Page 1

Powiatowe turnieje sportowe w Lubrańcu, Starym Brześciu, Lubieniu Kuj.

Czytaj str. 14

Na ślepym torze str. 5

Szkoły czekają na gimnazjalistów, prześcigając się w atrakcyjności ofert. Zespół Szkół w Chodczu kusi możliwością zdobycia zawodu, o czym piszemy na str. 12 i 13. Przedstawiamy też oferty innych szkół pow. włocławskiego.

Tu narazie jest ściernisko... ISSN 1897-1768

nr 4, maj 2008

WŁOCŁAWEK

nakład: 25 000 egz.

0 zł

czyli o parku technologicznym w Lubieniu Kujawskim CZYTAJ STR. 6

To był zakład z perspektywą, o czym świadczy choćby fakt , oddania do użytku w ubiegłym roku nowej oczyszczalni ścieków. Plany Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu jednak się zmieniły, bo zmienił się jej zarząd. Postanowiono Cukrownię w Brześciu Kujawskim zlikwidować. W obronie zakładu stanęli radni Rady Powiatu Włocławskiego i Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim. Z wypowiedzi zaproszonych na sesję gości wynika jednoznacznie, że zakład, który ma najniższe koszty produkcji, z powodów pozamerytorycznych, a więc politycznych będzie zrównany z ziemią. Poseł włocławski Łukasz Zbonikowski skierował zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej o popełnieniu przestępstwa przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej. Na nic się zdały spotkania z ministrami skarbu i rolnictwa. Tymczasem wieści głoszą, że Polska niebawem będzie cukier importowała.

j Czyta -9 8 r t s na

(bis)

„Dom nasz sz nazywają Spokojj ości. Niejeden nam nej Starości. młody starości tarości zazdrości” śpiewają mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rzeżena Lubień Kujawski). wie (gmina

TAJ CZY 7 STR

Liceum dla dorosłych Rada Powiatu na ostatniej sesji podjęła uchwałę o założeniu w Kowalu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Nauka odbywać się będzie w systemie wieczorowym (trzy razy w tygodniu) i zaocznym (co dwa tygodnie w soboty i niedziele).

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą ofertą pomocy psychologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu wyszła Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubrańcu. Minął rok, jak w każdy piątek w godzinach od 14.00 do 15.00 przed komputerem zasiada psycholog. Wszyscy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji chcący zasięgnąć fachowej porady przez Internet mogą o swoich problemach pisać do pełniącego dyżur psychologa na adres e-mail: poradnia.pomoc@

onet.eu - na pewno odpowie na pytania. Dla tych, którym łatwiej mówić niż pisać uruchomiono numer 1091 4967 gadu gadu. - Gwarantujemy pełną anonimowość i fachową poradę specjalisty – mówi Krzysztof Kitrys, dyrektor poradni. - Pomysł takiego kontaktowania się z psychologiem sprawdził się. W

pierwszym semestrze tego roku szkolnego udzielono porady ponad sześćdziesięciu osobom. Nie było takiej sytuacji, że psycholog nie miał co robić. Dzwonią zarówno rodzice, jak i młodzież. Chcą porozmawiać o sprawach osobistych, intymnych, rozwikłać problemy, które ich nurtują. Głównie dzwonią do nas ludzie z terenu naszego powiatu, ale zdarza się, że psycholog udziela porady osobie z drugiego krańca Polski.

(p)

Rezygnacja radnego Radny powiatu, członek Zarządu Powiatu Piotr Jacek Zbonikowski ostatnio został naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku. Ponieważ nie można łączyć tej pracy z funkcją radnego, złożył rezygnację. Do wyborów Zbonikowski startował z listy Wspólnoty Samorządowej Powiatu Włocławskiego okręg nr 3 (Kowal, gminy Kowal i Baruchowo). Kolejnym pod względem uzyskanych głosów jest Marek Jaskólski.


2

I TU i TERAZ

LUBRANIEC

Z prac Zarządu Powiatu we Włocławku

Za rok 500-lecie Wieś Lubraniec, malowniczo położona nad rzeką Zgłowiączką otrzymała prawa miejskie 14 kwietnia1509 roku od króla Zygmunta Starego. Podniesienie wsi do rangi miasta zawdzięcza Lubraniec biskupowi Janowi Lubrańskiemu, zaufanemu dyplomacie ówczesnych władców polskich. Dokładnie za rok szykuje się jubileusz 500-lecia miasta. W Lubrańcu już powołano Komitet Obchodów 500-lecia nadania miejscowości praw miejskich. Z tej okazji planuje się organizację wielu imprez plenerowych, kulturalnych, sportowych oraz wystaw i spotkań. Wydane zostaną publikacje o charakterze historycznym i promocyjnym.

KOWAL

Zmiana drogi Po wybudowaniu obwodnicy Kowala część ul. Kopernika jest odcięta od drogi powiatowej Szatki - Wola Nakonowska - Kowal. Nastąpi więc zmiana. Droga od obwodnicy przechodzić będzie przez ulicę Poprzeczną i zakończy bieg na skrzyżowaniu z ul. Tylickiego (droga wojewódzka).

nr 4, maj 2008

Wydarzenia

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

* Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie wyrażono zgodę na zwiększenie liczby miejsc dla pensjonariuszy. DPS w Kurowie. Do tej pory dysponował 55 miejscami, a obecnie ma ich 60.

Rządzący powiatem głosowali za udzielenim absolutorium Zarządowi Powiatu, zaś opozycja wstrzymała się od głosu.

* Zarząd wyraził zgodę na poszerzenie oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2008/2009. W Zespole Szkół w Chodczu wprowadzone zostały nowe kierunki kształcenia w zawodach kucharz małej gastronomii oraz sprzedawca. Na wniosek dyrektora szkoły w Kowalu Zarząd zaakceptował otwarcie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Powiatu, bo otwieranie nowych szkół należy do jej kompetencji.

Absolutorium za 2007 rok

* Kolejne sprawy dotyczyły przyjęcia sprawozdań: z rocznego wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych oraz sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym. Sprawozdanie finansowe PZPS zostało przekazane przewodniczącemu Rady Powiatu.

Rada Powiatu Włocławskiego na ostatniej sesji udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Przepisy zobowiązują Zarząd Powiatu do przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonywania budżetu po zakończeniu roku. Jeśli radni nie mają zastrzeżeń do prowadzonej gospodarki finansowej, udzielają Zarządowi absolutorium. Wcześniej opinie muszą wydać Komisja Rewizyjna, komisje problemowe oraz Regionalna

Moje trzy grosze Już w podstawówkach uczą, że jak producent ma niskie koszty to może być o swój byt spokojny. Z pewnością wygra konkurencję z innymi wytwórcami. Kiedy w ubiegłym roku w Cukrowni w Brześciu Kujawskim oddawano zakładową oczyszczalnię ścieków i prowadzono inne roboty modernizacyjne, nikomu z pracowników do głowy nie przyszło, że wiosną obwieszczą im, że ich zakład będzie zrównany z ziemią. Zaskoczenie było tym większe, że wszelkie wskaźniki oceny ekonomicznej były bardzo dobre. Mówi się wręcz, że cukrownia miała najniższe koszty produkcji w kraju. Oburzenie decyzją Krajowej Spółki Cukrowej jest zatem zrozumiałe. Skoro nie o wyniki ekonomiczne chodzi, to z pewnością zadecydowała polityka, czyli względy pozamerytoryczne. Wieści z kraju mówią, że niebawem Polska będzie cukier kupowała za granicą. Tymczasem ministrowie skarbu państwa i rolnictwa umywają ręce. To gospodarczy sabotaż, słusznie mówi radna Ewa Kończyńska. Czy włocławskiej prokuraturze będzie zależało na wyjaśnieniu tego skandalu.

Stanisław Białowąs

Izba Obrachunkowa. Ubiegłoroczny budżet zamknął się nadwyżką 2,4 mln zł (planowano 1,5 mln zł). Na pomoc społeczną wydano 37 proc. budżetu, blisko 30 proc. na oświatę, administrację publiczną 14 proc., a na transport i łączność ponad 10 proc. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na 1,2 mln zł i prawie tyle wydano. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu wydała opinię pozytywną, przy dwóch głosach wstrzymujących się.Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Zespół we Włocławku też wydała opinię pozytywną. Marek Góreczny w imieniu opozycyjnego Klubu Platforma Obywatelska „Ponad Podziałami” i PSL oświadczył, że wprawdzie do wykonania budżetu radni nie mają żadnych uwag, ale ich niepokój budzą inne decyzje, więc klub wstrzyma się od głosu. Głosowanie było odbiciem układu sił w samorządzie powiatowym. Ostatecznie więc „za” było 13 radnych, przeciw nikogo nie było nikogo, a 7 osób wstrzymało się.

(bis)

* Zarząd podjął także szereg uchwał upoważniających dyrektorów szkół i placówek oświatowych do administrowania mieszkaniowym zasobem powiatu. Oznacza to, że administratorem mieszkań znajdujących się przy szkołach w Chodczu, Lubrańcu, Marysinie, a także przy Placówce Wielofunkcyjnej w Brzeziu będą dyrektorzy tych jednostek. Lokatorami mieszkań są głównie nauczyciele. * Wiele podjętych uchwał dotyczyło dofinansowania różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych, które odbywać się będą na terenie powiatu. * Ponadto Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu przez DPS w Wilkowiczkach na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg. Uznano, że ładowarka czołowa, części do niej, kosiarka i polonez Cargo będą bardziej przydatne PZD, który wykorzysta je do bieżącego utrzymania dróg powiatowych, a samochód do przewozu pracowników zatrudnionych w rozległym terenie.

Pomoc dla niepełnosprawnych

LUBANIE

Na ratunek

Łamanie nie tylko barier Na ostatniej sesji Rada Powiatu wiatu Włocławskiego przyjęła sprawozawozowego danie z działalności Powiatowego k. Centrum Rodzinie za 2007 rok. Dyrektor PCPR, Agnieszka Łoboda (na zdjęciu) przedstawiła, między innymi sposób wykorzystania pieniędzy przeznaczonych na rehabilitację społeczną. Środki z PFRON wydano na dofinansowanie 266 niesprawnym osobom turnusów rehabilita-cyjnych. Aż 275 osób otrzymało pomoc finansową na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych. Powiat pomógł także w likwidacji barier architektonicznych. Dofinansowanie na ten cel otrzymało 34 niepełnosprawnych. Szczególnie dzieci, a także dorośli, łącznie 271 osób dzięki dofinansowaniu mogły brać czynny udział w wydarze-

niach sportowych, kulturalnych oraz tur turystycznych. roku ze środków W minionym mi PFRON zostały pokryte koszty sz szkolenia i przekwalifikowan nia zawodowego osób niepełnosprawnych. p Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych powiat przystąpił do realizacji projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania rróżnic między regionami”. Miejsca pracy zostały wyposażone i utworzone m.in. w Kowalu i Lubrańcu. Przy PCPR we Włocławku działa punkt poradnictwa specjalistycznego dla osob i rodzin będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej. Obejmuje on również osoby niepełnosprawne.

(p)

Urząd Gminy w Lubaniu w ub. roku otrzymał z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.000 zł na szczepienie kasztanowców.

TU I TERAZ Gazeta Powiatu Włocławskiego Wydawca: Wydawnictwo „Kujawy” Adres redakcji: Szpetal Górny, ul. Lipowa 48 Redaktor naczelny: Stanisław Białowąs tel. (0-54) 237-05-05, 0600-15-68-05 e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl Redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska e-mail:jo-pi@tlen.pl


nr 4, maj 2008

I TU i TERAZ

Samorząd

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

3

W powiecie włocławskim jest 56 dróg powiatowych o długości ponad 397 kilometrów. Ponadto przez powiat przebiegają trzy drogi krajowe długości ponad 87 km oraz drogi wojewódzkie - 133 km. Drogi gminne (1.200 km) w większości mają nawierzchnię gruntową.

Urząd Marszałkowski dopiero w październiku ogłosi konkurs na inwestycje drogowe dotowane przez samorząd wojewódzki. Czy to celowa gra na zwłokę? - Znam doskonale stan dróg w powiecie włocławskim, objechałem je prawie wszystkie – mówi wicestarosta, Kazimierz Kaca. - Niestety, wiele wymaga gruntownej naprawy. Zdaję sobie sprawę, że naszym zadaniem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego drogom powiatowym. Jednak by tego dokonać, potrzeba niemałych pieniędzy. Na naprawę wszystkich dróg jednocześnie oczywiście budżetu nie stać. Zatem uwagę skupiamy na tych najbardziej zaniedbanych, starając się wygospodarować środki własne na naprawę. Pilnej modernizacji wymagają odcinki, gdzie jest największe zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców i innych użytkowników, jak np. w Nowej Wsi. Chętnie wysłucham uwag wszystkich tych, którzy zauważą na drogach powiatowych nieprawidłowości. Nie czekając na dotacje unijne, za pieniądze z

budżetu powiatu przystąpiono do remontu u około dziesięciu kilometrów rów dróg. Polegają one na ułożeniu szanki minawierzchni z mieszanki neralno-asfaltowej na odcinkach różnych dróg o długości 12-14 km.. Oczywiście powiat będzie starał się o pieniądze unijne. Pierwszy krok został już zro-biony. W budże-m cie powiatowym gwarantowane są pieniądze na tak ny. zwany wkład własny. cję Aby dostać dotację na drogi, trzeba za część inwestycji zapłacić ze środków powiatowych. Zabezpieczono, jako wkład własny, 900 tysięcy złotych na drogę WieniecWłocławek. Pieniądze te niepotrzebnie są blokowane. Podobnie jest z drogą w gminie Fabianki. Zarówno powiat jak i gmina zapisały

w swoich budżetach po 375 tysięcy złotych na drogę Szpetal Górny – Włocławek. Okazuje się jednak, że do remontu tych ważnych dróg nieprędko się przystąpi. Urząd Marszałkowski w Toruniu dopiero w październiku ogłosi konkurs na inwestycje drogowe. To zbyt

Nie podobna Ci się droga? Znalazłeś na niej duże dziury, grożące wypadkiem? Nie czekaj, nie narzekaj. Zadzwoń do Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, tel. (054) 284-64-87 lub do wicestarosty Kazimierza Kacy (telefon (054 ) 230-46-00). Na pewno podjęte zostaną działania zmieniające ten stan.

Radni zadowoleni Radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu dziękowali Małgorzacie Izdebskiej, dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy za profesjonalne przygotowanie ,,Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 – 2013”. - Dziękujemy też za środki finansowe ściągane z różnych źródeł i za wielką operatywność – mówiła Janina Mierzwicka. - Cieszy fakt, że spadła liczba bezrobotnych, a materiały rzeczywiście są dobrze przygotowane, radni mają pełną i wszechstronną informację - dodał Marek Śledziński. Na organizowane giełdy pracy bezrobotni nie tylko są zapraszani, ale także przywożeni autobusem. Rada Powiatu Włocławskiego jednogłośnie przyjęła Program, który wpisuje się także w główne kierunki działań wynikających z Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

późno, aby w tym roku wykonać wszystkie prace. Nawet jak otrzymamy . Na dotację dotację, to przecież nie rozpoczniemy prac na drogach poczni grudniu, wtedy kiedy jest w grud zimno i pada śnieg – mówi wices wicestarosta Kazimierz Kaca. - Uważam, że takie Kaca dzia działania prowadzą do dezo dezorganizacji pracy samor morządów powiatowych i gm gminnych. O Oznaczają one stratę kol kolejnego roku. Szkod da, bo drogi niszczeją, a przecież natężenie ruchu pojazdów jjest coraz większe. Czekamy zatem na Urząd Marszałkowski w Toruniu. Konsultowałem się w tej sprawie z wójtem gminy Fabianki, Janem Krzyżanowskim, obaj zastanawiamy się czy nie rozpocząć prac już teraz, jeszcze przed ogłoszeniem konkursu. Przecież i tak nie możemy być pewni, że otrzymamy dotację.

