy się do samorządu Włocławka z prośbą o zagrodzenie dojazdu do przejazdu, w celu uniemożliwienia przejścia lub przejazdu przez teren tej działki. O całej sprawie poinformowaliśmy też PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Toruniu. Mamy nadzieję, że miasto zajmie się tą sprawą. Kierowcom przypominamy, że jedyną drogą dojazdową do przejazdu kolejowego jest droga gminna o nawierzchni asfaltowej.

(jp) Redakcja „W NASZEJ GMINIE” Wydawca:Wydawnictwo Kujawy, www.kujawy.media.pl Adres: 87-811 Szpetal Górny, ul. Lipowa 48 Redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska, tel. (0-54) 23705-05, tel. kom. 608-455-658, e-mail: jo-pi@tlen.pl


sierpień 2009

Rozmowy

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

3

Jerzy WIŚNIEWSKI: - Najważniejszą sprawą w moim odczuciu, jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie inicjatyw lokalnych i zaszczepianie wśród ludzi idei pozytywnego myślenia.

Z poczucia obowiązku - Jest Pan od wielu lat związany z Poznaniem. Jak to się stało, że swoją pomoc kieruje Pan do osób i instytucji z terenu gminy Włocławek. Skąd u Pana sentyment do tych stron? - Nic w tym szczególnego. Urodziłem się we Włocławku. Można powiedzieć, że rosłem razem z zaporą włocławską budowaną przez Hydrobudowę. W tej firmie pracowała moja mama, której często jako dziecko towarzyszyłem w drodze do pracy. Z tego okresu mam wiele dobrych wspomnień i sentyment do rodzinnych stron. Tak już jest w życiu, że dzieciństwo zawsze wspomina się dobrze, a chwile nieprzyjemne zostają po prostu wymazane z pamięci. Po latach historia zatoczyła koło. Kupiłem ten zakład. Później kupiłem dwór w Smólsku, w gminie Włocławek. Jest to rezydencja prywatna dla mojej rodziny i moich gości, ale służy także społeczeństwu. Odbywają się tu plenery malarskie, koncerty muzyczne, bale. - Teraz rozumiem, dlaczego w rozmowach okolicznych mieszkańców często padają słowa: „pałac dał”, „pałac sponsorował”. - To nie jest pałac tylko dawny dwór szlachecki z pierwszej połowy XIX wieku z piękną historią w tle. Odrestaurowanie kompletnie zrujnowanego obiektu, wpisanego w 1985 roku do rejestru zbytków, było niemałym wyzwaniem. Oddałem społeczeństwu to, co kiedyś należało do krajobrazu kulturowego tych ziem. Dwory w Polsce niszczeją, ponieważ nie ma pieniędzy na ich restaurację. W samej gminie Włocławek jest kilka takich perełek architektonicznych, które prawdopodobnie za kilka lat znikną na zawsze z polskiego krajobrazu. Restaurację dworu w Smólsku

- Wieść niesie, że ma pan swój udział także w toczącym się obecnie remoncie domu parafialnego w Kruszynie. - Tak, zgadza się, zaistniała taka potrzeba. Chciałbym jednak na tym zakończyć, gdyż nie jest moim celem zbieranie poklasku i chwalenie się wsparciem finansowym. To nie jest w moim stylu. Jeśli komuś pomagam, jak już wspomniałem, robię to dlatego, że widzę w danej inicjatywie szansę na rozwój społeczności lokalnej.

Jerzy Wiśniewski myśli o wprowadzeniu dworu w Smólsku do mapy turystycznej ze względu na jego historyczne znaczenie traktuję jako mój wkład w kulturę. I nie tylko o samej budowli myślę, ale także o aranżacji wnętrz, która jest dziełem mojej żony Małgorzaty. Dzięki jej pracy i zaangażowaniu wystrój dworu zachował zabytkowy wygląd. Wnętrza stały się także doskonałym miejscem dla historycznych eksponatów i obrazów, dzięki czemu, można powiedzieć, że dwór jest teraz małym muzeum. Myślę o wprowadzeniu dworu do mapy turystycznej regionu, aby chętni mogli go zwiedzać, poznać historię, której karty zapisali dawni właściciele tej rezydencji. Tradycja tego dworu, podobnie jak innych dworów szlacheckich w Polsce, jest bogata, zatem trzeba ją uszanować i ocalić od zapomnienia. Mieszkańcy dworu współtworzyli przecież narodową tożsamość – w czasach utraty niepodległości stawali do walki o ojczyznę. Mało kto wie, że syn Prota Mielęckiego - jednego z właścicieli Smólska – płk Kazimierz Mielęcki w 1863 r. był dowódcą powstania styczniowego na

Autobus do Smólska Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. we Włocławku poinformowało na swojej stronie internetowej, że 22 czerwca br. uruchomiona została nowa linia nr 24 do miejscowości Smólsk. Koszty funkcjonowania linii na odcinku od granic administracyjnych miasta do miejscowości Smólsk finansowane będą dzięki uprzejmości Jerzego Wiśniewskiego i jego firmy Dwór w Smólsku Sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowie.

Kujawach. Znając historię i wkład poprzednich właścicieli Smólska w budowę niepodległego państwa, traktuję odbudowę dworu jako spłatę długu zaciągniętego u wcześniejszych pokoleń. - Ludzie, którym powiodło się życiu często zapominają o innych. W pana przypadku jest inaczej. - Jestem wrażliwy na biedę, jednak nie rozdaję pieniędzy ot tak sobie, tylko dlatego że jakaś osoba czy instytucja ich „chce”. Wspieram ważne inicjatywy lokalne mieszkańców, radnych, społeczności szkolnych, stowarzyszeń. Nie ingeruję jednak w organizację działań. Popieram przedsięwzięcia dobrze zorganizowane, jak to się mówi, dopięte na ostatni guzik i przede wszystkim potrzebne ludziom do ich dalszego rozwoju. Jeśli wiem, że drużyna piłki nożnej osiąga dobre wyniki sportowe, a potrzebne jej są stroje piłkarskie, to nie waham się przed wsparciem finansowym tego zakupu. Jednak gdyby drużyna swoją drogę sportową chciała zaczynać w pierwszej kolejności od kupna strojów, nie znalazłoby to mojego poparcia. - Wielu docenia pana pomoc, jednak są tacy, którzy zarzucają, iż pomimo wysyłanych zaproszeń nie uczestniczy pan osobiście w wydarzeniach i uroczystościach gminnych. - Przecież nie robię tego ani dla siebie, ani po to, by

się „pokazać”. Owszem, jest mi miło, gdy docierają do mnie informacje zwrotne o tym, że inicjatywy, w których partycypowałem finansowo, osiągnęły sukces: wycieczka się udała, boisko przy szkole zostało wybudowane i służy młodzieży. Nie oczekuję podziękowań. Pomoc finansową traktuję jako obowiązek. Należę do tej społeczności, w której każdy coś daje od siebie. Jedni śpiewają w zespole folklorystycznym, inni grają w piłkę w zespole sportowym, strażacy ratują życie i mienie... Mnie na tyle powiodło się w życiu i biznesie, że mogę dofinansować ważne dla tej społeczności inicjatywy. Wracając do kwestii mojego udziału w wydarzeniach lokalnych, muszę dodać, że mój kalendarz biznesowy, nie pozwala na uczestniczenie w nich. - Ostatnio podjął się pan wyburzenia starej remizy OSP w Smólsku. Z czym jest związane to przedsięwzięcie? - Jest to wspólna inicjatywa Ewy Braszkiewicz – wójt gminy i moja. W miejsce starego budynku powstanie nowa remizo-świetlica. Ja sfinansuję budowę, a Urząd Gminy wyposaży świetlicę w meble, pomoce dydaktyczne i komputery. To dobre rozwiązanie. Budynek będzie służył strażakom i dzieciom, które będą tu mogły spędzać czas pod stałą opieką wychowawcy. Jeśli świetlica będzie tętnić życiem, to w przyszłości powstanie obok niej boisko i plac zabaw.

