Page 1

Dzięki łasce chrztu Bóg nas przyjął i wyzwolił...


Modlitwa o odnowienie naszej wierności łasce i obietnicy chrztu świętego

Panie, nasz Ojcze, daj mi przyjąć w wierze Słowo, które wypowiedziałeś nade mną, gdy stawałem się chrześcijaninem, jednocząc się z Twym Synem Jezusem Chrystusem w momencie mojego chrztu. Pozwól mi, Ojcze, żyć tym słowem w codzienności i nigdy w Ciebie nie zwątpić. Spraw, abym naprawdę uwierzył, że jestem „twym umiłowanym dzieckiem”, niezależnie od trudności, które będę musiał pokonywać w życiu. Daj mi przyjąć tę łaskę, Bożą miłość, ową „miłość rozlaną w sercach naszych przez Ducha Świętego” (Rz 5, 5), Boskie życie nadprzyrodzone, w którym mam uczestnictwo przez chrzest święty i za które Ci stokrotnie dziękuję. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana! Ojcze, spraw, abym wzrastał w tej łasce, w Bożej miłości, abym pozostał wierny obietnicy mojego chrztu – wysyłam do Ciebie moje S.O.S.:

1 modlitwa

Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem, w tobie mam upodobanie (por. Mk 1, 11).

13


Stworzycielu, nasz Ojcze, daj mi łaskę całkowitego wyrzeczenia się Szatana, upadłego anioła, naszego wroga, kusiciela siejącego niezgodę; daj łaskę wyrzeczenia się wszelkiej formy idolatrii, a także spirytyzmu, wróżbiarstwa, czarnej i białej magii – Odrzucenia, w zaufaniu Twej bezgranicznej miłości, „dzieł diabła, które Jezus przyszedł zniszczyć” (por. 1 J 3, 8): wyrzeczenia się grzechu, jedynego prawdziwego zła, które należy zwyciężyć w nas i na całym świecie – Sprzeciwu wobec uwodzących podszeptów, odpowiadających trojakiemu kuszeniu Jezusa, wyprowadzonego przez Ducha Świętego na pustynię (Mt 4, 1): odrzucenia bałwochwalstwa ukrytego w pożądliwości ciała oraz uwielbieniu dla władzy i bogactwa. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!

14

Spraw, Ojcze, abym przylgnął do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, oraz za Jego przykładem przyjął i zaakceptował mój własny krzyż, który stanie się moją miłością i światłem. Spraw, abym uwierzył w trynitarną miłość Ojca i Syna, i Ducha Świętego i każdego dnia wzrastał w wierze Kościoła, abym wrastał w tym Credo (wierze) w Boże Słowo i trwał w wierze przekazanej przez Apostołów. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana!


Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi (wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych); i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Modlitwę Credo najlepiej odmawiać przed krzyżem albo trzymając w ręce krzyż z różańca, rozpoczynając w ten sposób modlitwę różańcową. Należy wtedy pamiętać o intencjach papieża Benedyka XVI, następcy św. Piotra. Po Credo odmawiamy trzy razy Ave Maria i jeden raz Gloria. Sakrament spowiedzi i  pojednania zanurza nas w łasce chrztu. „Którym odpuścicie grzechy, są  im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 23). „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1, 11).

15


Prośba o przebaczenie i o dar Ducha Świętego (o. Jamesa Manjackala)

modlitwa

2

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twą nieskończoną miłość, którą mi okazałeś, kiedy pozwoliłeś, by Twój Syn umarł za mnie, grzesznika, na Krzyżu. Jezu, mój Zbawicielu, dziękuję Ci, że poniosłeś ciężar moich grzechów i grzechu pierworodnego na swoich ramionach i zesłałeś na mnie swego Ducha. Duchu Święty, dziękuję Ci, że zstąpiłeś na mnie i uczyniłeś ze mnie dziecko Boże, brata Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, przepraszam za wszystkie grzechy, które popełniłem przez nieposłuszeństwo Twemu działaniu. Żałuję za moje grzechy. Przyjmuję Jezusa jako jedynego Pana mojego życia. Boże, Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna, oddaję się Tobie, aby należeć do Ciebie całkowicie. Powierzam się Tobie cały – moje ciało, moją duszę, moją inteligencję i moje istnienie, moje myśli i pragnienia, słowa i czyny, radości i smutki, życie i śmierć. Króluj we  mnie, Duchu miłości, napełnij mnie, uświęć mnie, umocnij mnie, prowadź mnie!