Poprawiać drogi można etapowo. Bezczynne czekanie do października jest najgorszym rozwiązaniem, mówią samorządowcy.

fot. Stanisław Białowąs

Drogi czekają na...marszałka Na zdjęciu od lewej: kierownik biura Jan Wojciechowski, prezes regionu Edward Stefaniak oraz hodowca Andrzej Błaszczyk z Chodcza w siedzibie związku.

Pszczoły wyleciały z ula Pszczelarze z Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej przygotowują się do zmiany siedziby. Przeprowadzka nie będzie daleka, bo z ul. Brzeskiej 8 przejdą do pomieszczenia przy Brzeskiej 6, gdzie mieścił się zarząd NSZZ „Solidarności”. W siedzibie PZP można nie tylko kupić wszystko co jest niezbędne do hodowli, ale także zasięgnąć fachowej porady. Mieszkańcy mogą zaopatrzyć się w dobrej, pewnej jakości miód i produkty pszczelarskie. Oddział obejmuje działaniem byłe woj. włocławskie. Pszczelarzy jest coraz mniej, bo hodowla jest mało opłacalna, traktowana jako hobby. - Pszczoły dobrze przetrzymały zimę i hodowcy mają nadzieję, że tego roku plony nie będą gorsze od poprzedniego - mówi Edward Stefaniak, prezes regionego związku. - Najbardziej boją się zatruć po niefachowo zrobionych opryskach chemicznych. Powinny one być prowa prowadzone po oblocie p pszczół i innych owadów, czyli wieczorem.

Jolanta Pijaczyńska e-mail: jo-pi@tlen.pl

Rolnicy zapominają, że bez natunają ralnego zapylania raln zbiory są niższe. o 20 proc. n (r)

Na egzamin kontrolny - W pierwszym kwartale kw bieżącego roku zarejes zarejestrowaliśmy poj łącznie 2.537 pojazdów (w lutym - 888, w styczniu -773, w lut marcu - 876 pojazdów) pojazd – mówi Ewa Sikorska, naczelnik Wydziału Kom Komunikacji i Dróg Starostwa Starostw Powiatowego we W Włocławku. Nowych sa samochodów rejestrowa rejestrowano niewiele, bo tylko 61 osobowych i 6 ciężarowych. Okazuje

się, że większość ludzi kupuje samochody używane. Od początku roku złożyliśmy zamówienia na wyprodukowanie 782 praw jazdy, do tej pory przyjęto z PWPW 698 druków prawa jazdy. Wydaliśmy 14 legitymacji instruktora nauki jazdy oraz 7 międzynarodowych praw jazdy. Kierowcy, którzy naruszą przepisy ruchu drogowego kierowani są na badania psychologiczne lub na egzamin kontrolny. Wydawanie skierowań należy do kompetencji wydziału. Robi się to na wniosek policji lub prokuratury. W okresie trzech

miesięcy bieżącego roku włocławskie starostwo skierowało na egzamin kontrolny za przekroczenie 24 punktów otrzymanych przez kierowcę za naruszenie przepisów ruchu drogowego czterech kierowców. Od policji i prokuratury przyjęto aż 57 skierowań kierowców na badania lekarskie i psychologiczne. Te postępowania zakończyły się wydaniem decyzji cofającej uprawnienia 30 kierowcom. Za brak ważności prawa jazdy z policji przyjęto pięć takich dokumentów.

(m)


4

I TU i TERAZ

Ściąga dla rolnika Płatności obszarowe na jednym wniosku

Wypięknieje budynek starostwa

Od 15 marca 2008 r. rolnicy zaczęli składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Włocławku. W powiecie włocławskim z tej możliwości finansowego wsparcia przez Unię korzysta około 8 tys. osób. Tyle też wniosków oczekuje się w agencji. Wiele rolników nie spieszy się z dokonaniem formalności. Warto więc przypomnieć, że termin składania wniosków upływa 15 maja 2008 r. Wprawdzie spóźnialscy mogą jeszcze złożyć wniosek do 9 czerwca 2008 r., ale będzie ich to drogo kosztowało. Za każdy dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1 proc.. Warto więc dotrzymać terminu i samemu nie uszczuplać swojego portfela. Nowością, w tym roku jest to, że na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów płatności: jednolitą płatność obszarową (JPO) oraz krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym: płatność do grupy upraw podstawowych, płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok, płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok, płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce); płatność do upraw roślin energetycznych; oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów); przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich; płatność cukrową. Warto przypomnieć, że o dopłaty obszare mogą ubiegać się jedynie osoby, które rzeczywiście uprawiają ziemię, a więc także dzierżawcy. Do wypłaty należności trzeba będzie, jak zwykle poczekać.

Agencja udzieli pomocy Szczegółowe zasady wypełniania wniosków o płatności zostały zawarte w instrukcji, którą Agencja rozesłała wraz z wnioskami do wszystkich dotychczasowych beneficjentów dopłat. Kiedy pojawią się wątpliwości w wypełnianiu wniosku, rolnik może skorzystać z informacji udzielanych przez pracowników Biura Powiatowego we Włocławku, Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu, również w gminnych biurach Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Można też dzwonić na bezpłatną infolinię ARiMR pod numerem tel. 0 - 800 -38 -00 -84 lub kontaktować się za pomocą e- maila: info@arimr.gov.pl

Na targi do Zarzeczewa Jak co roku, Dni Otwartych Drzwi odbędą się 31 maja i 1 czerwca 2008 r. w Zarzeczewie. W czasie trwania imprezy można będzie obejrzeć liczne wystawy, pokazy i występy zespołów oraz uczestniczyć w kiermaszach. Organizatorzy przewidzieli konkursy dla wystawców i rolników. Dla zwiedzających Targi dostępne będą w sobotę i w niedzielę w godzinach od 10.00 do 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Ściąga dla rolnika

nr 4, maj 2008

Gospodarka

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Siedziba Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ulicy Cyganka 28 nie była remontowana od dziesiątków lat. Budynek pamięta czasy z początku ubiegłego wieku, powstał w 1926 roku. Między innymi mieściło się w nim 8–klasowe Gimnazjum Żeńskie Janiny Steinbokówny. Jest nadzieja, że nareszcie, po wielu latach, przywrócony zostanie właściwy wygląd tego kiedyś pięknego obiektu. W ubiegłym roku wymieniono wszystkie okna, pokrycie dachowe, rynny i rury spustowe. Przyszedł czas na naprawę elewacji i wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej. Prace rozpoczęły się z końcem kwietnia i potrwają do czerwca. Na wykonanie robót starosta ogłosił przetarg, na który wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma PHU „MONIMAR” i to ona jest wykonawcą wszystkich prac.

(s)

O tworzeniu miejsc pracy, turystyce, ożywianiu gminnych przedsięwzięć z MIROSŁAWEM WOJTCZAKIEM, prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki” rozmawia Jolanta Pijaczyńska

Miliony do wzięcia Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki” funkcjonuje od maja ubiegłego roku. Skąd wzięła się ta inicjatywa? - Pomysł powołania stowarzyszenia zrodził się w gminie Choceń. Podstawowym założeniem było przystąpienie do programu Leader i pozyskanie pieniędzy unijnych na aktywizację społeczności wiejskich. Jeżeli jest szansa pozyskania środków, to dlaczego z nich nie skorzystać, pieniędzy nigdy nie mamy za dużo. Ponieważ program ten z góry zakłada tworzenie lokalnych grup działania (LGD), w skład których muszą wchodzić przedstawiciele trzech sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego znalazłem się w tej grupie jako tzw. partner gospodarczy, gdyż prowadzę własną działalność, chociaż działam także społecznie w klubie sportowym ,,Unia Jackbud Choceń”. Zanim powstało stowarzyszenie LGD odbyliśmy wiele spotkań i rozmów z samorządami powiatu włocławskiego, aby zachęcić ich do wspólnego działania. Udało się, przekonać przedstawicieli sześciu gmin. Pod koniec maja 2007 roku zarejestrowaliśmy stowarzyszenie pod nazwą LGD ,,Dorzecza Zgłowiączki”.

Kilka słów o założeniach programowych?

turynależy postawić na tu ludzi stykę. Aby zachęcić lu na do spędzenia urlopu n najpierw Kujawach musimy naj rozreklamować. je rozreklamow zadaniem Naszym zada jest ukazywaukazyw piękna nie pięk ziemi, tej zie przyrody przy i bogatej kultury.

- Nasz plan działania zawarty jest w opracowanej strategii. Sporządzaliśmy ją sami, bo znamy potrzeby i wybraliśmy to co jest najważniejsze. Myślą przewodnią jest wspólne dążenie do uczynienia Kujaw atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy, wypoczynku i rekreacji. Mamy trzy główne cele. Po pierwsze zamierzamy tworzyć warunki powstawania miejsc pracy poprzez wykorzystanie tego, co najlepsze, a więc rolnictwa, sadownictwa oraz czystego środowiska przyrodniczego. Zachęcamy młodych ludzi do efektywnego i towarowego rolnictwa, przetwórstwa rolnego, handlu owocami i warzywami a także do rozwoju agroturystyki. Po drugie uważamy, że

Po trzecie planujemy ożywić życie kulturalne i sportowe. Aby to wszystko zrealizować przewidujemy organizację szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe głównie rolników, doradztwo biznesowe kursy menadżerskie. Będziemy też podejmować różne akcje promocyjne i organizować lub dofinansowywać imprezy kulturalne i sportowe.

Aby zrealizować tak szczytne cele trzeba sporych pieniędzy, jaką kwotę spodziewacie się otrzymać? - Aby starać się o środki unijne, trzeba mieć wkład własny. Rady miast i gmin podjęły uchwały o tzw. wkładzie własnym do LGD,

każda gmina przeznaczyła 500 złotych. Tych pieniędzy nie wydajemy na bieżącą działalność. Dalszy etap polega na składaniu wniosków o pieniądze, a te składa się do września. Tak naprawdę to wszyscy w Polsce uczymy się pisać wnioski, a nie jest to takie proste jakby się wydawało. Ile pieniędzy dostaniemy w tym roku jeszcze nie wiemy. Jest duża szansa na otrzymanie około 12 tysięcy złotych na promocję. Być może uda się także dostać pieniądze na szkolenia i prowadzenie biura. Program na lata 2007 – 2013 przewiduje przydzielenie 169 zł na jednego mieszkańca. Na terenie działania stowarzyszenia mamy 60 tysięcy mieszkańców, łatwo więc policzyć, że w ciągu tych lat, czyli do 2013 r. mamy szansę pozyskać 10 milionów złotych.

Co udało się zrobić do tej pory? W ubiegłym roku otrzymaliśmy 39.612,57 zł. Przeznaczyliśmy te pieniądze na dofinansowanie cyklu imprez kulturalnych pod nazwą „Nie ma jak na Kujawach” po jednej imprezie w każdej gminie. Założyliśmy także własną stronę internetową http:www.kujawiaki.pl na której zaczęliśmy prezentować działalność LGD.


nr 4, maj 2008

I TU i TERAZ

Gospodarka

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Wąskotorówka na ślepym torze

Gęsta sieć kolejki wąskotorowej przez długie lata decydowała o transporcie osobowym i towarowym między gminami powiatu włocławskiego. Kiedyś nie wyobrażano sobie lepszego środka transportu niż parowozu węglowego, później spalinowego ciągnącego za sobą małe wagoniki lub wagony normalnej wielkości, ustawione na specjalnych platformach.

Bez torów Nikt nie przewidywał, że kolej zostanie całkowicie zlikwidowana. A na to się zanosi. - W naszej gminie rozebrane zostały co najmniej trzy kilometry i nie wiadomo kto to zrobił – mówi Krzysztof Wrzesiński, burmistrz Lubrańca. - W Boniewie znajdują się dwie stacje węzłowe - mówi Marek Klimkiewicz, wójt Boniewa. - Stan budynków kolejowych to najbardziej

wstydliwy temat dla gospodarzy gminy. Niestety, nic nie zapowiada zmiany, bo mamy ręce związane. Niedawno wójtowie powiatu włocławskiego wspólnie z władzami Krośniewic, podjęli kolejną próbę działań, aby wykorzystać to co po kolei dojazdowej zostało. - Musimy postanowić co dalej, bo na działalności Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych zawiedliśmy się – mówi Julianna Barbara Herman, burmistrz Krośniewic. _ Umowa została wypowiedziana, trwa inwentaryzacja majątku. - Powinniśmy zdecydować co dalej. Jesteśmy zainteresowani utworzeniem związku celowego, który wykorzystałby możliwości jakie niesie kolejowa infrastruktura.

Gospodarze Brześcia Kujawskiego od lat zabiegają o przejęcie terenu zajmowanego przez kolej wąskotorową. - Jeśli jednak mielibyśmy ponosić odpowiedzialność za ten majątek to musimy go przejąć przynajmniej odcinek kujawski - mówi Wojciech Zawidzki, burmistrz Brześcia Kujawskiego. Każdy rok powoduje coraz większą dewastację. Idea wspólnego operatora jest interesująca. Obecny praktycznie zawiesił działalność.

Pierwszy krok - Nie nalegamy aby przejąć majątek na własność, ale obecnie nie ma tam gospodarza – mówi Roman Nowakowski, wójt Chocenia. - Skoro utrzymanie in-

frastruktury przerasta możfra liwości PKP to powinna liw ona przekazać ją gminom. o Spotkamy się za dwa lata S i na pewno nic już poza ziemią tutaj nie będzie. - Problem polega na tym, że Agencja Nieruchomości PKP w Bydgoszczy, która obejmuje nasz region nie jest właścicielem infrastruktury wąskotorowej - mówi Leszek Ołdyński, sekretarz UMiG w Brześciu. - W delegaturze skarbu państwa odpowiadają, że choć właścicielem jest skarb państwa to ani wojewoda, ani starosta nie mają w tej sprawie nic do powiedzenia. Przede wszystkim trzeba uregulować sprawy własnościowe. Myśmy na swoim terenie pierwszy krok zrobili, aby kolej mogła się uwłaszczyć. Czy jakąś koncepcje wykorzystania linii i budynków posiada PKP? Otóż z wypowiedzi przedstawicieli PKP wynika, że kolej nie ma pomysłu na wykorzystanie niszczejącego majątku, ale nie bardzo się tym przejmuje. Gminom tego co jeszcze zostało PKP nie można przekazać, gdyż większość nieruchomości ma nieuregulowany stan prawny. Kolej jest właścicielem jedynie 17 działek na 180. PKP jedynie deklaruje, że nie będzie przeszkadzała w realizacji wspólnych pomysłów

Czy stacja kolejki wąskotorowej w Brześciu Kujawskim kiedykolwiek odzyska dawny urok?

fot. Stanisław Białowąs

Wójtowie powiatu włocławskiego i burmistrz Krośniewic podjęli kolejną próbę uruchomienia kolejki wąskotorowej. Nadzieje na wykorzystanie dewastowanej z dnia na dzień bogatej infrastruktury technicznej PKP są jednak coraz mniejsze.

wykorzystania majątku. W sumie KrKD dysponuje 180 km sieci więc partnerem nie może być jedna gmina. Czy Krośniewice, zarządzające obecnie całą kolejową infrastrukturą są w stanie wypracować jakąś realną koncepcję ożywienia linii wąskotorowych? Miasto najchętniej przejęłoby od PKP 8-hektarowy teren w mieście, a resztę oddała innym gminom. Taka koncepcja uniemożliwia jednak wykorzystanie sieci do przewozów, bo gdzieś musi być stacja rozrządowa, ktoś musi naprawiać tabor, do kogoś muszą należeć wagony i lokomotywy. Wcześniej jednak, ktoś musi doprowadzić zniszczony sprzęt do normalnego stanu.