- Na czerwcowej sesji Rady Gminy Włocławek radny Witold Makaro złożył wniosek o nadanie panu tytułu Honorowy Obywatel Gminy Włocławek. Może się pan do tego odnieść? - Nic o tym nie wiem. Z jednej strony to miłe, że moja działalność zostaje zauważona, ale z drugiej, to przecież nie dla tytułów i podziękowań angażuję się w projekty prowadzone przez gminę. Tak jak każdy mieszkaniec, chcę mieć swój wkład w tworzenie lokalnej społeczności i dóbr, z których ona korzysta. Najważniejszą sprawą w moim odczuciu, jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie lokalnych inicjatyw i zaszczepienie wśród ludzi idei pozytywnego myślenia. Chodzi o to, by ludzie byli dla siebie mili i reagowali na potrzeby drugich. Przy czym nie myślę tu wyłącznie o kwestii pieniędzy, bowiem nie każdego stać na udzielanie innym wsparcia finansowego. Każdego jednak stać na to, aby zrobić coś pożytecznego dla innych. Wtedy będzie nam się wszystkim odrobinę lepiej żyło, bo życie składa się także z drobnych radości. Rozmawiała:

Jolanta PIJACZYŃSKA

Przyjaciel szkoły Małgorzacie i Jerzemu Wiśniewskim, sponsorom Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie nadano tytuł „Przyjaciela Szkoły”. „Jest to najwyższe wyróżnienie, jakie społeczność szkolna może nadać osobie lub instytucji, która wydatnie i niezawodowo wspiera szkołę w jej wszechstronnym rozwoju” – czytamy na stronie internetowej Zespołu Szkół a Kruszynie.

Wniosek radnego Podczas sesji Rady Gminy Włocławek, 23 czerwca br. radny Witold Makaro wystąpił z wnioskiem o nadanie Jerzemu Wiśniewskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”. W uzasadnieniu wniosku radny wskazał m.in. bezinteresowne wspieranie szkoły w Kruszynie. Dzięki kandydatowi do tutułu zrealizowano takie zadania, jak: budowa boiska tartanowego do koszykówki, remont sali gimnastycznej, wymiana ogrzewania w szkole. Radny przypomniał też o wspieraniu OSP w Kruszynie i Smólsku, zespołu folklorystycznego „Kruszynioki”, zespołu piłki nożnej w Kruszynie. Jerzy Wiśniewski szczególną opieką otoczył najmłodszych mieszkańców Smólska. Kilkakrotne finansował wakacje dzieci z tej wsi i jej okolic, sponsorował zabawy choinkowe oraz wiele aukcji charytatywnych.

Warto przyjrzeć się starej remizie. W jej miejsce stanie inny obiekt, na miarę oczekiwań i potrzeb mieszkańców Smólska


4

W Naszej Gminie

Egzamin gimnazjalny powyżej średniej krajowej

Spotkania „Europa - tacy sami a jednak różni”

Lekcje na Sycylii

Uczniowie ze szkół prowadzonych przez Gminę Włocławek z dostaniem się szkół ponadgimnazjalnych nie mieli kłopotu. Zdali bowiem bardzo dobrze testy egzaminu sprawdzającego. Egzamin gimnazjalny, jak przypominamy sobie, składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz językowej. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. - W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie wyniki sprawdzianu gimnazjalnego w klasie III, w roku szkolnym 2008/2009 były najwyższe w dotychczasowej historii szkoły mówi Andrzej Nowacki, dyrektor Zespołu. - Najlepiej wpadliśmy w części humanistycznej, średnia szkoły 35,27, a w kraju średnia wynosiła 31,67 proc.. W części matematyczno przyrodniczej w naszej szkole wynik – 29,88 proc. (średnia krajowa – 26,03 proc.). Tak więc mamy się czym pochwalić, bo osiągnęliśmy wynik wyższy niż średnia krajowa. - Nasi uczniowie lepiej wypadli w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego – mówi Marzena Kwiatkowska, dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku. - Wynik tej części egzaminu to 34,58 proc., a więc wyższy od średniej krajowej. Część matematyczno- przyrodnicza też wypadła lepiej od średniej krajowej. W naszej szkole wynik stanowił 27,42 proc., a w kraju -26,03 proc. Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie ze szkół w Kruszynie i Smólniku z dostaniem się szkół ponadgimnazjalnych nie mieli problemu.

Historia małych ojczyzn W czerwcu 2009 r. odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu historycznego pod hasłem „Historia małych ojczyzn”. Pierwszą nagrodę otrzymała Karolina Szubska z Gimnazjum w Kruszynie. Opiekunem pracy była nauczycielka historii Dorota Ryniec -Kilanowska. Uczestnicy konkursu pisali o szkole swoich dziadków lub rodziców. Karolina Szubska zaprezentowała szkołę w Warząchewce Polskiej, do której uczęszczali jej bliscy. Na zdjęciu od lewej: Karolina Szubska, zmarły niedawno dr Bogdan Ziółkowski, dr Piotr Bokota, Dorota Ryniec-Kilanowska, ks. Krystian Michalak.

W szkołach podstawowych będą lepsze warunki do aktywności ruchowej dzieci. Rada Ministrów przyjęła 30 czerwca program rządowy „Radosna szkoła”. Zakłada on wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły muzyczne pierwszego stopnia. Otrzymane, w ramach programu pieniądze będą mogły być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw (obejmującego, między innymi, zagospodarowanie terenu, bezpieczną nawierzchnię oraz instalację

sierpień 2009

Oświata

www.kujawy.media.pl

Zespół szkół w Smólniku uczestniczy w partnerskim projekcie szkół EUROPA – TACY SAMI, A JEDNAK RÓŻNI. Członkowie nauczycielskiego zespołu ds. Comeniusa: Elżbieta i Krzysztof Jarębscy oraz Aleksandra Skorupa z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku w maju br. odwiedzili szkołę w Aragonie na Sycylii. W wizycie uczestniczyli ponadto przedstawiciele partnerów z Radomia, Horyńca-Zdroju, Rumunii, Litwy i Niemiec. Językiem roboczym podczas wizyty był język angielski, który też jest językiem projektu EUROPA – TACY SAMI, A JEDNAK RÓŻNI. Było to trzecie wspólne spotkanie. Krzysztof Jarębski: - Wizyta była bardzo dobrze zorganizowana. Włosi mieli nawet wersję awaryjną, tak na wszelki wypadek - gdyby temperatura wzrosła powyżej 40 stopni C. Mogliśmy obserwować zajęcia prowadzone w sposób odmienny od naszego. Podpatrzyliśmy kilka ciekawych rozwiązań dotyczących funkcjonowania szkoły, prowadzenia zajęć, a także sposobów dekoracji sal lekcyjnych. - Elżbieta Jarębska: - Udało nam się

fot. NADESŁANA Była także okazja do poznania zabytków Sycylii poznać inny system edukacyjny - włoska szkoła podstawowa jest czteroklasowa. Mogliśmy obserwować zajęcia w oddziale przedszkolnym, co było dla nas nowością. Bardzo podobało mi się, że nawet najmłodsze dzieci znały swój hymn narodowy i śpiewały go stojąc na baczność. Oprócz nauczycieli, na każdym kroku towarzyszyli nam rodzice. Widać było, że są częścią szkoły. - Aleksandra Skorupa: - Program wizyty był tak zorganizowany, iż oprócz poznania zasad

funkcjonowania systemu edukacyjnego i szkoły, która składa się z 6 budynków rozsianych na terenie Aragony, mogliśmy zapoznać się z kulturą i historią Sycylii. Ogromne wrażenie wywarł na mnie spektakl w Centrum Promocji Regionu w Agrigento o historii Sycylii. Dowiedziałam się z niego, iż prawdziwy Sycylijczyk to mieszanka charakterów starożytnych Greków i średniowiecznych Turków. Na co dzień otaczała nas ogromna troskliwość. Ciągle byliśmy przepraszani za to, że

wspinaczkowej - mówi Anna Ledzion, kierownik Gminnego Zespołu Oświaty. - Wnioskowaliśmy o kwotę 17.400 zł. Zakup nowych pomocy dydaktycznych ułatwiłby przede wszystkim realizację nowej podstawy programowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Obecnie wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne jest niewystarczające. Ten program daje nowe możliwości, szczególnie dla tworzenia bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej uczniów. Program „Radosna

szkoła” realizowany będzie do 2014 roku. Koszt całego programu wynosi 2 miliardy 438 milionów złotych, z czego 1 miliard 278 miliony złotych pochodzić będzie z budżetu państwa, a 1 miliard 160 milionów złotych stanowić będzie finansowy wkład własny organów prowadzących. W 2009 roku na realizację programu przeznacza się w budżecie państwa kwotę 40 milionów złotych, w 2010 r. - 150 mln zł, w 2011 r. 150 mln zł, w 2012 r. - 488 mln zł, w 2013 r. - 234 mln zł, a w 2014 roku kwotę 216 milionów złotych.