16

Powtarzajcie ostatnie zdanie kilkakrotnie z wiarą, wierząc, że Duch Święty zstępuje na  was, uwielbiajcie Pana i dziękujcie Mu. Doświadczycie wtedy przychodzącego Ducha Świętego, który wypełnia


Was (będziecie mogli nawet modlić się w językach – 1 Kor 12, 10), otwierając waszą duszę na niezwykłe doświadczenie Bożej miłości. Proście Maryję, Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego, aby wylała tego Ducha na was. „Przyjdź Duchu Święty, przyjdź za wstawiennictwem niepokalanego serca Maryi, Twojej Oblubienicy”. W sakramencie spowiedzi, przed udzieleniem rozgrzeszenia, kapłan mówi: „Bóg (...) zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów”. Modlitwa ta może być odmawiana jako przygotowanie do sakramentu pokuty.

17


Modlitwa do Michała Archanioła „Broń nas w walce”

modlitwa

3

18

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha Bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, A ty, książę wojska niebieskiego, Szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, Mocą Bożą strąć do piekła. Oto nasze pokorne błaganie. Amen. Ciebie prosimy. Alleluja! 24 kwietnia 1994 roku po modlitwie Regina Caeli, ówczesny papież Jan Paweł II poprosił, aby „nie zapominać o  codziennej modlitwie do Michała Archanioła, by otrzymywać pomoc w  walce przeciw mocom ciemności i duchowi tego świata”. Modlitwa ta  została wprowadzona przez Leona XIII i  odmawiana na  końcu każdej mszy świętej (zob. tekst poniżej). Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; Bądź naszą obroną przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Niech Bóg go zwycięży i niech nam da siłę świadczyć o naszej wierze, A Ty, książę wojska niebieskiego, Mocą Bożą strąć do piekła Szatana i inne złe duchy, Które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen


Ojcze Przedwieczny, przez przygarniające serce Twego ukochanego Syna (w jedności z niepokalanym sercem Maryi, świętym Józefem, wszystkimi świętymi, świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi aniołami), spuść na nas zdroje łask za sprawą tej modlitwy różańcowej (tu wymieniamy tajemnicę różańca lub konkretną część) i uczyń z niej zbroję światła i pokoju, która ochroni nasze dusze, naszą ojczyznę (tu wymieniamy nazwę kraju) i całą ziemię i zwiąże moce Złego. (Amen). Mocą Twej łaski uwolnij nas (Amen), oczyść nas (Amen), uświęć nas (Amen) i uzdrów nas ze wszystkiego, co nie pochodzi od Ciebie, Panie, nasz Boże (Amen). Mocą Twej łaski rozerwij kajdany naszych złych skłonności i grzechu oraz wyzwól dusze w czyśćcu cierpiące. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

4 modlitwa

Modlitwa na zakończenie różańca lub odmawiana po każdym dziesiątku (Modlitwa Micheliny Boisvert z Kanady inspirowana wizją Habakuka)

Boże święty, Boże wszechmocny, Boże, nasz Ojcze, Zmiłuj się nad nami, naszą ojczyzną i całym światem.

19


Różaniec przygarniającego Serca Jezusa Modlitwę tę odmawia się na  zwykłym różańcu w następujący sposób: 1. Ojcze Odwieczny, ofiarujemy Ci przygarniające serce Twego umiłowanego Syna (zjednoczeni z sercem Maryi, Józefa, wszystkich świętych, Michała Archanioła i wszystkich aniołów razem z nimi), ofiarujemy Ci Jego Ciało i Krew, duszę i bóstwo na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 2. Przyjdź, Jezu, z Twoim przygarniającym sercem i przyjmij wszystko, co jest we mnie. 3. Boże święty, Boże wszechmocny, Boże, nasz Ojcze, zmiłuj się nad nami (nad naszą ojczyzną) i nad całym światem.