Mają pomysł Z wypowiedzi burmistrzów i wójtów gmin powiatu włocławskiego wynika, że samorządy gotowe są zająć się kolejową infrastrukturą pod warunkiem że będą miały wpływ na to ci się z nią dzieje. Czy jednak gminy mają pomysł na uchronienie obiektów przed ruiną? Brześć, Choceń, Boniewo są zgodni że kolej wąskotorowa może być wykorzystana do przewozów turystycznych. Tereny przez które przebiegają linie są interesujące i warte zwiedzania. Brześć nawet gotowy byłby tworzyć bazę taborową, gdyby dostał wagonik i parowóz choćby do remontu. Samorządowcy mówią, że pomysłów z pewnością byłoby więcej, ale powinien być spełniony podstawowy warunek. Gminy muszą stać się rzeczywistymi gospodarzami kolejowego terenu. Wtedy można tam inwestować. W przeciwnym razie spełnią się zapowiedzi, że niebawem poza gruntem i zrujnowanymi budynkami na trasie kolejowej nic już, nawet torów nie będzie.

Stanisław Białowąs

5

Plan na lata Podczas obrad kwietniowej sesji Rady Powiatu we Włocławku radni przyjęli Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2007 – 2013. Zapisano w nim zadania i projekty inwestycyjne przyjęte do realizacji przez samorządy: powiatowy i gminne. Prace nad Planem zajęły sporo czasu, rozpoczęły się w sierpniu 2007 roku od szerokich konsultacji społecznych. Najpierw opisano sytuację społeczno-gospodarczą na terenie powiatu, później wyodrębniono zadania zmierzające do poprawy warunków różnych sfer życia mieszkańców. Propozycje do Planu mogli zgłaszać wszyscy, przedstawiciele samorządów gminnych, stowarzyszeń i organizacji oraz kierownicy jednostek. Nie obyło się bez uwag, poprawek, zebrań i wielogodzinnych dyskusji. Oprócz szczegółowych zadań i ich planu finansowego program zawiera system monitorowania, czyli sprawdzania i analizowania stanu zaawansowania prac. Przyjęcie Planu pomoże usystematyzować inwestycje, realizować je tam gdzie są najbardziej potrzebne. Dokument ten ma duże znaczenie w staraniach o środki unijne.

Stroje dla sportowców Lubania i Lubrańca Piłkarze z Lubania i Lubrańca mogą występować na zawodach w nowych strojach. Zarząd Powiatu podjął decyzję o dofinansowaniu Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego oraz Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „Lubraniec” zakupu strojów sportowych. Każdy zespół otrzymał na ten cel po 1.500 zł. (s)


I TU i TERAZ

Ściąga dla rolnika

Młodym na sprzęt Młodzi rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w kwocie 50 tys. zł. Pieniądze te w 70-procentach muszą być jednak przeznaczone wyłącznie na zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do produkcji. Ten program jest już na wsi znany, ale uległy zmianie zasady przyznawania funduszy. Otóż rolnik nie może przekroczyć 40 roku życia, mieć gospodarstwo co najmniej 14,65 hektarowe (czyli wielkości średniej w woj. kujawsko-pomorskim) i nie może prowadzić go dłużej niż 14 miesięcy. Wnioski przyjmowane są do końca czerwca 2008 roku. A co z grupą młodych, którzy dopiero planują rozpoczęcie działalności? Otóż dla tych rolników uruchomiony zostanie podobny program od 1 lipca. Pieniądze przeznaczone na program pomocy w zakupie środków trwałych do produkcji wystarczy w woj. kujawsko-pomorskim dla 850 rolników. Do tej pory złożono 400 wniosków.

Do biura po instrukcję Do 15 maja można składać wnioski o pieniądze z programu rolno-środowiskowego. Druki i instrukcje, jak je wypełniać znajdują się w Biurze Powiatowym ARiMR. Praktycznie o pieniądze może starać się każdy producent prowadzący dział roślinny i zwierzęcy. Trzeba jednak wybrać odpowiadający danemu zakresowi pakiet. Na przykład ktoś uprawia poplony ozime, ktoś hoduje rasy zachowawczych zwierząt itp. Program realizowany będzie przez trzy lata. Pieniądze można dostać niezależnie od dopłat bezpośrednich.

Dodatkowe euro na truskawki W tym roku wprowadzone zostały po raz pierwszy przejściowe płatności z tytułu powierzchni upraw owoców miękkich, czyli truskawek i malin o ile objęte są one umową o przetwórstwie lub zobowiązaniem do realizacji dostawy. Stawka wynosi maksymalnie 400 euro za hektar i składa się z pomocy wspólnotowej (230 euro) oraz uzupełniającej krajowej (do 170 euro).

Krótko * Prawdopodobnie od 1 lipca wznowiona zostanie możliwość otrzymania renty rolniczej przez osoby, które sprzedały gospodarstwo lub przekazały je dzieciom, a nie mają jeszcze ukończonych 65 lat uprawniających do otrzymania normalnej renty KRUS. * Do końca lipca trzeba rozliczyć się z pieniędzy, które otrzymano od Agencji na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę. W powiecie włocławskim z tego programu pomocy skorzystało ponad tysiąc rolników.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje się we Włocławku przy ul. Okrzei 74, tel. (0-54) 232-14-95. Oddział Regionalny ARiMR mieści się w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4, tel. (0-56) 619-83-04.

nr 4, maj 2008

Gospodarka

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr Starostwa Powiatowego, naczelnik Władysław Borkowski. Do zadań wydziału należy obsługa administracyjna urzędu Starostwa Powiatowego we Włocławku. Pracuje tutaj 14 osób. Należy do nich obsługa wszystkich sekretariatów i zadania związane z prawidłową obsługą interesantów. Z początkiem tego roku zawieszono na każdym piętrze tablice informacyjne dla interesantów. Pomagają one szybciej trafić ludziom do właściwej komórki organizacyjnej. Zatrudniony radca prawny służy pomocą wszystkim

Poznajemy wydziały Starostwa Powiatowego

Obsługa urzędu organom powiatu i wydziałom starostwa. Obszernym zadaniem są sprawy kadrowe pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Obecnie w starostwie zatrudnionych jest 95 pracowników. Dochodzą jeszcze absolwenci szkół wyższych

odbywający staże pracownicze, a jest ich 19. W ramach wydziału pracuje referat administracyjno-gospodarczy zajmujący się mieniem starostwa. Do jego zadań należy utrzymanie czystości i porządku, naprawy, remonty i inwestycje.

Niebawem ruszy produkcja dla budownictwa

Tu na razie jest ściernisko... Wszystko wskazuje na to, że z powodzeniem zakończą się starania Starostwa Powiatowego we Włocławku i władz miasta i gminy Lubień Kujawski o uzyskanie finansowej pomocy ze środków Unii Europejskiej na tworzenie infrastruktury technicznej pozwalającej budować kolejne zakłady przemysłowe w miejscu terenu przeznaczonego kiedyś na lotnisko. - Na początku kadencji postanowiliśmy, że będziemy starali się pozyskiwać pieniądze unijne dla powiatu – mówi wicestarosta Kazimierz Kaca. - Starania rozpoczęliśmy już w zeszłym roku. Procedury są długie. Dzisiaj już wiemy, że złożony przez Powiat Włocławski wniosek pod nazwą ,,Park technologiczny z podstrefą ekonomiczną na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim” znalazł się w tak zwanym indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2007-2013. Oznacza to, że otrzymamy na jego realizację 14,75 milionów złotych (4,80 mln euro).

Nie chcemy pośredniczyć Inwestycja ma charakter ponadregionalny i strategiczne znaczenie dla całego powiatu włocławskiego. - Jednak faktycznie odpowiedzialnym za realizację projektu będzie Miasto i Gmina Lubień Kujawski – wyjaśnia starosta Jan Ambrożewicz. - Dlatego wspólnie z burmistrzem Pawłem Wiktorskim

wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o zmianę realizatora projektu. Zadaniem Starostwa Powiatowego we Włocławku było pozyskanie środków, reszta należy do Urzędu Miasta i Gminy Lubień Kujawski. Nie chcemy być pośrednikiem. Gdy projekt przejmie gmina zostaną uproszczone wszystkie procedury, na przykład te związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. Zadowolenia nie kryją gospodarze miasta i gminy. To ogromna szansa rozwojowa, którą trzeba w pełni wykorzystać. Przypomnijmy, że grunty uzbrojone już zostały sprzedane. Krajobraz gminy szybko się zmienia. Na niedawno pustym polu wyrosły okazałe zakłady. Pierwszą firmą, która na tym obszarze zdecydowała się na inwestycję był Superfos Packaging, międzynarodowy koncern zajmujący się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych. Duński koncern Superfos to 12 fabryk na całym świecie. Fabryki te znajdują się w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Szwecji, Hiszpanii, Finlandii, Stanach Zjednoczonych, a teraz także i w Polsce. W Lubieniu Kujawskim fabryka Superfos dzia-

fot. Jolanta Hejmanowska

6

Na placu budowy Kreisela w Lubieniu Kuj. ła od dwóch lat, łączna powierzchnia zabudowy zakładu wynosi 1700 metrów kwadratowych.

Rok formalności - Zrobiony został dopiero początek - mówi Paweł Wiktorski, burmistrz Lubienia Kujawskiego. - Z możliwości przejęcia projektu na pewno skorzystamy. Oznacza to, że pieniądze będą spływały bezpośrednio do gminy. Obecnie trwają negocjacje zakresu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Rok 2008 upłynie na załatwianiu spraw formalnych i projektowych. Fizyczna realizacja projektu ruszy najprawdopodobniej dopiero w 2009 roku. Park ma powstać na terenach inwestycyjnych po byłym lotnisku, gdzie zostało 100 hektarów do zagospodarowania. Aby stały się atrakcyjne dla inwestorów, trzeba je dozbroić. Wymagają bowiem doprowadzenia energii

elektrycznej, budowy sieci kanalizacyjnej, wytyczenia nowych dróg itp. Tereny w Lubieniu Kujawskim kupiły już trzy firmy: Superfos, Kreisel oraz Sulima. Chętnych jest więcej, ale na razie gospodarze miasta nie chcą o tym mówić dopóki trwają negocjacje..

Na dniach ruszy produkcja w fabryce poznańskiej spółki Kreisel Technika Budowlana. Będzie produkować suche, szare zaprawy budowlane, czyli kleje do glazury, zaprawy murarskie, tynkarskie i zaprawy do dociepleń. To początek. Stopniowo mają być dodawane nowe linie produkcyjne. Kolejna firma ,,Sulima”, producent przemysłowych i specjalistycznych środków czystości jest w trakcie realizacji inwestycji. Produkcja ruszy prawdopodobnie w 2009 roku.

(MPI)


nr 4, maj 2008

I TU i TERAZ

Społeczeństwo

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

7

Z JOLANTĄ WIKTORSKĄ, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie rozmawia JOLANTA PIJACZYŃSKA

Ustawa o pomocy społecznej jest rygorystyczna, DPS muszą spełniać określone standardy, a jak się okazuje wiele takich domów ma z tym kłopoty. Do której grupy należy Rzeżewo? - To prawda, w naszym województwie ponad połowa takich domów nie spełnia wymagań. My pracowaliśmy dwanaście lat, aby osiągnąć standardy lokalowe i opiekuńcze. Wreszcie w styczniu 2007 roku spełniliśmy wszystkie wymagania i otrzymaliśmy zezwolenie na bezwarunkowe prowadzenie działalności. Jest to duże osiągnięcie, wymagające sporych nakładów finansowych. Tak się dobrze złożyło, że radni powiatu włocławskiego rozumieli potrzebę zapewnienia ludziom pomocy społecznej na odpowiednim poziomie i na ten cel nie żałowali pieniędzy. Spełnienie wszystkich standardowych wymagań oznacza, że mamy bardzo dobre warunki pobytu. Do dyspozycji trzydziestu mieszkańców oddanych jest 18 pokoi mieszkalnych (8 jednoosobowych, 2 trzyosobowe oraz 8 dwuosobowych). Łazienki są ogólnodostępne, jest ich siedem i wszystkie dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windę osobową. Do wspólnego przebywania przeznaczone są: jadalnia, pokój dzienny zwany salą kominkową, pokój gościnny, gabinet doraźnej

Dyrektor Jolanta Wiktorska z panem Franciszkiem pomocy medycznej, zaplecze rehabilitacyjne, pomieszczenie do hydroterapii z kompleksem sanitarnym, kaplica, pracownia terapeutyczna, weranda, palarnia kuchenka, pralnia i suszarnia.

Co, oprócz zapewnienia codziennych życiowych warunków oferujecie swoim mieszkańcom? - Styl życia i spędzania czasu wolnego pozostawiamy do wyboru samym mieszkańcom. Stara-

my traktować się po partnersku. Każda osoba ma możliwość podejmowania samodzielnej decyzji. Dla chętnych organizowane są różne formy terapii zajęciowej i aktywizacji, takie jak: biblioterapia (w tym książka mówiona), terapia pracą – mam na myśli lekkie prace porządkowe typu pielęgnacja roślin, terapia muzyką, zajęcia relaksacyjne świetlicowe, plastyczne, kulinarne, krawieckie oraz dziewiarstwo, hafciarstwo. Wiele jest zajęć indywidualnych usprawniających pamięć, wzrok, słuch i koordynację wzrokowo-ruchową. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Oferujemy udział w życiu kulturalnym, jesteśmy zaprzyjaźnieni z domami kultury w Przedczu i Lubieniu Kujawskim, z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu włocławskiego oraz gminnymi kołami emerytów rencistów i inwalidów. Organizujemy też wycieczki i pielgrzymki. Propozycji jest wiele, nie sposób wymienić wszystkich. Personel stara się aby DPS w Rzeżewie był przytulny, pełen życzliwości i zrozumienia dla każdego starszego człowieka.

Kto najczęściej korzysta z waszej placówki? - Są to ludzie w podeszłym wieku, średnią określiłabym na 75 lat. Są też mieszkańcy po dziewięćdziesiątym roku życia. Obecnie najstarsza jest pani

„Dom nasz nazywają Spokojnej Starości Niejeden nam młody starości zazdrości”

Salomea, która ma 95 lat. Generalnie przyjmowani są tu ludzie samotni, chociaż trafiają do nas także małżeństwa. Do tej pory mieszkały u nas cztery pary, teraz o pobyt stara się piąta Jedno z małżeństw było zawarte w naszym domu, byłam świadkiem na ślubie. To było wzruszające przeżycie. Niektórych mieszkańców nie można zapomnieć, może to sprawka św. Antoniego, który jest patronem naszej placówki. Kiedyś mieszkała u nas pani Janeczka. Osoba ta jako młoda dziewczyna żyła w czworakach i usługiwała we dworze (dzisiejszym DPS-ie). Opowiadała jak ,,szykowała” paniom stroje na bal i jacy wspaniali goście do dworu przyjeżdżali. Cieszyła się, że po wielu latach i ona ,,stała się panią ze dworu”.