Następne spotkanie w ramach programu EUROPA – TACY SAMI, A JEDNAK RÓŻNI odbędzie się jeszcze w tym roku w szkole w Smólniku. Będzie to doskonała promocja nie tylko szkoły, ale także gminy Włocławek.

Wakacyjne kursy gimnazjalistów

Radosna szkoła sprzętu rekreacyjnego). Urząd Gminy Włocławek, po otrzymaniu wniosków od dyrektorów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku złożył wniosek do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2009 na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. - Zaplanowaliśmy m.in. zakup dużych klocków piankowych, basenu z piłeczkami, piłek, gier, materacy, tunelu oraz ścianki

jest zbyt gorąco. Przed każdym wyjściem poza budynki szkoły, sprawdzano czy mamy nakrycia głowy, wodę mineralną i pytano czy używaliśmy kosmetyków do opalania. Zadbano o każdy szczegół.

Kolejne wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu „Radosna szkoła” na 2010 rok, będą przyjmowane przez organy prowadzące do 10 października 2009 roku. Jest więc nadzieja, że znajdą się pieniądze dla szkół w Kruszynie i Smólniku, a dzieci będą się uczyć, bawić i rozwijać w miejscach bezpiecznych, dostosowanych do ich potrzeb emocjonalnych i fizycznych.

(mp)

Dla tych, którzy pod koniec lipca i na początku sierpnia nie wyjechali na wakacje w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie zorganizowano wakacyjne kursy pn. „You can help”. Kurs przeznaczony dla gimnazjalistów prowadzony był w języku angielskim z jednoczesną nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt realizowano ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


sierpień 2009

W Naszej Gminie

Rolnictwo

Dożynki to prastara tradycja kończąca żniwa i jednocześnie ważne święto rolników Wyraża radość i dziękczynienie za dary ziemi w postaci zebranych plonów. Szczególną rolę podczas święta plonów odgrywają starostowie dożynek,

5

www.kujawy.media.pl

którzy są przedstawicielami wszystkich rolników w gminie i pełnią rolę gospodarzy. Wójt Ewa Braszkiewicz zaprosiła do starostowania dożynkom gminnym Janinę SIDWĘ z Zuzałki i Michała KOWALEWSKIEGO z Telążnej Leśnej.

Plon niesiemy, plon... Poznajmy starostów dożynek gminnych JANINA SIDWA wraz z mężem Stanisławem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha gruntów. Posiadają także 10 ha lasu, w którym dominują sosny i brzozy. W części lasu drzewa mają ponad 60 lat, sadzili je teściowie. W produkcji roślinnej dominują zboża owies i żyto, które przeznaczone są głównie na paszę dla zwierząt. Hodują osiem sztuk bydła, trzy klacze, świnie i jak to na wsi bywa drób na własne potrzeby. Trzy lata temu pani Janina założyła hodowlę szynszyli.

Mammografia dla kobiet W trakcie trwania dożynek gminnych w Smólniku, 6 września NZOZ „MEDICA” z Łodzi przeprowadzi bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 2 lata nie korzystały z badania finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z badań mogą korzystać wszystkie chętne mieszkanki gminy Włocławek, które spełniają wymagane kryteria.

- Córki dorosły i pracy w domu jest mniej – mówi Janina Sidwa. Córka Natalia studiuje na piątym roku Politechniki Poznańskiej na Wydziale Fizyki Technicznej, Aleksandra uczy się w LO we Włocławku. Postanowiłam zająć się szynszylami, bo z samego rolnictwa trudno żyć. Zbiory są niewielkie, ale też ziemie są tu słabe, piąta i szósta klasa. Hodowla dopiero się rozwija, mam ponad sto szynszyli. Dwa razy do roku rodzą się małe. Hodowane są ze względu na ich piękne futro.

MICHAŁ KOWALEWSKI z Telążnej Leśnej od 16 lat prowadzi gospodarstwo rolne razem z żoną Celiną. Mają dwie córki Weronikę (15 lat) i Wiktorię (11 lat) oraz syna Łukasza (3,5 r.). Gospodarstwo składa się z dwóch kawałków ziemi odległych od siebie o 5 kilometrów; część znajduje się w Telążnej Leśnej (16 ha), druga w Krzewęcie, gm. Kowal (7,7 ha). Uprawia żyto, mieszanki zbożowe i kukurydzę. Hoduje także świnie (25 szt.), krowy i cielaki (7 szt). - Gospodarstwo przejąłem po rodzicach w 1990 r. – mówi Michał Kowalewski. - Przed nimi prowadzili je dziadkowie. Moja rodzina mieszka w Telążnej Leśnej od wielu pokoleń. Jeszcze dziesięć lat

Bezpłatnie badania i porady podczas dożynek w Smólniku

Zadbaj o zdrowie Badania rozpoczną się od godz. 9.00. Zapisy przyjmuje Jadwiga Królikowska w Ośrodku Zdrowia w Smólniku pod numerem telefonu 0-54 253-16-20. Zapisów można również dokonywać osobiście. Badania te są drugim etapem cyklu badań, któ-

re zasięgiem swoim mają objąć całą gminę Włocławek. Pierwsze zostały przeprowadzone w miesiącu maju w Kruszynie.

Profilaktyka raka jelita grubego i prostaty Podczas dożynek gminnych w Smólniku, ustawio-

ny będzie namiot, stoisko Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka z Bydgoszczy. Specjaliści udzielać będą porad, konsultacji i wyjaśnień. Zainteresowani otrzymają również bogate materiały informacyjne. Nie ma obowiązku rejestrowania się. Program ma charakter otwarty. Wystarczy

temu stał tutaj stary, drewniany dom, teraz jest nowy dostosowany do dzisiejszych czasów. W gospodarstwie mam wszystkie podstawowe maszyny rolnicze, brakuje tylko kombajnu. W tym roku pierwszy raz posadziłem kukurydzę i okazało się, że na tej nie najlepszej ziemi, bo są tu same piaski, udała się znakomicie. Przeznaczę ją na kiszonkę dla bydła. Michał Kowalewski jest sołtysem Telążnej Leśnej, przez jedną kadencję był radnym gminy. Przez cztery kadencje był także ławnikiem: w kolegium do spraw wykroczeń, w Sądzie Pracy i w wydziale karnym Sądu Rejonowego. tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

zgłosić się w dniu 6 września. Wszystkie porady udzielane będą bezpłatnie, ponieważ gmina Włocławek przystąpiła do programu „Regionalny Program Edukacji w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Program skierowany jest do mieszkańców gminy mających powyżej 18 lat. Szacuije się, że programem objętych zostanie około 100 mężczyzn, mieszkańców gminy.


6

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

sierpień 2009

Inwestycje

Drogi gminne - inwestycje 2009 roku Udało się pozyskać środki z zewnątrz

Dla gospodarczego rozwoju gminy Włocławek 2009 jest dobrym rokiem - Na inwestycje gmina Włocławek przeznacza w br. 7.285.000 zł – mówi Ewa Braszkiewicz, wójt miny Włocławek. - Większość środków, ponad 4 miliony zł. pochłonie budowa dróg. Planując inwestycje drogowe zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby mieszkańców naszej gminy. Priorytetem jest połączenie dróg istniejących zarówno z drogami powiatowymi jak i wojewódzkimi, po których jeżdżą szkolne gimbusy. Oczywiście jestem świadoma, że nie wszystko od razu uda się wybudować, czy też naprawić. Potrzeb jest wiele. Wszyscy wiedzą, jaki jest stan dróg w Polsce, zaniedbywane latami drogi dopiero teraz mają szansę na modernizację i my tę szansę dobrze wykorzystujemy, składając wiele wniosków celem pozyskania środków z zewnątrz. Tylko z budżetu gminy nie udałoby się zrealizować tylu inwestycji w jednym roku.