20

Każdy dziesiątek rozpoczynamy modlitwą numer 1 na dużych paciorkach i kończymy modlitwą numer 3. Na dziesięciu paciorkach mówimy: Ojcze, przez wszystko przygarniające serce Twego umiłowanego Syna, spuść na ludzkość...: (pierwszy dziesiątek:) ...Twoje wszechmocne światło, które rozprasza ciemności; (drugi dziesiątek:) ...Twoje wszechmocne wyzwolenie; (trzeci dziesiątek:) ...Twe wszechmocne


uwolnienie; (czwarty dziesiątek:) ...Wszechmocnego Ducha Świętego; (piąty dziesiątek:) ...Wszechmoc Twego uzdrowienia i cudów. Na  koniec: O  Maryjo Niepokalana, uczyń z  nas gorliwych świadków przygarniającego serca Twego Syna Jezusa. Amen.

21


Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności1

modlitwa

5

Panie Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą (Twoją służebnicą), który(a) z powodu nadmiaru pokus stał(a) się jakby wyrzuconym naczyniem. Wyrwij mnie z rąk moich nieprzyjaciół. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego (zagubioną), uczyń na nowo swoją własnością i nigdy mnie nie opuszczaj. Obym we wszystkim mógł (mogła) podobać się Tobie, skoro swą potężną mocą mnie odkupiłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz opuszczonym, aby mogli zamieszkać w domu i przywracasz pomyślność tym, którzy ponieśli klęskę. Wejrzyj na moje utrapienie i przybądź mi na pomoc. Pokonaj niegodziwego wroga, abym uwolniony(a) od jego natarczywości odzyskał(a) pokój i wolność. Obym mógł (mogła) Tobie służyć w spokoju i wyznawać, że godne podziwu są Twoje dzieła, przez które przywracasz siłę swojemu ludowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, Stwórco i obrońco ludzi, Ty ukształtowałeś człowieka na swój obraz i przez łaskę chrztu przedziwnie odnowiłeś jego godność. Wejrzyj

22

1

Rytuał Rzymski, Katowice 2002, s. 95–97 (przyp. tłum.).


na mnie, Twojego sługę (Twoją służebnicę) i usłysz moje błagania. Proszę Cię, niech moje serce przepełni blask Twojej chwały. Oddal ode mnie wszelką przemoc, lęk i przerażenie, abym w pokoju ducha razem z moimi braćmi mógł (mogła) Cię wielbić w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty zechciałeś, aby Twój Syn wycierpiał za nas mękę na Krzyżu i uwolnił nas od przemocy wroga. Proszę Cię, wejrzyj na moją udrękę i ból. Skoro we chrzcie obdarzyłeś mnie nowym życiem, oddal ode mnie ataki złego ducha i napełnij łaską swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś mnie dzieckiem światłości. Spraw, proszę, abym się nie pogrążył(a) w szatańskich ciemnościach, lecz zawsze trwał(a) w blasku otrzymanej od Ciebie wolności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wezwania do Przenajświętszej Trójcy Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Bogu jedynemu cześć i chwała. Błogosławmy Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, Chwalmy i wywyższajmy na wieki. Wzywamy Cię, błogosławimy i adorujemy,

23


O Przenajświętsza Trójco, Jesteś naszą nadzieją, naszym zbawieniem, naszą czcią. Przenajświętsza Trójco, Wyzwól mnie, zbaw mnie, ożywiaj mnie, o Przenajświętsza Trójco. Święty, Święty, Święty Pan Bóg Wszechmogący, Który jest, który był i który przychodzi. Tobie cześć i chwała, Tobie chwała i moc na wieki wieków. Tobie uwielbienie, Tobie chwała, Tobie dziękczynienie Przez wieki wieków, Przenajświętsza Trójco. Święty Boże, Święty mocny, Święty i nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

24


Modlitwa do św. Michała – fragment egzorcyzmu Leona XIII

(dodatkowo odmawiamy siedem razy Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu).

6 modlitwa

Książę najchwalebniejszy wojska niebieskiego, święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw księstwom i mocom, przeciw władcom ciemności tego świata oraz złym duchom krążącym w przestworzach (Ef 6, 12). Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył na obraz i podobieństwo swoje oraz wykupił za wielką cenę z niewoli szatańskiej (Mdr 2, 23–24; 1 Kor 6, 20). Ciebie czci Kościół święty jako Stróża i Patrona; Tobie powierzył Pan odkupione dusze, byś je umieścił w niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga pokoju, aby pod naszymi stopami starł Szatana i nie pozwolił na trzymanie ludzi w niewoli i szkodzenie Kościołowi. Zanieś nasze prośby przed tron Najwyższego, aby rychło uprzedziło nas miłosierdzie Pańskie i pochwyć smoka, węża starodawnego, który jest diabłem i Szatanem, a związawszy go, rzuć w przepaść, aby więcej nie zwodził narodów. Amen (Ap 20, 2–3).