Pobyt w domu wiąże się z wydatkami ponoszonymi przez mieszkańców i samorząd. Jakie są koszty utrzymania? - Oczywiście pobyt tutaj jest odpłatny. Z emerytury lub renty potrącane jest tylko 70 procent kosztów, średnio wychodzi około 400 złotych miesięcznie. Proszę nie mylić tej kwoty z rzeczywistym kosztem utrzymania, ten jest o wiele wyższy, w tym roku wynosi on 2 171,70 złotych. W

- Płacz na biedę nie pomaga - mówi pani Maria. - Jak jest uśmiech i humor, to choroba odchodzi sama, dodaje pan Olek, przewodniczący Rady Mieszkańców. Panie Maria, Stanisława i Czesia dawno skończyły 80 lat, ale werwy im nie brakuje, też działają w Radzie, tak samo jak siedemdziesięciolatki - pani Kazimiera i pan Olek. Ten ostatni uważa, że ,,dopiero rozpoczyna drugie życie”. - Rada jest potrzebna, to taki dobry łącznik pomiędzy mieszkańcami a pracownikami - mówi pan Olek. - Mamy swoje potrzeby i życzenia, pracownicy muszą o tym wiedzieć, wtedy nie ma konfliktów. Jakie życzenia? Ustalamy dokąd jechać na wycieczkę lub pielgrzymkę, mówimy czego nie umieszczać w jadłospisie, jakie zajęcia nam się podobają a jakie mniej. Pomagamy w rozwiązywaniu codziennych życiowych spraw.

Od lewej członkowie Rady Mieszkańców: panie Maria, Stanisława, Kazimiera, Czesława, pan Aleksander

Pani Czesia bierze się pod boki i śpiewa: ,,Dziadek babkę pocałował, aż zaszumiał las”. - Takie piosenki radosne śpiewamy w zespole ,,Noworodki z Rzeżewa” - mówi.- Bierzemy udział w przeglądach artystycznych DPS-ów oraz w festynach organizowanych w

tej kwocie wliczone są wszystkie koszty łącznie z wynagrodzeniami pracowników.

Kto zatem pokrywa resztę skoro mieszkaniec domu płaci jedynie około 400 złotych? - Najczęściej ten wydatek ponosi gmina, z której kierowana jest osoba. W niektórych przypadkach dofinansowanie spada na rodzinę, ale tak dzieje się sporadycznie. Obecnie żadna z rodzin nie dopłaca do utrzymania bliskich zamieszkujących w naszym domu.

Dom Pomocy Społecznej to także miejsce pracy dla wielu osób. - Nasz DPS zatrudnia 19 pracowników, wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Całodobową opiekę, pielęgnację i bezpieczeństwo zapewniają cztery pielęgniarki - opiekunki i trzy pokojowe, pracownik socjalny oraz instruktor terapii będący jednocześnie opiekunem. Pracownicy obsługi zapewniają całodzienne wyżywienie (również dietetyczne), pranie, dowożenie osób do poradni specjalistycznych, dbają o czystość i porządek obiektu. Bez nich taka placówka nie mogłaby istnieć.

Skansenie w Kłóbce W zeszłym roku wystawiliśmy ,,Kujawiankę z Europy”, w tym roku przedstawienie ,,W zielonym gaju”. Teksty piszą Urszula i Bogdan Lisowscy, zaprzyjaźnieni emerytowani poloniści z Kłóbki. Pani Maria: - Kto powiedział, że starość musi być smutna ? Mamy tu swoje małe radości. Oby tylko zdrowie dopisywało. Mieszkańcy przygarnęli psa, nazywa się Perełka. Jest też siedem kotów. Wszyscy dbamy o zwierzęta i o otaczającą nas przyrodę. Jeździmy na wycieczki, byliśmy w Toruniu i Ciechocinku. Pani Kazimiera: – Najpiękniej jest tu latem, kiedy jest ciepło i zielono. Organizujemy wtedy ogniska biesiadne. Śpiewamy piosenki, jest wesoło. Pani Stanisława: – Często spotykamy się w ,,sali kominkowej”, 2 kwietnia wspominaliśmy i przeżywaliśmy trzecią rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Będziemy modlić się o to, aby szybko zaliczono Naszego Papieża do grona świętych. Wspólnie jeździmy też na pielgrzymki byliśmy w Licheniu, Niepokalanowie, Oborach.


i TERAZ 8 I TU Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Interwencje

nr 4, maj 2008

Na wspólnej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego i Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim radni podjęli się obrony przeznaczonej do likwidacji cukrowni uznając, że decyzja Krajowej Spółki Cukrowej nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Sala brzeskiej ,,Tawerny”, w której odbywała się nadzwyczajna, wspólna sesja Rady Powiatu Włocławskiego i Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim pękała w szwach. Liczni przedstawiciele zakładu i plantatorzy buraka cukrowego przyszli z transparentami wyrażającymi oburzenie wobec ekspresowej i ich zdaniem niesłusznej decyzji Krajowej Spółki Cukrowej. Szkoda tylko, że ci od których zależy los cukrowni, mimo zaproszenia na sesję nie przyjechali. Nie było przedstawicieli nie tylko ministerstwa, ale przede wszystkim Krajowej Spółki Cukrowej, choć z Torunia zaledwie 60 km.

Decyzja o likwidacji zaskoczyła nie tylko pracowników cukrowni i plantatorów. Przez kilka godzin radni i plantatorzy wyrażali swoje oburzenie wobec poczynania zarządu Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu, w której większość zarządu stanowi część związaną z konkurującym regionem lubelskim. Po likwidacji cukrowni w Lublinie i Łapach wszystkim wydawało się, że sprawa polskiego cukru, przynajmniej na rok jest załatwiona.

Z zaskoczenia - Decyzja o likwidacji cukrowni w Brześciu Kujawskim zaskoczyła nas wszystkich – mówił Marek Golasiński, przewodniczący Rady

Miejskiej w Brześciu Kujawskim. Czy tak postępuje dobry gospodarz nazywający się Ministerstwem Skarbu Państwa, który z natury powinien tego skarbu strzec i go pomnażać, a nie trwonić? – zadawał retoryczne pytanie. - Decyzja Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej, spowodowała, że z potężnego, zdrowego organizmu fabryki mamy gospodarczego trupa. Cukrownia w Brześciu Kujawskim jest jednym z największych pracodawców w powiecie włocławskim, z którym związanych jest ponad 150 osób załogi fabryki i ich rodzin oraz około 2. 000 plantatorów buraka cukrowego. Zadziwia lekkość i nonszalancja z jaką podjęta została decyzja o likwidacji zakładu. Wielce wymowna była wypowiedź Marka Sadowskiego, wieloletniego prezesa Cukrowni. - W sprawie likwidacji brzeskiego zakładu nie prowadzono ze mną i kierownictwem zakładu żadnych rozmów, więc decyzją jestem tak jak inni zaskoczony – wyjaśniał dyr. Marek Sadowski. - Zapadła ona niemal z dnia na dzień, co naprawdę musi bulwersować. Zarząd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników KSC S.A ,,Polski Cukier” w Brześciu Kujawskim wyraził negatywną opinię w sprawie likwidacji cukrowni. Stefan Olszewski, przedstawiciel pracowników uzasadniał słowa, że nie ma powodów do likwidacji zakładu. - Cukrownia w Brześciu Kujawskim, która któr przeprowadziła restrukturyza strukturyzację, ma nie tylko najniższe zatrudnienie, zatr od wielu lat koszty wytworzenia wy ytworzenia jednej tony cukru cukrru u są najniższe w Polsce e – przekonywał Stef fan n OlszewStefan

Radni powi na sesji w B ski. - Przy niewielkich nakładach cukrownia może przerabiać 5.500 ton na dobę, posiada bazę surowcową na 95 dni kampanii. Jest zakładem nowoczesnym, ma własną oczyszczalnię ścieków oddaną do użytku w ubiegłym roku. Zamknięcie cukrowni nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Podjęcie decyzji o likwidacji fabryki w dużym pośpiechu i bez konsultacji z pracownikami, a także władzami samorządowymi nasuwa podejrzenie, że decyzja ta ma podłoże polityczne.

Stanowisko klubów Tego samego zdania byli także radni. Oświadczenia klubów przedstawili ich przew przewodniczący: Zdzisław Krzyżanows Krzyżanowski w imieniu Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa i PI PIS oraz Marek Góreczny w iimieniu klubu Platformy Ob Obywatelskiej „Ponad Podziała Podziałami” oraz PSL.

WOJCIECH ZAWIDZKI, burmistrz Brześcia Kujawskiego.: - Dla nas likwidacja 150 miejsc pracy to tak jakby w Bydgoszczy ubyło ich 5 tysięcy. JAN AMBROŻEWICZ, starosta włocławski (z lewej): - O zagrożeniu likwidacją dowiedziałem się od plantatorów. Po paru dniach trafiło pismo z KSC o podjętej decyzji, o której nikt wcześniej nas oficjalnie nie informował.

Radni wyrazili zaniepokojenie i zbulwersowanie działaniami obecnej ekipy rządzącej oraz władz Polskiego Cukru. Wyniki ekonomiczne wskazują, że Cukrownia w Brześciu Kujawskim jest najlepszą w Polsce i działania związane z jej likwidacją są działaniami politycznymi – informował radny Krzyżanowski. - Wprawdzie radni Klubu nie zgadzają się z niektórymi sformułowaniami o podtekście politycznym, jednak cała zawartość merytoryczna stanowiska jest zgodna z oczekiwaniami i wiedzą na temat działań podejmowanych przez KSC - oświadczył Marek Góreczny. - Zarząd Krajowej Spółki cały czas mówił, że dobrych zakładów nie likwiduje się - mówił poseł Łukasz Zbonikowski (PiS). - Tymczasem stało się inaczej. To nie zabawa i nie chodzi tylko o 150 pracowników, ale także o 2.000 plantatorów. Po kilku dniach zgłosił do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez zarzad KCS. Zaskoczony decyzją jest też poseł Marek Wojtkowski (PO). - Nie zgadzam się z tą decyzją i zrobię wszystko, aby sprawę wyjaśnić – mówił poseł. - Od momentu powołania tej spółki wiele decyzji było niejasnych. Decyzję KSC przyjąłem jako swoją porażkę. Podczas sesji w Brześciu Kuj. głos zabierało kilkanaście osób. Burmistrz Brześcia Kujawskiego Wojciech Zawidzki przypomniał, historię restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego. Fabryka nawet w najtrudniejszych okresach była zawsze dochodowa. Wypracowane środki wyprowadzano do innych zakładów.

Chęć odwetu - Co się zatem stało, że podjęto taką decyzję? - pytał burmistrz. Kiedy zagrożona była siedziba w Toruniu natychmiast zmobilizowano wszystkie siły do jej ratowania. Kiedy podjęto kontrowersyjną decyzję w sprawie cukrowni, nastała cisza. Można podejrzewać, że nie argumenty merytoryczne wzięły górę, lecz chęć odwetu za likwidację cukrowni na Lubelszczyźnie przez poprzedni zarząd. Likwidacja fabryki dla naszego miasta to jakby zlikwidować w Bydgoszczy pięciotysięczny zakład. Burmistrz pytał retorycznie, czy gorsze zakłady uratują polski cukier? Na rynku europejskim trwa

ko w bę kie po

rad ma dz że uś wo od on jeg de me

Zw kro res


i TERAZ 8 I TU Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Interwencje

nr 4, maj 2008

Na wspólnej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego i Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim radni podjęli się obrony przeznaczonej do likwidacji cukrowni uznając, że decyzja Krajowej Spółki Cukrowej nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Sala brzeskiej ,,Tawerny”, w której odbywała się nadzwyczajna, wspólna sesja Rady Powiatu Włocławskiego i Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim pękała w szwach. Liczni przedstawiciele zakładu i plantatorzy buraka cukrowego przyszli z transparentami wyrażającymi oburzenie wobec ekspresowej i ich zdaniem niesłusznej decyzji Krajowej Spółki Cukrowej. Szkoda tylko, że ci od których zależy los cukrowni, mimo zaproszenia na sesję nie przyjechali. Nie było przedstawicieli nie tylko ministerstwa, ale przede wszystkim Krajowej Spółki Cukrowej, choć z Torunia zaledwie 60 km.

Decyzja o likwidacji zaskoczyła nie tylko pracowników cukrowni i plantatorów. Przez kilka godzin radni i plantatorzy wyrażali swoje oburzenie wobec poczynania zarządu Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu, w której większość zarządu stanowi część związaną z konkurującym regionem lubelskim. Po likwidacji cukrowni w Lublinie i Łapach wszystkim wydawało się, że sprawa polskiego cukru, przynajmniej na rok jest załatwiona.

Z zaskoczenia - Decyzja o likwidacji cukrowni w Brześciu Kujawskim zaskoczyła nas wszystkich – mówił Marek Golasiński, przewodniczący Rady

Miejskiej w Brześciu Kujawskim. Czy tak postępuje dobry gospodarz nazywający się Ministerstwem Skarbu Państwa, który z natury powinien tego skarbu strzec i go pomnażać, a nie trwonić? – zadawał retoryczne pytanie. - Decyzja Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej, spowodowała, że z potężnego, zdrowego organizmu fabryki mamy gospodarczego trupa. Cukrownia w Brześciu Kujawskim jest jednym z największych pracodawców w powiecie włocławskim, z którym związanych jest ponad 150 osób załogi fabryki i ich rodzin oraz około 2. 000 plantatorów buraka cukrowego. Zadziwia lekkość i nonszalancja z jaką podjęta została decyzja o likwidacji zakładu. Wielce wymowna była wypowiedź Marka Sadowskiego, wieloletniego prezesa Cukrowni. - W sprawie likwidacji brzeskiego zakładu nie prowadzono ze mną i kierownictwem zakładu żadnych rozmów, więc decyzją jestem tak jak inni zaskoczony – wyjaśniał dyr. Marek Sadowski. - Zapadła ona niemal z dnia na dzień, co naprawdę musi bulwersować. Zarząd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników KSC S.A ,,Polski Cukier” w Brześciu Kujawskim wyraził negatywną opinię w sprawie likwidacji cukrowni. Stefan Olszewski, przedstawiciel pracowników uzasadniał słowa, że nie ma powodów do likwidacji zakładu. - Cukrownia w Brześciu Kujawskim, która któr przeprowadziła restrukturyza strukturyzację, ma nie tylko najniższe zatrudnienie, zatr od wielu lat koszty wytworzenia wy ytworzenia jednej tony cukru cukrru u są najniższe w Polsce e – przekonywał Stef fan n OlszewStefan

Radni powi na sesji w B ski. - Przy niewielkich nakładach cukrownia może przerabiać 5.500 ton na dobę, posiada bazę surowcową na 95 dni kampanii. Jest zakładem nowoczesnym, ma własną oczyszczalnię ścieków oddaną do użytku w ubiegłym roku. Zamknięcie cukrowni nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Podjęcie decyzji o likwidacji fabryki w dużym pośpiechu i bez konsultacji z pracownikami, a także władzami samorządowymi nasuwa podejrzenie, że decyzja ta ma podłoże polityczne.

Stanowisko klubów Tego samego zdania byli także radni. Oświadczenia klubów przedstawili ich przew przewodniczący: Zdzisław Krzyżanows Krzyżanowski w imieniu Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa i PI PIS oraz Marek Góreczny w iimieniu klubu Platformy Ob Obywatelskiej „Ponad Podziała Podziałami” oraz PSL.