Droga Łagiewniki - Warząchewka Nowa (długość 1.100 m)

Unijne środki finansowe na budowę 1200 m odcinka drogi Łagiewniki - Warząchewka Nowa gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa w kwocie: 498.602,98 zł, co stanowi 50 proc. wartości inwestycji. Wykonawcą drogi było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Nowej Wsi. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestycja została już zakończona. Wykonany odcinek drogi posiada nawierzchnię jezdni dwuwarstwową z mieszanki mineralno- asfaltowej na podbudowie tłuczniowej.

Wójt Ewa Braszkiewicz, w towarzystwie radnych: Piotra Jarębskiego i Marka Zajdla przecina symboliczną wstęgę, oficjalnie otwierając nowo wybudowaną drogę Łagiewniki - Warząchewka Nowa (2,5 km).

Do końca roku zostanie sfinansowana budowa dwunastu odcinków dróg oraz dwóch chodników. - Wiele zaplanowanych inwestycji udało się już zrealizować – mówi Magdalena KorpolakKomorowska, kierownik Referatu Budownictwa w Urzędzie Gminy Włocławek. - Pomimo, że tego lata pogoda nie zawsze sprzyjała drogowcom, to opóźnień w pracach nie ma. Nie było także kłopotów z przetargami, przebiegały sprawnie, więc wykonawcy szybko zostali wyłonieni i rozpoczęli prace.

We wrześniu rozpocznie się kolejny konkurs na tzw. „schetynówki” gmina Włocławek już przymierza się do złożenia nowych wniosków na drogi: Smólsk- Guźlin oraz Smólnik – Stasin, jednak o tym szerzej napiszemy w kolejnym wydaniu gazety. Oprócz przedsięwzięć związanych z remontami i przebudową dróg nie zapomniano o realizacji innych ważnych dla mieszkańców inwestycji takich jak: budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczali ścieków, urządzanie placów zabaw dla dzieci, remont świetlic. Jednak o tym napiszemy oddzielnie.

Gmina będzie partycypować w budowie drogi powiatowej Włocławek – Kruszyn - Choceń

fot. Kamil Wieczorek

Droga Łagiewniki - Warząchewka Nowa (odcinek 1.200 m)

fot. Lidia Pawlak

Środki finansowe na drogę gminną Łagiewniki - Warząchewka Nowa o długości odcinka 1.100 m pochodzą z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” gmina otrzymała 439.885,64 zł. Stanowi to 50 proc. wartości całego zadania. O tyle mogła wnioskować gmina i tyle otrzymała. Wykonawcą drogi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC- DRÓG” Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Krzywa Góra 8/10, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonany odcinek drogi posiada nawierzchnię jezdni dwuwarstwową z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie tłuczniowej.

- Sporo dróg budowanych jest z pieniędzy własnych gminy, ale pozyskaliśmy także niemałe wsparcie finansowe zewnątrz – dodaje Tatiana Kowalewska, skarbnik gminy Włocławek. Prawie 500 tys. zł pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie pn. Infrastruktura drogowa na budowę 1200 m odcinka drogi Łagiewniki - Warząchewka Nowa. Około 440 tys. otrzymaliśmy na kolejny odcinek długości 1.100 m drogi Łagiewniki -Warząchewka Nowa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Ponad 47 tys. zł mamy ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa KujawskoPomorskiego na drogę ŁadneJózefowo. O wszystkie te kwoty wzbogacił się budżet gminy.

Gmina Włocławek ma swój udział w budowie dróg powiatowych. Przebudowa tej drogi powiatowej będzie kosztowała 12,5 mln złotych. Powiat starał się o dotację w wysokości 4,5 mln zł. w ramach konkursu Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – drogi powiatowe. Ponieważ koszt inwestycji jest ogromny, a droga przebiega przez tereny gminy Włocławek i gminy Choceń, dlatego podpisano porozumienia o partycypacji gmin w kosztach budowy. Wkład gminy Włocławek wyniesie 250 tysięcy zł. Prace będą obejmowały poszerzenie jezdni, budowę chodników i obustronnych gruntowych poboczy szerokości 0,75 m. Zostaną także wykonane z kostki brukowej wjazdy na posesje. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe i skrzyżowania. Powstaną nowe miejsca parkingowe.


sierpień 2009 Budowa ulicy Agatowej w Nowej Wsi Budowa ulicy Agatowej w Nowej Wsi (od km 0+67 do km 4+17) została wykonana ze środków własnych gminy. Nowy odcinek ulicy ma położoną nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie tłuczniowej. Wykonawcą inwestycji było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi wyłonione w przetargu nieograniczonym.

Przebudowa drogi Ładne- Józefowo 1600 metrów Środki finansowe na przebudowę odcinka 1.600 m drogi gminnej Ładne – Józefowo, gmina pozyskała ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa KujawskoPomorskiego w kwocie 47.200,00 zł. Wykonawcą podbudowy była firma Usługi Transportowo- Drogowe „ORZECH” Robert Orzechowski Kowal, która została wyłoniona zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Inwestycje

2004 roku Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zmianami). Wykonawcą nawierzchni profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysem bazaltowym była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPECDRÓG” Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku ul. Krzywa Góra 8/10, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestycja jest już zakończona.

Budowa drogi Dąb Polski- Nowa Wieś 2200 metrów W trakcie realizacji jest budowa drogi gminnej w miejscowości Dąb PolskiNowa Wieś. Wykonano już 1200 metrów drogi. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na ostatni odcinek tej trasy, która połączy Dąb Polski ze Skokami Dużymi.

Przebudowa drogi Warząchewka Nowa- Warząchewka Królewska 900 metrów

W Naszej Gminie

7

www.kujawy.media.pl

Oświetlenie drogi powiatowej Włocławek Choceń na odcinku Nowa Wieś

Zakończona została przebudowa drogi gminnej o długości 900 m w miejscowości Warząchewka Nowa - Warząchewka Królewska. Droga ma nawierzchnię asfaltową. Wykonawcą nawierzchni profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC- DRÓG” Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Przebudowa drogi PoddębiceKolonijka 900 metrów Przebudowa drogi gminnej o długości 300 m w miejscowości Poddębice- Kolonijka została wykonana ze środków własnych gminy. Wykonawcą podbudowy z kamienia wapiennego była firma Usługi TransportowoDrogowe „ORZECH” Robert Orzechowski z Kowala. Obecnie trwają prace na kolejnym odcinku tej drogi.

Ze środków gminy realizowany jest projekt budowlany obejmujący wykonanie 38 słupów oświetleniowych w Nowej Wsi zasilanych kablem ziemnym. Z uwagi na bardzo wysokie koszty zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Pierwszy został już zakończony. Postawiono 20 słupów z oprawami oświetleniowymi od granic z miastem Włocławek do firmy Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Prace prowadziła w marcu firma PPHU Instalatorstwo Stanisław Piwiński z Lubienia Kujawskiego.

Światła przy szkole w Modzerowie Na drodze prowadzacej do Szkoły Podstawowej w Modzerowie będzie wieczorami jaśniej, a co za tym idzie bezpieczniej. Na drodze gminnej

postawionych zostało dziesięć słupów oświetleniowych z lampami. Prace sprawnie wykonała ta sama firma, która wczesniej

budowała oświetlenie w Nowej Wsi, czyli PPHU Instalatorstwo Stanisław Piwiński z Lubienia Kujawskiego.

Naprawa przepustu na drodze Smólnik – Ładne Ulewne deszcze całkowicie zniszczyły przejazd przez mostek na drodze Smólnik – Ładne. Aby umożliwić mieszkańcom przejazd, prace trzeba było wykonać natychmiast. Naprawę przepustu na odcinku drogi Smólnik – Ładne wykonywała firma Krzysztofa Szymańskiego „Mosty Kujawy” z miejscowości Mostki.