25


modlitwa

7

Modlitwa poświęcenia się Trójcy Świętej przez ręce i serce Maryi – aby żyć w wierności łasce i obietnicom chrztu świętego Przez ręce Maryi ofiaruję Tobie, Duchu Święty, pragnienia serca i namiętności życia. Przez Twą świętą Oblubienicę rozpal we mnie miłość do Boga i braci na całym świecie. Przez serce Maryi naucz mnie kochać i pocieszać. Napełnij me serce radością. Przez ręce Maryi ofiaruję Ci, Jezu Chryste, bicie mojego serca, wszystkie uczynki całego życia. Za wstawiennictwem Twej Matki prowadź mnie w miłości do Boga i mych braci po drodze światła. Przez serce Maryi naucz mnie Ciebie naśladować, nieść swój krzyż, aby wejść do Twej radości! Przez ręce Maryi ofiaruję Ci, mój Ojcze, myśli mojego serca i światło mojej duszy. Za wstawiennictwem Twej ukochanej Córki napełnij mnie miłością. Spraw, bym był coraz bardziej posłuszny Twej świętej woli. Przez serce Maryi spójrz na swoje dziecko i zachowaj je w Twej nadziei i radości.

26


Przez ręce Maryi ofiaruję Ci, o Trójco, moje serce, moją duszę i mojego ducha, ojczyznę moją i cały świat. Przez Niepokalaną Dziewicę proszę, ustanów dla Twoich ziemskich dzieci królestwo miłości. Przez serce Maryi prosimy Cię, zamieszkaj pośród Twych dzieci na zawsze, w wiecznej radości. Amen.

27


Modlitwa o własne uwolnienie i uzdrowienie poprzez błogosławieństwo (wzorowana na modlitwie s. Klary Gagne)

modlitwa

8

Prośba o ochronę: Panie Jezu, okryj mnie Twą najdroższą Krwią. Przykryj nią wszystkie osoby z mojej rodziny. Okryj także swą drogocenną Krwią tych wszystkich, którzy wyrządzają nam zło lub chcą to uczynić. Maryjo, wyrwij mnie, wraz ze świętym Józefem, z rąk tych, którzy nie należą do Jezusa i okryj mnie, moją rodzinę, współpracowników, przyjaciół swoim matczynym płaszczem, abym dzięki mocy Ducha Świętego stał się podobny do Twego Syna i uczyń ze mnie człowieka naprawdę wolnego. Zakaz: W imię Jezusa zabraniam wszystkim złym duchom atakować kogokolwiek z mojej rodziny. 1. Uwolnienie: W imię Jezusa i mocą Ducha Świętego niechaj zostaną zniszczone wszystkie szatańskie słowa wypowiedziane przeciwko nam, wszystkie gesty i obrzędy złowróżbne, które miały wywołać lęk, niepokój, chorobę, spowodować nękanie lub rzucić klątwę. W imię Jezusa niech rozerwą się wszystkie negatywne więzy, które istnieją między nami a tymi, którzy czynią nam zło, a także między nami a zmarłymi przodkami.

28


2. Związanie mocy zła: W imię Jezusa, razem ze świętym Michałem, związuję wszystkie moce zła poprzez różaniec, wszystkie litanie i nowenny katolickie. 3. Wyzwolenie: W imię Jezusa kładę te rozerwane więzy pod Krzyżem, aby zostały definitywnie zniszczone, i opieczętowuję je drogocenną Krwią Baranka. 4. Ochrona: W imię Jezusa zamykam i poddaję wiecznej ochronie wszystkie drzwi, przez które mogły się wedrzeć moce zła, i pieczętuję je drogocenną Krwią Baranka, przez wstawiennictwo Matki Bożej. 5. Błogosławieństwo nieprzyjaciół: W imię Jezusa niech odwróci się ode mnie wszelkie zło, które zostało mi wyrządzone, i niech wróci do tych, którzy mi zło uczynili, ale w formie obfitego, nieskończonego błogosławieństwa. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoje zwycięstwo na Krzyżu z miłości do nieprzyjaciół, grzeszników i tych, którzy zadają rany. Przyjdź do nich, otwórz ich serca, nawróć ich, uwolnij i zbaw. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Uzdrowienie 1: Duchu błogosławieństwa, spocznij na mojej inteligencji, wyobraźni, pamięci, na moim mózgu i zniszcz wszystko, co powoduje zamęt. Duchu błogosławieństwa, przyjdź do