WOJCIECH ZAWIDZKI, burmistrz Brześcia Kujawskiego.: - Dla nas likwidacja 150 miejsc pracy to tak jakby w Bydgoszczy ubyło ich 5 tysięcy. JAN AMBROŻEWICZ, starosta włocławski (z lewej): - O zagrożeniu likwidacją dowiedziałem się od plantatorów. Po paru dniach trafiło pismo z KSC o podjętej decyzji, o której nikt wcześniej nas oficjalnie nie informował.

Radni wyrazili zaniepokojenie i zbulwersowanie działaniami obecnej ekipy rządzącej oraz władz Polskiego Cukru. Wyniki ekonomiczne wskazują, że Cukrownia w Brześciu Kujawskim jest najlepszą w Polsce i działania związane z jej likwidacją są działaniami politycznymi – informował radny Krzyżanowski. - Wprawdzie radni Klubu nie zgadzają się z niektórymi sformułowaniami o podtekście politycznym, jednak cała zawartość merytoryczna stanowiska jest zgodna z oczekiwaniami i wiedzą na temat działań podejmowanych przez KSC - oświadczył Marek Góreczny. - Zarząd Krajowej Spółki cały czas mówił, że dobrych zakładów nie likwiduje się - mówił poseł Łukasz Zbonikowski (PiS). - Tymczasem stało się inaczej. To nie zabawa i nie chodzi tylko o 150 pracowników, ale także o 2.000 plantatorów. Po kilku dniach zgłosił do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez zarzad KCS. Zaskoczony decyzją jest też poseł Marek Wojtkowski (PO). - Nie zgadzam się z tą decyzją i zrobię wszystko, aby sprawę wyjaśnić – mówił poseł. - Od momentu powołania tej spółki wiele decyzji było niejasnych. Decyzję KSC przyjąłem jako swoją porażkę. Podczas sesji w Brześciu Kuj. głos zabierało kilkanaście osób. Burmistrz Brześcia Kujawskiego Wojciech Zawidzki przypomniał, historię restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego. Fabryka nawet w najtrudniejszych okresach była zawsze dochodowa. Wypracowane środki wyprowadzano do innych zakładów.

Chęć odwetu - Co się zatem stało, że podjęto taką decyzję? - pytał burmistrz. Kiedy zagrożona była siedziba w Toruniu natychmiast zmobilizowano wszystkie siły do jej ratowania. Kiedy podjęto kontrowersyjną decyzję w sprawie cukrowni, nastała cisza. Można podejrzewać, że nie argumenty merytoryczne wzięły górę, lecz chęć odwetu za likwidację cukrowni na Lubelszczyźnie przez poprzedni zarząd. Likwidacja fabryki dla naszego miasta to jakby zlikwidować w Bydgoszczy pięciotysięczny zakład. Burmistrz pytał retorycznie, czy gorsze zakłady uratują polski cukier? Na rynku europejskim trwa

ko w bę kie po

rad ma dz że uś wo od on jeg de me

Zw kro res


nr 4, maj 2008

Interwencje

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

9

STANOWSKO Rady Powiatu we Włocławku w sprawie likwidacji Cukrowni w Brześciu Kujawskim przyjęte na wspólnej sesji w Brześciu Kujawskim (skrót) likwidacji brzeskiej cukrowni. ZDZISŁAW KRZYŻAZDZISŁA NOWSK przewodniNOWSKI, K czący Klubu Radnych Wspó Wspólnota Samorząd rządowa i PIS: - C Cukrownia jest na najlepszą w Pols sce. Nic nie t tłumaczy jej l likwidacji. To ja rodzaj odjakiś wet wetu.

Długa kampania

iatu włocławskiego Brześciu Kujawskim

onkurencja. Może się okazać że niedalekiej przyszłości Polska ędzie musiała importować cuer, choć jest w jego produkcji otentatem. Zdaniem Stanisława Pawlaka, dnego wojewódzkiego decyzja a związek ze zmianami w zarzązie spółki cukrowniczej. Przyznał, władze naszego regionu były śpione w przekonaniu, że Kujaom nic nie grozi. Tymczasem d dawno było wiadomo, że są ne solą w oku Lubelszczyzny. Z go wystąpienia jasno wynika, że ecyzja zarządu spółki była pozaerytoryczna. Piotr Wysota, wiceprezes wiązku Plantatorów Buraka Cuowego mówił, że w projekcie strukturyzacji branży nie było

- Otrzymaliśmy projekt restrukturyzacji, a nie likwidacji cukrowni w Brześciu – mówił Wysota. - Obawiam się, że sąsiednia fabryka nie będzie w stanie przerobić buraków z rejonu Brześcia. Kruszwica na dobę przerabiała 6 tys. ton i się już zapchała. Oznacza to, że kampania rozpoczynać się będzie we wrześniu i potrwa do stycznia. Będzie to miało wpływ na wydajność, a zatem i koszty. Mówca przypomniał, że spółka za rezygnację z produkcji otrzyma z unii odszkodowanie w kwocie 1,2 mln zł, ale tylko z jednej kampanii straci się 7,4 mln zł. Niewyobrażalne jest, abyśmy uzależniali się od innych krajów w produkcji cukru. Radni obu samorządów – powiatowego i miejskiego w podjętym stanowisku, kierowanym do ministra skarbu państwa i Krajowej Spółki Cukrowej napisali, że ,,oczekują jednoznacznych i obiektywnych argumentów, uzasadniających tysiącom poszkodowanych rolników, że likwidacja ich źródła utrzymania nie jest wynikiem działania koterii, czy politycznych przepychanek, ale rzeczowej analizy”. Niestety, decyzji nie zmieniono. Cukrownia zostanie postawiona w stan likwidacji.

Tekst i fot. Stanisław Białowąs

STEFAN OLSZEWSKI, przedstawiciel załogi: - Curownia jest zakładem nowoczesnym, ma własną oczyszczalnię ścieków oddaną do użytku w ub. roku.

MAREK GÓRECZNY, szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej „Ponad Podziałami” oraz PSL: - Uważamy, że decyzja o likwidacji nie była oparta na przesłankach ekonomicznych.

EWA KOŃCZYŃSKA, radna powiatu: - Mam wątpliwości, czy parlamentarzyści zrobili wszystko, aby cukrownię uratować. Mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym.

Przedstawiciele Państwa Polskiego, reprezentowani przez Zarząd Spółki Cukrowej, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych i jakichkolwiek skrupułów zadecydowali z dnia na dzień o skazaniu kilkuset pracowników i kilku tysięcy plantatorów, a także ich rodzin na bezrobocie... My, reprezentujący to marginalizowane społeczeństwo protestujemy jednoznacznie i jednomyślnie przeciwko tak lekceważących obywateli działaniom przedstawicieli Skarbu Państwa, delegowanych do władz Spółki Cukrowej przez partie rządzące obecnie Polską w koalicji. Protestujemy też przeciwko ujawnionym przez media machinacjom składem osobowym władz Spółki, w celu osiągnięcia zamierzonego celu, tj. likwidacji Cukrowni w Brześciu Kujawskim. Dla uspokojenia nastrojów społecznych i przeciwdziałania skrajnym poczynaniom zdesperowanych ludzi oczekujemy od decydentów działań wynikających z reguł demokratycznego państwa prawa, a przede wszystkim: 1. Oczekujemy, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski, przedstawiciel Rządu RP na tym terenie przypomni sobie o ustawowym obowiązku reprezentowania interesów Państwa i wkroczy w sprawę jako mediator i gwarant praw obywateli tego województwa; 2. Oczekujemy od Ministra Skarbu bezwarunkowego wstrzymania ostatecznych decyzji likwidacyjnych do czasu przedstawienia przez Zarząd Spółki Cukrowej bezstronnej analizy społeczno – ekonomicznej, sporządzonej przez zewnętrznego audytora, z której wyniknie wniosek o zasadności likwidacji Cukrowni w Brześciu Kujawskim jako najsłabszego ogniwa Spółki; 3. Od parlamentarzystów Regionu oczekujemy natychmiastowego wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenia prawidłowości całego procesu restrukturyzacji Spółki Cukrowej, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw podejmowanych decyzji o kolejności likwidacji poszczególnych zakładów, oraz samego procesu likwidacji, dla wykluczenia istniejących podejrzeń co do przypadków marnotrawienia mienia likwidowanych cukrowni; 4. Pochodzącemu z wyborów Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Marszałkowi przypominamy, że Powiat Włocławski i Gmina Brześć Kujawski są częścią składową tego właśnie województwa, i że nasze problemy powinny być również ich problemem, o czym obywatele i wyborcy bez wątpienia przypomną swoim przedstawicielom w kolejnej kampanii wyborczej; Zamiast frazesów oczekujemy jednoznacznych i obiektywnych argumentów ekonomicznych uzasadniających tysiącom poszkodowanych, że likwidacja ich źródła utrzymania nie jest wynikiem działania koterii, czy politycznych przepychanek, ale rzeczowej analizy i obiektywnych warunków w jakich funkcjonował ich zakład pracy. Oczekujemy też, że w razie faktycznego zagrożenia bytu Cukrowni w Brześciu Kujawskim reprezentanci Skarbu Państwa staną do negocjacji z samorządem terytorialnym o zrekompensowaniu strat wynikających z zamiaru zrujnowania części funkcjonujących obecnie wraz z Cukrownią infrastruktury społecznej i komunalnej.

PIOTR WYSOTA, wiceprezes Związku Plantatorów Buraka Cukrowego: - W projekcie restrukturyzacji branży nie było likwidacji brzeskiej cukrowni.

Program interwencyjny nagrała TVN 24

ARKADIUSZ GĄSIOROWSKI, radny powiatu: - To skandal. Zamknięcie zakładu nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Obrady prowadzili (od lewej): Marek Golasiński - przewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu Kuj., Stanisław Budzyński - przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku i Zygmunt Wierzowiecki - wiceprzewodniczący RP


nr 4, maj 2008

Interwencje

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

9

STANOWSKO Rady Powiatu we Włocławku w sprawie likwidacji Cukrowni w Brześciu Kujawskim przyjęte na wspólnej sesji w Brześciu Kujawskim (skrót) likwidacji brzeskiej cukrowni. ZDZISŁAW KRZYŻAZDZISŁA NOWSK przewodniNOWSKI, K czący Klubu Radnych Wspó Wspólnota Samorząd rządowa i PIS: - C Cukrownia jest na najlepszą w Pols sce. Nic nie t tłumaczy jej l likwidacji. To ja rodzaj odjakiś wet wetu.

Długa kampania

iatu włocławskiego Brześciu Kujawskim

onkurencja. Może się okazać że niedalekiej przyszłości Polska ędzie musiała importować cuer, choć jest w jego produkcji otentatem. Zdaniem Stanisława Pawlaka, dnego wojewódzkiego decyzja a związek ze zmianami w zarzązie spółki cukrowniczej. Przyznał, władze naszego regionu były śpione w przekonaniu, że Kujaom nic nie grozi. Tymczasem d dawno było wiadomo, że są ne solą w oku Lubelszczyzny. Z go wystąpienia jasno wynika, że ecyzja zarządu spółki była pozaerytoryczna. Piotr Wysota, wiceprezes wiązku Plantatorów Buraka Cuowego mówił, że w projekcie strukturyzacji branży nie było

- Otrzymaliśmy projekt restrukturyzacji, a nie likwidacji cukrowni w Brześciu – mówił Wysota. - Obawiam się, że sąsiednia fabryka nie będzie w stanie przerobić buraków z rejonu Brześcia. Kruszwica na dobę przerabiała 6 tys. ton i się już zapchała. Oznacza to, że kampania rozpoczynać się będzie we wrześniu i potrwa do stycznia. Będzie to miało wpływ na wydajność, a zatem i koszty. Mówca przypomniał, że spółka za rezygnację z produkcji otrzyma z unii odszkodowanie w kwocie 1,2 mln zł, ale tylko z jednej kampanii straci się 7,4 mln zł. Niewyobrażalne jest, abyśmy uzależniali się od innych krajów w produkcji cukru. Radni obu samorządów – powiatowego i miejskiego w podjętym stanowisku, kierowanym do ministra skarbu państwa i Krajowej Spółki Cukrowej napisali, że ,,oczekują jednoznacznych i obiektywnych argumentów, uzasadniających tysiącom poszkodowanych rolników, że likwidacja ich źródła utrzymania nie jest wynikiem działania koterii, czy politycznych przepychanek, ale rzeczowej analizy”. Niestety, decyzji nie zmieniono. Cukrownia zostanie postawiona w stan likwidacji.

Tekst i fot. Stanisław Białowąs

STEFAN OLSZEWSKI, przedstawiciel załogi: - Curownia jest zakładem nowoczesnym, ma własną oczyszczalnię ścieków oddaną do użytku w ub. roku.

MAREK GÓRECZNY, szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej „Ponad Podziałami” oraz PSL: - Uważamy, że decyzja o likwidacji nie była oparta na przesłankach ekonomicznych.

EWA KOŃCZYŃSKA, radna powiatu: - Mam wątpliwości, czy parlamentarzyści zrobili wszystko, aby cukrownię uratować. Mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym.

Przedstawiciele Państwa Polskiego, reprezentowani przez Zarząd Spółki Cukrowej, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych i jakichkolwiek skrupułów zadecydowali z dnia na dzień o skazaniu kilkuset pracowników i kilku tysięcy plantatorów, a także ich rodzin na bezrobocie... My, reprezentujący to marginalizowane społeczeństwo protestujemy jednoznacznie i jednomyślnie przeciwko tak lekceważących obywateli działaniom przedstawicieli Skarbu Państwa, delegowanych do władz Spółki Cukrowej przez partie rządzące obecnie Polską w koalicji. Protestujemy też przeciwko ujawnionym przez media machinacjom składem osobowym władz Spółki, w celu osiągnięcia zamierzonego celu, tj. likwidacji Cukrowni w Brześciu Kujawskim. Dla uspokojenia nastrojów społecznych i przeciwdziałania skrajnym poczynaniom zdesperowanych ludzi oczekujemy od decydentów działań wynikających z reguł demokratycznego państwa prawa, a przede wszystkim: 1. Oczekujemy, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski, przedstawiciel Rządu RP na tym terenie przypomni sobie o ustawowym obowiązku reprezentowania interesów Państwa i wkroczy w sprawę jako mediator i gwarant praw obywateli tego województwa; 2. Oczekujemy od Ministra Skarbu bezwarunkowego wstrzymania ostatecznych decyzji likwidacyjnych do czasu przedstawienia przez Zarząd Spółki Cukrowej bezstronnej analizy społeczno – ekonomicznej, sporządzonej przez zewnętrznego audytora, z której wyniknie wniosek o zasadności likwidacji Cukrowni w Brześciu Kujawskim jako najsłabszego ogniwa Spółki; 3. Od parlamentarzystów Regionu oczekujemy natychmiastowego wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenia prawidłowości całego procesu restrukturyzacji Spółki Cukrowej, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw podejmowanych decyzji o kolejności likwidacji poszczególnych zakładów, oraz samego procesu likwidacji, dla wykluczenia istniejących podejrzeń co do przypadków marnotrawienia mienia likwidowanych cukrowni; 4. Pochodzącemu z wyborów Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Marszałkowi przypominamy, że Powiat Włocławski i Gmina Brześć Kujawski są częścią składową tego właśnie województwa, i że nasze problemy powinny być również ich problemem, o czym obywatele i wyborcy bez wątpienia przypomną swoim przedstawicielom w kolejnej kampanii wyborczej; Zamiast frazesów oczekujemy jednoznacznych i obiektywnych argumentów ekonomicznych uzasadniających tysiącom poszkodowanych, że likwidacja ich źródła utrzymania nie jest wynikiem działania koterii, czy politycznych przepychanek, ale rzeczowej analizy i obiektywnych warunków w jakich funkcjonował ich zakład pracy. Oczekujemy też, że w razie faktycznego zagrożenia bytu Cukrowni w Brześciu Kujawskim reprezentanci Skarbu Państwa staną do negocjacji z samorządem terytorialnym o zrekompensowaniu strat wynikających z zamiaru zrujnowania części funkcjonujących obecnie wraz z Cukrownią infrastruktury społecznej i komunalnej.