Droga gminna w Ma

rkowie

Przebudowa w Markowie Przebudowa drogi gminnej o długości 500 m w miejscowości Markowo została wykonana ze środków własnych gminy. Wykonawcą podbudowy była firma Usługi Transportowo- Drogowe „ORZECH” Robert Orzechowski Kowal, która została wyłoniona

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zmianami) Wykonawcą nawierzchni profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej była firma Przedsiębiorstwo Usłu-

gowo- Handlowe „KASPOL” Katarzyna Olejnik (Olsza) wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonany odcinek drogi posiada nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralnoasfaltowej na podbudowie tłuczniowej.

Naprawę przepustu na odcinku drogi Smólnik – Ładne wykonywała firma Krzysztofa Szymańskiego „Mosty Kujawy” z miejscowości Mostki. Na zdjęciu pracownicy Paweł Wesołowski i Stanisław Jabłoński.

opr. Jolanta Pijaczyńska

Drogi gminne - inwestycje 2009 roku


8

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

sierpień 2009

Samorząd

W 2010 roku sołectwa w gminie Włocławek otrzymają własny fundusz

Sołtysi będą wydawać Tworzenie funduszy sołeckich przeznaczonych na finansowanie niewielkich działań społeczności wiejskich gwarantuje uchwalona przez Sejm RP ustawa o funduszu sołeckim. Jednak to rada gminy decyduje o przyznaniu takiego funduszu sołectwom, podejmując stosowną uchwałę. Wyjątkowo w tym roku gminy miały czas do 30 czerwca 2009 r. na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. W następnych latach, rada będzie musiała wywołać uchwałę w terminie do 31 marca. Niewiele gmin w kujawskopomorskim zdecydowało się na uchwalenie funduszu sołeckiego, radni wolą dzielić pieniądze sami. Zadecydują sami Na sesji, 23 czerwca 2009 roku Rada Gminy Włocławek podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie na 2010 rok funduszu sołeckiego. Wcześniej wszystkie komisje rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. - O tym, w jakiej wysokości dane sołectwo otrzyma fundusz zadecydował ustawodawca – mówiła na sesji wójt Ewa Braszkiewicz. - Wielkość funduszu będzie uzależniona zarówno od kondycji finansowej gminy, jak i liczby mieszkańców oraz liczby mieszkańców

sołectwa. Dokładny sposób wyliczenia wysokości pieniędzy przypadających na sołectwo określa wzór zawarty w ustawie. Skarbnik gminy Tatiana Kowalewska przybliżyła sposób, w jaki dokonane zostaną wyliczenia środków na poszczególne sołectwa. Łącznie na 26 sołectw kwota funduszu wyniesie 283,217 tys. złotych. Wysokością funduszu szczególnie zainteresowani byli obecni na sesji sołtysi. Ważna inicjatywa O wykorzystaniu środków decydować będzie sołtys, rada sołecka albo 15 pełnoletnich stałych mieszkańców sołectwa. To oni mogą złożyć do gminy wniosek o środki na konkretny cel zgodny z zadaniami własnymi gminy. Jednak wniosek danego sołectwa będzie uchwalało zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 15 pełnoletnich stałych mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na terenie sołectwa. Pieniądze będzie można przeznaczyć np. na budowę lub rozbudowę świetlicy wiejskiej, placu zabaw dla dzieci, naprawę chodników, zakup wyposażenia i sprzętu do świetlic i domu kultury, zakładanie skwerków itp.

nkowie rad sołeckich na Radni, sołtysi oraz czło em sodysponowania fundusz szkoleniu dotyczącym ckim, sporząsołe u usz fund o wy łeckim. Przepisy usta czyć na które można przezna dzanie wniosków, cele nych rad przedstawiła tycz prak le wie oraz e opieniądz ionalnej Izby Obrachunk Maria Świątkowska z Reg wej w Bydgoszczy.

Z funduszu mogą być finansowane także działania służące do likwidacji klęsk żywiołowych. Jeśli okaże się, że sołtys i rada sołecka, a także mieszkańcy nie wykażą się inicjatywą, czyli nie złożą wniosku, wtedy sołectwo nie otrzyma pieniędzy z funduszu sołeckiego. Za całość funduszu odpowiada wójt gminy. Zdaniem sołtysów i radnych

pomyśleć o dzieciach, aby miały gdzie spędzać czas, pograć w gry, mieć dostęp do komputera. W długie zimowe wieczory, dla starszych można zorganizować zabawę, ale musimy kupić naczynia i sztućce. - Jak najbardziej jestem za tym funduszem, jednak obawiam się, że podjęcie decyzji, na jaki cel go wydać będzie trudne – mówi Wiktor Muratow, sołtys Smólnika.

Natomiast rozmawiałam z wieloma mieszkańcami naszego sołectwa i większość opowiada się za wykonaniem oświetlenia przy drodze ze Smólnika do Adaminowa. Uważam, że to dobry pomysł, tylko na postawienie niewielu lamp ten fundusz starczy, taki jest mały. Jan Łuczak, radny z Kruszynka:

- Fundusz dla sołectw, to dobry pomysł - mówi Tomasz Karkosik, radny i sołtys Koszanowa.

- Popieram całkowicie ten fundusz i oby nie był dany tylko na próbę, a na stałe zagościł w naszych - Rady sołeckie będą mogły wreszcie decydować, na jaki cel przeznaczyć pieniądze. Jedyną wadą tego funduszu jest zbyt niska kwota przyznawana na sołectwo. Aby realizować większe zadania trzeba będzie podjąć współpracę z sąsiednimi sołectwami. Jednak najpierw chciałbym doposażyć naszą świetlico-remizę. Są tam tylko stoły i krzesła, brakuje wielu rzeczy. Przede wszystkim trzeba

- Nie rozmawiałem jeszcze z radą sołecką na ten temat. Wiadomo, ile ludzi, tyle różnych zdań. Potrzeb jest dużo, mamy zespół sportowy „Wiktoria Smólnik”, zespół folklorystyczny „Smólnik”, OSP i każdy ma swoje potrzeby. Z pewnością otrzymane pieniądze wydamy. O tym, na jaki cel ostatecznie zostaną przeznaczone zadecyduje rada sołecka. - Sołectwo Kosinowo jest największe pod względem obszaru, jaki zajmuje – mówi sołtys Krystyna Wiśniewska.

- Już wiem, że pieniędzy nie wystarczy na pierwsze potrzeby. I tak bez zgody władz gminy nic nie zrobimy. Wiadomo przecież, że wniosek musi być zaakceptowany przez wójta gminy. Nie zwoływałam jeszcze rady sołeckiej, bo nie było takiej potrzeby.

sołectwach. Uważam, że jak ludzie sami będą dysponowali pieniędzmi nauczą się do nich szacunku. Oczywiście najpierw muszą poznać zasady funkcjonowania funduszu, aby wiedzieć, na jaki cel można wydawać pieniądze. W tym celu gmina organizuje szkolenia dla sołtysów, aby nie mieli wątpliwości. Czy rady sołeckie poradzą sobie z dysponowaniem pieniędzmi dopiero się okaże. O tym czy wszystkie sołectwa w gminie Włocławek wykorzystają wyodrębniony przez Radę Gminy fundusz sołecki i na jaki cel wydadzą pieniądze dowiemy się dopiero w następnym roku. Można mieć tylko nadzieję, że możliwość otrzymania funduszu sołeckiego stanie się motorem aktywności społeczności wiejskich.