29


mojej woli, umocnij ją i zniszcz wszystkie szatańskie przyczyny zablokowania i chorób. Duchu błogosławieństwa, nawiedź moje serce i uzdrów wszystkie rany, i zabierz wszystkie uczucia, które nie pochodzą od Ciebie. Duchu błogosławieństwa, spocznij na moim ciele, na wszystkich moich organach, na układzie krążenia, oddechowym, nerwowym, gruczołowym, na narządach rodnych, mięśniach i kościach... Uzdrowienie 2: Święta Maryjo i święty Józefie, błagam, wzywajcie nieustannie Ducha błogosławieństwa nade mną. Uzdrawiajcie moją najgłębszą istotę z wszystkich zranień, które mogły być zadane przez matkę i ojca od momentu poczęcia. Dajcie mi serce dziecka, szeroko otwarte na czułość Ojca i zdolne nazywać Go Abba (hebr. „tatuś”) oraz na łagodność Maryi (hebr. Imma – „mama”). Święta Rodzino, Jezu, Maryjo, Józefie, chrońcie nasze rodziny od wszelkiego złego, od podziałów, niezrozumienia i niezgody oraz obdarzcie nas swoim pokojem. Abba, Yeshouah, Imma, Alleluia! (Tato, Jezu, Mamo, chwalcie Pana!)

30


Veni Creator Przekład Adama Mickiewicza

9 modlitwa

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan I najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar. Ty darzysz łaską siedmiokroć, Bo moc z prawicy Ojca masz, Przez Ojca obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej I wątłą słabość naszych ciał Pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal I Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym Miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był, I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, Niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, I Temu, co pociesza nas,

31


Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Wersja oryginalna

32

Veni, Creátor Spíritus, Mentes tuórum vísita, Imple supérna grátia Quae tu creásti péctora. Qui díceris Paráclitus, Altíssimi donum Dei, Fons vivus, ignis, cáritas, Et spiritális únctio. Tu septifórmis múnere, Déxterae Dei tu Dígitus, Tu rite promíssum Patris, Sermóne ditans gúttura. Accénde lumen sénsibus, Infúnde amorem córdibus, Infirma nostris córporis Virtúte firmans pérpeti. Hostem repéllas lóngius, Pacémque dones prótinus, Ductóre sic te praévio Vitémus omne nóxium. Per Te sciámus da Patrem, Noscámus atque Fílium, Teque utriúsque Spíritum Credámus omni témpore. Deo Patri sit glória, Et Fílio, qui a mórtuis


Surréxit, ac Paráclito, In saeculórum saécula. Amen.

33


Modlitwa do Maryi, Królowej zastępów niebieskich „Potężna Królowo nieba”

modlitwa

10

34

Potężna Królowo nieba i Pani aniołów, która otrzymałaś od Boga moc i misję, by zmiażdżyć głowę Szatana, błagamy Ciebie, wyślij zastępy niebieskie, aby za Twoim rozkazem ścigały demony, zwyciężyły je, stłumiły ich zuchwałość i strąciły w otchłań. Któż jest jak Bóg? O dobra i łagodna Matko, bądź zawsze naszą miłością i nadzieją. Quis ut Deus? O Boża Matko, wyślij mi z pomocą świętych aniołów, aby mnie chronili i oddalili ode mnie odwiecznego wroga. Quis ut Deus? O Boża Matko świętych aniołów i archaniołów, broń nas i ochraniaj. 13 stycznia 1863 roku ojciec Ludwik Cestac, przyzwyczajony do wielkiej dobroci Najświętszej Maryi Panny, został nagle uderzony światłem Bożego poznania i ujrzał demony rozsiane po całej ziemi, które dokonywały niepojętego spustoszenia. W tym samym momencie Potężna Matka Boża wyjawiła mu, że demony zostały uwolnione i że przyszła już godzina, aby prosić Ją, jako Królową aniołów, by wysłała zastępy świętych, które zwyciężą i  obalą moce piekielne. – Matko moja – odpowiedział ojciec Ludwik – Ty, która jesteś taka dobra, nie mogłabyś sama

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. 100 modlitw w trudnych chwilach życia  

Antologia modlitw

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you