PIOTR WYSOTA, wiceprezes Związku Plantatorów Buraka Cukrowego: - W projekcie restrukturyzacji branży nie było likwidacji brzeskiej cukrowni.

Program interwencyjny nagrała TVN 24

ARKADIUSZ GĄSIOROWSKI, radny powiatu: - To skandal. Zamknięcie zakładu nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Obrady prowadzili (od lewej): Marek Golasiński - przewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu Kuj., Stanisław Budzyński - przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku i Zygmunt Wierzowiecki - wiceprzewodniczący RP


i TERAZ 10 I TU Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 4, maj 2008

Kultura

Powiatowe spotkania z kulturą w Kowalu

Latem obóz z harcerzami

Słowo pisane Szkoły ponadgimnazjalne. Tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Katarzyna Pyrek, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu. Tytuł Bezbłędnej Drużyny zdobył zespół reprezentujący Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu w składzie: Katarzyna Pyrek, Daria Ciesielska, Jakub Kalinowski.

Wyniki konkursu ortograficznego: Gimnazja. Tytuł Mistrza Ortografii zdobyła uczennica Elżbieta Księżak reprezentująca szkołę Gimnazjum Publiczne w Grabkowie. Tytuł Bezbłędnej Drużyny zdobył zespół reprezentujący Gimnazjum Publiczne w Grabkowie w składzie: Emilia Kwiatkowska, Ewelina Osmałek, Elżbieta Księżak.

Powiat dołoży Samorząd powiatowy podzielił pieniądze, niestety niewielkie, na dofinansowanie imprez kulturalnych. Oto ich lista: * III Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych „MASKA” 2008, 19 kwietnia, Brzeskie Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim; * Powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej, 25 kwietnia, Choceń – Szkoła Podstawowa. Organizator Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Włocławek Powiat; * Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „KOLOROWE NUTKI”, 15 czerwca, plac gminny nad jeziorem Skrzyneckim. Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Baruchowie; * Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych o Puchar Starosty Włocławskiego, 27 lipca, plac gminny w Baruchowie. Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Baruchowie; * Dożynki Powiatowo – Gminne, 31 sierpnia, Lubraniec – Stadion Miejski ul. Sportowa. Organizator Stowarzyszenie „Lubraniecka Inicjatywa Ludzi Aktywnych”; * „Mikrofon dla najmłodszych” – Izbica 2008 - Ogólnopolski XXIV Festiwal Piosenki Dziecięcej, grudzień. Organizator Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej.

W tym roku harcerze także jadą do Urszulewa. Nowością jest nowa oferta spędzenia wakacji nad morzem Świętouściu w pobliżu Międzyzdrojów. - Zapowiada się ciekawe lato- mówi Katarzyna Kurkiewicz, komendant Hufca Włocławek Powiat. - Z harcerzami na pewno nie będziecie się nudzić, zapraszam serdecznie dzieci od 9 lat i młodzież do 18 roku życia mieszkających w powiecie włocławskim. Szczegółowe informacje o harcerskiej akcji letniej można uzyskać w siedzibie hufca: Choceń,ul. Sikorskiego 12, tel. 0 607 503 368 lub 0 501 646 091.

Laureaci konkursu dla uczniów LO w Kowalu: Kategoria poezja: I miejsce Monika Ręczkowska za utwór pt. „Ballada o Aniele”; II miejsce - Jakub Zakrzewski za wiersz pt. „W labiryncie życia”; III miejsce - Tomasz Sobczak za wiersz pt. „Chciałbym móc” oraz Mateusz Zieliński za wiersz pt. „ Chciałbym się zmienić”. Kategoria komiks: I miejsce Mateusz Kaźmirski.

Święto 1 Maja czy Euro May Day W większości krajów europejskich, w tym również i w Polsce, Święto Pracy obchodzimy 1 maja już od 1890 roku. Data została wybrana na 1 maja, aby upamiętnić strajk robotników w Chicago 1 maja 1886 roku. W PRL i innych krajach socjalistycznych było to jedno z ważniejszych świąt państwowych. W tym dniu, zwanym także Świętem Klasy Robotniczej organizowało się huczne pochody, wiece i zgromadzenia. Po upadku komunizmu święto to straciło na znaczeniu jednak nadal organizowane są wiece, zebrania i pochody. Od 2001 roku w Europie organizuje się tak zwany Euro May Day. Jest to ruch na rzecz zhumanizowania pracy i życia wszystkich ludzi pracujących. Obchody Euro May Day zapoczątkował Mediolan. Od 2005 r. obchody Euro May Day odbywają się w wielu krajach Europie.

Nocne czuwanie Dokładnie 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 zmarł papież, nasz wielki rodak Jan Paweł II. Wiele milionów ludzi na całym świecie opłakiwało jego odejście. Trzy lata po tym wydarzeniu cała Polska nadal pamięta o jego osobie. W wielu miejscach powiatu włocławskiego odbyły się uroczystości upamiętniające Ojca Świętego. Mieszkańcy powiatu spotkali się 2 kwietnia na ,,czuwaniu” upamiętniającym śmierć Jana Pawła II. Zapalono tysiące zniczy i modlono się o rychłą beatyfikację i kanonizację naszego rodaka. W Lubrańcu najpierw odbyła się w uroczysta msza z udziałem pocztów sztandarowych, orkiestry dętej OSP Lubraniec,

druhów, harcerzy i zuchów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrańcu, władz samorządowych, później ludzie modlili się przy pomniku Ojca Świętego. Złożono wiele kwiatów i zapalono znicze.

Z tej okazji młodzież szkolna Lubania przygotowała i zaprezentowała w kościele parafialnym okolicznościowy montaż słowno - muzyczny, a mieszkańcy gminy wzięli udział w wieczornym capstrzyku. Przed pomnikiem papieża Jana Pawła II w Lubaniu zaciągnięto wartę honorową (patrz zdjęcie niżej). (J)

fot. INTERNET

wa Herberta poety, eseisty. Całość przedsięwzięcia dofinansował samorząd powiatu włocławskiego. - Dla nas jest to ważna sprawa, gdyż w tym roku mija sześćdziesiąta rocznica utworzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu - mówi dyrektor Osińska. - Z tej okazji planujemy wiele imprez kulturalnych, organizujemy także zjazd absolwentów. Chcemy powrócić do wspomnień sprzed lat, odnowić stare przyjaźnie, poznać losy naszych absolwentów. Przygotowujemy wydanie folderu o historii istnienia LO oraz wystawę zdjęć i pamiątek. Główne obchody zaplanowaliśmy na październik, połączone zostaną one z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Harcerze z Komendy Hufca Włocławek Powiat z siedzibą w Choceniu od wielu lat wakacje spędzają nad jeziorem na obozie w Urszulewie koło Rypina. Warunki są dobre, bazę stanowią domki campingowe otoczone lasem.

Terminy obozów w Urszulewie. 2-tygodniowy: 30 czerwca – 14 lipca – koszt 640 zł;1tygodniowe: 30 czerwca – 7 lipca, 7– 14 lipca, 14- 21 lipca – koszt od osoby 320 zł. Termin obozu w Świętouściu. 2-tygodniowy 25 lipca – 7 sierpnia - koszt od osoby 750 zł.

Uczestnikom konkursu nagrody wręcza Jerzy Donajczyk, członek Zarządu Powiatu

fot. NADESŁANE

„Kultura każdego narodu wyraża się między innymi (a nawet przede wszystkim) w języku. Język jest kształtem, jaki nadajemy myślom, jest jakby szatą, w którą tę myśl przyodziewamy. W języku zawiera się szczególny rys tożsamości danego narodu” - napisał papież Jan Paweł II. Słowa te stały się mottem spotkań z kulturą w Kowalu. - Tegoroczne powiatowe spotkania z kulturą oficjalnie rozpoczęliśmy 7 kwietnia mówi Anna Osińska, dyrektor w Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Kowalu. - Poprzedziło je szereg inicjatyw o charakterze literacko-językowym takich jak wewnątrzszkolny konkurs literacko-językowy w kategorii poezja i komiks czy też napisanie przez uczniów naszego liceum licznych referatów dotyczących pochodzenia przysłów i aforyzmów. Najważniejszy był III Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów gimnazjum i szkół policealnych z całego powiatu. Uczniowie zdobywali tytuł Mistrza Ortografii, a zespoły tytuł ,,Bezbłędnej Drużyny”. W ramach spotkań z kulturą młodzież wysłuchała poety z Kowala Mirosława Glazika. Chwil refleksji nad wartością i pięknem języka ojczystego dostarczył montaż słowno-muzyczny, w wykonaniu uczniów liceum poświęcony poezji Zbignie-


nr 4, maj 2008

Gospodarka

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Jeśli ktoś twierdzi, że po nim nie ma śmieci to oszukuje siebie albo innych. Ze statystyk wynika, że pięcioosobowa rodzina rocznie ich produkuje ich 1,5 tony

Gdzie lądują nasze śmieci? Ile śmieci produkuje się w każdym gospodarstwie, najlepiej wie każda pani domu. W koszu ląduje wszystko, co zużyte i niepotrzebne. Śmieci organiczne nie zagrażają nam, naturze również pod warunkiem, że będziemy codziennie opróżniać kosz i go dezynfekować. Problem są wszelkiego rodzaju odpadki takie jak: opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, puszki metalowe i aluminiowe, tekstylia, papier oraz różne substancje toksyczne, które nie ulegają rozkładowi i coraz bardziej zanieczyszczają glebę, wodę i powietrze. Aby pomóc sobie i przyrodzie najlepiej segregować śmieci. Te segregowane nie trafiają na wysypiska, lecz poddawane są recyklingowi, to znaczy, że są powtórnie przetwarzane. Segregacja śmieci nie leży w naturze Polaków. Wyższe ceny za wywóz śmieci, które miały nas zmusić do ich segregowania, sprawiły, że coraz częściej pozbywamy się śmieci nielegalnie. Wystarczy popatrzeć na przydrożne rowy, albo wejść do pobliskiego lasu aby się o tym przekonać.

Każda gmina sobie - Na terenie wszystkich gmin powiatu włocławskiego możliwa jest segregacja odpadów – mówi Halina Margiel-Migdał, naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego. - Gminy przyjęły różne modele segregacji. Na przykład gmina Baruchowo usta-

11

Na łamach starej prasy Niezwykły huragan Nad Izbicą Kujawską przeszła gwałtowna wichura. Wiatr zrywał dachy i wyrywał drzewa. O sile huraganu świadczy najlepiej fakt, że wicher wyrwał olbrzymią topolę stuletnią, mającą w obwodzie pnia sześć metrów. Upadająca topola zniszczyła przewody telefoniczne na dłuższej przestrzeni. Wichura wyrządziła ponadto wiele szkód. Miejscowa ludność nie pamięta takiego huraganu. Tygodnik Polski nr 17, Włocławek, 27 kwietnia 1938 r.

Dzień pieśni

wiła wiele pojemników na terezbiórki odpadów. Stanęły one nach ogólnodostępnych, które są w wielu ogólnie dostępnych oznakowane. Odbiór tych odpamiejscach. dów odbywa się prosto z miejsca Niestety, często wykorzystywagromadzenia. Gmina Chodecz i ne są one do zbiórki wszystkich Fabianki każdemu odpadów, a nie Każdy wie, że mieszkańcowi tylko wybranych. plastikowe i szklane zainteresowanemu Natomiast rozwiąbutelki oraz stare gazety prowadzeniem zanie problemu zajmują najwięcej miejsegregacji udoodbioru odpadów sca w kuble. Po rozpostępnia worki do z tych pojemników częciu segregacji ilość segregacji, które spoczywa na samej śmieci wyrzucanych do później bezpłatnie gminie. Gmina pojemnika znacznie maodbiera. Dzięki Kowal (wiejska) i leje. Zamiast płacić za temu mieszkańcy Gmina opróżnianie pojemnika są zainteresowani Fabianki nie otrzyraz w tygodniu wystargromadzeniem mały dotacji na czy robić to raz na dwa głównie plastików, zakup pojemników lub miesiąc! papieru i szkła. ogólnodostępnych Sprawdźcie sami. z powodu nieprawiDo dzwonu dłowości w złożonych wnioskach. Starostwo Powiatowe w 2007 Wprawdzie gminy przyjęły roku zakupiło tak zwane dzwouchwały w sprawie utrzymania ny do segregacji odpadów dla czystości, które nakładają na wszystkich swoich placówek. mieszkańców określone obowiązOtrzymały je szkoły, poradnie ki, ale wiadomo, że z egzekwowapsychologiczno-pedagogiczne, niem ich zapisów jest bardzo źle. domy dziecka oraz domy pomocy Na wyróżnienie zasługuje społecznej. gmina Włocławek, która ostatnio Zarząd Powiatu na wnioski zajęła się energiczniej tym problezłożone przez poszczególne gmimem. Powołana została komisja, ny dotował zakup pojemników która przygotowuje raport o tym przeznaczonych do selektywnej co mieszkańcy robią ze śmiecia-

Kwiaty ze śmieci W ubiegłym roku w Machnaczu (gmina Brześć Kujawski) ruszyła produkcja roślin ozdobnych oparta o ciepło otrzymywane z biogazu, powstającego na wysypisku śmieci. Biogaz powstaje w procesie rozkładu odpadów składowanych na terenie Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu. Przy pomocy generatora prądu przetwarzany jest on w energię elektryczną i cieplną, które wykorzystywane są między innymi na potrzeby własne zakładu. Nadmiar energii cieplnej zużywany jest do produkcji roślin

mi, czy mają podpisane umowy z firmą wywozową. Podobny przegląd w ograniczonym zakresie zrobiono w minionym roku a wnioski są niepokojące.

Wywożę do domu W Dębach okazało się, że nieliczni mają umowy na wywóz odpadów. Na pytanie, co właściciel domku letniskowego robi ze śmieciami często padała odpowiedź: wywożę do domu. Czy można się dziwić, że worki ze śmieciami trafiają do rowów i lasów? Trzeba pamiętać, że zepsute i stare zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne jak: lodówki, pralki, miksery, komputery, telewizory, są niebezpieczne dla zdrowia i szkodliwe dla środowiska. Elektrośmieci nie można wyrzucać do śmietnika, ani do pojemników, Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat do pięciu tysięcy złotych. Stary sprzęt powinien trafić do specjalnych punktów zbierania.

J.S.

ozdobnych, między innymi bratków. Na terenie RZUOK w Machnaczu usytuowane zostały dwa tunele foliowe o łącznej powierzchni 360 mkw, w których hodowane są rośliny. Ubiegły rok pokazał, iż kwiaty cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów. Większość wyprodukowanych sadzonek została sprzedana co sprawiło, iż także w tym roku PGK „Saniko” przystąpiło do hodowli roślin. Można je kupić we Włocławku, a że cena jest konkurencyjna więc cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców miasta. Okazuje się, że nawet na śmieciach, które nie nadają się do dalszego przerobu w formie surowców wtórnych można zarobić.