(PJ)

Wykaz wielkości funduszy sołeckich na 2010 rok wyliczonych według ministerialnego wzoru SOŁECTWA 1. DĄB MAŁY ................................... 8.221 2. GRÓBCE ....................................... 7.450 3. JÓZEFOWO .................................11.070 4. KOSINOWO .................................13.452 5. KOSZANOWO ................................7.894 6. KOLONIA DĘBICE ..........................7.731 7. DOBRA WOLA .............................15.835 8. LUDWINOWO ..............................10.790 9. ŁADNE ...........................................8.291 10. ŁAGIEWNIKI .................................8.104 11. MODZEROWO ...........................15.578 12. MURSK ........................................ 6.423 13. NOWA WIEŚ ..............................21.183 14. PODDĘBICE .................................7.216 15. SKOKI DUŻE ................................8.688 16. SMÓLSK ....................................11.794 17. SMÓLNIK ...................................12.985 18. TELĄŻNA LEŚNA .......................10.229 19. WARZĄCHEWKA KRÓLEWSKA ..6.563 20. WARZĄCHEWKA POLSKA ........10.229 21. WISTKA KRÓLEWSKA ...............10.977 22. KRUSZYNEK ..............................15.812 23. MARKOWO ..................................7.310 24. KRUSZYN ...................................20.062 25. PIŃCZATA ....................................9.272 26. WARZĄCHEWKA NOWA .............8.058

KWOTA RAZEM 283.217 zł


sierpień 2009

W Naszej Gminie

Ekologia

9

www.kujawy.media.pl

Trzeba walczyć z tymi, którzy zanieczyszczają środowisko

objeżdżaliśmy miejscowości gminy Włocławek nie mogliśmy uwierzyć, że pomimo ciągłych akcji uświadamiających, nie tylko w szkołach, również prowadzonej w gminie, co roku „Akcji Posesja” polegającej na sprawdzaniu czystości gospodarstw rolnych oraz posesji, a także na kontroli posiadania pojemników na odpady, nadal odkrywamy, że wielu ludzi podrzuca swoje śmieci do lasów lub obok gminnych pojemników ustawionych we wsiach, na skraju lasów i nad jeziorami.

Barbara Stojak i Mirosław Seklecki z Urzędu Gminy: - Przy pojemnikach do segregacji zrobiono zwykłe śmietnisko Sprawa gospodarki odpadami jest tematem niezwykle ważnym i zawsze aktualnym. Codzienna obserwacja udawadnia, że w zastraszającym tempie zwiększa się ilość wytwarzanych różnego rodzaju odpadów. Wiele z nich to odpady niebezpieczne dla środowiska. Śmieci produkują wszyscy, problemem jest tylko to, co z nimi dalej robią. Worki pełne śmieci można zobaczyć w przydrożnych rowach, w lasach, na licznych dzikich wysypiskach w całej Polsce. Okazuje się, że liczne akcje edukacyjne niewiele pomagają. Gmina Włocławek nie jest wyjątkiem. Na jej terenie też można zobaczyć pozostawione po sobie śmieciowe, nie-

przyjemne dla otoczenia ślady. Problem sam się nie rozwiąże. Czas rozpocząć bardziej zdecydowaną walkę z tym nasilającym się zjawiskiem.

Uczą szacunku do przyrody Pod koniec roku szkolnego uczestniczyliśmy w uroczystym zakończeniu kolejnego, już ósmego Tygodnia Ekologicznego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, który zorganizowały nauczycielki Alicja Kołodziej i Helena Cichocka. Uczniowie podstawówki i gimnazjum za udział w wielu konkursach otrzymali nagrody. Rozdano prawie 300 nagród, które z nadzieją, że rośnie pokolenie potrafią-

ce uszanować przyrodę wręczali Ewa Braszkiewicz, wójt gminy Włocławek, Mieczysław Olewnik - inż. nadzoru w Nadleśnictwie Włocławek, Witold Makaro - radny gminy, przewodniczący Komisji Oświaty oraz Andrzej Nowacki - dyrektor Zespołu Szkół. Dzieci z zerówki, pod opieką nauczycielki B. Ziółkowskiej przygotowały inscenizację o szacunku dla przyrody. Zwierzątkom, którym przyszło żyć w brudnym lesie pomagały krasnale usuwając śmieci pozostawione przez człowieka. Wyposażone w wiedzę i umiejętności dbania o środowisko dzieci poszły na wakacje. I co zobaczyły w lesie? Pod koniec lipca i na początku sierpnia, br., kiedy

ci żadna a gmina sama sobie nie ie poradzi, i, jeśli, mieszkańańcy samii nie będą dbać bać o czystość ć lub nie zaczną zną reagować ć na to, co dzieje je się wokół nich mówi wójt Ewa Braszkiewicz. ewicz. - Bez pomocy omocy ludzi nie e uda się utrzymać czystości środowiska. Teren gminy jest rozległy, Szkodliwe odpady z jednego krańca na drugi jest odległość 55 km, to - Kilka dni temu pojemniprawie jak z Włocławka do ki nad jeziorem Skoki były Torunia. opróżniane, a dzisiaj odkryNie jesteśmy w stanie wamy znowu góry śmieci upilnować wszystkich – mówi Barbara Stojak, tych, którzy podrzucają z Urzędu Gminy Włocłaswoje śmieci obok naszych wek. - Pełno tu worków ze pojemników lub zostawiają sprzętem elektronicznym, je w lesie. Rada Gminy częściami komputerów, a Włocławek podjęła uchwatakże sterty jednorazowych łę w sprawie utrzymania plastikowych talerzy, kubczystości i porządku na ków, łyżeczek terenie gminy Ktoś wyrzuca śmieci Włocławek, a my i widelców. w lesie? Dzwoń pod nr ją realizujemy, Wygląda tel. (0-54) 230-53-00 na to, że dbając o to aby przynajmniej w gminie było Jesteś świadkiem tego, część z czysto. że ktoś nielegalnie nich została Okazuje się, składa odpady w lesie podrzucona z że wszystkie lub podrzuca śmieci do jakiegoś baru. gminnych kontenerów. podejmowane działania, a jest Nie bądź obojętny. Nad maich nie mało, lowniczym od wychowawjeziorem Telążna, gdzie czych, kontrolnych, po spotkaliśmy rodzinę łabędzi ustawianie pojemników tuż nieopodal brzegu ktoś i wywożenie śmieci nie beztrosko wyrzucił eternit. dotarły do wszystkich. Płyty azbestowe, popuWiększość mieszkańców larnie zwane eternitem gminy ma własne pojemsą szkodliwe zarówno dla niki na śmieci i dba o ład ludzi jak i zwierząt. Zawiera- i porządek. Niestety, nie ją włókna azbestowe, które możemy sobie poradzić uwalniane do otoczenia z tymi, którzy podrzucają na skutek uszkodzenia lub erozji, wywołują choroby układu oddechowego oraz zmiany nowotworowe. Płyty azbestowe szkodzą całemu otoczeniu. Materiały zawierające azbest muszą być umieszczane na specjalnych składowiskach odpadów niebezpiecznych. Nie mogą być wyrzucane gdzie popadnie. Czyżby ktoś o tym nie wiedział?

Podczas insecnizacji widowiska na śmieciach kwiaty nie rosną

Stop śmieciuchom

nam śmieci z okolicznych miast. Co zrobić, gdy mamy podejrzenie, że ktoś nielegalnie pozbywa się swoich śmieci? Wystarczy zawiadomić sołtysa, Urząd Gminy, policję lub leśniczego, jeśli wydarzenie ma miejsce w lesie. Poczucie odpowiedzialności za stan środowiska zobowiązuje społeczeństwo wraz z władzami samorządowymi do właściwego i sprawnego zarządzania gospodarką odpadami. Może warto rozważyć przykład innych gmin, które powołały Straż Ekologiczną składającą się z wolontariuszy współpracujących ze Strażą Pożarną, policją, Strażą Leśną czy też Strażą Rybacką. Może już najwyższy czas, aby mieszkańcy gminy powiedzieli bardziej zdecydowane „nie” śmieciuchom. Nie pozwólmy zatruwać środowiska, w którym mieszkamy.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Czas na zdecydowaną walkę Krasnale z Kruszyna włączyły się w sprzątanie lasu

- Z nielegalnymi wysypiskami, podrzucaniem śmie-

Eternit nad brzegiem

jeziora Telążna Leśna


10

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

sierpień 2009

Ludzie

Nie odkryty talent

Cudeńka z szyszek Zwierzęta, wiele słoni, dużo ptaków, a także domek i kościół misternie wyklejone z łusek świerkowych szyszek. To prace Józefa Błasiaka z Warząchewki Polskiej, w gminie Włocławek. - Tak naprawdę zacząłem robić figurki, jak poszedłem na emeryturę – mówi Józef Błasiak. - Trzeba było czymś zapełnić ten wolny czas. Jestem mechanikiem samochodowym, pracowałem w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego we Włocławku. Od tego czasu minęło prawie piętnaście lat. Kiedyś robiłem lampki nocne i kinkiety z korzeni, a jak byłem młody pomagałem ojcu wyplatać kosze wiklinowe. Pochodzę z tej gminy. Urodziłem się w Łagiewnikach, później rodzice zamieszkali w Ludwinowie. Ja z żoną Sabiną i dziećmi przez dłuższy czas mieszkałem w Warząchewce Królewskiej. Do Warząchewki Polskiej przeprowadziłem się w 1978 r. Skąd wzięło się

Wykonanie figurki wymaga niezwykłej cierpliwości i ogromnej, mozolnej pracy. Dużą figurkę słonia pan Józef tworzył przez trzy tygodnie, jak sam dodaje z przerwami. - Aby powstała figurka, najpierw robię rysunek postaci - opowiada pan Józef. - Na podstawie rysunku wycinam i sklejam formę główną z pianki morskiej. Później trzeba to oszlifować. Następnie oklejam zwierzątko łuskami z szyszek. Szyszki świerkowe zrywam w okolicznym lesie. Te, które spadną z drzewa nie nadają się do pracy.

zainteresowanie szyszkami? Sam nie wiem, może dlatego, że zawsze mieszkałem przy lesie. Lubię las, często po nim chodzę, zbieram grzyby, podziwiam przyrodę. Wyroby artysty ludowe-

go są niepowtarzalne, nie ma dwóch takich samych figurek. Każda kaczuszka niby podobna, a jednak inna. Pomimo, że czasem rzeźbi w drewnie, to jednak ulubionym motywem są szyszkowe postaci zwierząt.

50 lat razem Medale, kwiaty oraz najserdeczniejsze życzenia na dalszą wspólną drogę życia otrzymały dwie pary małżeńskie z gminy Włocławek. Wójt Ewa Braszkiewicz 9 lipca uroczyście wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie Annie i Antoniemu Jaroszewskim z Ludwinowa oraz Barbarze i Janowi Zamerskim z Dębu Małego.

Każdą szyszkę trzeba rozebrać, obciąć końcówki łusek. Takie łuski wkłada się do gorącej wody, aby były czyste. Później trzeba je wysuszyć. Następnie przyklejam je na formę główną. Średnio na niewielką figurkę potrzeba około 1.500 łusek. Na dużego słonia przykleiłem ponad trzy tysiące łusek. To jeszcze nie koniec pracy. Jak figurka jest już oklejona łuskami,

trzeba ją polakierować lakierem bezbarwnym. Gotowa może stać przez kilkanaście lat i cieszyć oko. Oprócz Szkoły Podstawowej w Warząchewce Polskiej i jednej z bibliotek we Włocławku prace Józefa Błasiaka nie były prezento-

wane szerszej publiczności. Bajkowy szyszkowy zwierzyniec pan Józef trzyma w domu. Kilka prac stoi w szkole w Warząchewce.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Państwo Anna i Antoni Jaroszewscy z Ludwinowa zawarli związek małżeński 29 grudnia 1958 r. w Kruszynku. Mają czworo dzieci, córkę Urszulę i trzech synów: Ireneusza, Dariusza i Artura. Doczekali się już sześć wnuczek i dwóch wnuków. W uroczystości wręczenia medali w Ludwinowie uczestniczył także radny Wisław Błasiak.

Redakcja „W Naszej Gminie” życzy obu małżeństwom wiele zdrowia i szczęśliwego bycia razem.

Barbara i Jan Zamerscy z Dębu Małego zawarli związek małżeński 18 grudnia 1958 r. w Dobiegniewie. Państwo Zamerscy mają troje dzieci, dwie córki Elżbietę i Grażynę oraz syna Jędrzeja. Mają również ośmioro wnucząt.

fot. Stanisław Białowąs i NADESŁANE


sierpień 2009

Sport i rekreacja

W Naszej Gminie 11 www.kujawy.media.pl

Dzieci i młodzież ze Smólska i okolicy wyjechały do Władysławowa

Po słońce i wypoczynek Wakacje dzieci i młodzieży nie powinny być nudne. Jednak nie wszystkich rodziców stać na wysłanie własnych pociech do ośrodków wypoczynkowych lub na obozy i wycieczki. Dzieci i młodzież ze Smólska i okolic w okresie od 11 do 23 lipca spędzały wakacje nad polskim morzem, we Władysławowie. Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorem wyjazdu był Witold Makaro, radny gminy Włocławek, a pomysłodawcą i sponsorem całego przedsięwzięcia - Jerzy Wiśniewski, właściciel dworu w Smólsku. Był to już trzeci wyjazd wakacyjny sponsorowany przez Jerzego Wiśniewskiego. 39-osobowa grupa dzieci oraz trzy wychowawczynie, nauczycielki z kruszyńskiej szkoły:

Agnieszka Golińska, Izabela Rutynowska i Wioletta Łojewska realizowały bogaty program rekreacyjno - turystyczny. Ośrodek „Bursztyn”, w którym zamieszkali był bazą wypadową dla licznych wycieczek. Dzieci zwiedziły Jastarnię, Juratę, Hel oraz Trójmiasto. Płynęły tramwajem wodnym z Gdyni na Hel, były w latarni morskiej. Odwiedziły fokarium i ZOO. Odwiedziły liczne muzea, m.in. Muzeum Przyrodnicze i Muzeum Morskie… Czynny wypoczynek, zabawa, mile i atrakcyjnie spędzony czas dla wielu uczestników wakacyjnego wyjazdu pozostanie w pamięci na długie lata, a przy okazji zdobyta wiedza zaowocuje w szkolnej nauce. (es)

fot. NADESŁANE

KRUSZYN

Droga Łagiewniki-Warząchewka Nowa została ostatnio oddana do użytku i służy nie tylko mieszkańcom gminy Włocławek. Z tej okazji odbył się piknik. - Zorganizowaliśmy piknik, aby podziękować za wybudowaną nową drogę i cieszyć się tą inwestycją – mówi Marek Zajdel, radny gminy. - Budowa drogi gminnej Łagiewniki- Warząchewka Nowa, to jedna z głównych inwestycji w 2009 r. Dzięki władzom samorządowym mieszkańcy Łagiewnik mają o 5 kilometrów bliżej do Włocławka. Aż cztery pokolenia czekały na tę drogę. Podczas pikniku w

Na boisku „Kujawiaka”

„Kujawiak” Kruszyn, 16 sierpnia gościł u siebie zespół „Wisły” Dobrzyń nad Wisłą. Do przerwy wygrywali gospodarze 2:1. Ostatecznie mecz seniorów zakończył się wynikiem 3:6. Bramki dla „Kujawiaka” strzelili: Daniel Komorowski – 2 i Paweł Bartosz - 1 (karny).

- Jest okres urlopowy i wielu naszych zawodników wyjechało - mówi prezes Mariusz Komorowski. Mam nadzieję, że następny mecz będzie dla nas korzystniejszy. W tym roku rozegraliśmy już 11 meczy. Jesteśmy w okręgowej lidze, klasa B. W ostatnich rozgrywkach zarówno nasi seniorzy, jak juniorzy młodsi zajęli 6 miejsce na 12 drużyn. Będziemy się starć, aby wynik był lepszy.

Skład drużyny seniorów Bramkarze: Paweł Bartosz, Roman Gołębiewski, Grzegorz Szewiel oraz Marcin Podgórski. Pozostali zawodncy: Andrzej Chmielewski, Marcin Komorowski, Michał Kraszewski, Paweł Orzelski, Sławomir Głowacki, Konrad Sierakowski, Łukasz Sobczak,

Zbigniew Glonek, Maciej Rykaczewski, Damian Dubacki, Konrad Marczewski, Dawid Komorowski, Daniel Komorowski, Artur Kołtuński, Tomasz Podgórski, Hubert Kwiatkowski, Łukasz Siedlecki, Paweł Orzelski Cezary Błaszczyk.