(bis)

Z inicjatywy wojewódzkiego wydziału oświaty odbył się w ubiegłą niedzielę, w Lubrańcu ,, Dzień pieśni”. Zaszczycili go swoją obecnością miejscowi księża, p. starosta inż. Glajzer, kurator szkolny z Torunia, inspektorzy szkolni. Udział brało 20 chórów. Po defiladzie chórów, odbył się koncert na wolnym powietrzu- odśpiewanie przez wszystkie zespoły: ,,Jeszcze polska nie zginęła”, ,,My pierwsza brygada” i „Puśćcie nas tu, puśćcie”. Tygodnik Polski, Włocławek, 1 maja 1938 r.

Zdrowie zsumowane Trzeci Sejmik, zwołany 15 marca 1919 r. w następujący sposób opisywał swój dziesięcioletni dorobek. ,, W dziedzinie zdrowia publicznego Powiatowy związek Komunalny posiada i utrzymuje wspólnie z miastem Włocławkiem szpital w tem mieście z oddziałem dla zakaźnie chorych i utrzymuje powiatowego dozorcę zdrowia … Dla ludności najbardziej oddalonych miejscowości Sejmik utrzymuje 4 akuszerki komunalne w: Boniewie, Cettach, Dobiegniewie i Kłotnie, które są zobowiązane udzielać bezpłatnej pomocy ubogim mieszkańcom, zaś pozostałym za niewielką opłatą według taksy ustanowionej przez Wydział Powiatowy.” Życie Włocławka i Okolicy, nr 11-12 listopad- grudzień 1928 r.


i TERAZ 12 I TU Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Wioletta Malinowska mieszka w Cukrowni Chełmicy gmina Fabianki. Jest mamą dziewiętnastoletniej Andżeliny i dziesięciomiesięcznego Norberta. Jej pasją jest wyszywanie obrazów. - Haftowanie obrazów jest moim sposobem na wyciszenie się i odpoczynek, a także na bezczynność, daje mi wiele satysfakcji i radości – mówi Wioletta Malinowska, mieszkanka Cukrowni Chełmicy w gminie Fabianki. - Kiedy zaczynam wyszywać, wtedy zapominam o całym świecie. Haftowaniem zajmuję się od dziesięciu lat. Zaczęło się przypadkowo, nauczyła mnie tego koleżanka z pracy Basia Moraczewska. Jej zawdzięczam bardzo wiele, ona potrafi pomagać ludziom. - Można pomyśleć, że praca nie jest trudna, przecież haft krzyżykowy to jeden z najpopularniejszych sposobów haftowania. Problem tkwi w tym, że wymaga ogromnej cierpliwości. Jak się to robi? Przenoszę

Szkoła istnieje od 1971 roku, początkowo mieściła się w dobudowanej części budynku podstawówki. Nie powstała od podstaw, a z istniejącej już Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Cettach, którą przeniesiono do Chodcza i przemianowano na Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Równolegle, w 1971 roku rozpoczęła się także nauka w Liceum Ekonomicznym, które wkrótce zostało zamknięte. W 1974 roku powstała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, a 1975 roku otwarto klasę o profilu: wiejskie gospodarstwo domowe. Dwa lata później, w 1976 roku rozpoczęło działalność Średnie Studium Zawodowe, które istniało do 1983 roku. W 1991 roku w miejsce Zasadniczej Szkoły Rolniczej powołano Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

wzór na kanwę ę i liczę kwadraciki. Haft aft krzyżykowy polega na obliczeniach, stosuje suje się go na materiałach, ach, na których da się policzyć nitki. aWzór jest narrysowany w foru. mie schematu. a Każdej kratce na dschemacie odn powiada jeden ry krzyżyk. Wzory jodostaję od znajomych, szukam ich też w różnych czasopismach. Świat się zmienił, dzisiaj nologię mamy technologię ernecie cyfrową, w Internecie ski propojawił się polski amienia gram, który zamienia ormacie zdjęcia w formacie cyfrowym na wzory zrozumiałe dla wykonawcy haftu krzyżykowego. a, że To oznacza, e apazdjęcia zrobione wym, ratem cyfrowym, cia z a nawet zdjęcia órko telefonu komórko-

nr 4, maj 2008

Kultura

być zamienione na wego mogą by wzór haftu krzy krzyżykowego. Jeszcze tego nie stosowałam, ale w przys przyszłości zamierzam wyprób wypróbować tą technikę. Wyszy Wyszywam nićmi zwanymi muliną, są wygodn godne, bo można je rozd rozdzielić na cieńsze i gr grubsze. Na koniec obr obraz trzeba oprawić w rramy, ale tego nie wyk wykonuję sama. N Na początku pani Wio Wioletta rozdawała obra obrazy rodzinie i przyjacioł jaciołom. Później zaczęła dekorować ściany własn własnego domu. Tak pows powstała mała galeria obraz obrazów, która ciągle się po powiększa, ma ponad dwadzieścia prac. - Najbardziej przywią wiązana jestem do dw dwóch obrazów - wizerunku papieża Jana Pawła II i p postaci baletnic. W Wzór dostałam od zn znajomych z Niemiec. W domu brakuje już mi miejsca na ścianach,

dojrzałam do tego, aby dzielić się swoją pracą z innymi. Po raz pierwszy postanowiłam pokazać obrazy w szkole w Fabiankach, oglądano je z zaciekawieniem. Ostatnio prezentowałam swoje obrazy w Izbicy Kujawskiej podczas wystawy ,,Stoły Wielkanocne na Kujawach”, wzbudziły niemałe zainteresowanie.

Chętnie podejmę współpracę ze szkołami i domami kultury, które zechcą wystawić moje obrazy – mówi Malinowska. – Mogę też przekazać swoje umiejętności robienia haftu innym.

J.P.

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Chodczu

Zawód po gimnazjum

Z dniem 1 września 1997 roku powstał Zespół Szkół Rolniczych, w którego skład wchodziły: Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Liceum Zawodowe i Technikum Żywienia. Od 1999 roku szkołę prowadzi Powiat Włocławski, który przeniósł ją do

zaadaptowanego budynku otrzymanego od samorządu miejskiego Chodcza.

Cztery szkoły Obecnie w Zespole Szkół im. Władysława Reymonta kształci się 198 uczniów i

słuchaczy w czterech szkołach: Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Liceum Profilowanym, Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Ogólnokształcącym Liceum Uzupełniającym. Od września 2007 roku dyrektorem zespołu

jest Grażyna Wilińska. - Kieruję szkołą od roku, to bardzo krótki okres na wprowadzenie własnych pomysłów związanych z rozwojem szkoły – mówi Grażyna Wilińska, dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu. – Przez ten okres dobrze poznałam problemy uczniów, nauczycieli i pracowników oraz bazę szkoły. Potrzeb jest wiele. Wraz z całym zespołem nauczycieli staram się rozwijać naszą placówkę. W zeszłym roku złożyliśmy wnioski do ministerstwa rolnictwa o wsparcie finansowe dla kształcenia w zawodach, do których przygotowujemy młodzież. Przyznano nam niemałe pieniądze na zakup sprzętu rolniczego i pomoce naukowe. Kupiliśmy nowy ciągnik i samochód do nauki jazdy. Unowocześniliśmy także

pracownię gastronomiczną. Teraz uczniowie z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego i ci ze szkoły zawodowej, którzy uczą się zawodu kucharza małej gastronomii mają bardzo dobre warunki do nauki.

Do dyspozycji uczniów Zajęcia prowadzone są zgodnie ze standardami unijnymi i sanitarnymi systemu HACCP. Posiadamy także nowoczesną pracownię komputerową i dobrze wyposażoną bibliotekę, w której są również komputery z dostępem do Internetu.

DOKOŃCZENIE STR. 13


nr 4, maj 2008

I TU i TERAZ

Oświata

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

13

Pierwszy dzień Oferty szkół naczelnika

14 kwietnia był pierwszym dniem pracy Piotra Jacka Zbonikowskiego, nowego naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego. Urzędowanie rozpoczęło się od spotkania z przedstawicielami kuratorium oraz dyrektorami szkół i placówek oświatowych. Odbyło się ono w Zespole Szkół w Choceniu, a zaprosił wszystkich Kazimierz Kaca, wicestarosta. - Musimy być drużyną i wspólnie działać, aby oświata w powiecie stała na wysokim poziomie – mówił wicestarosta Kazimierz Kaca. - We Włocławku mamy tylko siedzibę, ale serce bije w miastach i wsiach na terenie powiatu. Musimy zrobić wszystko, żeby młodzież miała jak najkrótszą drogę do szkoły, żeby nie musiała dojeżdżać Uczniowie Zespołu Szkół w Chodczu mają do dyspozycji radiowęzeł i sklepik szkolny. Dla potrzeb szkoleniowych dzierżawimy od Agencji Własności Rolnej skarbu państwa 25 hektarów ziemi.

Prowadzimy nie tyko działalność dydaktyczną, ale również i gospodarczą. Udostępniamy sprzęt rolniczy dla okolicznych mieszkańców. - Niedogodnością jest lokalizacja szkoły w dwóch budynkach - jednym na ulicy Kaliskiej oraz drugim przy placu Kościuszki, gdzie

do Włocławka. Moje expose musi się dopiero narodzić, dzisiaj pierwszy dzień mojej pracy, muszę ze wszystkim się zapoznać, zastanowić się – mówił nowy naczelnik Jacek Zbonikowski. - Wyobrażam sobie, że będziemy współpracować ze wszystkimi szkołami w powiecie,

także niepublicznymi i tymi, które odeszły pod nadzór ministerstwa rolnictwa. Będziemy zmieniać oświatę, nie będzie się to odbywać w drodze rewolucji, lecz ewolucji. Będziemy ograniczać wydatki, ale nie oznacza to, że obniżymy status nauczycieli. Ulep-

szymy bazę szkół. Musimy być konkurencyjni dla szkół włocławskich. Będę starał się być jak najwięcej w terenie, w szkołach i placówkach, a nie w gabinecie w starostwie.

Zespół Szkół im. F. Becińskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 51. Liceum Ogólnokształcące (nachylenia: językowo-medialne, przyrodniczo-medyczne; społeczne); Zasadnicza Szkoła Zawodowa: - 3 letnia (zawody: piekarz, cukiernik, stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, rzeźnikwędliniarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych) - 2 letnia (zawody: sprzedawca, kucharz małej gastronomii).

Zespół Szkół im. M. Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie w Lubrańcu Marysinie. Technikum Agrobiznesu - zawód technik agrobiznesu; Technikum Ekonomiczne - zawód technik ekonomista. Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, ul. Nowomiejska 1. Liceum Ogólnokształcące (nachylenia: humanistyczno-językowe; ekonomiczno-prawne; biologiczno-chemiczne); Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia (zawody: piekarz, fryzjer, rolnik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, piekarz, stolarz, rzeźnik-wędliniarz, krawiec, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, cukiernik, murarz); Ogólnokształcące Liceum Uzupełniające 2-letnie. Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu, ul. Piwna 4 – nachylenie: humanistyczne; przyrodniczo-multimedialne; Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Po zakończeniu spotkania dyrektorzy i przedstawiciele kuratorium oświaty zwiedzali choceńską ponadgimnazjalną szkołę, która mimo krótkiego okresu istnienia jest wysoko oceniana. znajdują się również warsztaty szkolne - mówi dyrektor Wilińska (na zdjęciu). - Brakuje boiska szkolnego. Ten problem jednak rozwiązujemy, bo uczniowie korzystają z hali sportowej miasta. Szkoła prowadzi, jak wszystkie inne należące do powiatu, nabór uczniów na kolejny rok szkolny.18 kwietnia zorganizowano „Dni otwarte”, przyszło sporo gimnazjalistów. Jest szansa, że szeroka oferta edukacyjna przyciągnie uczniów do tej szkoły. Prowadzony jest nabór do Zasadniczej Szkoły Zawodowej na trzyletnią naukę zawodu mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz dwuletnią naukę zawodów: kucharz małej gastronomi oraz sprzedawca. Przyjmie się także uczniów do czteroletniego Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego i do dwuletniego Ogólnokształcącego Liceum Uzupełniającego.

(Z)

Szczegółowe kryteria naboru uczniów na rok szkolny 2008/2009 można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.zespol-szkol.pl

Zespół Szkół im. W. Reymonta w Chodczu, ul. Kaliska 9/11. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 3-letnia (zawód mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych); 2-letnia (zawody: sprzedawca, kucharz małej gastronomii); Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego); Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 2-letnie. Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, nachylenia: językowo- informatyczne, matematycznoinformatyczne, humanistyczne. Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. A. Mickiewicza w Choceniu, ul. Sikorskiego 12. 2-letnia zawody: sprzedawca, kucharz małej gastronomii; 3-letnia - zawody: elektryk, stolarz, cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz z gwarancją zatrudnienia w zakładach MAT, murarz, fryzjer, krawiec, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Społeczne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Choceniu (dla dorosłych), ul. Sikorskiego 12. Zespół Szkół i Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Dziubińskiej w Starym Brześciu. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia kształcąca w zawodach: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, piekarz, cukiernik; Technikum Rolnicze 4-letnie, zawód technik rolnik; Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (4- letnie) zawód technik żywienia; Technikum Agrobiznesu (4-letnie) zawód technik agrobiznesu; Technikum Mechanizacji Rolnictwa zaoczne (3-letnie) po Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Uczniowie Zespołu Szkół w Chodczu mają możliwość zdobycia uprawnień do kierowania ciągnikami i samochodami fot. NADESŁANE

Zespół Szkół im. K. Wielkiego w Kowalu, ul. K. Wielkiego 9. Technikum kształcące w zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego; Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: 3-letnia rolnik – (uprawnienia rolnicze, kurs prawa jazdy kat. B i T w ramach nauki), mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (uprawnienia rolnicze, kurs prawa jazdy kat. B i T w ramach nauki), piekarz; 2-letnia - kucharz małej gastronomii; Technikum Uzupełniające na podbudowie ZSZ – 3 lata nauki, zawód technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego; Szkoła Policealna - 2 lata nauki, zawód technik agrobiznesu.


i TERAZ 14 I TU Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 4, maj 2008

Sport

W Lubrańcu

Turniej piłkarski Uczniowski Klub Sportowy ,,TROPS” działający przy Zespole Szkół w Lubrańcu już po raz drugi zorganizował Powiatowy Turniej piłki nożnej halowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Imprezę dofinansował Zarząd Powiatu we Włocławku. 11 kwietnia do Lubrańca przyjechały drużyny z sześciu szkół: Zespół Szkół w Kowalu, Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej, ZSiRCKU w Starym Brześciu, Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie, Zespół Szkół w Choceniu i Zespół Szkół w Lu-

brańcu. Zawody odbywały się w sali gimnastycznej lubranieckiego gimnazjum, a prowadzili je Rafał Jankowski i Józef Janiszewski, sędziowie związkowi. Turniej, po wyrównanym spotkaniu wygrała drużyna gospodarzy wygrywając z ZS w Kowalu 4:2. Zespoły otrzymały dyplomy oraz piłki nożne. Stanisław Budzyński, przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku wręczył puchar zwycięskiej drużynie. Na zdjęciu: zwycięska drużyna z Lubrańca.

Wyniki zawodów I miejsce - ZS w Lubrańcu; II – Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu; III – Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej; IV - Zespół Szkół w Choceniu; V - Zespół Szkół i Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu; VI – Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie

Reprezentacja Zespołu Szkół i Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starym Brześciu

W Starym Brześciu

Piłki w nagrodę Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYS” w Starym Brześciu był organizatorem Powiatowego Turnieju Koszykówki Chłopców dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu włocławskiego. Imprezę dofinansował samorząd powiatowy. 14 kwietnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół i Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu mecze koszykówki rozegrały drużyny z trzech szkół. Wygrali koszykarze gospodarzy przed Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej i Zespołem Szkół w Choceniu. W nagrodę wszystkie zespoły otrzymały piłki, które wręczył Marek Golasiński, przewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Wyniki spotkań: Stary Brześć : Choceń 61:33 Choceń : Izbica Kujawska 43:78 Stary Brześć : Izbica Kujawska 62:52

W sportowej atmosferze, 29 marca rozegrane zostały Mistrzostwa Rejonu Włocławek placówek opiekuńczo-wychowawczych w tenisie stołowym. Do Lubienia Kujawskiego zjechały ekipy z Wielofunkcyjnej Placówki w Brzeziu, Domu Dziecka we Włocławku, Domu Dziecka w Rypinie oraz świetlicy pro-

filaktyczno-wychowawczej ,,Zacisze” z Włocławka. Rozegrano turnieje indywidualne systemem ,,każdy z każdym” w kategorii dziewcząt i chłopców. Wśród dziewcząt nie do pokonania okazała się Angelika Imianowska ze świetlicy ,,Zacisze”, która wygrała wszystkie pojedynki i zajęła zdecydowanie pierwsze miejsce. Wszyst-

kim miłą niespodziankę sprawiła Paulina Olek z DDz w Lubieniu Kuj., która zajęła drugie miejsce. Trzecie miejsce przypadło Natalii Drzewieckiej z Wielofunkcyjnej Placówki w Brzeziu. Kolejne miejsca zajęły: Agnieszka Ogórek (Brzezie), Karolina Augustyniak (Lubień Kuj.), Anna Dobrowolska (Włocławek), Marzena Barska (Rypin), Natalia

Dyplomy wręczał Marcin Lewandowski, dyrektor Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim

Mistrzowski tenis stołowy

Nie do pokonania Kranc (Zacisze-Włocławek), Karolina Karpińska (Włocławek), Beata Prot (Rypin).

Wśród chłopców nie było niespodzianki. Zgodnie z przewidywaniami z kompletem wygranych pojedynków zwyciężył Marek Janowicz (Lubień Kuj.). W grze finałowej podobnie jak w roku ubiegłym pokonał 2-0 Pawła Niedzielskiego (Brzezie). Trzecie miejsce zdobył Dominik Skalski (Rypin). Pozostałe miejsca zajęli: Marcin Sakwa (Włocławek) Daniel Szymański (Rypin), Magnus Galla (Zacisze-Włocławek), Przemysław Kohnert (Lubień Kuj.), Bartosz Dłubalski (Zacisze-Włocławek), Krystian Kijak (Włocławek), Patryk Niedzielski (Brzezie) Zwycięzcy zostali uhono-

rowani dyplomami i okolicznościowymi medalami, które wręczał Marcin Lewandowski, dyrektor Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim (na zdjęciu). Dyplom dla najmłodszego uczestnika mistrzostw otrzymał dziesięcioletni Przemek Kohnert (na zdjęciu z lewej strony). Natomiast Marek Janowicz, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania otrzymał list gratulacyjny z podziękowaniami za wieloletnie i godne reprezentowanie placówki w zawodach sportowych.

Tekst i fot. Sławomir Golasiński

Zgodnie z przewidywaniami z kompletem wygranych pojedynków zwyciężył Marek Janowicz


nr 4, maj 2008

I TU i TERAZ

Bezpieczeństwo

15

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Strażacy podsumowali swoje działania za 2007 rok. Wyniki przedstawili radnym na sesji Rady Powiatu. Grzegorz Świątkowski, komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku mówi, że okres ten charakteryzował się dużymi stratami spowodowanymi pożarami i miejscowymi zagrożeniami oraz większą liczbą ofiar śmiertelnych i rannych.

zmarło.

Płonęły lasy Miniony rok charakteryzował się mniejszą ilością pożarów lasów w stosunku do roku 2006. Lasy państwowe i prywatne płonęły dwanaście razy. Pożary w uprawach i rolnictwie występowały 50 razy.

Wzrost w 5 gminach Początek minionego roku strażacy rozpoczęli od usuwania skutków silnych wichur, a koniec roku związany był z likwidacją skutków ptasiej grypy. W 2007 roku na terenie powiatu włocławskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały przy 656 zdarzeniach, w tym w 190 pożarach. Najwięcej interwencji miało miejsce w gminach: Brześć Kujawski (78), Lubraniec (62), Izbica Kujawska (55). Największy wzrost zdarzeń w stosunku do roku poprzedniego nastąpił w gminach: Włocławek, Baruchowo, Lubień Kujawski, Choceń i Boniewo. Trzy razy straż wyjeżdżała do alarmów fałszywych. W powiecie włocławskim w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń 83 ofiary odniosły rany, a 21 osób

Niepokojąco dużo pożarów, bo 31 dotyczyło środków transportu. W 2007 roku spłonęło 28 mieszkań, cztery obiekty użyteczności publicznej i jeden magazyn. Na terenie powiatu włocławskiego, w wyniku pożarów jedna osoba poniosła śmierć, a cztery zostały ranne. Pożary spowodowały też znaczne straty w mieniu obliczone na ponad 2,3 mln zł.

II Powiatowy Turniej w Piłkę Nożną Halową Chłopców szkół ponadgimnazjalnych, 11 kwietnia, sala gimnastyczna ZS w Lubrańcu. Organizator: UKS „Trops” (patrz str. 14); Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu włocławskiego, 14 kwietnia. Organizator: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYS” w Starym Brześciu (patrz relacja na str.14); I Powiatowo – Samorządowy Turniej Tenisa Stołowego – Śmiłowice 2008, 19 kwietnia, Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, remiza OSP w Śmiłowicach. Organizator: Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy „TAJFUN” w Śmiłowicach; X Regionalne Wiosenne Biegi Przełajowe, 26 kwietnia, tereny leśne przy Zespole Szkół w Smólniku. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „START” w Smólniku;

fot.Stanisław Białowąs

Strażacy w akcji Nie najlepszy początek - W trzech pierwszych miesiącach roku odnotowaliśmy już 43 pożary mówi komendant Grzegorz Świątkowski (na zdjęciu). - Na szczęście były to małe i średnie pożary. Najwięcej wybuchło ich w Izbicy Kujawskiej – 9 i w Choceniu – 8. Fałszywy alarm zdarzył się tylko jeden. Nareszcie młodzi ludzie zrozumieli, że nie jest to najlepszy sposób na zabawę. Tym bardziej, że potrafimy zidentyfikować osobę, która zawiadamia o zdarzeniach. W usuwaniu miejscowych zagrożeń straż brała udział 61 razy. Na wiosnę mieliśmy do czynienia z wypalaniem traw. Jest to problem występujący co roku, choć ekolodzy, leśnicy, naukowcy mówią, że dla świata przyrody wypalanie traw to katastrofa ekologiczna. Strażacy określają ten problem jako wiosenne zagrożenie pożarowe. Pożary związane z wypalaniem traw miały miejsce w gminach: Choceń – 4 razy, Izbica Kujawska 2 razy, po jednym razie występowały w gminach: Fabianki, Brześć Kujawski, Kowal Lubanie i Lubień Kujawski.

(m)

W Telążnej (gm. Włocławek) kierowca nie zachował ostrożności na zakręcie leśnej drogi i poniosł śmierć na miejscu.

Alarmujące statystyki Podczas marcowej sesji Rady Powiatu Włocławskiego radni przyjęli informację komendanta miejskiego policji we Włocławku o stanie bezpieczeństwa i porządku w powiecie włocławskim w 2007 roku. Generalnie, zestawione dane statystyczne świadczą, że zmniejsza się zagrożenie przestępczością, a poziom wykrywalności zwiększa się. W powiecie i mieście Włocławku odnotowano spadek przestępstw stwierdzonych o 12,9 procenta. Nie oznacza to jednak, że możemy czuć się bezpieczni. Przestępstw jest nadal dużo, w 2007 r. stwierdzono ich 6.093. Wiele z nich dokonanych było w sposób brutalny. Niepokojący jest wzrost przestępczości dzieci i młodzieży. Aż 449 nieletnich dokonało 614 czynów, co stanowi 10,1 procenta wszystkich stwierdzonych przestępstw. Przestępstwa kryminalne. Najwięcej przestępstw kryminalnych odnotowano w gminach: Lubraniec – 96, Choceń – 90, Brześć Kujawski - 73. Włamania. Najwięcej włamań stwierdzili policjanci w Chodczu – 33, w Lubrańcu – 32 oraz w Choceniu i Lubaniu po 29 włamań.

Kradzieże. Złodzieje w powiecie włocławskim dokonali 284 kradzieży. Najwięcej z nich wykryła policja w Lubaniu – 115. Przestępstwa narkotykowe. W powiecie włocławskim jednostki policji odnotowały 54 przestępstwa narkotykowe. Najwięcej z nich, bo aż 29 stwierdziła jednostka Państwowej Policji w Kowalu. Wypadki drogowe. Najwięcej wypadków drogowych mających miejsce na terenie powiatu włocławskiego, policja odnotowała w gminach: Włocławek- 6,3 procent, Brześć Kujawski – 5,9 proc. oraz gminie Kowal 5,8 proc. W wyniku wypadków w powiecie zginęły 32 osoby. Jako główne przyczyny wypadków drogowych Komenda Miejska Policji we Włocławku wymienia: niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, nieprawidłowe manewry na drodze oraz błędy pieszych. Znaczna liczba wypadków spowodowana była przez nietrzeźwych, zarówno kierowców jak i pieszych. Najtragiczniejszy wypadek zdarzył się w Bogusławicach, gdzie w wyniku nie ustąpienia pierwszeństwa przejazdu śmierć poniosło pięć osób.

Imprezy sportowe dotowane przez samorząd powiatu włocławskiego IX Powiatowy Miting Lekkoatletyczny „Nadzieje Olimpijskie”, 20 maja, stadion w Chełmicy, gmina Fabianki. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Cyprianka” w Cypriance;

VI Powiatowe – Choceńskie Biegi Uliczne, 27 września, ulice przyległe do Gimnazjum w Choceniu. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Choceniu;

Powiatowe Biegi Przełajowe z okazji „Dnia Matki”, 25 maja, Baruchowo. Organizator: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Gminy Baruchowo;

IV Powiatowe Mistrzostwa w Piłkę Siatkową Chłopców szkół ponadgimnazjalnych, 24 października, sala gimnastyczna ZS w Lubrańcu. Organizator: UKS „Trops”;

VIII Ogólnopolski Turniej „Łokietka” Juniorów Młodszych, 22 czerwca, Brześć Kujawski – Stadion Miejski ul. Trauguta 25. Organizator: Gminny Klub Sportowy „ŁOKIETEK” w Brześciu;

Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego za rok szkolny 2007/2008 w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady, październik, Staro-

stwo Powiatowe we Włocławku. Organizator: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy; IV Powiatowe Mistrzostwa w Piłkę Siatkową Dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych, 7 listopada, sala gimnastyczna ZS w Lubrańcu. Organizator: UKS „Trops”; Powiatowe Biegi Na Orientację, 9 listopada, Szkoła Podstawowa w Lubrańcu. Organizator: Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Włocławek Powiat;

(m)

wek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tenisie Stołowym, 22 listopada, hala sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim ul. Szkolna 15. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Lubinianka” w Lubieniu Kujawskim; Powiatowy Turniej Koszykówki dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu włocławskiego, 12 grudnia, sala gimnastyczna ZS i RCKU w Starym Brześciu. Organizator: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYS” w Starym Brześciu. Ponadto od marca Powiatowy Szkolny Związek Sportowy prowadzi rozgrywki na terenie obiektów sportowych powiatu włocławskiego pod nazwą Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, ,,Gimnazjadę” i ,,Licealiadę”. Pod koniec roku odbędą się finały powiatowe.

(jot) III Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Placó-


i TERAZ 16 I TU Gazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 4, maj 2008

Kultura i sport

Turniej tenisa Do turnieju zgłosiło się sze sześć drużyn, reprezentując jących samorządy powiatu wł włocławskiego. R Rywalizowano w 3 kategoria riach. Oto wyniki: D Drużynowo. I miejsce – Sta Starostwo, II – Brześć Kuj., III - Choceń I, IV - Izbica Kuj., V – Fabianki. Turniej VIP. 1. Jerzy Donajczyk 2. Paweł Małas, 3. Marek Golasiński, 4. Wojciech Zawidzki, 5. Piotr Lewandowicz (Choceń). Turniej indywidualny. I miejsce Sławomir Golasiński (Starostwo), II - Radosław Babiński (Choceń I), III - Dariusz Napora (Choceń I), IV Tomasz Hoffman (Choceń I), V - Alfred Lewan-

Z inicjatywy Sławomira Gwardeckiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach oraz Jerzego Donajczyka, radnego powiatu w sali OSP odbył 19 kwietnia br. I Powiatowo-Samorządowy Turniej Tenisa Stołowego - Śmiłowice 2008.

dowski (Izbica Kuj.), VI - Jerzy Donajczyk (Starostwo), VII Dariusz Lewandowski (Brześć Kuj. ), VIII - Mariusz Pietrzak (Fabianki). Zwycięscy otrzymali puchary i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Puchary wręczali: dyrektor szkoły, prezes LUKS Tajfun Śmiłowice - Sławomir Gwardecki, członek Zarządu Powiatu, radny Jerzy Donajczyk oraz przewodniczący Rady Gminy Choceń - Piotr Lewandowicz. Zawody prowadził Sławomir Gwardecki, sędzią głównym był Jerzy Lach (b. sędzia międzynarodowy).

(j)

III Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych „MASKA” 2008 w Brześciu Kuj.

Bajecznie i kolorowo W Brzeskim Domu Kultury odbył się III Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych „Maska 2008”. Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku wręczał Stanisław Budzyński, przewodniczący Rady Powiatu. Wyniki przeglądu. Kategoria wiekowa klasa 4 – 6: I miejsce – ,,Teatr Młodych Aktorów” z GOK w Osię-

cinach, za spektakl ,,Stonoga”; II miejsce – ,,Ananasy z V klasy” z Zespołu Szkół Integracyjnych we Włocławku, za spektakl ,,Przedział Ludożerców”; III miejsce – ,,Za parawanem” ze Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli, za spektakl ,, Mysia narada”. Dyplomy otrzymały: Koło Teatralne SP nr 1 w Brześciu Kuj. za

spektakl ,, Księżniczka na ziarnku grochu” oraz Koło Teatralne SP nr 2 w Brześciu Kuj. za spektakl ,,Demeter I Kora” Kategoria wiekowa – gimnazjum. I miejsce – ,,Urzeczeni Melpomeną” z Gimnazjum nr 2 we Włocławku, za spektakl ,,Maliny” na podstawie ,,Balladyny”; II miejsce – ,,Czarna Offca” z Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim za spektakl ,,WWW. FBL.PL”; III miejsce – ,,Nastolaty” z Gimnazjum w Fabiankach, za spektakl ,,Wesele” (fragmenty). Nagroda dla najlepszego aktora przypadła Justynie Topolskiej z GOK w Osięcinach. Jury pracowało w składzie: Wiktoria Siedlecka - przewodnicząca, Józef Skonieczny i Wojciech Łukaszewski.

Zdjęcia Stanisław Białowąs

Nagrody wręcza Stanisław Budzyński, przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku

Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 4 (2008)  

nr 4, maj 2008 WŁOCŁAWEK nakład: 25 000 egz. Czytaj str. 14 czyli o parku technologicznym w Lubieniu Kujawskim CZYTAJ STR. 6 „Dom nasz nazyw...

Advertisement