Skład drużyny juniorów młodszych Kamil Kolanowski (bramkarz), Kacper Komorowski (kapitan), Mateusz Miłek, Konrad Błaszczyk, Krystian Ryniec, Bartosz Osiak, Mateusz Rokicki, Jakub Jarmużek, Kamil Chlebowski, Radosław Chlebowski, Daniel Siedlecki, Łukasz Stasiak, Filip Szymański, Łukasz Zajączkowski, Martin Kaczmarek, Mariusz Miłek.

(MP)

fot. Jolanta Pijaczyńska

Ludowy Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn ma długoletnią tradycję, istnieje od 1993 roku. Prezesami Zarządu kolejno byli Jan Woźniak, Zbigniew Przedwolski i Ewa Piekarska. Obecnie funkcję prezesa pełni Mariusz Komorowski. W skład nowo wybranego zarządu weszli także: Grzegorz Szewiel (z-ca prezesa), Tomasz Makowski (skarbnik), Sławomir Gliszczyński (sekretarz) i Dariusz Reksulak (członek).

Dzieci, które podczas wakacji pozostały w swoich miejscowościach miały do swojej dyspozycji liczne place zabaw. Widok specjalnego miejsca przeznaczonego dla dzieci na wsiach, jest kolejnym dowodem, na to, jak bardzo dąży się do wyrównania szans rozwoju dzieci wiejskich. Kiedyś najlepszym miejscem do zabawy był „trzepak”. Place zabaw można było oglądać tylko w miastach. Obecnie w gminie Włocławek place zabaw ma kilka wsi. Najczęściej można je spotkać obok świetlico-remiz, ale nie tylko. Znajdują się one w Kruszynie, Kruszynku, Łagiewnikach, Modzerowie, Nowej Wsi, Smólniku i Świętosławiu. (m)

Piknik za drogę

Łagiewnikach, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Włocławek było dużo dobrej zabawy. Atrakcję imprezy stanowił skoczek spadochronowy, który wylądo-

wał w centrum miejsca, gdzie odbywał się piknik. Skakał Hubert Radzikowski z Aeroklubu Włocławskiego, który ma na swoim koncie już 650 skoków. (s)

Place zabaw na wsi


12

W Naszej Gminie

Ewa Krzeszewska z Telążnej Leśnej Konkurs pn. „Najładniejsze Sołectwo Gminy Włocławek-2009” ogłoszony przez Ewę Braszkiewicz, wójta gminy jest niewątpliwie działaniem o charakterze prospołecznym i proekologicznym, mogącym przynieść trwałe efekty w zakresie estetyki, czystości ładu i porządku. Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 6 września 2009 r. w Smólniku podczas „Dożynek Gminnych”. Tymczasem powołana komisja w składzie Barbara Stojak (pracownik Urzędu Gminy), Agnieszka Przybysz (twórca, rękodzielnik) oraz Jolanta Pijaczyńska zakończyła objeżdżanie, oglądanie i ocenę wszystkich 26 sołectw i miejscowości wchodzących w ich skład. Wdawało się, że jak są wytyczne, ocena będzie łatwa, niestety, taka nie była. Trudność powstała w ocenianiu sołectw, w skład których wchodzi kilka miejscowości. Okazało się, że np. dwie z nich można ocenić bardzo wysoko, ale trzecią już bardzo nisko. I

sierpień 2009

Konkurs

www.kujawy.media.pl

Posesja Krzysztofy i Grzegorza Jarzębińskich z Adaminowa

Komisja konkursowa objeżdżała miejscowości gminy

Ukwiecone sołectwa tu powstał dylemat, bo przecież Chociaż zdarzały się obrazy nie ocenia się miejscowości, lecz niemiłe dla oka i otoczenia, jak sołectwa. Trzy osoby w Komisji rozrzucone w różnych miejscach i trzy różne zdania, trzeba było śmieci, pozostawione na polu znaleźć kompromisowe wyjście, i zarośnięte trawą stare zardzeco nie było łatwym zdaniem. wiałe maszyny rolnicze, czy też Można jednak powiedzieć, że brud przed jednym sklepem. wieś zmieniła swój obraz, na Na szczęście w gminie Włocłazdecydowanie wek takich miejsc Zakończono lepszy, pięknieestetycznych, niejszy. Wiele konkurs pn. Naj- zaniedbanych było miejscowości jest ładniejsze Sołectwo niewiele. czystych, zadbaGminy Włocławek nych, są świetlice Jeszcze większą – 2009. Wyniki i place zabaw dla trudność sprawiło zostaną ogłoszone dzieci, sklepy, reKomisji wybranie mizy OSP, udeko- na Dożynkach Gmin- najładniejszego nych w Smólniku. ogrodu przydorowane kwiatami figurki przydrożne mowego, a takich i krzyże, które spotykałyśmy w było niemało. Powstał problem każdej miejscowości. Zadbane polegający na tym jak porównać gospodarstwa, czyste obejścia, i jak ocenić ogrody urządzone w nowoczesne maszyny rolnicze, różnych stylach? Ogrody wiejpiękne ogródki przydomowe. skie, piękne w swoim rodzaju, o

naturalnym charakterze, z drewnianymi płotkami, kamieniami, konarami drewna, niewyszukanymi, ale pięknymi wielobarwnymi roślinami trudno porównać z ogrodami w stylu angielskim. W tych ostatnich królowały róże, także te rozpięte na pergolach, strzyżone żywopłoty z bukszpanu, rozległe trawniki, iglaki, rzeźby, figurki, okazałe fontanny. I jeszcze ogrody w stylu swobodnym zbliżonym do kolonialnego, gdzie panował porządek, ale i wygoda. W jednych ogrodach oczka wodne z rybkami w drugich nowoczesny basen – trudno zdecydować, co ładniejsze, ważniejsze, bardziej potrzebne. Te różne kategorie i style nie mogą być mierzone jedną miarką. Dlatego Komisja zapropono-

wała przyznanie wyróżnień indywidualnych dla mieszkańców gminy w trzech kategoriach: za najbardziej wypielęgnowany ogród; za czyste, zadbane gospodarstwo rolne oraz za najbardziej pomysłowy, oryginalny, niepowtarzalny element dekoracyjny. Nie ujawniamy wyników konkursu, gdyż czekamy na oficjalne ich ogłoszenie podczas Dożynek Gminnych w Smólniku. Możemy jednak powiedzieć, że na terenie Gminy Włocławek, jest wiele miejscowości, miejsc, obiektów, a także ogrodów przydomowych oraz gospodarstw nowoczesnych, zadbanych, godnych uwagi i zasługujących na nagrodę.

tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

JÓZEFOWO NOWE. Kamil Szydłowski w ogrodzie babci Krystyny Szydłowskiej. Kryteria oceny zostały podane w regulaminie konkursu, tak więc komisja musiała się do nich zastosować i punkt po punkcie oceniać zgodnie z wytycznymi. Przypomnimy, co podlegało ocenianiu: 1. Czystość, ład i porządek posesji na terenie sołectwa. 2. Czystość, ład i porządek w miejscach publicznych (drogi, chodniki, place zabaw, obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych, sklepy, szkoły) oraz inne obiekty użyteczności publicznej na terenie sołectwa. 3. Gospodarowanie odpadami; miejsca przeznaczone na zbiórkę odpadków oraz pojemniki na odpadki i ich segregacja. 4. Zieleń (zadrzewienie, zakrzewienie oraz ukwiecenie sołectwa). 5. Elementy architektury ogrodowej (oryginalność, pomysłowość i innowacyjność). 6. Przestrzeganie wymagań i stosowanie się do obowiązków wynikających z Uchwały Nr XXXVI/283/06 z 28 czerwca 2006 r. Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek. 7. Wrażenie ogólne.

NOWA. Przed WARZĄCHEWKAZiółkowskiego rka Ma m dome

KRUSZYNEK. Firma Zielarska - Lewandowski

JÓZEFOWO NOWE. Błażej i Albert Nowakowscy

GRÓBCE. Mini park Piotra Pańki.

W Naszej Gminie nr 13 (2009)  

WŁOCŁAWEK Rozmowa z Jerzym Wiśniewskim Szczegóły str. 4 DOKOŃCZENIE NA STR 2 PROGRAM Od 3 sierpnia 2009 r. uległy zmianie godzi- ny urzędowa...